Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wystartuj z naszym pakietem Do wyboru masz PDF lub druk. Dodaj do ekwipunku >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Pajacyk - wsparcie żywnościowe na rok szkolny 2024/2025

Reklama
Nabór od 06.06.2024 do 10.07.2024 16:00
Polska Akcja Humanitarna
Marta Chojnacka - koordynatorka programu Pajacyk wsparcie żywnościowe e-mail: marta.chojnacka@pah.org.pl tel: +48 573 834 599
Łączny budżet 1,08 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 50 tys. PLN
Chorzy, Młodzież, Mniejszości narodowe, Organizacje pozarządowe, Dzieci, Osoby z niepełnosprawnościami, Osoby LGBT+, Cudzoziemcy, migranci
Poprzez program Pajacyk – wsparcie żywnościowe, Fundacja Polska Akcja Humanitarna wspiera od 1998 roku dzieci, które ze względu na trudną sytuację socjalno-bytową powinny otrzymywać bezpłatne posiłki, a nie mogą liczyć na pomoc z innych źródeł. Program realizowany jest za pośrednictwem placówek oświatowych i świetlic, które działają na terenie całej Polski i prowadzą działania podczas roku szkolnego. UWAGA! Pajacyk odpowiada na potrzeby wszystkich dzieci niezależnie od ich narodowości.

NSTYTUCJE UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O ŚRODKI:

Konkurs jest skierowany do szkół podstawowych (publicznych, niepublicznych, prywatnych) oraz samodzielnych świetlic środowiskowych, w których istnieje możliwość wydawania posiłków („Placówki”). Przez samodzielną świetlicę rozumie się taką, która nie podlega szkole.

ODBIORCY PROGRAMU:

Odbiorcami Programu są dzieci i młodzież od 6 do 18 roku życia zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu ubóstwa, niezaradności życiowej rodziców, niepełnosprawności lub innych przyczyn, w tym z powodu uchodźctwa.

W wyjątkowych przypadkach beneficjentami mogą być również osoby pełnoletnie, które nie przekroczyły 24 roku życia, a które korzystają z pomocy w specjalnych ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, edukacyjnych bądź rehabilitacyjnych.

PRZEDMIOT FINANSOWANIA:

Przedmiotem finansowania są produkty żywnościowe, mające zapewnić dzieciom uczęszczającym do placówki posiłki.

W ramach finansowania uznawane są koszty:

  • zakupu produktów żywnościowych – w przypadku, gdy placówka posiada własną kuchnię i samodzielnie przygotowuje posiłki
  • zakupu gotowych posiłków – w przypadku, gdy placówka nie ma kuchni i zapewnia dzieciom posiłek w formie cateringu

W przypadku szkół, jednostkowa stawka żywieniowa powinna być zgodna ze stawką ustaloną z lokalnym ośrodkiem pomocy społecznej. Jednostkowa stawka dla świetlic nie powinna być wyższa niż 7,50 zł.

Posiłki finansowane z środków Fundacji powinny być zbilansowane, pełnowartościowe i zdrowe.

Podstawą uzyskania przez Organizację dofinansowania z programu Pajacyk jest właściwie wypełniony formularz wniosku.

Cel zadania:

1. Rozwinięcie efektywnego systemu docierania z pomocą żywnościową do beneficjentów. 2. Dotarcie z pomocą w formie posiłku do najbardziej potrzebujących dzieci i młodzieży w najbiedniejszych regionach Polski. 3. Zmniejszenie stopnia wykluczenia społecznego oraz poprawa zdrowia i potencjału intelektualnego dzieci i młodzieży poprzez finansowanie posiłków.

Rezultaty zadania:

Zwiększenie dostępu do pełnowartościowych, ciepłych posiłków wśród dzieci i młodzieży. Wspieranie prawidłowego rozwoju fizycznego, psychicznego, intelektualnego i emocjonalnego dzieci i młodzieży wywodzących się ze środowisk defaworyzowanych.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące Programu:

18 czerwca 2024 r., godz. 14.30, MS Teams

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDkwZjBiZTMtOThhZi00ZTU3LTgxZjMtZDUyMDNkMDdjYzQ1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2267380c50-aa34-4912-8c2d-d8e4edf8bd2e%22%2c%22Oid%22%3a%221d18e585-1dc0-45ce-8408-8690982e4cc3%22%7d

Źródło: https://www.pajacyk.pl/pajacyk/
Reklama