Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Poradnik PDF o sprawozdaniu finansowym za rok 2023 Wiarygodne i aktualne źródło informacji. Sprawdź >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Prowadzenie w Centrum Organizacji Pozarządowych w Kielcach przy ul. Wojska Polskiego 52 działań mających na...

Reklama
Prowadzenie w Centrum Organizacji Pozarządowych w Kielcach przy ul. Wojska Polskiego 52 działań mających na celu wspieranie funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz rozwój lokalnego społeczeństwa obywatelskiego
Nabór od 12.02.2024 do 05.03.2024 15:00
Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej
Łączny budżet 50 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje od 50 tys. do 50 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
Urząd Miasta Kielce, Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie w Centrum Organizacji Pozarządowych w Kielcach przy ul. Wojska Polskiego 52 działań mających na celu wspieranie funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz rozwój lokalnego społeczeństwa obywatelskiego.

Warunki realizacji zadania:

I. Zadanie będzie realizowane poprzez:

1. Prowadzenie w budynku przy ul. Wojska Polskiego 52 w Kielcach działań mających na celu wspieranie funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz rozwój lokalnego społeczeństwa obywatelskiego poprzez:

1) przeprowadzenia szkolenia z zakresu pozyskiwania funduszy – źródeł finansowania dla NGO. Warunkiem koniecznym jest zorganizowanie szkolenia dla co najmniej 30 organizacji. Szkolenie powinno być przeprowadzone dwuetapowo. Pierwszy etap obejmuje przeprowadzenie szkolenia, podczas którego uczestnicy zapoznają się z różnorodnymi źródłami dofinansowania, z których

mogą skorzystać organizacje pozarządowe (m.in. krajowe i międzynarodowe źródła publiczne w tym ministerialne, innych instytucji, unijne, europejskie oraz alternatywne możliwości pozyskiwania środków). Dodatkowo przedmiotem zajęć powinno być wskazanie jak wyszukiwać  źródła dofinansowania odpowiednie do realizowanego projektu, poznanie zasad konstruowania budżetu. Pierwszy etap powinien zakończyć się rozpoznaniem potrzeb uczestników szkolenia co do wyboru konkretnego źródła finansowania, które zostanie omówione szczegółowo podczas drugiego etapu. Drugie szkolenie należy przeprowadzić w formie warsztatów podczas których uczestnicy nauczą się m.in. jak sporządzić wniosek o dofinasowanie. Warsztaty powinny odbyć się z podziałem uczestników na dwie grupy.

Warunkiem koniecznym  jest aby każde szkolenie trwało co najmniej pięć godzin w przedziale czasowym między godziną 10 a 17.  Informacja dotycząca  szkolenia powinna być rozpowszechniona wśród kieleckich organizacji pozarządowych na co najmniej 30 dni przed terminem szkolenia. Termin na realizację szkolenia maj/czerwiec/wrzesień  2024 r., nabór uczestników powinien trwać minimum 14 dni.

2) wzmacnianie potencjału, kompetencji i wsparcie organizacji poprzez:

a) prowadzenie bieżącego doradztwa w zakresie informowania o źródłach i możliwościach finansowania działań organizacji pozarządowych, w szczególności o sposobach i procedurach dotyczących dofinansowania realizacji zadań publicznych,

b) powiadamianie organizacji pozarządowych o ogłaszanych przez Prezydenta Miasta Kielce otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych oraz o innych działaniach i możliwościach, które mogą być przez nie wykorzystywane dla rozwijania własnego potencjału – z własnej inicjatywy oraz na wniosek przedstawiciela ogłaszającego konkurs,

c) doradztwo finansowo – księgowe dla organizacji pozarządowych,

d) pomoc przy sporządzaniu ofert i sprawozdań z realizacji zadań publicznych,

e) współpracę i komunikację między organizacjami pozarządowymi/grupami nieformalnymi/partnerami biznesowymi/sektorem naukowym zmierzającą do tworzenia partnerstw międzysektorowych, dzielenia się zasobami, wymiany doświadczeń, wspólnej realizacji działań lub wypracowywania wspólnych stanowisk w sprawach ważnych.

2. Inicjowanie, prowadzenie, koordynowanie i wspieranie działań mających na celu promocję organizacji i ich działań poprzez prowadzenie profilu w mediach społecznościowych oraz strony www Kieleckiego Centrum Organizacji Pozarządowych.

3. Inicjowanie, koordynację i wspieranie działań mających na celu integrację i wsparcie sektora organizacji pozarządowych poprzez:

1) organizację  co najmniej  jednego spotkania  integracyjnego dla przedstawicieli kieleckiego trzeciego sektora – w ofercie  należy zawrzeć propozycję liczby spotkań, określenie ich formy oraz sposobu zachęcania uczestników do udziału w spotkaniach
(w tym działania zastępcze w przypadku zaistnienia sytuacji uniemożliwiającej organizację spotkania),

2) użyczanie przestrzeni w budynku Kieleckiego Centrum Organizacji Pozarządowych na potrzeby działań statutowych organizacji (dostępność przez 5 dni w tygodniu przez nie mniej niż 6 godzin dziennie, co najmniej dwa dni w tygodniu do godziny 19.00, z możliwością udostępnienia sal szkoleniowych w weekendy),

3) udostępnianie adresu Kieleckiego Centrum Organizacji Pozarządowych dla celów korespondencyjnych organizacji.

II. Działania na rzecz promocji idei budżetu obywatelskiego polegające na:

1. organizacji spotkań dla uczniów szkół podstawowych (w co najmniej 3 szkołach) oraz uczniów szkół ponadpodstawowych (w co najmniej 5 szkołach). Forma spotkania powinna być dostosowana do wieku uczestników (prezentacja, qiuz dla uczestników, ankiety);

2. wsparciu działań Miasta w zakresie kampanii promocyjnej Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2025 poprzez:

1) działalność punktu informacyjno - konsultacyjnego dla mieszkańców na etapie zgłaszania projektów i głosowania zgodnie z harmonogramem KBO na rok 2025 wraz z zapewnieniem możliwości zgłoszenia projektu i oddania głosu. Punkt winien być czynny od poniedziałku do piątku przez minimum 2 godziny dziennie w przedziale czasowym między godz. 16.00 a 19.00, (do rozliczenia zadania będzie wymagane sprawozdanie z działalności punktu z informacją o liczbie godzin działalności punktu oraz liczbie osób, które skorzystały z oferty),

2) zorganizowanie  w sobotę lub niedzielę w przedziale czasowym (między godziną 12:00 a 16:00) eventu w centrum miasta na etapie głosowania na zgłoszone projekty. Podczas  wydarzenia mieszkańcy miasta będą mieli możliwość oddania głosu oraz uzyskania informacji dot. Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego a wnioskodawcy projektów dopuszczonych do głosowania będą mieli możliwość promowania swoich projektów. Termin eventu powinien być uzgodniony z przedstawicielem ogłaszającego konkurs, podany do wiadomości publicznej na co najmniej 3 tygodnie przed planowanym eventem a wydarzenie winno być promowane w lokalnej prasie, radio i w mediach społecznościowych. W ramach zadania organizator powinien zapewnić: stoiska promocyjne, nagłośnienie, osobę prowadzącą, osoby odpowiedzialne za udzielanie informacji i dystrybucję materiałów promocyjnych np.: ulotki, długopisy, notesy. Ulotki na wydarzenie oraz obsługa punktu do głosowania zostaną zapewnione przez Urząd Miasta Kielce. Pozostałe materiały promocyjne winien zapewnić oferent w łącznej liczbie min. 500 szt.

Źródło: Urząd Miasta Kielce

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama