Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Poradnik PDF o sprawozdaniu finansowym za rok 2023 Wiarygodne i aktualne źródło informacji. Sprawdź >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Dożywianie osób ubogich z terenu miasta Łomży w postaci jednego ciepłego posiłku w 2024 roku

Reklama
Nabór od 12.02.2024 do 05.03.2024 23:59
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
Łączny budżet 100 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miejski w Łomży, Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Dożywianie osób ubogich z terenu miasta Łomży w postaci jednego ciepłego posiłku w 2024 roku.

REGULAMIN

otwartego konkursu ofert na realizację zadań w obszarze pomocy społecznej na 2023 rok ogłoszonego na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz.571).

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie jego powierzenia lub wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie lub dofinansowanie jego realizacji.

Rodzaj zadania.

Dożywianie osób ubogich z terenu miasta Łomży w postaci jednego ciepłego posiłku w 2024 roku.

  1. Wysokość dotacji na realizację zadania.

Na realizację zadania w budżecie miasta przewidziano środki finansowe w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

  1.  Zasady przyznawania dotacji.

1. Podmioty uprawnione do składania ofert i prowadzące działalność w obszarze pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2.  Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie jego powierzenia lub wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie lub dofinansowanie jego realizacji

3. Oferent może wykazać wkład własny finansowy i osobowy.

4. Jeden podmiot może w konkursie złożyć tylko jedną ofertę.

5. W przypadku otrzymania dotacji wnioskodawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta wyników konkursu, dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne do zawarcia umowy.

 

6. Oferent zobowiązany jest do podania w części III, pkt. 6 oferty dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego (tj. zakładanych rezultatów zadania publicznego, planowanego poziomu osiągnięcia rezultatów – wartości docelowej, sposobu monitorowania rezultatów/źródeł informacji osiągnięciu wskaźnika).

7. Zadanie zostanie uznane za zrealizowane, jeżeli oferent osiągnie co najmniej 80% założonych w ofercie rezultatów.

8. Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne niezbędne do realizacji zadania – nie mogą przekroczyć 15% całkowitych kosztów zadania.

9. Oferenci zobligowani są do  złożenia, wraz z ofertą realizacji zadania publicznego, informacji o zapewnieniu w trakcie realizacji zadania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (wzór informacji stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu). Informację należy wypełnić, podpisać przez osoby upoważnione (zgodnie z KRS lub inną ewidencją) i jej skan załączyć do oferty w systemie Witkac.pl.

10. Oferenci zobligowani są do informowania opinii publicznej o otrzymanej dotacji ze środków budżetu Miasta Łomża na każdym etapie realizacji zadania. Ponadto, zobowiązany jest do stosowania na materiałach promocyjnych, informacyjnych i edukacyjnych logotypu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 z informacją, że zadanie publiczne finansowane jest ze środków budżetu Miasta Łomża oraz używania na profilach społecznościowych #zasmakujwłomży.

11. Oferenci zobligowani są do złożenia:

a) przy zawarciu umowy o realizację zadania publicznego oświadczenia o podatku VAT, którego wzór zostanie załączony do umowy

b) wraz ze sprawozdaniem  z wykonania zadania publicznego, zestawienia kosztów realizacji zadania publicznego, którego wzór zostanie załączony do umowy.

12. Oferenci zobligowani są do dostosowania oferty do obowiązujących w Polsce obostrzeń związanych  z zagrożeniem epidemicznym, w szczególności śledzenia komunikatów, wytycznych i zaleceń Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i innych właściwych służb i organów.

 

  1. Termin i warunki realizacji zadania.

 Zasady przyznawania dotacji określają przepisy:

a) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2023 r. poz.571).

b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1270, 1273,1407,1429,1641,1693,1872 ).

c) Uchwały Nr 673/LXXVII/23 Rady Miejskiej w Łomży z dnia 25 października 2023 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomża z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.

d) Uchwały Nr 703/LXXXI /24 Rady Miejskiej Łomży z dnia 16 stycznia 2024r. w sprawie budżetu Miasta Łomża na rok 2024

 

Termin realizacji zadania:

Zadanie ma być realizowane w 2024 r. W ramach przyznanej dotacji realizowane będą koszty zadania ponoszone od dnia zawarcia umowy, nie przewiduje się refundacji wydatków poniesionych przed zawarciem umowy.

Oferent zobowiązuje się do realizacji zadania na zasadach określonych w umowie
o powierzenie lub w umowie o wsparcie realizacji zadania publicznego.

Prezydent Miasta Łomża nie udziela dotacji na:

- finansowanie opłat stałych, związanych z bieżącą działalnością;

- wydatki inwestycyjne, zakupy inwestycyjne.

IV. Termin składania ofert.

1. Ofertę według wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań  wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.03.2024 r.  za pośrednictwem platformy www.witkac.pl do godziny 23:59.

2. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty, ofertę wraz z załącznikami należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie                                                         do dnia  08.03.2024 r. w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta w Łomży,  Pl. Stary Rynek 14 lub przesłać pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Miejski w Łomży, Pl. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża  (liczy się data nadania w placówce pocztowej/kurierskiej) z dopiskiem:

Urząd Miejski w Łomży

18-400 Łomża, Pl. Stary Rynek 14

          KONKURS – „Dożywianie osób ubogich z terenu miasta Łomży w postaci jednego ciepłego posiłku w 2024 roku.”

 

V. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin wyboru oferty.

1. Postępowanie konkursowe prowadzić będzie Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Łomża zgodnie z zasadami określonymi w załączniku do Uchwały
Nr 673/LXXVII/23 Rady Miejskiej w Łomży z dnia 25 października 2023 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomża z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.

2. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokonuje Komisja Konkursowa w terminie 14 dni licząc od dnia następującego po dniu upływu składania ofert.

3. Komisja sporządza protokół i wstępnie kwalifikuje złożone oferty. Decyzję o przyznaniu dotacji i jej wysokości bądź odmowie podejmuje Prezydent Miasta Łomża.

4. Odrzuceniu podlegają oferty: niekompletne; złożone na innych drukach; nieprawidłowo wypełnione; złożone przez oferentów nieuprawnionych; niepodpisane przez osoby upoważnione lub podpisane przez osoby nieupoważnione; niedotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w ogłoszeniu; dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi oferenta, których termin realizacji zadania jest inny niż w ogłoszeniu; złożone po wyznaczonym terminie oraz nie złożone za pośrednictwem platformy witkac.pl

5. Oferty, w których wykazano koszty rzeczowe jako wkład własny – podlegają odrzuceniu.

6. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty:

a) przygotowane na obowiązującym formularzu i prawidłowo wypełnione,

b) zawierające komplet niezbędnych załączników,

c) złożone w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym za pomocą platformy witkac.pl

8. Do oferty należy dołączyć (elektronicznie i papierowo):

a) aktualny odpis z rejestru (KRS) lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

b) kopię aktualnego statutu przyjętego przez organ właściwy do jego uchwalenia (z podpisami członków organu) bądź potwierdzony przez KRS odpis statutu z akt rejestrowych.

c) oferenci zobligowani są do złożenia , wraz z ofertą realizacji zadania publicznego, informacji o zapewnieniu w trakcie realizacji zadania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
(wzór informacji stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu)

9. Przy wyborze oferty będą brane pod uwagę:

a) możliwości realizacji zadania przez podmiot ubiegający się o dotację, w tym:

- zasoby kadrowe i rzeczowe oferenta;

- wkład finansowy oferenta i/lub udział środków finansowych z innych źródeł;

- wkład osobowy oferenta, w tym świadczenia wolontariuszy i społeczna praca członków.

b) jakość wykonania zadania publicznego, w tym:

-  zgodność rezultatów z celami zadania, realność ich osiągnięcia;

-  plan i harmonogram działań (jakość i atrakcyjność działań, spójność projektu);

-  kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja będzie wykonywała zadanie;

- komplementarność zadania z innymi działaniami podejmowanymi przez organizację lub inne podmioty;

 - określenie grupy docelowej i sposobu zaspokojenia jej potrzeb poprzez zadanie.

c) kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym racjonalność i zasadność kosztów w stosunku do założonych działań

d) ocena dotychczasowej współpracy, w tym rzetelności i terminowości rozliczania zadań

 

 

VI. Wyniki konkursu.

1. Opinia Komisji Konkursowej, wraz z propozycją wysokości przyznania dotacji, przedkładana jest Prezydentowi Miasta Łomży w terminie 30 dni licząc od dnia następującego po dniu upływu składania ofert.

2. Prezydent Miasta Łomży po zapoznaniu z opinią Komisji Konkursowej, podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu bądź odmowie przyznania dotacji.

3. Prezydent Miasta Łomży niezwłocznie ogłasza wyniki rozstrzygniętego konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łomży, Pl. Stary Rynek 14 oraz publikację na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łomży - www.lomza.pl i w serwisie Witkac.pl

4. Prezydent Miasta Łomży powiadamia oferentów o wyniku postępowania konkursowego i niezwłocznie  zawiera umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego z wyłonionymi organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r.
poz.571). Przekazanie dotacji nastąpi zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1270, 1273,1407,1429,1641,1693,1872).

VIII. Informacja o zrealizowanych w poprzednim roku zadaniach publicznych w obszarze pomocy społecznej: 

Zadanie- Dożywianie osób ubogich.

Wysokość środków finansowych przyznanych w ramach otwartego konkursu ofert
w 2023 rok:

1. Caritas Diecezji Łomżyńskiej – 100 000,00 zł

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama