Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wystartuj z naszym pakietem Do wyboru masz PDF lub druk. Dodaj do ekwipunku >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Konkurs FES: Działanie 07.03 Integracja społeczno-gospodarcza cudzoziemców

Reklama
Nabór od 28.06.2024 do 30.09.2024 23:59
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
Łączny budżet 45,494 mln PLN
Do 95% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Cudzoziemcy, migranci
Celem działania jest wspieranie integracji społeczno-gospodarczej obywateli państw trzecich, w tym migrantów, przebywających w województwie śląskim z zamiarem stałego lub czasowego pobytu.

Szczegóły naboru

Celem działania jest wspieranie integracji społeczno-gospodarczej obywateli państw trzecich, w tym migrantów, przebywających w województwie śląskim z zamiarem stałego lub czasowego pobytu. Osoby te muszą przebywać w regionie legalnie, na podstawie dokumentu upoważniającego do pobytu lub pracy, takiego jak np. wiza, karta pobytu (czasowego, stałego lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej) lub dokumentu potwierdzającego objęcie ochroną. W zakres pomocy włączeni są zarówno migranci przyjeżdżający do pracy, studenci, jak również uchodźcy oraz osoby, które otrzymały inne formy ochrony.

Na co można otrzymać dofinansowanie

1. Integracja społeczno-gospodarcza obywateli państw trzecich (OPT), w tym migrantów, poprzez:

a.    wspieranie OPT, w tym migrantów, oraz pracodawców w procesie integracji cudzoziemców na rynku pracy, poprzez:

i.    wspieranie OPT poprzez m.in. indywidualne doradztwo zawodowe i poradnictwo zawodowe; szkolenia oraz kursy zawodowe i inne pozwalające na podniesienie lub uzupełnienie kwalifikacji lub kompetencji; kursy języka polskiego, w tym specjalistyczne i dostosowane do potrzeb wspierające osoby wykonujące konkretny rodzaj pracy; staże zawodowe; zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną w trakcie realizacji form wsparcia; poradnictwo psychologiczne, obywatelskie, prawne, antydyskryminacyjne; poradnictwo w zakresie legalizacji pracy;

ii.    wspieranie pracodawców poprzez m.in. szkolenia doradztwo dla pracodawców, w tym z zakresu rekrutacji pracowników migracyjnych, legalizacji pracy, organizacji międzykulturowego środowiska pracy, przeciwdziałania dyskryminacji; poradnictwo w zakresie legalizacji pracy;

b.    usługi dla cudzoziemców, w tym o charakterze kompleksowych ścieżek integracji, które pozwolą im na lepsze funkcjonowanie w polskim społeczeństwie, m.in. kursy języka polskiego, szkolenia z zakresu wartości i kultury polskiej, szkolenia umożliwiające zdobycie kwalifikacji, dostarczanie praktycznych informacji dotyczących różnych aspektów życia w Polsce, porady prawne itp.

2. Działania na rzecz społeczeństwa przyjmującego i jego instytucji, w tym przeciwdziałanie dyskryminacji, budowanie wiedzy i potencjału podmiotów działających na rzecz migrantów, poprzez m.in.:

a.      wspieranie rozwoju kadr, w tym prowadzenie szkoleń dla osób pracujących z OPT z instytucji publicznych (szkół, instytucji pomocy i integracji społecznej, publicznych służb zatrudnienia) oraz niepublicznych (organizacji pozarządowych, placówek służby zdrowia);

b.      tworzenie sieci współpracy międzyinstytucjonalnej mającej na celu wymianę doświadczeń, dzielenie się wiedzą oraz zasobami, prowadzenie wspólnych działań oraz koordynację działań między poszczególnymi urzędami, instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi w sferach związanych ze wsparciem OPT;

c.      działania świadomościowe budujące postawę społeczeństwa przyjmującego poprzez tworzenie miejsc spotkań społeczności np. w instytucjach kultury pozwalające na integrowanie się społeczności lokalnej z jej nowymi członkami.

Ważne! Typ projektu nr 1 jest obligatoryjny, natomiast typ nr 2 jest fakultatywny.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie

administracja publiczna, instytucje nauki i edukacji, instytucje ochrony zdrowia, instytucje wspierające biznes, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, partnerstwa, partnerzy społeczni, przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, służby publiczne.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania [%] 

95,00 % 

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie PLN 

45 494 496,00 zł 

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie EUR 

10 617 647,50 €

Jak się ubiegać?

Jak przygotować wniosek? 

  1. Zapoznaj się z kryteriami wyboru – ich spełnienie jest kluczowe, aby móc ubiegać się o dofinansowanie;
  2. Przeczytaj instrukcję wypełniania wniosku dla naboru – dzięki niej dowiesz się, jak uzupełnić poszczególne pola;
  3. Zapoznaj się z informacjami nt. LSI 2021 – systemu służącego do składania wniosków o dofinansowanie;
  4. Sprawdź najbliższe wydarzenia informacyjne – dzięki nim szybciej i łatwiej przygotujesz wniosek;
  5. Zapoznaj się z SZOP i regulaminem wyboru projektów, poznaj priorytety, działania oraz założenia naboru;
  6. W razie pytań lub wątpliwości skonsultuj się z instytucją organizującą nabór lub Punktem Informacyjnym.

Jakie dokumenty przygotować? 

Załączniki dodatkowe 

Jak składać wniosek?

Online

Wniosek o dofinansowanie projektu można złożyć wyłącznie elektronicznie, za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego LSI2021 dostępnego na stronie internetowej LSI2021 (zapoznaj się wcześniej z regulaminem użytkownika LSI 2021).

Gdzie po informacje?

Telefon do pracownika Instytucji Organizującej Nabór

+48 32 757 33 11

Mail do pracownika Instytucji Organizującej Nabór

funduszeue@wup-katowice.pl

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach

al. Wojciecha Korfantego 79, 40-131 Katowice

+48 (32) 77 44 720

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego programu FE SL 2021-2027, a także Zasadami bezpieczeństwa LSI 2021.

Reklama