Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wystartuj z naszym pakietem Do wyboru masz PDF lub druk. Dodaj do ekwipunku >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na świadczenie usług opiekuńczych...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich
Nabór od 10.07.2024 do 31.07.2024 23:59
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Łączny budżet 50 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 50 tys. PLN
Chorzy, Seniorzy, Osoby z niepełnosprawnościami
Miasto Grudziądz, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich.

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2  oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w zakresie objętym konkursem.

 

Warunki realizacji zadania:

1) zleceniobiorca dostosuje wsparcie świadczone w formie usług do indywidualnych potrzeb osób wspieranych; usługi mogą być świadczone w dowolnych godzinach, również w dniach ustawowo wolnych od pracy i w święta;

2) zakres usług powinien obejmować pomoc i wsparcie w czynnościach dnia codziennego: porządkowanie mieszkania, przyrządzanie posiłków, pranie, przynoszenie opału, rozmowy, wspólne spędzanie czasu wolnego oraz realizację działań pomocowych poza domem m.in.: pomoc przy robieniu zakupów, informowanie najbliższych lub odpowiednich służb o pilnych potrzebach czy pogorszeniu stanu zdrowia, wizyty u lekarza, załatwianie spraw urzędowych;

3) zleceniobiorca będzie zobowiązany do zatrudnienia osoby wykonującej usługi na podstawie umowy zlecenia;

4) usługi może świadczyć osoba, która spełnia następujące warunki:

a) jest pełnoletnia;

b) nie jest członkiem rodziny osoby, na rzecz której są świadczone usługi;

c) nie jest oddzielnie zamieszkującym małżonkiem, wstępnym ani zstępnym osoby, na rzecz której są świadczone usługi;

d) złożyła organizatorowi usług oświadczenie o zdolności pod względem psychofizycznym do świadczenia takich usług;

e) mieszka na terenie Grudziądza, w najbliższej okolicy osoby, na rzecz której są świadczone usługi;

f) ukończyła szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy;

g) została zaakceptowana przez osobę, na rzecz której będą świadczone usługi;

h) została zaakceptowana przez organizatora usług.

5) zleceniobiorca zorganizuje szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla osób, które nie ukończyły szkolenia;

6) w pierwszej kolejności możliwość wskazania osoby wykonującej usługi będzie miała osoba, na rzecz której będą świadczone usługi; w przypadku niewskazania osoby wykonującej usługi zleceniobiorca będzie zobowiązany do jej zapewnienia;

7) zleceniobiorca będzie zobowiązany do przedłożenia, każdorazowo po upływie miesiąca, odrębnie dla każdej osoby objętej usługami, miesięcznej ewidencji świadczenia usług zawierającej: datę, liczbę godzin usług, podpis osoby objętej opieką (lub jej przedstawiciela);

 

Realizacja zadania będzie odbywała się w oparciu o następujące limity:

1) usługi przyznaje się w drodze decyzji administracyjnej w wymiarze maksymalnie 25 godzin w miesiącu;

2) wynagrodzenie osoby wykonującej usługi nie może przekroczyć kwoty ryczałtowej w wysokości 800,00 zł za miesiąc wraz z kosztami pracy zatrudniającego.

 

Nie dopuszcza się pobierania świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania.

 

Zleceniobiorca zgodnie z zapisami art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240) przy realizacji zadania będzie zobowiązany do spełnienia określonych w treści umowy warunków służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie zleconego zadania, z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy.

 

W  konkursie zostanie wybrana jedna oferta.

 

Oferent jest zobowiązany zawrzeć  w ofercie analizę ryzyka, odnoszącą się do możliwych do wystąpienia problemów podczas realizacji zadania oraz określić sposoby mające na celu przeciwdziałanie ich wystąpieniu.

Oferent jest zobowiązany wskazać sposób wyceny wkładu osobowego i/lub rzeczowego, jeżeli planuje jego wniesienie w ramach realizacji zadania.

Oferent jest zobowiązany opisać sposób zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności:

a) architektonicznej,

b) cyfrowej,

c) informacyjno-komunikacyjnej.

 

Oferent jest zobowiązany do zapoznania się z ogłoszeniem konkursowym.

 

Proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na wymagalność załączników.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama