Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Organizacja turystyki i wypoczynku dla dzieci, młodzieży Na co NGO-sy powinny zwrócić uwagę? Dowiedz się 24.04 o 15.00 na #ngoplLIVE >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY WYDMINY W 2024 ROKU - Wsparcie...

Reklama
OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY WYDMINY W 2024 ROKU - Wsparcie poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych
Nabór od 22.01.2024 do 12.02.2024 23:59
Referat Organizacyjny
Łączny budżet 20 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Organizacje pozarządowe
Urząd Gminy Wydminy, Referat Organizacyjny ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY WYDMINY W 2024 ROKU - Wsparcie poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych..

 

WÓJT GMINY WYDMINY

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY WYDMINY

W 2024 ROKU

 

       §1. RODZAJ ZADANIA:

 

konkurs obejmuje zadania z zakresu:

 

       1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

           1) organizowanie rozgrywek sportowych na terenie Gminy Wydminy;

           2) organizacja  imprez rekreacyjno-sportowych głównie dla mieszkańców Gminy Wydminy;

           3) udział w imprezach rekreacyjno-sportowych.

Na realizacją zadania w niniejszym konkursie przeznacza się kwotę w wysokości 60 000,00 zł.

Kwota przeznaczona na realizację ww. zadania w 2023 roku wynosiła 56 800,00zł.

 

       2. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

           1) kultywowanie, ochrona oraz popularyzowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego;

2) budowanie dialogu wśród grup narodowych i etnicznych oraz organizowanie działań zmierzających do ochrony, zachowania i rozwoju kultury mniejszości narodowych;

3) realizacja działań w obrębie kultury i sztuki.

Na realizacją zadania w niniejszym konkursie przeznacza się kwotę w wysokości 104 500,00 zł.

Kwota przeznaczona na realizację ww. zadania w 2023 roku wynosiła 85 000,00 zł.

 

3. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

           1) organizacja zajęć edukacyjnych dla osób starszych;

2) organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych dla osób starszych.

Na realizacją zadania w niniejszym konkursie przeznacza się kwotę w wysokości 44 000,00 zł.

Kwota przeznaczona na realizację ww. zadania w 2023 roku wynosiła 34 000,00 zł.

 

4.  Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie.

1) organizowanie przedsięwzięć edukacyjno - wychowawczych z udziałem dzieci
i młodzieży szkolnej oraz rodziców;

2) wspieranie procesów edukacyjnych dzieci.

Na realizacją zadania w niniejszym konkursie przeznacza się kwotę w wysokości 22 000,00 zł.

Kwota przeznaczona na realizację ww. zadania w 2023 roku wynosiła 22 000,00 zł.

 

5. Wsparcie poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych
 z funduszy zewn
ętrznych.

Dotyczy organizacji pozarządowych starających się o dofinansowanie projektów w 2024 roku lub tych, które już otrzymały dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych w 2024 roku, gdzie wymagany jest finansowy wkład własny w tym z zakresu zadań realizowanych przez Gminę.

Maksymalna wysokość dofinansowania jednego wkładu własnego do projektu wynosi do 60%.

Na realizację zadania w niniejszym konkursie przeznacza się kwotę w wysokości 20 000,00 zł.

Kwota przeznaczona na realizację ww. zadania w 2023 roku wynosiła 20 000,00 zł.       

 

     §2. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

 1. Oferty mogą składać organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2023 roku, poz. 571)
 2. Zlecenie realizacji zadania objętego niniejszym ogłoszeniem ma formę wspierania jego wykonania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
 3. Oferenci przedstawiają ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
 4. Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
   i o wolontariacie.
 5. Wójt Gminy Wydminy ogłaszając otwarty konkurs ofert powołuje w drodze zarządzenia komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert.
 6. Od decyzji Wójta Gminy Wydminy w sprawie wyboru oferty i udzielania dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.
 7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.
 8. Oferta powinna być złożona poprzez elektroniczny system „WITKAC” udostępniony na stronie www.witkac.pl
 9. Oferty niespełniające wymogów formalnych oraz niezgodne z zakresem rzeczowym zadania określonego przedmiotem konkursu nie będą rozpatrywane.

 

            §3. TERMINY I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

1. Termin realizacji zadań określonych w ofercie nie może przekraczać 31 grudnia 2024r. Dotacja musi zostać wykorzystana nie później niż do dnia 31 grudnia 2024 roku.

2. Podstawowym kryterium decydującym o udzieleniu wsparcia organizacjom jest ich działalność na rzecz Gminy Wydminy i jej mieszkańców oraz spełnianie wymogów określonych w przepisach prawa.

3. Oferty muszą dotyczyć zadań przewidujących udział mieszkańców Gminy Wydminy.

4. Zadania winny być realizowane zgodnie z zawartą umową oraz najwyższą starannością
i obowiązującymi przepisami w zakresie opisanym w ofercie. 

5. Zadanie nie może być realizowane przez podmiot nie będący stroną umowy.

 

            §4. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

1. Oferty na realizację wymienionych zadań należy składać poprzez elektroniczny system „WITKAC” udostępniony na stronie www.witkac.pl  do dnia 12 lutego 2024 roku.

2. Ofertę, potwierdzenie złożenia oferty w systemie „WITKAC” oraz ewentualne oświadczenia, upoważnienia bądź pełnomocnictwa, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta, należy złożyć w kancelarii Urzędu  Gminy Wydminy,
pl. Rynek 1/1, 11-510 Wydminy, w terminie do dnia 14 lutego 2024 roku.

3. Oferta konkursowa winna być sporządzona na druku stanowiącym załącznik Nr 1
do  Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U.
z 2018r., poz. 2057) wraz z kompletem niezbędnych załączników.

4. Ofertę należy sporządzić z dużą starannością poprzez dokładne wypełnienie wszystkich rubryk w miejsca, które nie odnoszą się do oferenta, należy wpisać „nie dotyczy”.

5. Oferty złożone po w/w terminie nie będą objęte procedurą konkursową.

6. Do oferty należy dołączyć:

1) w przypadku, gdy oferta podpisana jest przez inne osoby niż wskazane w aktualnym odpisie potwierdzającym wpis do właściwej ewidencji lub rejestru należy dołączyć stosowne pełnomocnictwa lub upoważnienia;

2) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z KRS lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta.

            §5. TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT

1. Oferty podlegają ocenie ze względów formalnych i merytorycznych. Ocenie merytorycznej podlegają jedynie oferty spełniające wymogi formalne.

2. Oceny formalnej dokonuje pracownik Urzędu Gminy Wydminy.

3. Ocena formalna oferty dokonywana jest niezwłocznie po zamknięciu konkursu. Wyniki oceny formalnej zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „organizacje pozarządowe”, „rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert” w terminie 7 dni od daty zakończenia przyjmowania ofert. Organizacja pozarządowa w terminie 7 dni od zamieszczenia wyników ma prawo uzupełnić ofertę w zakresie podlegającym uzupełnieniu. W przypadku niedotrzymania terminu oraz braku uzupełnienia oferta nie będzie rozpatrywana.

4. Ustala się wkład własny organizacji w wysokości co najmniej 10% całkowitego kosztu realizacji zadania przy czym wkład własny może mieć formę wkładu finansowego i/lub niefinansowego. Wkład finansowy stanowią środki finansowe własne organizacji pozarządowej lub pozyskane przez nią z innych źródeł. Wkład niefinansowy stanowi wniesienie wkładu osobowego (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków organizacji pozarządowej). Przekroczenie w ofercie maksymalnej wysokości kwoty dotacji oraz określenie niższego poziomu wkładu własnego od wskazanego w ogłoszeniu powoduje odrzucenie oferty na etapie oceny formalnej.

5. W ofercie obowiązkowo należy wskazać i opisać zakładane rezultaty oraz planowany poziom osiągnięcia rezultatów.

6. Ocena formalna polega na sprawdzeniu spełnienia podstawowych wymogów dotyczących      oferty i organizacji pozarządowej zgodnie z kartą oceny formalnej oferty, stanowiącą załącznik nr 1 do ogłoszenia.

7. Ocena merytoryczna:

1) Oceny merytorycznej ofert dokonuje komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta. Tryb powoływania komisji oraz zasady pracy a także kryteria oceny ofert określone są
w programie współpracy Gminy Wydminy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2024.

2) Ocena merytoryczna ofert dokonywana jest zgodnie z kartą oceny merytorycznej oferty, stanowiącą załącznik nr 2 do ogłoszenia.

8. Dokonanie wyboru ofert nastąpi w ciągu 14 dni od daty zamknięcia terminu ich składania.

9. Konkurs ofert w zakresie każdego rodzaju zadań rozstrzyga Wójt Gminy Wydminy, biorąc pod uwagę opinię ofert dokonaną przez komisję konkursową oraz całkowitą wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania.

10. W stosunku do rozstrzygnięć Wójta Gminy Wydminy wymienionych w ust. 9 nie ma zastosowania tryb odwoławczy.

11. Dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w niższej kwocie niż wskazano w ofercie.
W przypadku, gdy organizacji zostanie przyznana dotacja w wysokości niższej niż wnioskowana, konieczne jest dokonanie uzgodnień, których celem jest doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania. Zleceniobiorca po przyznaniu dotacji a przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do dostarczenia zaktualizowanego kosztorysu projektu oraz zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania publicznego podpisanych przez osoby upoważnione.

12. Środki z przyznanej dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów wynikających bezpośrednio z realizacji zadania.

13. W ramach udzielonej dotacji nie będą pokrywane następujące koszty:

1) usługi finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, w szczególności koszty leczenia (za wyjątkiem drobnych materiałów medycznych, preparatów czy badań ściśle związanych
z projektem i uznanych za kwalifikowane przez),

2) budowy oraz zakupu nieruchomości gruntowych, budynków i lokali,

3) zakupu środków trwałych,

4) prowadzenia działalności gospodarczej,

5) pokrycia deficytu działalności organizacji,

6) utrzymania biura, poza niezbędnymi elementami realizacji projektu,

7) działalności politycznej i wyznaniowej,

8) inne zadania statutowe nie wpisane do wniosku,

9) kar, grzywien, odsetek od zadłużenia,

14. Ogłoszenia o rozstrzygnięciach konkursu zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „organizacje pozarządowe” oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wydminy.

 

 

 

 

 

            Załącznik Nr 1

Karta oceny formalnej

 

…....................

numer oferty

 

Nazwa oferenta

 

Tytuł projektu

 

 

OCENA FORMALNA OFERTY

Lp.

Warunki formalne

Ocena

Tak/Nie

1.

Oferta została złożona w systemie Witkac.pl

 

2.

Oferta została złożona w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie

 

3.

Dokument „Potwierdzenie złożenia oferty” w wersji papierowej został złożony zgodnie z terminami konkursu w Urzędzie Gminy Wydminy(liczy się data wpływu).

 

4.

Oferta została podpisana przez właściwe osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, zgodnie z zapisami wynikającymi z KRS (lub innymi ewidencjami)

 

5.

Do oferty został dołączony (w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z KRS lub innego, właściwego rejestru), dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (pełnomocnictwo)

 

6.

Oferta została prawidłowo wypełniona – zostały uzupełnione oświadczenia znajdujące się w ofercie.

 

7.

Wkład własny co najmniej 10%

 

 

 

Oferta SPEŁNIA WYMOGI FORMALNE i podlega ocenie merytorycznej;

 •  

Oferta ODRZUCONA – nie spełnia warunków konkursu oraz nie podlega uzupełnieniu;

 

 

 

 

 

….............................

podpis oceniającego

 

Załącznik Nr 2

OCENA MERYTORYCZNA OFERTY

 

ZGODNOŚĆ PROJEKTU ZE SZCZEGÓLNYMI WARUNKAMI OGŁOSZONEGO OTWARTEGO KONKURSU OFERT

 

TAK                                   NIE

□           □

Oferta PRZYJĘTA/ODRZUCONA * ze względu na niezgodność ze szczegółowymi warunkami konkursu.

* Niepotrzebne skreślić

 

SZCZEGÓŁOWA OCENA MERYTORYCZNA

MERYTORYCZNE KRYTERIA OCENY FORMALNEJ

OCENA

1.

 

Wartość merytoryczna projektu:

opis i uzasadnienie potrzeb oraz celów zadania (czy cele odpowiadają na opisane potrzeby),

uczestnicy i sposób ich rekrutacji (adekwatność rekrutacji, charakterystyka, liczba),

opis realizacji zadania (rzetelność, czytelność i dokładność opisu działań oraz harmonogramu),

współpraca z innymi podmiotami przy realizacji projektu (0- brak; 2 -z jednym podmiotem; 4 – z wieloma podmiotami);

zakładane rezultaty  ;

 • – przejrzystość, rzetelność, dostosowanie miar.

 

(33 pkt)

 

0-6 pkt

 

0-4 pkt

 

0-7 pkt

 

0-4 pkt

 

0-6 pkt

0-6 pkt

 

 

2.

 

Kwalifikacje i doświadczenie osób bezpośrednio realizujących zadanie (0- brak informacji lub nieadekwatne kwalifikacje do realizowanych działań; 2 – informacja zbiorowa; 4- - informacja indywidualna).

 

 

0-4 pkt

 

3.

 

Wkład własny.- 2 pkt – od 10% do 30%, 4 pkt –  od 31% do 60 %, 6 pkt od 61% wzwyż)

 

0-6 pkt

 

 

RAZEM

 

43 pkt

 

 

 

….............................

podpis oceniającego

 

Zastrzeżenia w zakresie dotychczasowej współpracy oferenta z Gminą Wydminy:

 

 1. rzetelność: od 0 pkt do minus 5 pkt;................
 2. terminowość rozliczenia dotacji od 0 pkt do minus 5 pkt; ............

 

Źródło: Urząd Gminy Wydminy

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama