Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Organizacja turystyki i wypoczynku dla dzieci, młodzieży Na co NGO-sy powinny zwrócić uwagę? Dowiedz się 24.04 o 15.00 na #ngoplLIVE >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Ogłoszenie nr 11 Burmistrza Dzierżoniowa o konkursie na realizację zadania publicznego na rzecz osób niepełnosprawnych...

Reklama
Ogłoszenie nr 11 Burmistrza Dzierżoniowa o konkursie na realizację zadania publicznego na rzecz osób niepełnosprawnych pn.: Urozmaicenie oferty rehabilitacyjnej dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym z Dzierżoniowa wieku przedszkolnym z Dzierżoniowa, w tym zakup sprzętu do rehabilitacj
Nabór od 19.01.2024 do 11.02.2024 23:59
Urząd Miasta w Dzierżoniowie
Łączny budżet 25 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 25 tys. PLN
Dzieci, Osoby z niepełnosprawnościami
Urząd Miasta w Dzierżoniowie, Urząd Miasta w Dzierżoniowie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Ogłoszenie nr 11 Burmistrza Dzierżoniowa o konkursie na realizację zadania publicznego na rzecz osób niepełnosprawnych pn.: Urozmaicenie oferty rehabilitacyjnej dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym z Dzierżoniowa wieku przedszkolnym z Dzierżoniowa, w tym zakup sprzętu do rehabilitacj.

Ogłoszenie nr 11 Burmistrza Dzierżoniowa o konkursie na realizację zadania publicznego na rzecz osób niepełnosprawnych pn.: Urozmaicenie oferty rehabilitacyjnej dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym z Dzierżoniowa
I. PODSTAWA PRAWNA
Zlecenie realizacji zadania publicznego następuje na podstawie art. 11. ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r. oraz na podstawie Uchwały Nr LVIII/524/23 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 27 października 2023 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 r.
II. ADRESACI NABORU OFERT
Oferta na realizację zadania publicznego skierowana jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
III. FORMA REALIZACJI ZADANIA
Zlecenie realizacji zadań publicznych, których dotyczy konkurs, będzie miało formę wspierania wykonania zadania publicznego, czyli od oferentów wymagane będą środki finansowe w realizacji zadania publicznego w wysokości przynajmniej 10 % wnioskowanej dotacji.
IV. TERMIN REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
Rozpoczęcie realizacji zadania – najwcześniej: 26.02.2024 r.
Zakończenie realizacji zadania – najpóźniej: 30.11.2024 r.
Uwaga: w ofercie należy wskazać rzeczywisty okres realizacji zadania, który nie będzie wykraczał poza wskazany wyżej termin.
V. RODZAJE ZADAŃ I WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA ICH REALIZACJĘ
W 2024 r. na realizację zadania publicznego na rzecz osób niepełnosprawnych pn.: Urozmaicenie oferty rehabilitacyjnej dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym z Dzierżoniowa przeznacza się dotację w wysokości 25 000 zł.
W 2023 r.  na realizację w/w zadania przekazano dotację w wysokości 23 680 ,-zł. natomiast w 2022 r. - 29 600 zł.
VI. OPIS ZADANIA
Realizacja zadania ma polegać na wzbogaceniu oferty rehabilitacyjnej dla dzieci w wieku przedszkolnym poprzez zapewnienie kadry do przeprowadzenia zajęć rehabilitacyjnych, zorganizowanie dodatkowych zajęć rehabilitacyjnych oraz zakup sprzętu niezbędnego do realizacji zadania.
Podczas realizacji zadania mają zastosowanie zapisy Rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
Organizacja, która otrzyma dofinansowanie zobowiązana będzie do informowania i udokumentowania że realizacja zadania publicznego jest dofinansowana z budżetu Gminy Miejskiej Dzierżoniów.
Realizacja zadania powinna być ujęta w Programie Profilaktyki danej organizacji pozarządowej. Program Profilaktyki należy dołączyć do składanej oferty.
VII. WARUNKI REALIZACJI ZADANIA
1. Zadanie może realizować oferent, który prowadzi działalność statutową nieodpłatną lub odpłatną w sferze zadania objętego zamiarem zlecenia.
2. Kadra oferenta przewidziana do realizacji zadania powinna posiadać doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć oraz posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń, jeśli obowiązek posiadania takich kwalifikacji i spełniania określonych wymagań wynika z odrębnych przepisów. Nie ma obowiązku wymieniania imion i nazwisk osób przewidzianych do realizacji zadania- natomiast istnieje obowiązek opisania kwalifikacji osób zaangażowanych w realizację poszczególnych elementów zadania.
3. Jeżeli organizacja planuje pobieranie odpłatności od adresatów zadania konieczne jest wypełnienie części VI oferty pn.: „Inne informacje” oraz wycena tych świadczeń w części V 4 oferty. Jeżeli zleceniobiorca wypełni tylko jedną z części nie wypełniając drugiej – oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.
4. Harmonogram planowanych działań powinien być na tyle szczegółowy, by umożliwić Zlecającemu kontrolę merytoryczną poszczególnych działań. W przypadku braku tych informacji w rozdziale III – zostanie ona odrzucona przy ocenie merytorycznej.
5. W ofercie, „Opis zakładanych rezultatów zadania publicznego” należy uwzględnić rezultaty wraz z opisem narzędzi ewaluacyjnych służących ich pomiarowi, określić skalę działań planowanych przy realizacji zadania według miar adekwatnych do realizacji zadania publicznego a określonych w kosztorysach (np. wskaźniki dotyczące liczby uczestników w tym również liczbę osób niepełnosprawnych, spotkań, treningów, meczów turniejów itp.). W zakładanych rezultatach realizacji zadania publicznego należy zamieścić m.in. planowany udział mieszkańców Dzierżoniowa w realizacji zadania.
6. W sytuacji, gdy oferent wnosi do realizacji zadania wkład w postaci świadczenia pracy wolontariusza, pracy społecznej członków organizacji konieczne jest przestrzeganie następujących warunków:
a) zakres, sposób i liczba godzin wykonywanej pracy muszą być określone w porozumieniu zawartym zgodnie z art. 44 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
b) wolontariusz musi prowadzić na bieżąco karty pracy wraz ze szczegółowym opisem wykonywanej pracy (dokumentacja musi być przechowywana na zasadach ogólnych, tak jak dokumentacja finansowa),
c) wolontariusz powinien posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń, jeśli obowiązek posiadania takich kwalifikacji i spełniania określonych wymagań wynika z odrębnych przepisów,
d) wolontariuszem nie może być beneficjent ostateczny zadania ani osoba zatrudniona u Oferenta na podstawie umowy o pracę.
7. Warunkiem realizacji zadania jest udział mieszkańców Dzierżoniowa w realizowanym zadaniu, dofinansowanie obejmuje wskazaną w ofercie liczbę uczestników. W sytuacji, gdy w realizacji zadania weźmie udział mniejsza ilość uczestników niż planowana w ofercie, dokonuje się proporcjonalnego zmniejszenia przyznanych środków. Środki finansowe niewykorzystane podlegają zwrotowi do Urzędu Miasta w Dzierżoniowie. Wskazuje się, aby w zadaniu uczestniczyły także osoby z niepełnosprawnością. Wówczas taką liczbę adresatów zadania wraz z oferowanym działaniem należy ująć informacyjnie w ofercie.
8. W rozdziale „Zestawienie kosztów realizacji zadania” wymagane jest szczegółowe, dokładne i jednostkowe wypełnienie wszystkich przewidzianych w tabeli rubryk, ze szczególnym uwzględnieniem kosztów jednostkowych, ilości miary oraz rodzaju miary.
9. Zadanie publiczne powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy oraz zgodnie z warunkami określonymi w ofercie oraz umowie.
10. W przypadku niewykorzystania dotacji lub wykorzystania jej niezgodnie z umową środki finansowe podlegają zwrotowi wraz z odsetkami jak od zaległości podatkowych, na rzecz Gminy Miejskiej w Dzierżoniowie.
11. Organizacja, która otrzyma dotację będzie zobowiązana do informowania, że zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu Gminy Miejskiej Dzierżoniów. Informacja na ten temat powinna się znaleźć we wszystkich materiałach, publikacjach i informacjach dla mediów.
12. Organizacja, która otrzyma dotację zobowiązana będzie do utrzymania wysokości zadeklarowanych środków własnych. W sytuacji niedotrzymania zadeklarowanych środków własnych dotacja podlega proporcjonalnemu zwrotowi.
13. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów, w następujących wysokościach:
a) przy dotacji do wysokości 5000,- zł. – dopuszcza się dokonywanie przesunięć o 30% pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów,
b) przy dotacji w wysokości 5001,- zł. do 20 000,- zł. – dopuszcza się dokonywanie przesunięć o 20% pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów,
c) przy dotacji w wysokości powyżej 20 001,- zł. – dopuszcza się dokonywanie przesunięć o 15% pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów.
14. Zmiany powyżej ww. przesunięć wymagają uprzedniej zgody organizatora konkursu. Zgoda wymagana jest również przy utworzeniu nowej pozycji kosztowej w ramach kwoty dotacji. Oferent zobowiązany jest przedstawić zaktualizowaną ofertę realizacji zadania publicznego. Wprowadzane zmiany nie mogą zmieniać istoty zadania publicznego. Powyższe zmiany wymagają aneksu do umowy.
15. Powyższa zasada nie ma zastosowania w sytuacji, gdy dochodzi do zwiększenia innych środków finansowych przekazanych na realizację zadania publicznego w odniesieniu do kwoty deklarowanej w ofercie i umowie.
16. Oferent, który składa ofertę do konkursu zobligowany jest do zachowania w realizowanym zadaniu neutralności światopoglądowej, bezstronność w sprawach przekonań religijnych i politycznych, realizacja zadania nie może popierać ani preferować żadnych orientacji filozoficznych, politycznych i światopoglądowych a także zapewnić wolność sumienia.
17. Oferent, który składa ofertę zobowiązany jest do przestrzegania zasady równości szans kobiet i mężczyzn i przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji.
18. Do rozliczenia dotacji wymagane będzie złożenie sprawozdania z realizacji zadania wraz z materiałami merytorycznymi z realizacji zadania wraz z udokumentowaniem jego realizacji w postaci m. in. zdjęć, list obecności, i innych.
19. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.
20. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
oraz w zarządzeniu Nr 593/2020 z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przyznania i rozliczania dotacji oraz kontroli realizacji zadań publicznych na realizację których organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie otrzymują dotacje z Gminy Miejskiej Dzierżoniów w ramach Rocznego Programu współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi oraz udzielenia upoważnienia pracownikom Urzędu Miasta w Dzierżoniowie do przeprowadzenia kontroli w zakresie tych dotacji, zwanego dalej „regulaminem”.
21. Gmina Miejska Dzierżoniów dofinansowuje realizację zadań publicznych, a nie działalność całoroczną i statutową organizacji pozarządowych.
22. Oferent zobowiązany jest do przestrzegania zapisów ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym w szczególności art. 21 o treści: „przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi pracodawcy lub inni organizatorzy w zakresie takiej działalności są obowiązani do uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym”.
23. Oferent ma obowiązek przestrzegania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).
24. Oferent przy realizacji zadania publicznego odpowiedzialny jest za uwzględnienie wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, określonych w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
VIII.         KOSZTY REALIZACJI ZADANIA
1. KOSZTY, KTÓRE W SZCZEGÓLNOŚCI BĘDĄ MOGŁY BYĆ FINANSOWANE Z DOTACJI
1) wszelkie koszty muszą być rzeczywiste, realne, udokumentowane oraz niezbędne dla realizacji zadania i wykorzystane w terminie wskazanym w umowie;
2) za koszty niezbędne do realizacji zadania uznawane są jedynie koszty kwalifikowane:
a) koszty kwalifikowane - koszty poniesione na realizację zadania, zarówno ze środków z dotacji, jak i innych źródeł:
- niezbędne do realizacji zadania publicznego,
- racjonalne i efektywne,
- faktycznie poniesione i opłacone w okresie wskazanym w umowie;
- odpowiednio udokumentowane;
- zgodne z zatwierdzonym kosztorysem;
b) Koszty realizacji zadań m. in.:
- koszty związane z wynagrodzeniem rehabilitantów oraz osób posiadających wiedzę, wykształcenie oraz uprawnienia do przeprowadzania zajęć rehabilitacyjnych,
- zakup art. żywnościowych niezbędnych do realizacji zadania,
- koszty transportu na zajęcia rehabilitacyjne,
- zakup sprzętu do rehabilitacji
- ubezpieczenie - ubezpieczenie,
- inne niewymienione a niezbędne do realizowania zadania publicznego.
3) Koszty administracyjne m. in. wynagrodzenia administracyjne w tym prowadzenie księgowości– z dotacji można rozliczyć wyłącznie wynagrodzenie za prowadzenie wyodrębnionej dokumentacji księgowo-finansowej na realizowane zadanie. Z dotacji można rozliczyć koszty administracyjne - jednak nie więcej niż 10 % przyznanej dotacji. Pozostała kwota może być sfinansowana z pozostałych środków.
4) wszelkie płatności muszą być dokonywane wyłącznie w terminie określonym w umowie.
5) wszelkie płatności muszą być dokonywane z rachunku bankowego zleceniobiorcy; dopuszcza się dokonywanie płatności gotówkowych, w przypadku, gdy nie jest możliwy obrót bezgotówkowy;
6) zleceniobiorca rozlicza wydatki poniesione na realizację zadania zarówno z dotacji jak i ze środków finansowych innych niż dotacja wyłącznie na podstawie dowodów księgowych spełniających warunki określone w przepisach ustawy o rachunkowości, (w szczególności w art. 20 ust. 2 i art. 21), w ustawie o podatku od towarów i usług (w szczególności art. 106e, 106i, 106m);
7) wszystkie oryginały dokumentów księgowych stanowiących dowód poniesionych wydatków finansowych muszą być wystawione na zleceniobiorcę i przez zleceniobiorcę opłacone;
8) w przypadku nabycia towarów lub usług poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zleceniobiorca jest zobowiązany do udokumentowania poniesionych wydatków w oparciu o dokumenty księgowe wydawane na zasadach obowiązujących w danym państwie;
Wskazany wyżej katalog kosztów jest katalogiem otwartym, organizacja może wskazać koszty, których nie wymieniono w katalogu, ale takie, które są niezbędne podczas realizowania zadania.
2. KOSZTY, KTÓRE W SZCZEGÓLNOŚCI NIE MOGĄ BYĆ WSKAZANE JAKO KOSZT REALIZACJI DZIAŁAŃ, RÓWNIEŻ PO STRONIE ŚRODKÓW WŁASNYCH:
1) zakup gruntów, budowa i rozbudowa budynków i lokali;
2) zakupy i wydatki inwestycyjne,
3) zakup wyposażenia lokali biurowych w środki piśmiennicze, papiernicze i inne rzeczy związane z bieżąca działalnością, a nie z realizowanym zadaniem,
4) odpisy amortyzacyjne,
5) abonamenty telekomunikacyjne i inne koszty, których nie można jednoznacznie przypisać do realizowanego zadania,
6) prowadzenie działalności politycznej i gospodarczej,
7) pokrycie deficytu lub refundacja kosztów zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,
8) koszty uzyskania odpisów KRS-u, zakupu pieczątek, wyrabiania szyldów, i innych kosztów o podobnym charakterze, które związane są z bieżącą działalnością oferenta,
9) pokrycie z dotacji, nagród, premii pieniężnych, innych form bonifikaty rzeczowej lub pieniężnej dla osób zajmujących się realizacja zadania,
10) nabywanie kwalifikacji i uprawnień związanych z wykonywanym zadaniem w tym licencje sportowe i trenerskie,
11) koszty dokumentowane paragonami (nie będące fakturą Vat), pokwitowaniami, dowodami sprzedaży wewnętrznej,
12) kary, mandaty, odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań,
13) wyposażenie biur w art. spożywcze i inne materiały niezwiązane z realizowanym zadaniem, (np. kawa, herbata, ciastka, cukier, alkohol itp.),
14) projekty dyskryminujące jakiekolwiek osoby lub grupy społeczne.
Zakwalifikowanie w/w kosztów w kosztorysie realizacji zadania spowoduje, że oferta podczas oceny merytorycznej odpadnie z przyczyn niezgodności z ogłoszeniem.
IX. WARUNKI SKŁADANIA OFERT
1. Składanie ofert odbywa się za pomocą platformy Witkac.pl.
2. Ofertę złożona w języku polskim, wygenerowaną w systemie Witkac.pl, wydrukowaną i podpisaną przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta należy złożyć (pocztą lub osobiście), w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Dzierżoniowie, Rynek 1 lub za pomocą elektronicznej platformy ePUAP..
3. Brak złożenia w terminie oferty w systemie, niezłożenie wygenerowanej oferty w formie papierowej w terminie lub w sytuacji gdy:
a) oferta będzie niepodpisana
b) podpisana przez osoby nieuprawnione
c) złożona przez podmiot lub podmioty nieuprawnione,
d) będzie brakowało przynajmniej jednego z wymaganych podpisów osób uprawnionych, skutkować będzie odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej.
Pozostałe przesłanki odrzucenia oferty z przyczyn formalnych określa regulamin.
4. Złożone oferty nie podlegają uzupełnieniu ani korekcie - wyjątek stanowi konieczność złożenia zaktualizowanej oferty po posiedzeniu komisji konkursowej i przyznaniu kwoty dotacji przez Burmistrza.
5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji.
6. Oferty mogą składać podmioty samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami
7. W ofercie wspólnej należy wskazać:
a) sposób reprezentacji podmiotów wobec gminy,
b) jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy.
Wygenerowana oferta automatycznie otrzymuje sumę kontrolną, która musi być tożsama z numerem nadanym ofercie złożonej na pomocą platformy obsługi dotacji www.witkac.pl. Tylko oferta w wersji elektronicznej wraz z wygenerowaną i złożoną w wersji papierowej o spójnych sumach kontrolnych będzie rozpatrywana w dalszej części procedury konkursowej.
X.         ZAŁĄCZNIKI WYMAGANE PRZY SKŁADANIU OFERTY
1. najbardziej aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji - podbity za zgodność z oryginałem (nie dotyczy odpisów z KRS);
2. pełnomocnictwo lub upoważnienia Zarządu Głównego do składania oświadczeń woli w jego imieniu, wydane dla osób go reprezentujących z oddziałów terenowych nieposiadających osobowości prawnej – jeżeli dotyczy. Dokumenty muszą być podpisane przez osoby uprawnione zgodnie ze statutem lub innym dokumentem lub rejestrem określającym sposób reprezentacji oferenta i składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.
XI.         TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT, TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT ORAZ ZASADY PRZYZNANIA DOTACJI
1. WYMOGI FORMALNE SKŁADANIA OFERT
1) Składanie ofert odbywa się za pomocą platformy Witkac.pl.
2) Złożone oferty w pierwszej kolejności sprawdzane są pod względem formalnym przez upoważnionego pracownika merytorycznego, który ogłosił konkurs.
Ocenę formalną dokonuje się w oparciu o następujące kryteria:
a) prawidłowo złożona oferta w systemie Witkac.pl,
b) uzupełnione właściwe miejsca i rubryki w ofercie,
c) złożenie w terminie w wersji papierowej wygenerowanej oferty z jednakową sumą kontrolną złożoną w systemie Witkac.pl,
d) złożenie wymaganych dokumentów i oświadczeń woli w wersji papierowej,
Oferta, która nie będzie spełniała jednego z wyżej wymienionych elementów zostanie odrzucona ze względów formalnych.
Pozostałe przesłanki odrzucenia oferty z przyczyn formalnych określa regulamin.
Generator ofert konkursowych w trakcie trwania naboru oraz po jego zakończeniu, umożliwia wycofanie oferty po jej złożeniu. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze należy powiadomić mailowo Urząd Miasta w Dzierżoniowie o wycofaniu oferty.
W przypadku wycofania oferty w trakcie trwania naboru jest możliwe ponowne jej złożenie w systemie.
2. ZASADY PRZYZNANIA OFERT: OCENA MERYTORYCZNA OFERT
1) Oceny merytorycznej dokona Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Dzierżoniowa.
2) W skład komisji wchodzić będą przedstawiciele Burmistrza Dzierżoniowa oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Do oponowania ofert może być powołany ekspert.
3) Przy opiniowaniu wyboru ofert stosowane będą następujące kryteria:
a) ocena możliwości realizacji zadania przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy;
b) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
c) ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których organizacja pozarządowa będzie realizować zadanie publiczne;
d) uwzględnienie udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
e) uwzględnienie planowanego wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
f) uwzględnienie oceny i analizy realizacji zadań zleconych dla danej organizacji pozarządowej, która w latach poprzednich realizowała zlecone zadanie publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
3. TERMIN SKŁADANIA OFERT.
1) Wersję elektroniczną oferty należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy Witkac.pl w terminie do 11 lutego 2024 r., do godziny 23:59:59.
2) Wygenerowaną w systemie Witkac.pl ofertę, wydrukowaną, podpisaną przez osoby uprawnione wraz z załącznikami należy złożyć w kopercie osobiście lub pocztą (decyduje data wpływu), w Biurze Obsługi Urzędu Miasta w Dzierżoniowie, Rynek 1, w terminie do 13 lutego 2024 r. w godzinach pracy urzędu.
3) Oferty w wersji papierowej złożone po tym terminie zostaną odrzucone ze względów formalnych
4) Na kopercie powinien znaleźć się adres zwrotny organizacji oraz nazwa zadania.
4. TERMIN ROZPATRYWANIA OFERT
1) Zaopiniowanie ofert przez powołaną w tym celu Komisję nastąpi w terminie do 23 lutego 2024 r.
2) Podpisanie umowy nastąpi z chwilą otrzymania wszystkich niezbędnych informacji wymaganych do umowy od wyłonionego w drodze konkursu Zleceniobiorcy.
5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w formie Zarządzenia Burmistrza Miasta Dzierżoniowa umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Dzierżoniów, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta w Dzierżoniowie. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Dzierżoniowie, Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów, tel. 74 645 08 35.
Burmistrz Dzierżoniowa zastrzega sobie prawo do:
1) rozdysponowania w niniejszym konkursie kwot niższych, niż planowane,
2) dofinansowania więcej niż jednej oferty na realizację jednego zadania publicznego,
3) dofinansowania jednej oferty lub niedofinansowywania żadnej z ofert,
4) unieważnienia konkursu w przypadku niezłożenia żadnej oferty lub gdy żadna ze złożonych ofert nie będzie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu o konkursie.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama