Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wystartuj z naszym pakietem Do wyboru masz PDF lub druk. Dodaj do ekwipunku >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Nabór wniosków ramach Programu „Warto być Przedsiębiorstwem Społecznym!” na lata 2023-2025

Reklama
Nabór od 28.06.2024 do 17.07.2024 12:00
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Ekonomii Społecznej
Adres e-mail do kontaktu: przedsiebiorstwo.spoleczne@mrips.gov.pl
Łączny budżet 22 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Organizacje pozarządowe
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiła nabór wniosków o wsparcie w ramach Programu „Warto być Przedsiębiorstwem Społecznym!” na lata 2023-2025. Edycja 2024. Realizacja Instrumentów wsparcia w ramach Programu jest finansowana ze środków Funduszu Pracy i Funduszu Solidarnościowego.

Aktualizacja 10.07.2024

"W związku z omyłką we wzorze oświadczenia wnioskodawcy o wysokości pomocy de minimis, który stanowi załącznik do wniosku w naborze w Programie „Warto być PS”, dokonano korekty oświadczenia w generatorze wniosków. W oświadczeniu znalazł się nieaktualny zapis odnoszący się do wysokości pomocy de minimis otrzymanej w bieżącym roku kalendarzowym oraz w dwóch poprzednich latach. Zapis powinien uwzględniać, wprowadzoną rozporządzeniem Komisji (UE) 2023/2831 (tzw. ogólne rozporządzenie de minimis), zmianę sposobu obliczania okresu przy sumowaniu limitu de minimis, na okres 3 minionych lat.

Z podmiotami, które złożyły już wnioski, będziemy kontaktować się indywidualnie w celu korekty oświadczenia".

Głównym celem programu jest rozwijanie przedsiębiorczości społecznej poprzez zapewnienie przedsiębiorstwom społecznym (PS) dostępu do wsparcia finansowego, ułatwiającego tworzenie miejsc pracy oraz reintegrację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także wzmocnienie zdolności do świadczenia usług społecznych.

W ramach programu finansowane są określone w art. 31 ust. 2 ustawy o ekonomii społecznej działania wspierające:

 • rozwój ekonomii społecznej;
 • wzmacnianie potencjału innowacyjnego i rozwojowego przedsiębiorstw społecznych;
 • zatrudnianie w przedsiębiorstwach społecznych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • reintegrację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym będących pracownikami przedsiębiorstw społecznych;
 • realizację usług społecznych.

Beneficjentami Programu są podmioty ekonomii społecznej, które na dzień złożenia wniosku posiadają status przedsiębiorstwa społecznego, o którym mowa w art. 3 ustawy o ekonomii społecznej, tj. PES, które uzyskały od wojewody decyzję o nadaniu statusu PS w związku ze spełnianiem ustawowych wymogów.

Z możliwości składania wniosku wyłączone są podmioty, które w momencie składania wniosku przekraczają dopuszczalny próg pomocy de minimis.

Podmioty uprawnione do składania wniosków w ramach Programu będą mogły skorzystać z czterech Instrumentów wsparcia:

Instrument 1 – Wsparcie zatrudnienia. W ramach tego instrumentu możliwe będzie uzyskanie dofinansowania do wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w PS.

Instrument 2 – Wsparcie PS w realizowaniu usług społecznych.
W ramach tego instrumentu możliwe będzie uzyskanie środków na pokrycie wydatków związanych z realizacją usług społecznych przez podmiot uprawniony, np. związanych z podnoszeniem kwalifikacji lub rozwijania kompetencji pracowników PS w zakresie usług społecznych.

Instrument 3 - Wsparcie bieżące. W ramach tego instrumentu możliwe będzie uzyskanie środków na pokrycie niezbędnych stałych kosztów administracyjnych.

O wsparcie bieżące można wnioskować jedynie łącznie ze wsparciem w ramach Instrumentu 1 i/lub 2. Wsparcie w ramach tego instrumentu może zostać przyznane wyłącznie PS, które uzyskają wsparcie, o którym mowa w punktach 1 lub 2.

Instrument 4 – Wsparcie reintegracji. W ramach tego instrumentu możliwe będzie uzyskanie dofinansowania na pokrycie kosztów reintegracji społecznej i zawodowej pracowników zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu

Na realizację Programu w 2024 r. przeznaczone zostaną środki Funduszu Pracy (Wsparcie zatrudnienia, Wsparcie PS w realizowaniu usług społecznych, Wsparcie bieżące) oraz Funduszu Solidarnościowego (Wsparcie reintegracji).

Minister, na wsparcie finansowe podmiotów uprawnionych do złożenia wniosków w ramach Programu dysponuje łączną kwotą 22 mln zł.

Na podstawie art. 31 ustawy o ekonomii społecznej koszt obsługi Programu wynosi 2% środków przeznaczonych na jego realizację.

W 2024 r. z: Funduszu Pracy w wysokości 20 mln zł (z tego 19,6 mln zł na finansowanie Instrumentów 1 – 3 i 0,4 mln zł na koszty obsługi programu) oraz z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 2 mln zł (z tego 1,96 mln zł na finansowanie Instrumentu 4 i 0,04 mln zł na koszty obsługi programu).

Kwoty wsparcia w ramach poszczególnych instrumentów przewidzianych w Programie:

 • Instrument 1 - Wsparcie zatrudnienia.

Maksymalna wartość dofinansowania nie przekracza 1500 zł na jednego pracownika miesięcznie oraz nie może być wyższa niż realny koszt wynagrodzenia pracownika. Dofinansowanie może zostać przyznane na wynagrodzenia ponoszone w związku z zatrudnieniem nie więcej niż 4 pracowników (zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę w wymiarze co najmniej ½ pełnego wymiaru czasu pracy). Sposób kalkulacji wartości dofinansowania: 1500 zł x liczba pracowników x liczba miesięcy. Maksymalna wartość dofinansowania w odniesieniu do całego roku wynosi 72 000 zł (1500 zł x 4 osób x 12 miesięcy). Minimalna wartość dofinansowania w ramach wsparcia zatrudnienia wynosi 18 000 zł.

 • Instrument 2 – Wsparcie PS w realizowaniu usług społecznych.

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 30 000 zł.
Minimalna wartość dofinansowania w ramach wsparcia podnoszenia kwalifikacji wynosi 10 000 zł.

 • Instrument 3 – Wsparcie bieżące.

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 30 000 zł.
Minimalna wartość dofinansowania w ramach wsparcia bieżącego wynosi 10 000 zł.

 • Instrument 4 - Wsparcie reintegracji.

Maksymalna wartość dofinansowania na jednego pracownika wynosi 12 tys. zł, a maksymalna wartość dofinansowania w ramach Programu, którą uzyskać może podmiot uprawniony wynosi nie więcej niż 36 tys. zł.
Minimalna wartość dofinansowania w ramach wsparcia reintegracji wynosi 12 000 zł.

W ramach wszystkich instrumentów wsparcia kwalifikowane będą wydatki poniesione przez PS od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

Szczegółowe warunki realizacji wsparcia zostały określone w Regulaminie naboru wniosków w ramach Programu, w tym m.in.: wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne, dopuszczalność zmian w kosztorysie, zasady zmiany treści umowy, wytyczne w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych, wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zasady przetwarzania danych osobowych.

Sposób składania wniosków

W naborze obowiązują dwa wzory wniosków:

 • Wniosek A – dotyczy instrumentów 1, 2 i 3, tj. wsparcia zatrudnienia, wsparcia PS w realizowaniu usług społecznych i wsparcia bieżącego;
 • Wniosek B – dotyczy instrumentu 4, tj. wsparcia reintegracji.
  W przypadku ubiegania się o wsparcie w ramach wszystkich czterech instrumentów - w Generatorze Wniosków i Sprawozdań należy złożyć dwa wnioski (Wniosek A i Wniosek B).
  Wnioskodawca może złożyć w ramach naboru jeden Wniosek A na wszystkie lub wybrane Instrumenty 1,2,3 oraz jeden Wniosek B na Instrument 4 (Instrument 4). W przypadku złożenia więcej niż jednego Wniosku A i/lub Wniosku B przez Wnioskodawcę, wszystkie wnioski złożone przez Wnioskodawcę zostaną odrzucone.

Termin i miejsce składania wniosków

Wniosek/wnioski wraz z oświadczeniami należy składać w terminie od dnia 27 czerwca 2024 r. do dnia 17 lipca 2024 r. do godz. 12:00 za pośrednictwem Generatora Wniosków i Sprawozdań dostępnego na stronie internetowej: https://ppluss.mrips.gov.pl/.

Termin rozpatrzenia wniosków

Rozpatrzenie wniosków nastąpi w ciągu 4 miesięcy od daty zakończenia naboru wniosków.
Lista podmiotów, których wnioski zostały zatwierdzone do wsparcia wraz ze wskazaniem kwoty przyznanych środków zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej MRiPS oraz Departamentu Ekonomii Społecznej: www.ekonomiaspoleczna.gov.pl.

W związku z naborem wniosków Departament Ekonomii Społecznej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchomił również infolinię, czynną od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-11:00 pod numerem telefonu: +48 538-117-062.

Zapraszamy również Wnioskodawców do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym naboru wniosków, które odbędzie się 2 lipca br. o godz. 10.00 w formie wideokonferencji (za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams). Formularz zgłoszeniowy należy przesyłać do dnia 01.07.2024 r. (do godz. 15.00). Formularz dostępny pod poniższym linkiem: https://forms.gle/rZ1kjXcy59UoTiCAA

Link do spotkania zostanie przesłany w dniu spotkania na wskazany w formularzu adres e-mail.

Reklama