Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wystartuj z naszym pakietem Do wyboru masz PDF lub druk. Dodaj do ekwipunku >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Otwarty konkurs ofert krótkoterminowych w zakresie "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" - I nabór

Reklama
Nabór od 12.04.2024 do 06.05.2024 15:30
Starostwo Powiatowe w Ełku
Łączny budżet 6 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 1 tys. do 5 tys. PLN
Zarząd Powiatu Ełckiego, Starostwo Powiatowe w Ełku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert krótkoterminowych w zakresie "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" - I nabór.
 1. Zadania krótkoterminowe I nabór do realizacji w roku 2024 oraz wielkość środków przewidzianych na ich realizację w budżecie Powiatu Ełckiego:
 1. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego            -   6.000 zł;
 1. Suma wydatków przeznaczonych na realizację ww. zadań powiatu w roku 2023: 2.064,00 zł.
 2. Wielkość środków przeznaczonych na realizację ww. krótkoterminowych (I nabór) zadań powiatu w roku ubiegłym: 6.000 zł
 3. Organizacje kwalifikujące się do składania ofert:

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2023 poz. 571 z późn. zm.).

      IV. Terminy składania ofert:

 1. Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się od 27.05.2024 r., a czas ich realizacji trwa od minimum 4 dni do maksimum 3 miesięcy kalendarzowych, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2024 r.  

        V. Zasady składania ofert:

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu na realizację zadań jest złożenie w terminie do 6.05.2024 r. do godz. 15:30 wniosku za pośrednictwem serwisu Witkac.pl oraz przekazanie do urzędu (do 8.05.2024 r.) potwierdzenia złożenia oferty oraz wymaganych załączników. 
 2. Formularz oferty konkursowej powinien być złożony przez serwis Witkac.pl, który jest zgodny z wzorem oferty, stanowiący załącznik do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018, poz. 2057).
 3. Złożenie oferty w sposób inny niż określony w ust. 1 i 2 będzie równoznaczne z jej odrzuceniem.
 4. Zadanie przedstawione we wniosku musi być zgodne ze statutem organizacji występującej o dotację oraz tematyką konkursu ofert.
 5. "Potwierdzenie złożenia oferty" opatrzone pieczęcią organizacji oraz czytelnymi podpisami osób upoważnionych do złożenia oferty wraz z pieczęciami imiennymi, należy dostarczyć do sekretariatu (p. 127, parter) Starostwa Powiatowego w Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk.
 6. Dotacje nie mogą zostać przeznaczone na wydatki niezwiązane z realizacją danego zadania.
 7. Uprawniony podmiot może złożyć jedną ofertę w ramach konkursu.
 8. Ustala się wkład własny organizacji w wysokości co najmniej 10% wartości dotacji zadania, przy czym wkład własny może mieć formę wkładu finansowego i/lub niefinansowego.

VI. Tryb rozpatrywania ofert
1. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i zgodne z treścią ogłoszenia, złożone na obowiązującym formularzu dostępnym w serwisie Witkac.pl, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym. Kryteria formalne określa karta oceny formalnej będąca załącznikiem do ogłoszenia o konkursie (załącznik nr 2).
2. Pod względem merytorycznym oferty ocenia niezwłocznie po ocenie formalnej Komisja Grantowa zgodnie z kryteriami ocen stanowiącymi załącznik do ogłoszenia o konkursie (załącznik nr 3).
3. Skład i regulamin działania Komisji Grantowej określają: Uchwała nr 02.13.2024 Zarządu Powiatu Ełckiego w sprawie powołania członków oraz Uchwała nr 02.14.2024 Zarządu Powiatu Ełckiego z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu pracy Komisji Grantowej.
4. Ustala się minimalną sumę punktów uprawniającą do przyznania dofinansowania w wysokości 22,1.
5. Komisja Grantowa przedstawia Zarządowi Powiatu Ełckiego swoją listę rankingową. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Ełckiego po zapoznaniu się z protokołem Komisji Konkursowej najpóźniej do dnia 23.05.2024 r., decyzja Zarządu jest ostateczna. 6. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.
7. O wynikach konkursu oferenci zostaną niezwłocznie powiadomieni.
7. Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Ełku w zakładce „Organizacje pozarządowe” (www.powiat.elk.pl), na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Granty Powiatu Ełckiego”.

VII. Warunki przekazania dotacji
1. 
Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy według wzoru określonego w ww. rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018, poz. 2057).
2. W przypadku przyznanej dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, do zawarcia umowy wymagana jest korekta oferty (harmonogram i kosztorys) sporządzonej za pośrednictwem serwisu Witkac.pl.
3. Po zakończeniu realizacji zadania Zleceniobiorca zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania, które powinno być złożone poprzez serwis Witkac.pl. "Potwierdzenie złożenia sprawozdania" opatrzone pieczęcią organizacji oraz czytelnymi podpisami osób upoważnionych do złożenia dokumentu wraz z pieczęciami imiennymi, należy dostarczyć do sekretariatu (p. 127, parter) Starostwa Powiatowego w Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk.​

Informacje szczegółowe i procedury dotyczące konkursu – Wytyczne dla oferentów ubiegających się o dotację z budżetu Powiatu Ełckiego na realizację zadań w ramach Grantów Powiatu Ełckiego 2024, dostępne są w powiatowym Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Wydziale Informacji i Cyfryzacji Starostwa Powiatowego w Ełku (p. 390 – II piętro), tel. 87 615 65 64.

Źródło: Zarząd Powiatu Ełckiego

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama