Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wystartuj z naszym pakietem Do wyboru masz PDF lub druk. Dodaj do ekwipunku >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Udział czołowych zespołów poznańskich w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych w sezonie 2024/2025

Reklama
Nabór od 19.06.2024 do 10.07.2024 23:59
Wydział Sportu
Łączny budżet 6,405 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Miasto Poznań, Wydział Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Udział czołowych zespołów poznańskich w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych w sezonie 2024/2025.

1. Cel zadania: upowszechnianie i rozwój sportu wśród mieszkańców Poznania

2. Oferty mogą być składane wyłącznie przez kluby, które uczestniczą w prowadzonych przez polskie związki sportowe rozgrywkach ligowych w grach zespołowych
(trzy najwyższe klasy rozgrywkowe w danej dyscyplinie w kraju – z zastrzeżeniem, że trzeci poziom rozgrywek nie może być najniższym). Jeżeli klub posiada drugi zespół na niższym poziomie rozgrywkowym, nie może być objęty dofinansowaniem.

3. W konkursie na zadanie 1a mogą uczestniczyć wyłącznie kluby sportowe reprezentujące: najwyższy poziom rozgrywkowy w koszykówce kobiet (Basket Liga Kobiet), drugi poziom rozgrywkowy w koszykówce mężczyzn (I liga), drugi poziom rozgrywkowy w siatkówce kobiet (I liga), drugi poziom rozgrywkowy w piłce ręcznej kobiet i mężczyzn (Liga Centralna) oraz drugi poziom rozgrywkowy w piłce nożnej mężczyzn (I liga).

4. W konkursie na zadanie 1b mogą uczestniczyć pozostałe kluby sportowe występujące w rozgrywkach ligowych w piłce koszykowej kobiet (I liga), piłce koszykowej mężczyzn
(II liga), piłce nożnej kobiet (I liga), piłce ręcznej kobiet (I liga), piłce ręcznej mężczyzn (I liga), piłce siatkowej kobiet (II liga), piłce siatkowej mężczyzn (II liga), piłce wodnej mężczyzn (Ekstraklasa), rugby kobiet, rugby 7 i 15 mężczyzn, hokeju na trawie kobiet (Ekstraliga), hokeju na trawie mężczyzn (Superliga), hokeju na lodzie kobiet (Polska Liga Hokeja Kobiet), w futsalu kobiet (Ekstraklasa), w futsalu mężczyzn (I liga), w unihokeju mężczyzn (I liga).

5. W przypadku zadania 1a dotacja nie może stanowić więcej niż 50% całkowitego finansowego kosztu realizacji zadania. W zadaniu 1b dotacja nie może stanowić więcej niż 60% całkowitego finansowego kosztu realizacji zadania.

6. W ofercie należy podać liczbę drużyn młodzieżowych klubu, który składa ofertę, lub klubu, z którym podpisana została umowa o współpracy, biorących udział w rywalizacji sportowej organizowanej przez okręgowe bądź polskie związki sportowe. Dopuszcza się również współpracę ze szkołami w ramach upowszechniania danej dyscypliny wśród dzieci i młodzieży.

7. Zawodnicy, którzy otrzymują Stypendium Sportowe Miasta Poznania, nie mogą otrzymywać stypendiów od klubów ze środków pochodzących z dotacji przeznaczonej na realizację zadania.

8. Zgodnie zapisami art. 9 rozdziału 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.: „jeżeli przeciętne miesięczne wynagrodzenie osoby fizycznej z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu statutowej działalności odpłatnej pożytku publicznego, za okres ostatniego roku obrotowego, a w przypadku zatrudnienia trwającego krócej niż rok obrotowy – za okres tego zatrudnienia, przekracza 3-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni”, działalność odpłatna pożytku publicznego organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 stanowi działalność gospodarczą.

9. Nie dopuszcza się możliwości wykazania do wykorzystania, w ramach środków własnych oferenta, wkładu rzeczowego.

10. Środki z dotacji mogą być przeznaczane na następujące koszty związane z realizacją zadania: wynagrodzenia sztabu szkoleniowego, wynagrodzenia zawodnicze (z wyjątkiem przypadku opisanego w punkcie 7), wynajem obiektu treningowego/meczowego, zakwaterowanie, organizację meczów wyjazdowych (transport, zakwaterowanie, wyżywienie), opiekę medyczną, obozy przygotowawcze i zgrupowania, organizację meczów domowych, zakup niezbędnego sprzętu sportowego, promocję zadania, odżywki i suplementy,
prowadzenie biura i księgowości. Pozostałe wynagrodzenia osobowe, w tym menedżerskie, mogą być pokrywane tylko w wysokości minimalnej pensji krajowej.

11. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć środków pochodzących z dotacji pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidzianych kosztów
w wielkości:

1) zwiększenie kosztów nie więcej niż 15%,

2) zmniejszenie kosztów w dowolnej wysokości, o ile nie wpłynie to znacząco na realizację zadania.

12. Do oferty należy dodać załącznik w formie tabeli kosztorysowej z podziałem  przedstawionych w ofercie kosztów na udział dotacji i środków własnych.

13. Przed podpisaniem umowy klub sportowy zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o nieposiadaniu długów związanych z realizacją zadań publicznych.

14. Klub sportowy otrzymujący dotację na udział w rozgrywkach ligowych w ramach realizacji zadania zobligowany jest do przeprowadzenia zajęć z danej dyscypliny dla uczniów klas sportowych w poznańskich szkołach z udziałem czołowych zawodników zespołów. Dokumentacja z zajęć powinna zawierać opis wraz z relacją fotograficzną, którą klub sportowy dołączy do składanego sprawozdania. 

15. Klub otrzymujący w ramach zawartej umowy dotacyjnej z Miastem Poznań kwotę przekraczającą 300 000,00 zł na sezon sportowy 2024/2025 powinien uwzględnić
w wykonywanych działaniach promocyjnych następujące kwestie:

1) zamieszczenia logotypu miasta na wszelkich materiałach poligraficznych, takich jak: billboardy, plakaty, ulotki, ścianki sponsorskie, bilety, programy meczowe, banery, roll-upy itp. Klub przedstawi pracownikom Wydziału Sportu projekty oraz relację fotograficzną zawierającą wszystkie rodzaje wyprodukowanych materiałów poligraficznych. Wielkość
i umiejscowienie logotypu powinny w jasny sposób wynikać z procentowego udziału środków dotacyjnych z Miasta Poznania w ogólnym budżecie klubu w porównaniu
z innymi eksponowanymi podmiotami;

2) zamieszczenia logotypu miasta na strojach startowych, a także treningowych i rozgrzewkowych (przy czym wielkość i lokalizacja powinny w jasny sposób wynikać
z procentowego udziału środków dotacyjnych z Miasta Poznania w budżecie klubu w porównaniu z innymi eksponowanymi podmiotami) oraz do przedstawienia projektów
i relacji fotograficznej zawierającej wszystkie wersje strojów startowych oraz treningowych (rozgrzewkowych);

3) zamieszczania logotypu miasta we wszystkich działaniach w Internecie: mailingu, newsletterach, kontach na portalach społecznościowych, stronie www itp. Wykonawca przedstawi raport zrealizowanych działań w Internecie z podziałem na rodzaj medium, ich zasięg oraz liczbę wyświetleń;

4) podkreślania w wypowiedziach medialnych pracowników klubu wkładu Miasta Poznania jako „Oficjalnego Partnera Klubu”;

5) przedstawienia zrealizowanych działań w telewizji oraz radiu w których zawarta będzie informacja o wsparciu Miasta Poznania udzielonym klubowi,

6) przedstawienia działań podejmowanych na portalu internetowym oraz przeprowadzenia kampanii banerowej na tym portalu. Wykonawca przedstawi zamawiającemu wydruk zrzutów ekranu stron internetowych, na których została zamieszczona informacja o wsparciu Miasta Poznania udzielonym klubowi;

7) zorganizowania konferencji prasowej w sezonie sportowym przedstawiającej plany klubu oraz informującej o wsparciu udzielonym klubowi przez Miasto Poznań. Na konferencję zostaną zaproszeni przedstawiciele Miasta Poznania, a podczas niej w bardzo widoczny sposób będzie eksponowany logotyp miasta

16. Wszystkie wykonane działania, które są wymienione w punkcie 15 działania klub ujmie w końcowym raporcie pod tytułem „Raport z działań promocyjnych”, który będzie integralną częścią rozliczenia dotacji. Wszelkie działania marketingowe oraz użycie w projektach logotypu miasta każdorazowo muszą uzyskać akceptację pracownika Wydziału Sportu.

17. W związku z wyższą kwotą zaplanowaną w budżecie miasta na rok 2024 w ofercie należy zaplanować udział środków dotacyjnych w następujących proporcjach: 65% wnioskowanej kwoty w roku 2024, 35% wnioskowanej kwoty w roku 2025.

18. Oferent przy realizacji zadania odpowiedzialny jest za uwzględnienie wymagań określonych w ustawie o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 z późn. zm.)

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama