Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wystartuj z naszym pakietem Do wyboru masz PDF lub druk. Dodaj do ekwipunku >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Konkurs FEOP: Działanie 10.2 Rewitalizacja na obszarach miejskich

Reklama
Nabór od 28.06.2024 do 28.10.2024 23:59
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Łączny budżet 131,201 mln PLN
Do 95% dofinansowania
Dotacje do 5,5 mln PLN
Zarząd Województwa Opolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027, ogłosił w ramach Priorytetu X Fundusze Europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych opolskiego nabory wniosków o dofinansowanie projektów:

- FEOP.10.02-IZ.00-001/24 dla Brzegu,

- FEOP.10.02-IZ.00-002/24 dla Kędzierzyna-Koźla,

- FEOP.10.02-IZ.00-003/24 dla Kluczborka,

- FEOP.10.02-IZ.00-004/24 dla Nysy,

- FEOP.10.02-IZ.00-005/24 dla Opola,

- FEOP.10.02-IZ.00-006/24 dla 32 gmin miejsko-wiejskich województwa opolskiego (z wyłączeniem gmin miejsko-wiejskich z obszarów wskazanych w ramach pozostałych naborów),

określone dla działania 10.2 Rewitalizacja na obszarach miejskich.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

maj 2025 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami są składane wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego LSI 2021-2027 (nie ma możliwości składania wersji papierowej).

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Generator wniosków jest jedynym narzędziem dostępnym dla wnioskodawców, za pomocą którego należy wypełnić i złożyć wniosek o dofinansowanie projektu w ramach programu FEO 2021-2027.

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami oraz pismem przewodnim należy podpisać podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym zgodnie z zapisami Instrukcji obsługi panelu wnioskodawcy FEO 2021-2027 stanowiącej zał. nr 2 do Regulaminu (opis dotyczący podpisu elektronicznego wniosku). Pismo przewodnie nie jest wymagane na etapie składania pierwotnej wersji wniosku.

Adres strony internetowej generatora wniosków: http://pw2021.opolskie.pl

Generator wniosków umożliwia złożenie załączników do wniosku o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej.

Szczegółowe informacje odnośnie sposobu dostępu do formularza wniosku znajdują się w Instrukcji obsługi panelu wnioskodawcy FEO 2021-2027 stanowiącej załącznik nr 2do Regulaminu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Typ Beneficjenta ogólny:

 1. Administracja Publiczna
 2. Instytucje nauki i edukacji
 3. Instytucje ochrony zdrowia
 4. Organizacje społeczne i związki wyznaniowe
 5. Partnerstwa
 6. Partnerzy społeczni
 7. Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne
 8. Służby publiczne

Typ Beneficjenta szczegółowy:

 1. Centra aktywności lokalnej
 2. Instytucje integracji i pomocy społecznej
 3. Instytucje kultury
 4. Instytucje sportu
 5. Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego
 6. Jednostki Samorządu Terytorialnego
 7. Kluby sportowe
 8. Centra sportu
 9. Kościoły i związki wyznaniowe
 10. Lasy Państwowe
 11. Parki narodowe i krajobrazowe
 12. Niepubliczne instytucje kultury
 13. Niepubliczne instytucje sportu
 14. Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej
 15. Organizacje pozarządowe
 16. Ośrodki kształcenia dorosłych
 17. Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego
 18. Policja, straż pożarna i służby ratownicze
 19. Pozarządowe organizacje turystyczne
 20. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego
 21. Publiczne zakłady opieki zdrowotnej
 22. Szkoły i inne placówki systemu oświaty
 23. Uczelnie
 24. Zarządcy infrastruktury dworcowej
 25. Zarządcy infrastruktury kolejowej

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem naboru jest typ przedsięwzięcia określony dla działania 10.2 Rewitalizacja na obszarach miejskich FEO 2021-2027:

 • Fizyczna regeneracja i bezpieczeństwo przestrzeni publicznych, mająca na celu realizację kompleksowych, zintegrowanych działań na rzecz: lokalnej społeczności i gospodarki, ładu przestrzennego i zrównoważonego gospodarowania przestrzenią, skoncentrowanych terytorialnie i prowadzonych przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95% w tym 10% z BP

 • w ramach naboru nr 10.02-IZ.00-004/24 dla Nysy maksymalna kwota dofinansowania jaką wnioskodawca może otrzymać na jeden projekt to 5,5 mln PLN.
 • w ramach naboru nr FEOP.10.02-IZ.00-006/24 dla 32 gmin miejsko-wiejskich maksymalna kwota dofinansowania jaką wnioskodawca może otrzymać na jeden projekt to 5 mln PLN.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota alokacji dostępna w ramach działania 10.2 Rewitalizacja na obszarach miejskich FEO 2021-2027 wynosi: 131 200 588,21 PLN w tym:

117 390 000,00 PLN pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

13 810 588,21 PLN z Budżetu Państwa.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących naboru, IZ FEO 2021-2027 udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy.

W przypadku pytań wymagających dodatkowych konsultacji, odpowiedzi będą przekazywane niezwłocznie po ich przeprowadzeniu.

Zapytania do IZ FEO 2021-2027 można kierować za pośrednictwem:

1. Głównego Punktu Informacyjnego:

E-mailpife.opole@opolskie.pl;

Telefon: 77 44 04 720, 77 44 04 721, 77 44 04 722

2. Departamentu Programowania Funduszy Europejskich

E-maildpf@opolskie.pl;

Telefon: 77 54 16 200

Reklama