Przejdź do treści głównej

NFOSiGW. Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków”.

Cel programu

Celem programu jest podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu i zagrożeń naturalnych (m.in. zgodnie z kierunkami działań zapisanymi w „Strategicznym Planie Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030”*) oraz poważnych awarii, usprawnienie usuwania ich skutków oraz wzmocnienia wybranych elementów zarządzania środowiskiem, jak również wsparcie rozwoju ekologicznych form transportu wodnego w Polsce.

*dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29.10.2013 r.

Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 7.05.2018 r. do 28.09.2018 r., do godz. 15.30.

Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD:

 • skrócony wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,
 • oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego,

bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3A

02-673 Warszawa

z dopiskiem „Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków”

Dla wniosków składanych w formie skróconego wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.

Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

Formy dofinansowania

Dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji i pożyczki.

Intensywność dofinansowania:

 1. dla dotacji: do 100 % kosztów kwalifikowanych (w przypadku przedsięwzięć określonych w pkt 7.5.2
  cz. 2 programu priorytetowego – do 50% kosztów kwalifikowanych)
 2. dla pożyczek : do 100 % kosztów kwalifikowanych

Beneficjenci

Dla dotacji:

 1. jednostki samorządu terytorialnego i ich związki;
 2. służby ratownicze i organizacje pozarządowe wskazane w Porozumieniu Ministrów: Spraw Wewnętrznych oraz Środowiska z dnia 30.10.2015 r. w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska;
 3. jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.

Dla pożyczki:

1) jednostki samorządu terytorialnego i ich związki;

2) jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;

3) spółki prawa handlowego, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe.

Informacja o koordynatorze programu wraz z nr telefonu

Koordynator programu: Tomasz Surowiecki, nr tel.: 22 45 90 508,

Z-ca Koordynatora programu: Kamil Żabka, nr tel.: 22 45 90 566.

 

Dokumenty:

regulamin_naboru_ciaglego_nzs_2018.pdf - (404,76 KB)Regulamin naboru

lista_wymaganych_zalacznikow_do_wniosku_o_dofinansowanie..pdf - (394,39 KB)Lista wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie.


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Data wydarzenia: od 2018-05-07 do 2018-09-28
Organizator:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Adres:

Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa-Mokotów, woj. mazowieckie

Tel.:

22 459 00 00

Faks:

22 459 01 01

E-mail:

fundusz@nfosigw.gov.pl

Www:

http://www.nfosigw.gov.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • ekologia, środowisko
 • ochrona przyrody