Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wystartuj z naszym pakietem Do wyboru masz PDF lub druk. Dodaj do ekwipunku >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Nabór wniosków w ramach Modułu III programu "Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością"

Reklama
Nabór od 01.07.2024 do 30.06.2025 23:59
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Łączny budżet nieznany
Do 100% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Osoby z niepełnosprawnościami
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: 1. posiadające statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych; 2. prowadzące działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 12 miesięcy do składania wniosków o finansowanie realizacji zadania w ramach Modułu III programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”.

Wprowadziliśmy zmiany w ramach trzech naborów:

  • W ramach zadania związanego z prowadzeniem Ośrodków Recepcyjnych na terenie województwa lubelskiego i podkarpackiego:
  1. Wydłużyliśmy termin kwalifikowalności kosztów. Finansowane mogą być koszty funkcjonowania Ośrodka poniesione od 1 stycznia 2024 roku do 30 września 2025 roku
  2. Umowa na prowadzenie Ośrodka może być zawierana na okres do 30 września 2025 roku.
  • W ramach zadania związanego z zapewnieniem rehabilitacji społecznej oraz miejsc pobytu dla Beneficjentów programu na terenie każdego z 16 województw:
  1. Wydłużyliśmy termin kwalifikowalności kosztów. Finansowane mogą być koszty poniesione od 1 stycznia 2024 roku do 30 września 2025 roku.
  2. Umowa na realizację zadania może być zawierana na okres do 30 września 2025 roku.
  • W ramach zadania związanego z zapewnieniem wsparcia procesu aktywizacji zawodowej Beneficjentów programu i przygotowanie do wejścia na rynek pracy dla Beneficjentów programu na terenie każdego z 16 województw:
  1. Wydłużyliśmy termin kwalifikowalności kosztów. Finansowane mogą być koszty poniesione od 1 stycznia 2024 roku do 30 września 2025 roku.
  2. Umowa na realizację zadania może być zawierana na okres do 30 września 2025 roku.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią ogłoszeń dla trzech naborów – załączniki nr 1-3 (ujednolicone teksty).

Za datę złożenia wniosku uważa się datę wpływu tego wniosku na skrzynkę: pomoc.Ukrainie@pfron.org.pl – dotyczy Modułu III.

Wnioski można składać:

1)      w formie dokumentu elektronicznego podpisanego przez osoby uprawnione przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego (z zastrzeżeniem, iż kwalifikowany podpis elektroniczny wywołuje skutki prawne, jeżeli został złożony w okresie ważności certyfikatu) lub podpisu zaufanego (tj. podpisu złożonego przy wykorzystaniu Profilu Zaufanego na platformie ePUAP);

2)      w formie skanu dokumentu podpisanego przez osoby uprawnione.

Za datę złożenia wniosku uważa się datę wpływu wniosku na skrzynkę:

pomoc.Ukrainie@pfron.org.pl.

Wnioski mogą być składane w trybie ciągłym.

Finansowaniem mogą być objęte zadania rozpoczęte od dnia 1 stycznia 2024 roku.

Szczegółowy tryb składania, rozpatrywania i realizacji wniosków określony został w procedurach realizacji Modułu III programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”.

Definicja „Beneficjenta programu” zawarta została w Rozdziale Pierwszym procedur realizacji Modułu III programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”.

Wsparcie przyznawane jest w formie finansowania zadania – nie jest wymagane wniesienie wkładu własnego przez organizację pozarządową.

Rodzaj zadania, którego może dotyczyć wniosek składany w ramach naboru trzeciego

1.      W ramach niniejszego naboru wniosków może zostać zgłoszone zadanie, którego celem jest wsparcie procesu aktywizacji zawodowej Beneficjentów programu i przygotowanie do wejścia na rynek pracy, zwane dalej „zadaniem”.

2.      Wnioski zgłaszane w ramach niniejszego naboru mogą obejmować realizację zadania na terenie każdego z 16 województw.

3.      Wnioski mogą być realizowane również w formule partnerskiej. Ponadto, dwie lub więcej organizacje pozarządowe działające wspólnie mogą złożyć wniosek wspólny.

4.      Z realizacji zadania mogą korzystać wyłącznie Beneficjenci programu, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego (w przypadku kobiet od 16 do 60 roku życia, w przypadku mężczyzn od 16 do 65 roku życia).

5.      Beneficjentami programu nie mogą być osoby, które na dzień przystąpienia do zadania są zatrudnione.

6.      Realizacja zadania dla Beneficjentów programu polega w szczególności na:

1)      przygotowaniu Indywidualnego Planu Działania (IPD), tj. planu aktywności Beneficjenta programu na nabycie bądź podniesienie kompetencji oraz zmianę jego sytuacji zawodowej, która umożliwi osiągnięcie założonych celów. Z IPD, przygotowanego na podstawie diagnozy, musi wynikać jakie są potrzeby rehabilitacyjne Beneficjenta programu, jakie powinny zostać wobec niego podjęte działania oraz jakie efekty (rezultaty) zostaną osiągnięte w wyniku zastosowanych działań;

2)      zapewnieniu usług tłumacza z języka ukraińskiego lub rosyjskiego na język polski i tłumacza języka migowego;

3)      prowadzeniu doradztwa zawodowego, specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy i utrzymania w zatrudnieniu Beneficjentów programu;

4)      organizowaniu i prowadzeniu szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia – aktywizujących zawodowo Beneficjentów programu;

5)      organizowaniu staży zawodowych;

6)      poradnictwie prawnym w zakresie przysługujących praw i obowiązków w kontekście podjęcia aktywności zawodowej;

7)      wsparciu psychologicznym mającym na celu podniesienie poczucia własnej wartości, wzrost umiejętności psychospołecznych, wzrost motywacji do poszukiwania pracy i podjęcia zatrudnienia;

8)      wsparciu trenera pracy poprzez:

a)      znalezienie właściwego stanowiska stażowego lub stanowiska pracy;

b)      pomoc w przygotowaniu dokumentów potrzebnych do odbycia stażu zawodowego lub do zatrudnienia;

c)      asystowanie podczas przeprowadzanej przez pracodawcę rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem na staż zawodowy lub do pracy;

d)      przyuczenie Beneficjenta programu do wykonywania ustalonych dla niego zadań zawodowych na jego stanowisku w zakładzie pracy (także w ramach stażu);

e)      asystowanie Beneficjentowi programu przy jego pracy przez określony czas aż do momentu uzyskania pełnej samodzielności zawodowej, zgodnie z oczekiwaniami pracodawcy (także w ramach stażu);

f)       monitorowanie pracy Beneficjenta programu (w formie okresowych kontaktów z pracodawcą i pracownikiem) oraz udzielanie pomocy w rozwiązywaniu ewentualnie powstałych problemów (także w ramach stażu).

7.          Wsparcie związane z realizacją zadania może być świadczone nie dłużej niż do 30 września 2025 roku, z tym że minimalny okres realizacji zadania musi wynosić co najmniej 4 miesiące.

8.          Podczas realizacji zadania Wnioskodawca musi zapewnić dostępność architektoniczną, cyfrową oraz informacyjno-komunikacyjną, co najmniej na warunkach określonych w ustawie z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. W indywidualnym przypadku, jeżeli Wnioskodawca nie będzie w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami na warunkach, o których mowa powyżej, zobowiązany będzie zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny (może on polegać w szczególności na zapewnieniu wsparcia innej osoby lub zapewnieniu wsparcia technicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii).

9.          Wnioskodawca zapewnia niezbędne materiały informacyjne tłumaczone na język ukraiński lub rosyjski.

10.      Wnioskodawca prowadzi ewidencję Beneficjentów programu oraz ewidencję udzielonego im wsparcia w ramach zadania.

11.      Średni dobowy koszt objęcia wsparciem Beneficjenta programu w ramach realizacji zadania nie może przekroczyć kwoty 200 złotych. Koszty stypendium stażowego oraz stypendium szkoleniowego nie mogą przekraczać stawek określonych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

12.      Finansowane mogą być koszty związane z zapewnieniem wsparcia Beneficjentom programu poniesione od dnia 1 stycznia 2024 roku.

13.       Koszty realizacji zadania (merytoryczne oraz administracyjne) rozliczane są ryczałtem, którego wysokość ustalana jest z uwzględnieniem rzeczywistej liczby osób objętych wsparciem (Beneficjentów programu) oraz dni świadczenia wsparcia. We wniosku należy podać planowaną przeciętną liczbę dni udziału jednego Beneficjenta programu w zadaniu. Informację należy zamieścić w części B wniosku w punkcie 2: Opis zadania. Koszty personelu administracyjnego nie mogą przekroczyć 10 % łącznych kosztów kwalifikowalnych zadania.

14.      Umowa na realizację zadania zawierana jest na okres nie dłuższy niż do dnia 30 września 2025 roku, z możliwością wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wypowiedzenie (zasada dotyczy obu stron umowy).

15.  PFRON ma prawo do przeprowadzania wizyt monitoringowych:

1)     niezapowiedzianych w godzinach realizacji działań merytorycznych w ramach zadania,

2)     zapowiedzianych w siedzibie organizacji w godzinach pracy.

Celem wizyty monitoringowej jest weryfikacja rzeczywistej realizacji zadania oraz jego faktycznych postępów.

Reklama