Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Organizacja turystyki i wypoczynku dla dzieci, młodzieży Na co NGO-sy powinny zwrócić uwagę? Dowiedz się 24.04 o 15.00 na #ngoplLIVE >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Konkurs ofert: „Ambasador rewitalizacji”

Reklama
Nabór od 28.03.2024 do 18.04.2024 15:00
Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji Urzędu Miasta Krakowa
od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00-15:00 w Wydziale ds. Przedsiębiorczości i Innowacji, ul. Zabłocie 22, 30-701 Kraków, I piętro w pokojach nr 110, 111 oraz pod numerami tel. 12 616 1179, 12 616 6059
Łączny budżet 120 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 40 tys. PLN
Prezydent Miasta Krakowa ogłosił otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie rewitalizacji „Ambasador rewitalizacji".

Tytuł zadania publicznego: „Ambasador rewitalizacji”

Komórka realizująca: Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji Urzędu Miasta Krakowa

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania: 120 000 zł

Termin realizacji zadania: 01 czerwca – 31 grudnia 2024 r.

Miejsce realizacji zadania: miasto Kraków - obszary rewitalizacji Kazimierz-Stradom, Grzegórzki-Wesoła, „stara” Nowa Huta

Środki przekazane na realizację zadań tego samego rodzaju:

Gmina Miejska Kraków w roku bieżącym oraz w roku 2023 nie przekazała na realizację zadań publicznych tego samego rodzaju środków finansowych.

Warunki realizacji zadania publicznego:

Niniejszy konkurs ma na celu wybór ofert w zakresie zadania publicznego pn. „Ambasador rewitalizacji”. Zadanie polega na wzmocnieniu współpracy pomiędzy Urzędem Miasta Krakowa, organizacjami pozarządowymi oraz interesariuszami rewitalizacji na każdym z wyznaczonych podobszarów rewitalizacji, na rzecz rozwiązywania zdiagnozowanych problemów, wykorzystania potencjałów i przyczynienia się do realizacji działań mających na celu wyprowadzenie ze stanu kryzysowego zdegradowanych obszarów miasta.

Obszar rewitalizacji składa się z trzech podobszarów rewitalizacji:

 • Kazimierz-Stradom
 • Grzegórzki-Wesoła
 • „stara” Nowa Huta

określony w Uchwale nr XCVII/2644/22 z dnia 12 października 2022 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w Mieście Krakowie.

Ważne! Planowana wysokość środków na realizację zadania wynosi 120 000 zł.

Przewidziano następujący podział: na każdy podobszar przypada 40 000 zł.

Przewidywalna maksymalna kwota dotacji nie może przekroczyć 40 000 zł.

Jedna organizacja może złożyć tylko jedną ofertę w konkursie, na wybrany podobszar. Wykluczone jest składanie przez jedną organizację ofert na więcej niż jeden podobszar.

W przypadku ewentualnego wystąpienia decyzji rządowych o ograniczeniu funkcjonowania z uwagi na obostrzenia wynikające np. z możliwości wystąpienia stanu epidemii, oferent będzie zobligowany do zapewnienie realizacji zadania w możliwych do wykonania częściach w formie online i będzie zobowiązany do stosowania się do obowiązujących ograniczeń i obostrzeń wynikających z obowiązującego w tym okresie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

W celu ochrony środowiska naturalnego przed negatywnymi skutkami użycia przedmiotów jednorazowego użytku wykonanych z tworzyw sztucznych Zleceniobiorca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich możliwych, prawnie dopuszczalnych, działań w celu eliminacji
z użycia przy wykonywaniu zadania pojemników, naczyń oraz kubków plastikowych
i zastąpienia ich w miarę możliwości opakowaniami wielokrotnego użytku ze szkła lub metalu, zgodnie z zapisami uchwały nr XIII/233/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przeprowadzenia akcji „Kraków bez plastiku”

Ważne!

Kim są interesariusze rewitalizacji?

Są to wszystkie osoby i podmioty zainteresowane przebiegiem procesu rewitalizacji i działaniami z nim związanymi.

Katalog interesariuszy jest szeroki – to między innymi mieszkańcy, osoby pracujące na danym obszarze, uczniowie znajdujących się tam szkół, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, ludzie mieszkający w sąsiedztwie danego obszaru, różne instytucje oraz wszyscy ci, którzy w jakiś sposób są związani z obszarem rewitalizacji i zależy im na poprawie szeroko rozumianych warunków życia i działania na tym obszarze.

Oczekiwany cel zlecanego zadania publicznego:

Celem zadania publicznego jest:

 • budowanie i umacnianie aktywności obywatelskiej, skuteczne działania partycypacyjne i zachęcanie interesariuszy rewitalizacji do działania na rzecz swojego podobszaru, wzrost zaangażowania w sprawy sąsiedzkie;
 • wzmocnienie działań edukacyjnych i informacyjnych w kontekście procesu rewitalizacji tak, by interesariusze rewitalizacji lepiej go rozumieli i utożsamiali się z nim;
 • wzmocnienie wspólnot podobszarów rewitalizacji w kontekście poprawy jakości życia, realizacji wspólnych inicjatyw – również tych oddolnych, zapobieganie anonimizacji społeczności i wykluczeniu – wspólne, włączające działania na obszarze rewitalizacji, czynne uczestnictwo w procesie rewitalizacji;
 • animowanie i integracja lokalnych społeczności, kreowanie miejsc spotkań;
 • wzmocnienie współpracy pomiędzy Urzędem Miasta Krakowa a organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działania na obszarze rewitalizacji.

Oczekiwane rezultaty zlecanego zadania publicznego / zakres działalności

Rezultaty:

 • organizacja i realizacja przynajmniej 4 wydarzeń dla interesariuszy rewitalizacji,
 • organizacja przynajmniej 4 spotkań edukacyjno-informacyjnych w zakresie rewitalizacji,
 • oferta, propozycja własna organizacji w zakresie realizacji celów i zakresu działalności zadania publicznego dla danego podobszaru.

Zakres działalności:

 • działalność skoncentrowana na terenie danego podobszaru rewitalizacji;
 • ambasador powinien być zaznajomiony z problemami i potencjałami danego podobszaru wskazanymi w diagnozie szczegółowej do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Krakowa;
 • animowanie lokalnych działań rewitalizacyjnych;
 • prowadzenie działań koncentrujących się na społeczności lokalnej, działania wpływające na stopniowe obudowywanie/budowanie więzi sąsiedzkich i integrowanie wspólnot lokalnych;
 • współpraca z innymi organizacjami, grupami nieformalnymi i liderami lokalnym; realizowanie działań mających na celu wyłonienie nowych liderów, ale także zachęcanie interesariuszy do aktywności obywatelskiej na rzecz swojej małej ojczyzny;
 • tworzenie warunków do dobrej współpracy między wszystkimi aktorami procesu rewitalizacji;
 • wsparcie przy realizacji oddolnych działań zainicjowanych przez mieszkańców, np.: realizację wydarzeń, kreowanie miejsc spotkań;
 • sieciowanie interesariuszy rewitalizacji, w tym innych organizacji pozarządowych z Urzędem Miasta Krakowa.

Oferent zobowiązany jest do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016b r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

UWAGA: Przed przystąpieniem do opracowywania oferty, należy zapoznać się z obowiązującym Regulaminem otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków, wprowadzonym zarządzeniem nr 814/2024 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 marca 2024 r., dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa- Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa - BIP MK

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Organizacja pozarządowa lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zainteresowane udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert, zakładają konto w obowiązującym w GMK elektronicznym NGO Generatorze na stronie internetowej https://krakow.ngogenerator.pl na co najmniej 24 godziny przed zakończeniem terminu składania ofert, z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od pracy wynikających z organizacji pracy UMK.
 2. Założone konto służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem obowiązującego elektronicznego NGO generatora ofert wskazanego w ogłoszeniu konkursowym.
 3. Dla prawidłowego działania NGO Generatora niezbędne jest urządzenie umożliwiające dostęp do sieci Internet oraz korzystanie z jednej z przeglądarek internetowych: Chrome, FireFox, Edge lub Safari w najnowszej wersji z włączoną obsługą JavaScript, a także włączoną obsługą ciasteczek (ang. cookies) wraz z oprogramowaniem pozwalającym na pracę w plikach eksportowanych z NGO Generatora lub importowanych do NGO Generatora w ogólnie znanych formatach np. pdf, xls lub rtf,
 4. Z uwagi na wykorzystywane technologie zaleca się pracę z jednego loginu w danym momencie, tylko i wyłącznie nad jedną ofertą.
 5. Z uwagi na uwarunkowania systemu NGO Generator, aby wygenerować ofertę ostatniego dnia terminu składania ofert prace nad nią w systemie należy rozpocząć tego dnia do godz. 12.00.
 6. W przypadku stwierdzenia błędów czy zastrzeżeń do poprawnej pracy elektronicznego generatora ofert, Oferent powinien dokonać zgłoszenia na adres mailowy: rewitalizacja@um.krakow.pl na co najmniej 24 godziny przed zakończeniem terminu składania ofert, z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od pracy wynikających z organizacji pracy UMK.
 7. Obligatoryjnym jest składanie oferty do otwartego konkursu poprzez:

1) wygenerowanie oferty poprzez elektroniczny NGO Generator, załączenie plików z załącznikami do oferty, podpisanie oferty i każdego z załączników profilem zaufanym i przesłanie poprzez NGO Generator do komórki merytorycznej odpowiedzialnej za ogłoszony konkurs ofert

LUB

2) wygenerowanie oferty poprzez elektroniczny NGO Generator, załączenie plików z załącznikami do oferty, przesłanie plików w wersji elektronicznej poprzez NGO Generator, a następnie wydruk oferty, dołączenie załączników, podpisanie każdego z dokumentów podpisem tradycyjnym i dostarczenie w zaklejonej, opieczętowanej pieczęcią organizacji i opisanej kopercie do komórki merytorycznej ogłaszającej otwarty konkurs ofert.

Oferta złożona w wersji papierowej musi posiadać taki sam prefix, jak ta złożona w NGO Generatorze.

 1. Oferta oraz załączniki składane w formie papierowej dla swojej ważności muszą być opatrzone datą, podpisem uprawnionej (-ych) statutowo osoby (-ób) oraz pieczątką (-mi) imienną (-ymi) z zastrzeżeniem ust. 9.
 2. Jeżeli osoby uprawnione do podpisania oferty nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.
 3. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 18 kwietnia 2024 r., o godz. 15:00.
 4. Ofertę po wygenerowaniu w NGO Generatorze wraz załącznikami należy:

1) przesłać w postaci plików pdf opatrzonych (każdy z osobna) Profilem Zaufanym poprzez NGO Generator zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie użytkowania NGO Generatora stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 336/2023 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6 lutego 2023 roku

LUB

2) wysłać pocztą/kurierem lub dostarczyć osobiście w wersji papierowej w zaklejonej, opieczętowanej pieczęcią oferenta kopercie z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu oferenta wyłącznie do siedziby Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji, ul. Zabłocie 22, 30-701 Kraków, pokój nr 103.

Reklama