Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Organizacja turystyki i wypoczynku dla dzieci, młodzieży Na co NGO-sy powinny zwrócić uwagę? Dowiedz się 24.04 o 15.00 na #ngoplLIVE >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Zapobieganie bezdomności zwierząt z terenu Miasta Bielsk Podlaski, poprzez między innymi wyłapywanie bezdomnych psów, zapewnienie...

Reklama
Zapobieganie bezdomności zwierząt z terenu Miasta Bielsk Podlaski, poprzez między innymi wyłapywanie bezdomnych psów, zapewnienie im opieki, miejsca i utrzymanie w schronisku dla zwierząt, prowadzenie adopcji, sterylizacji, kastracji, usypianie ślepych miotów
Nabór od 30.01.2024 do 20.02.2024 15:30
Urząd Miasta Bielsk Podlaski
Łączny budżet 76 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 76 tys. PLN
Urząd Miasta Bielsk Podlaski, Urząd Miasta Bielsk Podlaski ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Zapobieganie bezdomności zwierząt z terenu Miasta Bielsk Podlaski, poprzez między innymi wyłapywanie bezdomnych psów, zapewnienie im opieki, miejsca i utrzymanie w schronisku dla zwierząt, prowadzenie adopcji, sterylizacji, kastracji, usypianie ślepych miotów.

Rodzaje działań objęte wsparciem:

1. Zapewnienie całodobowej opieki nad bezdomnymi zwierzętami przebywającymi w schronisku.

2. Odbiór i transport psów obecnie przebywających w schronisku Sonieczkowo, Marta Chmielewska Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt, Żarnowo Pierwsze 9A, 16 – 300 Augustów do schroniska docelowego.

3. Odłów bezdomnych zwierząt, w szczególności psów, bez względu na ich ilość z terenu miasta Bielsk Podlaski, posługując się sprzętem do tych celów przystosowanym, umożliwiającym bezpieczne i humanitarne, jak najmniej uciążliwe dla zwierząt wykonanie tej czynności, tj. bronią pneumatyczną z zastosowaniem środka odurzającego lub innym urządzeniem nie stwarzającym zagrożenia dla ich życia i zdrowia oraz nie zadającym im cierpień,

4. Odłów, również przy pomocy środków farmakologicznych, bezdomnych zwierząt – psów z terenu Miasta Bielsk Podlaski, wskazanych i zgłoszonych telefonicznie przez pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej Handlu i Rolnictwa Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,

5. W zakresie działań wskazanych w ust. 3 i 4 – działanie obejmuje:

1) utrzymywanie stałej gotowości do wyłapywania bezdomnych zwierząt, we wszystkie dni tygodnia, w tym także święta i dni ustawowo wolne od pracy,

2) osoba odławiająca bezdomne zwierzęta zobowiązana jest do poinformowania wskazaną przez Zamawiającego osobę z Wydziału Gospodarki Komunalnej Handlu i Rolnictwa Urzędu Miasta w Bielsku Podlaskim o terminie przybycia w celu wyłapania zwierzęcia,

3) czas reakcji, tj. okres od przyjęcia zgłoszenia do rozpoczęcia wyłapywania zwierząt nie może przekraczać jednej godziny od chwili zgłoszenia, w każdym przypadku,

4) w przypadku odłowu psa, który pogryzł człowieka należy dostarczyć go do wyznaczonego lekarza weterynarii w celu poddania obserwacji na koszt Wykonawcy,

5) zapewnienie stałego kontaktu telefonicznego (minimum dwa numery telefonów) w celu wezwania do wyłapania bezdomnych zwierząt 24 godziny na dobę, we wszystkie dni tygodnia, w tym także święta i dni ustawowo wolne od pracy.

6. Prowadzenie rejestru zgłoszeń, z zapisami daty i godziny zgłoszenia, wskazania jednostki zgłaszającej, opisu zdarzenia oraz podjętych działań.

7. Przewożenie bezdomnych zwierząt samochodem przystosowanym do transportu zwierząt z miejsca wyłapania do schroniska dla bezdomnych zwierząt.

8. Przyjmowanie zagubionych, zbłąkanych i porzuconych lub z innych przyczyn bezdomnych zwierząt (psów), a w szczególności tych, które w wyniku zdarzeń losowych nie są zdolne samodzielnie egzystować na wniosek lub za zgodą Referatu Gospodarki Komunalnej Handlu i Rolnictwa, Urzędu Miasta w Bielsku Podlaskim.

9. Bezpłatny zwrot zwierząt - psów umieszczonych w schronisku w wyniku ich złapania właścicielom po udokumentowaniu przez nich swoich praw właścicielskich do zwierzęcia, w ciągu 14 dni od złapania.

10. Objęcie bezdomnych zwierząt opieką, polegającą na zapewnieniu zwierzętom:

a) pomieszczeń lub boksów z utwardzoną nawierzchnią oraz legowiskiem o odpowiedniej powierzchni (zgodnej z aktualnie obowiązującymi przepisami) przypadającej na określoną liczbę zwierząt tak aby mogły się swobodnie poruszać i realizować swoje właściwe zachowania, chroniących je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem światła dziennego, odpowiedniej karmy i stałego dostępu do wody zdatnej do picia.

b) codzienne sprzątanie boksów, w których przebywają zwierzęta i ich bieżącą dezynfekcję,

c) zapewnienie pożywienia dla zwierząt przebywających w schronisku, codzienne ich karmienie, pojenie i pielęgnację zgodnie z wymogami i sposobem żywienia zwierząt ustalonym przez lekarza weterynarii,

d) diagnozowanie każdorazowe przez lekarza weterynarii odłowionego zwierzęcia, po jego przybyciu do schroniska,

e) obowiązkowe szczepienia przeciwko wściekliźnie i obowiązkowe szczepienia przeciwko chorobom zakaźnym zwierząt przebywających w schronisku oraz dodatkowo profilaktyka przeciwwirusowa w przypadku szczeniąt,

f) leczenia przyjętych chorych zwierząt, rokujących nadzieję na wyzdrowienie,

g) zwalczanie pasożytów zewnętrznych i wewnętrznych,

h) obowiązkową separację zwierząt chorych od zdrowych,

i) obowiązkową separację samic z oseskami od pozostałych zwierząt,

j) systematycznego sprzątania boksów i wybiegów w tym przeprowadzanie minimum raz w miesiącu zabiegów sanitarnych i dezynfekujących zwierząt, boksów i wybiegów,

k) zapewnienie bezpieczeństwa zwierzętom, poprzez zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń zarówno przed ucieczką jak i przypadkowych okaleczeń.

11. Przeprowadzanie sterylizacji i kastracji wszystkich psów przebywających w schronisku odłowionych z terenu Miasta Bielsk Podlaski, z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonywania tych zbiegów z uwagi na stan zdrowia lub wiek.

12. Usypianie ślepych miotów

13. Prowadzenie dokumentacji osób przyprowadzających i odbierających zaginione zwierzęta ze schroniska oraz prowadzenie dokumentacji osób adoptujących zwierzę. Dokumentacja powyższa powinna zawierać: dane pozwalające na identyfikację zwierzęcia, imię i nazwisko osoby adoptującej zwierzę, adres oraz numer telefonu oraz podpis oznaczający zgodę na klauzuli informacyjnej, zgodnej z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. z zastrzeżeniem, iż odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

14. Przetrzymywanie złapanych zwierząt w schronisku przez okres 14 dni, objętych kwarantanną sanitarną oraz okresem oczekiwania na ewentualnego dotychczasowego właściciela.

15. Wykonanie zdjęć odłowionych zwierząt oraz umieszczenie bezzwłocznie (nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu odłowienia) na profilu społecznościowym schroniska wraz z podaniem daty i miejsca odłowienia.

16. Znakowanie psów natychmiast po przyjęciu do schroniska poprzez wszczepienie mikroczipa z numerem i utrzymanie tego numeru w bazie danych.

17. Założenie karty ewidencyjnej dla nowo przyjętych psów z danymi umożliwiającymi bezbłędnie zidentyfikować zwierzę (t. j. nr mikroczipa, tatuaż, płeć, wiek, kondycja, rasa, zdjęcie, opis, informacja o czasie i miejscu odłowienia), oraz zaleceń lekarza weterynarii dotyczących danego zwierzęcia oraz informacji o nowym właścicielu zwierzęcia).

18. Przygotowanie sprawozdań miesięcznych obejmujących dane:

1) ilość przyjętych zwierząt,

2) ilość wykonanych adopcji,

3) aktualny stan zwierząt odłowionych z Gminy Miasta Augustów,

4) ilość wykonanych eutanazji,

5) ilość padłych zwierząt,

6) ilość zwierząt odebranych przez właściciela,

7) ilość zwierząt, które znalazły nowego opiekuna lub które w innych okolicznościach wyszły spod władania Wykonawcy wraz z załącznikami w postaci kart ewidencyjnych Wykonawca będzie przekazywał w formie pisemnej na wskazany przez Zamawiającego adres: Miasto Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu którego dotyczy sprawozdanie.

19. Prowadzenie działań zmierzających do pozyskania nowych właścicieli i oddawania do adopcji psów i kotów osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania, umożliwienie dokonywania adopcji w godzinach popołudniowych i w weekendy, z zastrzeżeniem, iż:

1) oddawanie bezdomnych zwierząt do adopcji będzie dokonywane w wyodrębnionym pomieszczeniu przeznaczonym na ten cel. Po dokonaniu adopcji Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzenia kontroli w zakresie sprawowania opieki przez nowych właścicieli.

2) zwierzęta nie będą oddawane do adopcji:

-osobom nieletnim,

-osobom nietrzeźwym,

-osobom pod wpływem narkotyków,

- osobom, którym wcześniej zostało zabrane zwierzę z powodu znęcania się lub z powodu braku należytej opieki,

-osobom, które zamierzają przetrzymywać zwierzę na niezamieszkałej posesji, działkach rekreacyjnych lub na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych,

-osobom, które zamierzają przetrzymywać psa na uwięzi i wykorzystywać zwierzę do pilnowania upraw.

20. Udział w akcjach edukacyjnych oraz akcjach adopcyjnych, w tym prowadzonych przez organizacje pozarządowe lub placówki oświatowe na terenie Miasta Bielsk Podlaski np. współpraca w działaniach dotyczących ochrony zwierząt z organizacjami pozarządowymi na podstawie zawartych pisemnych porozumień w zakresie tworzenia wolontariatu, przeprowadzania konkursów, akcji, prelekcji, happeningów dla dzieci i młodzieży na temat humanitarnego traktowania zwierząt i zapobiegania ich bezdomności.

21. W ramach kontroli realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do wejścia na teren schroniska w każdym czasie w okresie realizacji umowy, dokonania kontroli zwierząt i dokumentacji dotyczącej zwierząt przetrzymywanych w schronisku. Jeżeli kontrola stwierdzi, że zwierzęta są chore i w złej kondycji, zostaną one odebrane a leczeniem zostanie obciążony Wykonawca.

 

Ocena merytoryczna:

1. Oceny merytorycznej ofert dokona Komisja Konkursowa, w skład której wejdą przedstawiciele organu wykonawczego, organizacji pozarządowych i Bielskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje biorące udział w konkursie lub pozostających z oferentami w takich relacjach, które mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność i na tę okoliczność zostanie sporządzony protokół. Komisja dokona oceny wg następujących kryteriów:

1) Zasoby rzeczowe, które będą wykorzystywane do realizacji zadania (od 0 do 18 pkt), z tego:

a) ilość kojców do przetrzymywania psów:

- od 301 – 7 pkt,

- od 200 do 300 – 5 pkt,

b) ilość  pomieszczeń szpitalnych do przetrzymywania psów:

- od 7 – 7 pkt,

- od 3 do 6 – 5 pkt,

c) ilość pomieszczeń sanitarnych dla personelu, przechowywania słomy, karmy itp.:

- od 3 - 4 pkt,

- od 1 do 2 – 2 pkt.

2) Wkład rzeczowy (od 0 do 25 pkt), z tego:

a) środek transportu do przewozu zwierząt - 7 pkt,

b) akcesoria dla zwierząt (co najmniej: 3 klatki, 5 transporterów,10 smyczy,5 kagańców, 30 misek) - 7 pkt,

c) 2 chwytaki (pętle), 1 para noszy, inny sprzęt rehabilitacyjno-ortopedyczny     przeznaczony do ratowania rannych bezdomnych zwierząt – 6 pkt,

d) sprzęt: komputer, drukarka  i oprogramowanie komputerowe umożliwiające   prowadzenie dokumentacji schroniska - 5 pkt.

3) Wkład osobowy w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków obejmująca okres realizacji zleconego zadania przy założeniu 28,10 zł za jedną godzinę pracy (od 0 do 5 pkt), z tego:

a) powyżej 6000 zł - 5 pkt,

b) od 3000 - 6000- 3 pkt,

c) poniżej 3000 zł. - 0 pkt.

4) Atrakcyjność programu edukacji ekologicznej (Oferent może uzyskać maksymalnie 10 pkt):

a) kampania edukacyjna - organizacja spotkań, prelekcji, pogadanek,  wydarzeń/happeningów, konkursów i innych przedsięwzięć skierowanych do     społeczności Miasta Bielsk Podlaski - 2 pkt za każdy rodzaj aktywności (niemniej jednak niż 1 działanie przypisane do danego rodzaju aktywności w czasie trwania umowy).

5) Współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi (należy dołączyć potwierdzenie o współpracy oraz informacje o zrealizowanych wspólnie projektach. Oferent może uzyskać maksymalnie 10 pkt):

a) organizacja działa samodzielnie, nie prowadzi wspólnych działań z innymi organizacjami - 0 pkt,

b) organizacja prowadzi współpracę z innymi organizacjami - 2 pkt za każdą organizację z którą współpracuje oferent.

6) Kwalifikacje osób przy udziale, których oferent będzie realizować

Zadanie (Oferent może uzyskać maksymalnie 10 pkt):

a) przynajmniej jedna osoba spośród stałego personelu schroniska (nie dotyczy zlecenia usług podmiotowi zewnętrznemu) posiada wykształcenie kierunkowe z zakresu opieki medycznej nad zwierzętami lub wykształcenie kierunkowe/certyfikat z zakresu behawiorystyki - 7pkt.

b) każda inna specjalizacja związana ze zleconym zadaniem (nie dotyczy zlecenia usług podmiotowi zewnętrznemu) - 2 pkt. Maksymalnie z tego tytułu oferent może uzyskać 8 pkt.

c) zaświadczenie o ukończeniu kursów lub szkoleń (nie dotyczy zlecenia usług podmiotowi zewnętrznemu) - 2 pkt za każde zaświadczenie.

2. Zadanie może być powierzone podmiotowi, którego oferta zdobędzie co najmniej 35 punktów

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama