Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Organizacja turystyki i wypoczynku dla dzieci, młodzieży Na co NGO-sy powinny zwrócić uwagę? Dowiedz się 24.04 o 15.00 na #ngoplLIVE >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Otwarty konkurs ofert na wspieranie/powierzanie realizacji zadań miasta Wałcz w obszarach wspieranie i upowszechnianie kultury...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na wspieranie/powierzanie realizacji zadań miasta Wałcz w obszarach wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Nabór od 24.01.2024 do 01.02.2024 23:59
Wydział Rozwoju , Sportu i Promocji Miasta
Łączny budżet 370 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje do 370 tys. PLN

Burmistrz Miasta Wałcz ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie/powierzanie realizacji zadań miasta Wałcz w obszarach wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Rodzaj zadania: Podniesienie poziomu wyszkolenia poprzez prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży, udział w zawodach i rozgrywkach sportowych w roku 2024.

Na realizację projektów w roku 2024 przeznacza się kwotę ogólną: 370 000,00 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

 

 • OPIS ZADANIA.
 1.  Zadanie polegać będzie na organizacji i przeprowadzeniu szkolenia w wybranej dyscyplinie sportowej przy dysponowaniu własną lub wynajętą bazą oraz przy udziale wykwalifikowanej kadry.
 2. Szkolenie ma się odbywać w liczbie godzin odpowiadającej etapowi szkoleniaw danej kategorii wiekowej.
 3. Szkolenie w wybranej dyscyplinie sportowej musi być prowadzone i nadzorowane przez daną organizacje pozarządową.
 4. Zadanie polegać będzie na organizacji i przeprowadzeniu meczów, turniejów lub zawodów na terenie miasta Wałcz związanych z prowadzonym szkoleniem.
 5. Zadanie realizowane będzie na terenie miasta Wałcz lub w innym miejscu na terenie Polski i poza granicami kraju, jeśli związane to będzie z uczestnictwem w meczach, turniejach i zawodach sportowych.
 6. Adresatem zadania są: dzieci i młodzież ucząca się i /lub mieszkająca na terenie miasta Wałcz oraz trenująca w wałeckim klubie sportowym.

 

 • ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI.
 1. Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Nr VI/SXVI/93/11 Rady Miasta Wałcz z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miejską Wałcz (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2012 r. poz. 117, z 2015 r. poz. 727).
 2. Kwota dotacji nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania. Za wkład własny przyjmuje się środki finansowe lub wkład osobowy, a dotacja może być przyznana jedynie na pokrycie bezpośrednich kosztów realizacji zadania.
 3. Organizacje deklarujące finansowy wkład z innych źródeł (poza środkami finansowymi  własnymi) winny go odpowiednio udokumentować (np. umowa z innym urzędem lub instytucją publiczną, pisemna decyzja instytucji grantodawczej o przyznaniu dotacji, umowa ze sponsorem). Niezrealizowanie przez organizację deklarowanych środków własnych, środków finansowych pochodzących z innych źródeł oraz wkładu osobowego może skutkować żądaniem Gminy Miejskiej Wałcz do zwrotu części dotacji do wysokości zgodnej z zaproponowanym przez organizację procentowym podziałem środków pochodzących z dotacji oraz ze środków i wkładów zaproponowanych w ofercie.
 4. Środkami finansowymi własnymi nie mogą być środki finansowe uzyskane lub przewidziane do uzyskania z innych źródeł, których dysponentem jest Burmistrz Miasta Wałcz.
 5. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wysokości przyznanego dofinansowania w stosunku do wnioskowanej przez oferenta kwoty. W takim przypadku dotacja może zostać udzielona po doprecyzowaniu warunków realizacji zadania w ofercie aktualizującej opis poszczególnych działań/harmonogramu/kosztorysu.
 6. Jeżeli wnioskodawca nie złoży aktualizacji dokumentów w wyznaczonym terminie Zleceniodawca może odstąpić od zawarcia umowy na realizację zadania.
 7. Dopuszcza się unieważnienie konkursu przez Burmistrza Miasta Wałcz lub odstąpienie od zawarcia umowy na skutek stwierdzenia istotnego naruszenia prawa przy wyborze projektów lub wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że zakończenie procedury wyborem projektu lub zawarcie umowy nie leży w interesie publicznym, a zmiany takiej nie można było wcześniej przewidzieć.
 8. Ten sam projekt nie może być jednocześnie dofinansowany dotacją udzielaną na warunkach i w trybie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 9. Przyznana dotacja może być wydatkowana tylko na cele związane z realizowanym zadaniem i wyłącznie na potrzeby osób do których jest ono adresowane.

 

Pozostałe informacje (m.in. warunki realizacji zadania, termin realizacji zadania, terminy i warunki składania ofert, wymagana dokumentacja, tryb wyboru wniosków) dotyczące konkursu zostały zawarte w ogłoszeniu konkursowym stanowiącym załącznik do dokumentacji konkursowej.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama