Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Organizacja turystyki i wypoczynku dla dzieci, młodzieży Na co NGO-sy powinny zwrócić uwagę? Dowiedz się 24.04 o 15.00 na #ngoplLIVE >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. "Poukładaj Sobie Raka! - BO" - wybranego do...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. "Poukładaj Sobie Raka! - BO" - wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 r
Nabór od 31.01.2024 do 21.02.2024 23:59
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
Łączny budżet 15 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 15 tys. PLN
Chorzy
Urząd Miejski w Suwałkach, Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. "Poukładaj Sobie Raka! - BO" - wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 r. .

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk pn. „Poukładaj sobie raka!” – wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 r. – zgodnie z załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.

 

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie jego powierzenia wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie lub dofinansowanie jego realizacji.

 

I. 1. Rodzaj zadania priorytetowego i wysokość dotacji przeznaczonej na jego realizację

nr zadania

nazwa zadania priorytetowego

(nazwę zadania wpisać odpowiednio w formularz oferty)

kwota dotacji przeznaczona
na realizację zadania w zł

1.

Poukładaj sobie raka!

 

15 000,00 zł

 

2. Określa się następujący cel realizacji zadania publicznego: Przywrócenie i utrzymanie sprawności fizycznej i psychicznej 20 mieszkańców Suwałk ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową. 

3. Oczekiwane rezultaty zadania publicznego:

- liczba osób biorących udział w projekcie,

- liczba zabiegów rehabilitacyjnych,

- liczba konsultacji psychologicznych,

- liczba zajęć z doradca zawodowym,

- liczba warsztatów żywieniowych

 

4. Oczekuje się ponadto komplementarności proponowanych działań z innymi działaniami podejmowanymi przez organizację lub inne podmioty w Mieście Suwałki w zakresie realizacji tego zadania i zapewnienia kompleksowych usług dla wybranych odbiorców.

II. Zasady przyznawania dotacji

 1. Zasady przyznawania dotacji na realizację przedmiotowych zadań określają przepisy:
 1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571);
 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.);
 3. ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240);
 4. Uchwały  nr LXI/796/2023 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 września 2023 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2023 r. poz. 5024);
 5. Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań
  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
 1. Złożone oferty ocenia pod względem formalnym i merytorycznym komisja konkursowa

i przedkłada wyniki Prezydentowi Miasta Suwałk.

 1. Zatwierdzenia wyboru ofert dokonuje zarządzeniem Prezydent Miasta Suwałk.

4. Od decyzji Prezydenta o udzieleniu lub nieudzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.

5. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Miastem Suwałki a oferentem. Wzór umowy stanowi załącznik do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

6. Otrzymana dotacja nie może być wykorzystana na: zakup gruntów, działalność gospodarczą oraz działalność polityczną, religijną, na pokrycie zobowiązań poza terminem realizacji zadania publicznego oraz na pokrycie kosztów niezwiązanych z realizacją danego zadania lub trudnych do wyodrębnienia.

7. Dopuszcza się wkład własny finansowy, osobowy i rzeczowy Oferenta.

8. Ostateczną decyzję o przyznaniu i wysokości dotacji podejmuje Prezydent Miasta Suwałk.

 

III. Termin i warunki realizacji zadania

Termin realizacji zadania:  od dnia ogłoszenia wyników konkursu do 31 grudnia 2024 r. (termin poniesienia wydatków dla środków pochodzących z dotacji: od dnia podpisania umowy).

 1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571)  które spełniają następujące warunki:
 1. w ramach działalności statutowej prowadzą działania objęte konkursem,
 2. zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Suwałk lub Miasta Suwałki,
 3. dysponują kadrą posiadającą kwalifikacje niezbędne do realizacji zadania,
 4. zapewniają wysoką jakość wykonania danego zadania.

2. Podmiot realizujący zadanie obowiązany jest do wykonania i umieszczenia w widocznym miejscu realizacji zadania tabliczki informacyjnej formatu A3 (420x297 mm) o treści: „Projekt pn. „Poukładaj sobie raka!” jest zrealizowany w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 r.”.  

3. Szczegółowe warunki realizacji zadania, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Miastem Suwałki a oferentem. Wzór umowy i wzór sprawozdania stanowi załącznik do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

4. W przypadku przyznania dotacji w kwocie mniejszej niż wnioskowana w ofercie, warunkiem zawarcia umowy jest złożenie za pośrednictwem systemu Witkac.pl przez Oferenta zweryfikowanego harmonogramu i kosztorysu zadania, dostosowanego do kwoty przyznanej dotacji wraz z zakresem rzeczowym w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu.

5. Do realizacji zajęć pozalekcyjnych, pozaszkolnych, treningów, wywiadów, doradztwa itp. powinny być zawarte umowy o pracę, umowy cywilnoprawne lub umowy o wolontariacie. Mogą to też być zlecenia dla firm zewnętrznych, pod warunkiem zawarcia umowy. Umowy powinny mieć klauzulę o dofinansowaniu wynagrodzenia z dotacji Miasta Suwałki.

6. Zgodnie z Art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom
ze szczególnymi potrzebami (Dz. U z 2022 r. poz. 2240) Oferent realizujący zadanie finansowane z udziałem środków publicznych jest obowiązany do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie określonym w umowie.

7. Całość zadania merytorycznego nie może być wykonywana przez podwykonawcę.

8. W przypadku powierzenia działań merytorycznych podwykonawcy (na przykład osobie prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą) należy podwykonawcę wykazać w opisie kadry zadania i harmonogramie zadania.

9. Wkład osobowy w realizację zadania musi być potwierdzony co najmniej zawartą umową
o wolontariacie z wolontariuszem.

10. Wkład rzeczowy to wartość (cena) wynajmu, wypożyczenia urządzenia czy rzeczy potwierdzona np. umową bezpłatnego użyczenia czy rozpoznaniem rynkowym.

11. W trakcie realizacji zadania dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów, określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów, o ile nie nastąpiło zwiększenie tego wydatku o więcej niż 10%. Zmiany powyżej 10 % wartości wymagają aneksu do umowy

12. Aneksu do umowy wymaga również utworzenie nowej pozycji kosztowej w ramach kwoty dotacji.

13.Procentowy udział dotacji w całkowitym koszcie zadania publicznego nie może ulec zwiększeniu w trakcie realizacji zadania. Jeżeli ulegnie zwiększeniu - niezbędny jest aneks do umowy. Procentowy udział dotacji może ulec zmniejszeniu w trakcie realizacji zadania,
w takim przypadku nie jest wymagany aneks do umowy.

14. Należy obowiązkowo wypełnić tabelę w części III pkt 6 oferty pn. Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego.

15. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonane zmiany w zakresie przyjętych rezultatów zadania publicznego. Rezultaty uważane są za osiągnięte, jeżeli nie nastąpiło ich zmniejszenie o więcej niż 10 % w stosunku do zakładanych. W innym przypadku wymaga to aneksu
do umowy. Odstępstwa od zaplanowanych rezultatów należy wyjaśnić w sprawozdaniu.

16. W przypadku przetwarzania danych osobowych beneficjentów oraz osób zaangażowanych w realizację zadania Oferent zobowiązany jest posiadać zgodę tych osób na przetwarzanie ich danych. Wyrażenie takiej zgody ma charakter oświadczenia woli, musi być jednoznaczne i wyraźne. Może mieć ono charakter samodzielny, może też być elementem innej czynności, np. umowy. Zgoda może upoważniać tylko jeden podmiot do przetwarzania jego danych osobowych, może też odnosić się do dalszych dysponentów danych osobowych. Osoba wyrażająca zgodę dalszym administratorom musi wskazać to w swoim oświadczeniu, a także określić cel, dla którego dane te mogą być udostępniane. Ważne jest też, aby osoba składająca oświadczenie co do przetwarzania jej danych osobowych miała pełną zdolność do czynności prawnych.

17. W przypadku przetwarzania danych osobowych małoletnich czy ubezwłasnowolnionych częściowo niezbędna jest zgoda przedstawiciela ustawowego/opiekuna, wyrażona najpóźniej w chwili składania oświadczenia.

18. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych powinno być zgodne z przepisami prawnymi dotyczących gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.

19. Oferent, który planuje realizację zadania na terenie przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Suwałki lub na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach musi uwzględnić w ofercie koszty wynajmu obiektów zgodnie z zarządzeniami Prezydenta Miasta Suwałk: nr 60/2023 z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Suwałki oraz określenia lub udzielenia zwolnień częściowych z cen i opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2023 r. poz. 893 z późn. zm.); nr 1/2023 z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach oraz określenia lub udzielenia zwolnień częściowych z cen i opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2023 r. poz. 119 z późn. zm.), a także uchwałą nr XXX/392/2021 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie sposobu ustalania cen i opłat oraz zasad i trybu korzystania z obiektów i urządzeń Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach oraz przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Suwałki (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2021 r. poz. 1498).

 

20. Termin otwartego wydarzenia publicznego, realizowanego w ramach danego zadania publicznego z dofinansowaniem Miasta Suwałk powinien być każdorazowo uzgadniany z Wydziałem Obsługi Prezydenta, Komunikacji Społecznej i Promocji (tel. (87) 562 81 33 e-mail: pkp@um.suwalki.pl) co najmniej miesiąc przez planowanym wydarzeniem.

 

IV. Terminy i warunki składania ofert

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty poprzez elektroniczny system Witkac.pl i złożenie podpisanego odręcznie (podpis czytelny lub pieczęć imienna z podpisem) lub elektronicznie Potwierdzenia złożenia oferty.
 2. Oferty należy składać wyłącznie na formularzach, których wzór określa załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057), które są udostępnione w systemie Witkac.pl.
 3. Termin składania ofert w systemie Witkac.pl - 21 dni od daty ogłoszenia otwartego konkursu ofert, tj. do 21 lutego 2024 r., godz. 23:59.
 4. Ostateczny termin składania podpisanych odręcznie (podpis czytelny lub pieczęć imienna z podpisem) lub elektronicznie Potwierdzeń złożenia ofert, upływa następnego dnia roboczego po terminie składania ofert w systemie Witkac.pl, tj. do 22 lutego 2024 r.,
  o godz. 15:30.
 5. Podpisane odręcznie (podpis czytelny lub pieczęć imienna z podpisem) lub elektronicznie Potwierdzenie złożenia oferty należy złożyć (bez koperty i bez pisma przewodniego) w kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. A. Mickiewicza 1 lub biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Noniewicza 71 a  (w godzinach 7.30-15.30, w poniedziałki w godzinach 8.00-16.00) lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Suwałkach, ul. A. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki lub przesłać skan podpisanego odręcznie Potwierdzenia złożenia oferty na adres e-mail: org@um.suwalki.pl lub przesłać elektronicznie Potwierdzenie złożenia oferty podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
 6. Dokumentacja niezłożona we wskazanym terminie oraz taka, która wpłynie pocztą po tym terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.
 7. Dopuszcza się składanie ofert wspólnych przez dwóch lub więcej oferentów.
 8. Oferta wspólna wskazuje:
 1. jakie działania w ramach zadania będą wykonywać poszczególni oferenci;
 2. sposób reprezentacji oferentów wobec Miasta Suwałki.
 1. Organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz uczniowskie kluby sportowe i stowarzyszenia wpisane do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Suwałk nie mają obowiązku dołączać zaświadczenia o wpisie do ewidencji. Pozostałe zobowiązane są dołączyć wyciąg z innego rejestru lub właściwej ewidencji wraz z umocowaniem osób reprezentujących do Potwierdzenia złożenia oferty.

10. Do ofert wspólnych należy dołączyć umowę partnerską.

 

V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

 1. Ocena ofert i ogłoszenie wyników nastąpi w terminie do 35 dni od dnia następującego po dniu, o którym mowa w części IV pkt. 3 niniejszego ogłoszenia.
 2. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. W pierwszej kolejności oferty zostaną sprawdzone pod względem formalnym, tj. czy spełniają wymagania określone w art. 14 ust. 1-3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz wynikające z niniejszego ogłoszenia. Oceny formalnej dokonuje jeden z członków komisji konkursowej.
 4. Odrzuceniu podlegają oferty, których treść nie odpowiada wymaganiom zawartym w ogłoszeniu, a w szczególności:
 1. złożone w inny sposób niż przez system Witkac.pl;
 2. złożone po terminie określonym w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert;
 3. niekompletne (zawierające niewypełnione pola, bądź niezawierające Potwierdzenia lub wymaganych załączników);
 4. złożone przez oferentów nieuprawnionych;
 5. niepodpisane lub podpisane przez osoby nieupoważnione;
 6. niezgodne z zakresem konkursu ofert,
 7. w przypadku oferty wspólnej niezawierające podziału zadań pomiędzy oferentami i sposobu reprezentacji oferentów wobec Miasta Suwałki;
 8. których termin realizacji zadania jest inny niż w ogłoszeniu;
 9. z wnioskowaną kwotą dotacji wyższą niż planowana w ogłoszeniu konkursowym na dane zadanie priorytetowe.
 1. Do oceny merytorycznej zostanie dopuszczona oferta, która spełnia wszystkie ww. kryteria formalne.
 2. Odrzucenie oferty w wyniku oceny formalnej jest ostateczne, oferta na tym etapie oceny nie podlega uzupełnieniom ani korektom.
 3. Przy ocenie merytorycznej poszczególnych ofert stosowane będą następujące kryteria i skala ocen:

Opis osiągnięcia celu zawartego w ogłoszeniu

1) Spójność opisywanych działań z celem określonym w ogłoszeniu (0-2);

2) Komplementarność opisywanych działań z innymi działaniami podejmowanymi przez organizację lub inne podmioty (0-2);

3) Opis ewentualnej planowanej współpracy w ramach zadania z innymi podmiotami dla osiągnięcia celu wskazanego w ogłoszeniu (0-2);

 

Adresaci zadania i sposób rekrutacji:

4) Opis grupy docelowej i sposobu rozwiązywania problemów grupy docelowej/zaspokajania potrzeb (0-3);

5) Sposób dotarcia do grupy - rekrutacja (0-2);

6) Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (0-2);

 

Opis realizacji zadania:

7) Czytelność i dokładność opisu (0-2);

8) Skala i zasięg proponowanych działań (0-3);

9) Miejsce realizacji na terenie ogólnodostępnym, należącym do miasta Suwałki (0-2);

 

Zakładane rezultaty zadania:

10) Rezultaty projektu - mierzalny wynik realizowanych zadań (określenie rezultatów, ich poziom i sposób monitorowania) (0-3);

11) Efekty projektu (jaka zmiana społeczna zostanie osiągnięta poprzez realizację zadania) (0-5);

12) Trwałość rezultatów zadania (czy przewidywane jest wykorzystanie osiągniętych rezultatów w dalszych działaniach organizacji) (0-2);

13) Sprzyjanie postawom patriotycznym, w tym zwłaszcza wzmacnianiu tożsamości lokalnej i integracji mieszkańców miasta (0-3);

 

Budżet projektu:

14) Szczegółowość, klarowność i spójność kosztów z opisem działań (0-2);

15) Adekwatność wnioskowanej kwoty, w tym wynagrodzeń, do zakresu planowanych działań i liczby beneficjentów (0-5);

 

Planowany wkład własny:

16) Finansowy (0-5);

17) Niefinansowy (osobowy i rzeczowy) (0-2);

 

Kwalifikacje i doświadczenie osób i organizacji do realizacji zadania:

18) Doświadczenie i kwalifikacje kadry merytorycznej i administracyjnej (0-2);

19) Realizowane projekty o podobnym charakterze (0-2);

20) Zaplecze techniczne, zasoby rzeczowe (0-2);

 

Inne:

21) Innowacyjność projektu (0-1);

22) Rozwiązanie proekologiczne (0-2)

23) Ocena jakości współpracy z Miastem Suwałki  (-3 do 3).

 1. Minimalna wartość punktowa oceny merytorycznej potrzebna do zaakceptowania oferty to 30 punktów.
 2. W przypadku stwierdzenia przez komisję konkursową oczywistych błędów i pomyłek w ofercie, przewiduje się możliwość jednokrotnej poprawy tych błędów i pomyłek w terminie 5 dni od wysłania do Oferenta zawiadomienia mailem na adres poczty elektronicznej podany w ofercie.

10. Listę błędów do poprawy ustala komisja.

11. Następnie komisja odblokowuje ofertę, a oferent składa ofertę jeszcze raz w systemie Witkac.pl.

12. Po terminie wskazanym w ust. 9 nie ma możliwości poprawy oferty.

13. Papierowe potwierdzenie złożenia poprawionej oferty nie jest wymagane.

14. W przypadku stwierdzenia przez Komisję konkursową, że Oferent poprawił inne elementy, oprócz wskazanych przez komisję, oferta zostaje odrzucona i nie uzyskuje dofinansowania.

 

VI. Ogłoszenie wyników i postanowienia końcowe

1. Prezydent Miasta Suwałk ogłasza zarządzeniem wyniki otwartego konkursu ofert poprzez
zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach, podając w szczególności: nazwę oferenta, nazwę zadania publicznego oraz wysokość przyznanych środków publicznych. Wyniki konkursu są także dostępne w systemie Witkac.pl.

2. Wzory oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego określone są w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

3. Urząd Miejski w Suwałkach powiadomi każdego oferenta elektronicznie o przyjęciu oferty do jej realizacji lub jej odrzuceniu wraz z uzasadnieniem.

4. Każdy może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty w terminie 30 dni od ogłoszenia wyników konkursu.

5. Dodatkowych informacji w sprawie niniejszego konkursu udziela Paulina Staszkiewicz-Barszczewska - podinspektor Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Suwałkach (tel. 87 563 56 05).

6. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert może zostać odwołane Zarządzeniem Prezydenta Miasta Suwałk.

 

VII. Zrealizowane przez Miasto Suwałki w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

1. Podaje się do wiadomości, że w 2023 roku wartość zadania publicznego pn. „Poukładaj sobie raka! – BO wynosiła 17 700,00 zł natomiast suma dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym na realizacje tych zadań 15 000,000 zł.

2. W 2024 roku na przedmiotowe zadania (o planowanej wartości ok 15 000,00 zł) dotychczas nie przyznano dotacji.

3. Wykaz wszystkich podmiotów, które otrzymały dotacje w roku 2023 na zadania publiczne pn. „Poukładaj Sobie Raka! – BO” - znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.um.suwalki.pl).

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama