Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Poradnik PDF o sprawozdaniu finansowym za rok 2023 Wiarygodne i aktualne źródło informacji. Sprawdź >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Konkurs FEdP: Działanie 8.3 Zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej

Reklama
Nabór od 05.02.2024 do 25.03.2024 23:59
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Łączny budżet 15 mln PLN
Do 95% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Osoby bezrobotne, Osoby w kryzysie bezdomności, Cudzoziemcy, migranci
Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (IZ FEdP) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach: Priorytet VIII Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego, Działania 8.3 Zwiększenie aktywności społeczno - zawodowej.

Typy projektów:

  • Nr 1. Kompleksowe i zindywidualizowane programy aktywizacji społeczno-zawodowej z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym, zdrowotnym i edukacyjnym, służące aktywizacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i ich rodzin (w tym osób w kryzysie bezdomności) oraz osób biernych zawodowo.
  • Nr 4. Działania w celu integracji obywateli państw trzecich, w tym w szczególności osób pochodzących z Ukrainy i Białorusi polegające na wsparciu usług ułatwiających ich funkcjonowanie w społeczeństwie, m.in. kursy języka polskiego, szkolenia zawodowe, dostarczanie praktycznych informacji dotyczących różnych aspektów życia w Polsce.

Numer naboru: FEPD.08.03-IZ.00-003/24

Termin, od którego można składać wnioski

05.02.2024 od godz. 15:00

Termin, do którego można składać wnioski

25.03.2024 do godz. 23:59

Planowany termin rozstrzygnięcia postępowania:

Wrzesień 2024 r.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami składany jest w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych EFS (SOWA EFS) dostępnym na stronie internetowej: sowa2021.efs.gov.pl

Przedmiot naboru

Nabór prowadzony w sposób konkurencyjny

Kto może złożyć wnioski:

podmioty ekonomii społecznej, instytucje rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.

Finanse

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach naboru wynosi: 15 000 000 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję): 95%

Minimalny wkład własny Beneficjenta wynosi 5% kosztów kwalifikowalnych.

Pytania o warunki naboru można kierować:

  • telefonicznie pod numerem telefonu (85) 66 54 257; 85 66 54 273, 85 66 54 258
  • na adres poczty elektronicznej: wlaczenie.efs@podlaskie.eu (wpisując w tytule wiadomości tylko nr naboru: FEPD.08.03-IZ.00-003/24);
  • za pośrednictwem Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich działającego w Białymstoku, infolinia: 801 308 013, e-mail: pife.bialystok@podlaskie.eu
Reklama