Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wystartuj z naszym pakietem Do wyboru masz PDF lub druk. Dodaj do ekwipunku >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2024...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2024 roku
Nabór od 10.07.2024 do 05.08.2024 17:00
Wydział Spraw Społecznych
Łączny budżet 20 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 20 tys. PLN
Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, Wydział Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2024 roku.

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2023 poz. 571 z późn. zm.) zadań publicznych w formie wspierania z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny pn. „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2024 roku”.

FORMA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO:

Zlecenie realizacji zadania publicznego będzie miało formę wsparcia wykonania tego zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie. Wysokość udzielonej dotacji z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wyniesie maksymalnie do 90% kosztów zadania objętego dofinansowaniem.

PRZEDMIOT KONKURSU:

Zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludności:

  1. organizacja przedsięwzięć i programów w zakresie przygotowania młodzieży do zapoznania się z prowadzeniem ratownictwa przeciwpożarowego i ochrony ludności przed zagrożeniami pożarowymi. Prowadzenie zajęć szkoleniowych w tym zakresie, zawodów itp.,
  2. upowszechnianie wiedzy i umiejętności z zakresu sposobu ochrony przed zagrożeniami,
  3. działania w zakresie ochrony życia, zdrowia i mienia mieszkańców.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO:

Zadania powinny być realizowane od 19 sierpnia 2024r. do 31 grudnia 2024r.

MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO:

Zadania realizowane będą na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

ŚRODKI PRZEZNACZONE NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZEGO:

Na przedstawione do realizacji w zakresie ratownictwa i ochrony ludności proponuje się przeznaczyć jako wsparcie w formie dotacji środki publiczne w wysokości: 20 000,00 zł.

Termin składania ofert upływa w dniu 5 sierpnia 2024 r. o godz. 17:00.

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy sporządzić w generatorze wniosków dostępnym na stronie www.witkac.pl - tak przygotowana oferta spełnia wymagania Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 poz. 2057).
Po wypełnieniu i wysłaniu oferty w generatorze należy ją wydrukować, podpisać i złożyć w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Ofertę należy:

  • sporządzić w języku polskim,
  • sporządzić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Ofertę konkursową na realizację zadania należy złożyć do Burmistrza Gminy i Miasta       Czerwionka-Leszczyny za pośrednictwem:

  1. Kancelarii Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, przy ul. Parkowej  9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny lub,
  2. operatora pocztowego na adres: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa  9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny lub,
  3. za pośrednictwem ePUAP lub poczty elektronicznej na adres: ka@czerwionka-leszczyny.com.pl. Oferta złożona w postaci dokumentu elektronicznego musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Oferty przesłane pocztą elektroniczną, które nie spełniają warunków ujętych w pkt 3 nie będą rozpatrywane.

W przypadku ofert w wersji papierowej decyduje data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Oferty złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama