Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Organizacja turystyki i wypoczynku dla dzieci, młodzieży Na co NGO-sy powinny zwrócić uwagę? Dowiedz się 24.04 o 15.00 na #ngoplLIVE >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Reklama
Nabór od 08.02.2024 do 13.02.2024 12:01
Referat Oświaty i Sportu
Łączny budżet 10 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN

Gmina Suchy Las prowadzi nabór na realizację zadań z pominięciem otwartego konkursu ofert w obszarze "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej."

Oferent musi spełnić następujące warunki:

 1. Niniejszym zadaniem objęte są wyłącznie imprezy organizowane na terenie Gminy Suchy Las.
 2. Oferta musi zawierać dokładne terminy (harmonogram) i miejsce odbywania wydarzenia oraz ilość uczestników.
 3. Każda oferta powinna zawierać opis działania „promocja realizowanego zadania” w tym Gminy Suchy Las,  nawet jeśli nie będzie generowała żadnych kosztów.
 4. Wnioskodawca zobowiązany jest do podpisania umowy w ciągu 14 dni od dnia otrzymania informacji od pracownika Urzędu Gminy Suchy Las.
 5. Wymaga się, by oferent wszechstronnie informował opinię publiczną o otrzymanej dotacji ze środków budżetu Gminy Suchy Las.

Uprzejmie informujemy, iż Wójt Gminy Suchy Las może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego realizowanego na poziomie lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

 • wysokość dofinansowania lub finansowania projektu nie może przekraczać kwoty 10.000 zł;
 • projekty muszą być zrealizowane w okresie nie krótszym niż 30 dni nie dłuższym niż 90 dni (należy pamiętać o tym, że 3 miesiące zwykłe nie są równoważne z 90 dniami);
 • łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3, w trybie określonym w ust. 1, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20.000 zł;
 • wysokość środków finansowych przyznanych przez Gminę Suchy Las nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy;
 • projekt uwzględnia m.in. zadania o charakterze lokalnym;
 • o przyznaniu środków finansowych w ramach tzw. małego grantu decyduje Wójt Gminy Suchy Las, biorąc pod uwagę każdorazowo celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych;
 • organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o środki finansowe w trybie art. 19a przez cały rok.

Urząd zastrzega sobie, że oferta może być odrzucona w przypadku stwierdzenia braku środków w jego budżecie na realizację zadania publicznego, lub w przypadku gdy środki będące w dyspozycji Referatu Oświaty zostały już zaplanowane na realizację innych zadań publicznych, a także w sytuacji uznania braku jej celowości. 

Oferta powinna zostać złożona w wersji elektronicznej za pomocą narzędzia Witkac.pl. W formie papierowej powinno zostać dostarczone potwierdzenie złożenia oferty - wygenerowane w systemie, wydrukowane i opatrzone podpisami osób reprezentujących organizację. Potwierdzenie złożenia oferty jest składane w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia oferty elektronicznie w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las (decyduje data wpływu do Urzędu). Brak złożenia lub wysłania papierowego potwierdzenia złożenia oferty lub nieterminowe złożenie papierowego potwierdzenia złożenia oferty spowoduje odrzucenie oferty ze względów formalnych.

 

Źródło: Gmina Suchy Las

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama