Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Organizacja turystyki i wypoczynku dla dzieci, młodzieży Na co NGO-sy powinny zwrócić uwagę? Dowiedz się 24.04 o 15.00 na #ngoplLIVE >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Kolbudy z zakresu kultury, sztuki...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Kolbudy z zakresu kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 r
Nabór od 16.01.2024 do 07.02.2024 11:00
Referat Kultury, Sportu i Programów Społecznych
Łączny budżet 185 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Gminy w Kolbudach, Referat Kultury, Sportu i Programów Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Kolbudy z zakresu kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 r..

 

ZARZĄDZENIE NR 7/2024

 

WÓJTA GMINY KOLBUDY

z dnia 16 stycznia 2024 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

na terenie Gminy Kolbudy z zakresu kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 r.

 

 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U.   z 2023 r. poz. 40 ze zm.[1]) oraz 13, art. 11 ust. 1 pkt 1, art. 5 ust. 2 pkt 1 i art. 4 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 571)

 

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w następujących zakresach:

 1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

 

§2. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie powierzenia lub wsparcia realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie realizacji zadania.

 

§3. Treść ogłoszenia otwartego konkursu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§4. Na realizację zadań wybranych w ramach wyżej wymienionego konkursu przeznacza się  środki finansowe w kwocie 185,000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt pięć tysięcy zł 00/100).

 

§5. Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
 2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kolbudy,
 3. na stronie internetowej www.kolbudy.pl.

 

§6. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Kultury, Sportu
i Programów Społecznych.

 

§7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 7/2024

Wójta Gminy Kolbudy

z dnia 16 stycznia 2024 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Kolbudy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Kolbudy z zakresu kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 r.

 Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie powierzenia lub wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na realizację zadania.

 

 

 1. ORGANIZATOR OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Wójt Gminy Kolbudy

ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy

NIP: 583-25-35-406, Regon 191674983

 

Obsługa merytoryczna konkursu:

Referat Kultury, Sportu i Programów Społecznych

Tel. 58 691 05 34

e-mail: ks@kolbudy.pl

 

 1. PODSTAWA I FORMA KONKURSU
 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.[2])
 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 571).

 

 

 

 

III. Rodzaj zadania, warunki realizacji i wysokość środków publicznych, które Gmina Kolbudy ma zamiar przeznaczyć na realizację zadań publicznych:

 

Nr zadania

Zakres zadania

Wysokość środków publicznych [w zł]

Termin realizacji zadania

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

1.

Propagowanie muzyki chóralnej w tym prowadzenie zajęć oraz organizacja koncertów

20 000

26.02.2024 r. - 15.12.2024 r.

RAZEM

20 000

 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - dotacje w formie wsparcia

2.

Prowadzenie zajęć piłki nożnej w Gminie Kolbudy, organizacja obozów sportowych oraz uczestnictwo w zawodach sportowych.
Minimalne warunki realizacji:
• Minimum dwie jednostki treningowe trwające 60 minut każda dla każdej z grup w tygodniu przez cały okres trwania zadania publicznego
• Minimum  średniomiesięcznie 30 uczestników zajęć - mieszkańców Gminy Kolbudy w wieku od 6 do 18 r.ż podzielonych na grupy wiekowe przez cały okres trwania zadania publicznego

100 000

26.02.2024 r. - 30.06.2024 r.

3.

Prowadzenie zajęć ze sportów walki, organizacja obozów sportowych oraz uczestnictwo w zawodach sportowych
Minimalne warunki realizacji:
• Zajęcia dla mieszkańców Gminy Kolbudy (dzieci, młodzieży i dorosłych) minimum dwa razy w tygodniu w wymiarze przynajmniej 90 minut przez cały okres trwania zadania publicznego
• Udział uczestników zajęć w zawodach organizowanych przez okręgowe i ogólnokrajowe związki sportowe
• Minimum  średniomiesięcznie 30 uczestników zajęć - mieszkańców Gminy Kolbudy w wieku od 6 r.ż do 18 r.ż. przez cały okres trwania zadania publicznego

25 000

26.02.2024 r. - 30.06.2024 r.

4.

Prowadzenie sportów wodnych
Minimalne warunki realizacji:
• Minimum 2 jednostki treningowe  w tygodniu trwające minimum 60 minut każda przez cały okres trwania zadania publicznego
• Udział uczestników zajęć w zawodach organizowanych przez okręgowe i ogólnokrajowe związki sportowe
• Minimum  średniomiesięcznie 15 uczestników zajęć - mieszkańców Gminy Kolbudy w wieku od 6 r.ż do 18 r.ż. przez cały okres trwania zadania publicznego

40 000

26.02.2024 r. - 30.06.2024 r.

RAZEM

165 000

 

RAZEM ŁĄCZNIE

185 000

 

 1. Wymagania, które należy uwzględnić przy planowaniu zadania:
  1. Zapewnienie koniecznej bazy do organizacji wydarzeń i prowadzenia zajęć (np. własna baza, najem, dzierżawa, użyczenie), w tym bezpośredni kontakt i podpisywanie umów na wynajem przez organizatora zajęć z administratorami obiektów;
  2. Wynagrodzenie prowadzących zajęcia, szkolenia, warsztaty;
  3. Wynagrodzenie artystów wykonujących programy artystyczne;
  4. Prowadzenie bieżącej dokumentacji potwierdzającej realizację zadania. Dokumentacja może być prowadzona w formie papierowej lub elektronicznej;
  5. Zajęcia skierowane do osób zamieszkałych w Gminie Kolbudy;
  6. Dysponowanie sprzętem niezbędnym do realizacji zadania;
  7. Udział w wydarzeniach kulturalnych na terenie gminy Kolbudy;
  8. Zapewnienie obsługi księgowej realizacji zadania;
  9. W przypadku zajęć cyklicznych - prowadzenie ciągłego i bieżącego monitoringu frekwencji uczestników zajęć i treningów w formie elektronicznej oraz przekazywanie na adres mailowy ks@kolbudy.pl  w terminie do 5-tego dnia kolejnego miesiąca frekwencji uczestników za miesiąc poprzedni wraz z nr karty mieszkańca, listami obecności na każdych zajęciach, treningach, listy uczestników zawodów. W przypadku gdy frekwencja uczestników w skali kwartału wynosić będzie poniżej 60% liczby odbiorców zadania publicznego zadeklarowanej w ofercie, kolejna transza dotacji może zostać obniżona o 30% z zastrzeżeniem, że prawo do obniżenia transzy dotacji nie dotyczy pierwszego kwartału realizacji zadania. W takim przypadku Organizator ma prawo także do wypowiedzenia, w tym częściowego, zawartej umowy. Zajęcia skierowane są tylko do mieszkańców Gminy Kolbudy.

 

 1. Uprawnionym do złożenia oferty jest wyłącznie podmiot, którego cele statutowe lub przedmiot działalności są zbieżne z przedmiotem niniejszego konkursu.
 2. Zadanie zawarte w ofercie może być realizowane wspólnie przez więcej niż jeden podmiot, jeżeli oferta została złożona wspólnie. W takim przypadku wszystkie podmioty odpowiadają solidarnie za realizację zadania.
 3. Oferent powinien posiadać doświadczenie i/lub kwalifikacje niezbędne do prawidłowej realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu.
 4. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania  regulować będzie umowa zawarta pomiędzy wyłonionym Oferentem, a Gminą Kolbudy.
 5. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową, zakresem określonym w niniejszym ogłoszeniu oraz złożoną ofertą.
 6. Kontroli podlegają wszystkie dokumenty merytoryczne i finansowe, niezbędne do oceny zasadności wykorzystania środków publicznych i realizowania zadania zgodnie z umową. Oferent zobowiązany będzie do przekazywania do Organizatorana, na jego żądanie, w formie i terminie przez niego wskazanym, nie któtszym niż 3 dni, wszelkich informacji  i dokumentów związanych z realizacją zadania publicznego.
 7. Podmiot, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.[3]), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 30 sierpnia 2019 r. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. z dnia 14 lipca 2023 r. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.[4]) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z dnia 16 czerwca 2023 r. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.[5]), a także przepisów aktów wskazanych w pkt II Podstawa i forma konkursu.
 8. Podmioty realizujące zadanie zobowiązują się do informowania w wydawanych przez siebie, w ramach zadania, publikacjach, materiałach informacyjnych i promocyjnych, poprzez media, w tym na stronie internetowej Podmiotu, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę i przez ustną informację kierowaną do odbiorców o fakcie dofinansowania realizacji zadania przez Gminę Kolbudy. Informacja o dofinansowaniu zadania przez Gminę Kolbudy powinna mieć postać logotypu, będącego połączeniem herbu gminy Kolbudy z napisem „Projekt finansowany przez  Gminę Kolbudy".
 9. Istnieje możliwość wykonania przez podwykonawcę oferenta części zadania polegającego na wykonaniu czynności o charakterze technicznym lub specjalistycznym, powiązanych z realizacją zadania, jednak niestanowiących jego meritum.
 10. W przypadku gdy podmiot jest podatnikiem podatku VAT i ma możliwość skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego, a realizowane zadanie ma związek  z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, dokonując rozliczenia dotacji przyznanej w kwocie brutto, podmiot jest zobowiązany również do zwrotu kwoty stanowiącej równowartość kwoty podatku VAT naliczonego, jaka może zostać uwzględniona w rozliczeniu należnego zobowiązania.

 

Opisane w niniejszej części ogłoszenia zakres, rodzaj i wymiar czynności realizowanych w ramach przedmiotowego zadania publicznego stanowi wymagane minimum, które powinno być uzupełnione o autorskie pomysły Oferenta. W razie niedających się usunąć sprzeczności w opisie zadania wskazanym w ofercie Oferenta a minimalnym zakresem określonym w części III niniejszego ogłoszenia, pierwszeństwo stosowania będą miały zapisy ogłoszenia, które w takim przypadku będą stanowiły bezpośrednią podstawę do oceny stopnia wykonania zadania i wydatkowania kwoty dotacji.

 

 1. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

 

 1. Realizacja zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia lub wsparcia realizacji zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadania.
 2. Przy realizacji zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wymagany jest wkład własny finansowy w wysokości min. 10 %.
 3. Podmiot składający ofertę może złożyć jedną ofertę na każde z zadań, o których mowa w pkt. I niniejszego ogłoszenia. Niedopuszczalne jest złożenie oferty obejmującej kilka zadań.
 4. Ofertent musi prowadzić działalność statutową w zakresie zadań objętych konkursem.
 5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 6. Kwoty przeznaczone na dotacje w zakresie poszczególnych zadań wymienionych  w tabeli, w pkt I powyżej, mogą być podzielone i przyznane na dofinansowanie więcej niż jednej oferty.
 7. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie.  W przypadku, gdy przyznana dotacja jest mniejsza od wnioskowanej, oferent zobowiązany jest do przedłożenia aktualizacji harmonogramu i kosztorysu realizacji zadania lub wycofania oferty.  Dopuszcza się nieznaczne zmiany zakresu rzeczowego zadania, jednak nie mogą one zmienić istoty zadania i wskazanych w ofercie rezultatów, a także nie może się zwiększyć procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach realizacji zadania.
 8. Podmiot realizujący zadanie publicznie zobowiązany jest do posiadania wyodrębnionego konta bankowego na potrzeby udzielonej dotacji w momencie złożenia oświadczenia o przyjęciu dotacji i podczas trwania realizacji zadania publicznego.
 9. Podmiot realizujący zadanie publicznie zobowiązany będzie do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo – księgowej i ewidencji księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania, zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. z dnia 4 listopada 2022 r. Dz U. z 2023 r., poz. 120 z późn. zm.[6]).
 10. Kwoty przeznaczone na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej mogą ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, że zadania te można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Wójta lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Gminy w części przeznaczonej na realizację zadań  z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.
 11. Szczegółowe zasady przekazywania dotacji (w całości lub w transzach) określone zostaną w zawartej umowie.
 12. Dotacja na realizację zadania z budżetu Gminy Kolbudy nie może być wykorzystana na zobowiązania powstałe przed datą podpisania umowy i po dacie zakończenia jej obowiązywania.
 13. W trakcie realizacji zadania Oferent może dokonywać przesunięć w zakresie poszczególnych pozycji kosztów działania oraz pomiędzy działaniami, z zastrzeżeniem ust. 14.
 14. Zmiany powyżej 10% całkowitej kwoty dotacji oraz utworzenie nowej pozycji kosztowej w ramach kwoty dotacji wymagają zgody Organizatora konkursu i aneksu do umowy. W takim przypadku Oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowaną kalkulację kosztów oferty.
 15. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zmiany w zakresie sposobu  i terminu jego realizacji. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać istoty zadania publicznego. Oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowany zakres działań  i harmonogram.
 16. W trakcie realizacji zadania nie mogą być dokonane zmiany w zakresie przyjętych  w ofercie rezultatów zadania publicznego.
 17. Wszystkie stwierdzone uchybienia w realizacji zadań zleconych wpływają na ogólną ocenę Oferenta przy zlecaniu i przydzielaniu  środków finansowych na kolejne zadania zlecone.
 18. Konkurs zostanie rozstrzygnięty również wówczas, gdy zostanie złożona tylko jedna oferta.

 

V. TERMIN I WARUNKI SKŁADANIA OFERT

 1. Oferty należy składać wyłącznie na drukach, których wzór określa załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U.  z 2018 poz. 2057).
 2. Oferty wraz z obowiązującymi załącznikami wskazanymi poniżej należy składać za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl
  do dnia 07 lutego 2024 r., do godz. 11.00.
 3. Po prawidłowym złożeniu oferty wraz z obowiązującymi załącznikami w generatorze,  o którym mowa w ust. 1, należy również w terminie do 07 lutego 2024 r., do godziny 13:00 dostarczyć do siedziby Organizatora konkursu, tj. Urzędu Gminy Kolbudy, ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy, wygenerowane „Potwierdzenie złożenia oferty”, ofertę wraz z obowiązującymi załącznikami podpisaną przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta. Przy czym w przypadku składania tych dokumentów za pośrednictwem poczty decyduje data i godzina dotarcia przesyłki do sekretariatu Urzędu Gminy Kolbudy, a nie data złożenia przesyłki w urzędzie pocztowym lub innemu przewoźnikowi. Poświadczenie złożenia dokumentów zostanie dokonane na „Potwierdzeniu złożenia oferty”, przy czym, w przypadku złożenia go w ostatnim dniu wskazanego wyżej terminu wpisana zostanie również godzina wpłynięcia.

 

VI. Wymagana dokumentacja

 

1.  Prawidłowo wypełniony formularz oferty wraz załącznikami podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z wyciągiem z Krajowego Rejestru Sądowego lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu  i umocowanie osób go reprezentujących.

2.  Pełnomocnictwa do działania w imieniu oferenta, w przypadku gdy ofertę podpisują osoby inne, niż upoważnione do reprezentacji podmiotu, zgodnie z KRS lub innym właściwym rejestrem.

3.  Kopia Statutu oferenta potwierdzona za zgodność z oryginałem na każdej ze stron. 

4.  W przypadku spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością dokumenty poświadczające, że nie działają one w celu osiągnięcia zysku oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

5.  Do oferty mogą być dołączone inne załączniki, w tym rekomendacje i opinie o oferencie lub o realizowanych przez niego projektach.

6.  Do zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu lista uczestników (imię, nazwisko, PESEL, nr Karty Mieszkańca Gminy Kolbudy lub Kolbudzka Karta Dużej Rodziny).

 

 

Pouczenie:

1.      Ofertę, wszystkie oświadczenia i inne dokumenty załączone do oferty muszą podpisywać osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu i składania oświadczeń woli w jego imieniu, kopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem z datą potwierdzenia (każda strona).

2.      W przypadku wystawienia przez ww. osoby upoważnień do podpisywania dokumentów (lub określonych rodzajów dokumentów), upoważnienia muszą być dołączone do oferty.

3.      Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

4.      W przypadku złożenia załącznika w formie wydruku komputerowego, musi być on podpisany, jak oryginał.

5.      W przypadku, gdy oferta jest składana przez więcej niż jeden podmiot, każdy z podmiotów zobowiązany jest do załączenia kompletu dokumentów podstawowych.

 

Dokumenty składane w przypadku otrzymania dotacji:

Oferent zobowiązany jest w terminie do 7 dni od daty otrzymania od Organzatora informacji o przyznaniu dotacji, dostarczyć niezbędne dokumenty potrzebne do podpisania umowy, w tym:

       - oświadczenie o przyjęciu, bądź nie przyjęciu dotacji,

  - zaktualizowany harmonogram i kosztorys realizacji zadania stanowiące załącznik do umowy (o ile jest wymagany);

  - potwierdzenie aktualności danych organizacji, zawartych w ofercie, niezbędnych do przygotowania umowy, w tym danych osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu,

       - wskazać numer wyodrębnionego rachunku bankowego do umowy,

  - umowy pomiędzy oferentami, którzy złożyli ofertę wspólną, określającą zakres ich świadczeń, składających się na relizajcę zadania publicznego,

  - oświadczenie o statusie organizacji, jako podatnika podatku VAT (czynny/zwolniony/nie jest podatnikiem podatku VAT).

 

 

VII. TERMIN I TRYB WYBORU OFERTY

 1. Oceny formalnej oraz merytorycznej złożonych ofert, w oparciu o kryteria podane w treści niniejszego ogłoszenia dokona Komisja Konkursowa.
 2. W trakcie oceny formalnej, w wyniku stwierdzenia, że oferta nie spełnia wymogów formalnych może być ona uzupełniona w zakresie:

1) niewykreślonego lub niewypełnionego pola oświadczenia w części końcowej oferty,

2) braku wymaganych załączników,

3) uwiarygodnienia kopii załączników (uzupełnienie o podpisy osób upoważnionych),

4) dokonania wyjaśnień w sytuacji, gdy załączone dokumenty są nieczytelne lub budzą wątpliwości,

5) uzupełnienie oferty o statut lub inny dokument regulujący działalność oferenta, w przypadku wątpliwości dotyczących sposobu reprezentacji oferenta lub zgodności działalności statutowej z dziedziną, w której oferent składa ofertę,

3. Informacja o konieczności uzupełnienia oferty zostanie przesłana do oferenta drogą  elektroniczną na adres e-mail wskazany w ofercie do kontaktu.

4. Nie podlega uzupełnieniu oferta, która nie została podpisana przez żadną z osób uprawnionych do reprezentowania oferenta, lub potwierdzenie złożenia oferty w wersji papierowej wraz z 1 egz. oferty realizacji zadania publicznego zawierającego sumę kontrolną zgodą z wersją elektroniczną oferty złożonej w systemie Witkac.pl, w powyższych wypadkach podlega ona odrzuceniu ze względów formalnych.

5.  Oferty, które spełnią wymogi formalne będą podlegały ocenie merytorycznej przez Komisję konkursową. Komisja konkursowa dokona swojej oceny na podstawie karty oceny merytorycznej, której wzór stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.

6. Na wynik oceny formalnej i merytorycznej nie będą miały wpływu oczywiste pomyłki pisarskie polegające na niezamierzonym przekręceniu, opuszczeniu wyrazu lub błędzie pisarskim.

7.Szczegółowej ocenie konkursowej będą podlegać tylko te oferty, które będą zgodne ze szczegółowymi warunkami konkursu.

 1. Rozstrzygnięcia konkursu ofert dokona Wójt Gminy Kolbudy, nie później
  niż w ciągu 30 dni od terminu zakończenia składania ofert.
 2. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej
  (w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
  w Kolbudach oraz na stronie internetowej www.kolbudy.pl).

 

 

Wójt Gminy Kolbudy zastrzega sobie prawo do:

 1. odwołania konkursu bez podania przyczyny,
 2. zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego, w tym przesunięcia terminu składania ofert,
 3. zmiany terminu podjęcia decyzji, co do rozstrzygnięcia konkursu,
 4. negocjowania zakresu rzeczowego zadania publicznego, wysokości dotacji oraz

terminu realizacji zadania publicznego.

 1. negocjowania warunków i kosztów realizacji zadania publicznego oraz dofinansowania niepełnego zakresu zadania publicznego w przyjętych ofertach.
 2. odmowy podpisania umowy i przyznana dotacji podmiotowi wyłonionemu w konkursie w sytuacji, gdy:
 1. oferent utraci podmiotowość prawną,
 2. zostaną ujawnione okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną  i finansową oferenta,
 3. w wyniku kontroli dokumentacji finansowej i merytorycznej oferenta okaże się, że przyznana wcześniej dotacja została wydana lub rozliczona w sposób nieprawidłowy.

 

 

VIII. KRYTERIA WYBORU OFERT

 

1.   Kryteria formalne:

 1. potwierdzenie złożenia oferty oraz 1 egz. oferty realizacji zadania publicznego zostało złożone w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu konkursowym oraz zawiera sumę kontrolną zgodą z wersją elektroniczną oferty złożonej w systemie Witkac.pl,
 2. złożenie oferty w systemie Witkac.pl w terminie składania ofert, zgodnie z ogłoszeniem konkursowym,
 3. potwierdzenie złożenia oferty  oraz 1 egz. oferty realizacji zadania publicznego zostało podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta (zgodnie z aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji) oraz zawiera prawidłowo wypełnione oświadczenia,
 4. oferta została złożona przez podmiot uprawniony do realizacji zadania, przez organizację prowadzącą działalność statutową w zakresie zadań objętych konkursem,
 5. zgodność oferty z zadaniem konkursowym,
 6. wypełnienie wszystkich pól i rubryk w ofercie,
 7. prawidłowy termin realizacji zadania (zgodnie z ogłoszeniem konkursowym),
 8. złożenie wymaganych w ogłoszeniu konkursowym załączników i oświadczeń poprzez system Witkac.pl oraz w wersji papierowej,

 

2.   Kryteria merytoryczne:

1) ocena merytoryczna: od 0 do 20 pkt.:

a)  zgodność przedmiotu oferty z ogłoszeniem o konkursie,

b) zasięg oddziaływania społecznego adekwatny do wielkości środowiska, w którym  realizowane będzie zadanie,

c) cel zadania, opis beneficjentów, metody pracy, harmonogram realizacji,

d) mierzalny cel działania, wymierne korzyści płynące dla mieszkańców Gminy,

e) atrakcyjność i jakość form realizacji zadania,

f) wartość oferty, jej zbieżność z hierarchią potrzeb i zadaniami Gminy,

g) cykliczność, trwałość, potencjał kontynuacji działań - społeczne uzasadnienie perspektywy kontynuacji,

h) liczba odbiorców zadania publicznego.

i)  ewentualny udział środków własnych w całkowitym koszcie zadania publicznego

 

2) ocena finansowa: od 0 do 20 pkt.:

a) rzetelny budżet - koszty realizacji planowanego zadania, przejrzystość kalkulacji kosztów  w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania i harmonogramu jego realizacji,

b) analiza i ocena realizacji zadań publicznych w latach poprzednich (rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych środków)

 

3) ocena organizacyjna: od 0 do 10 pkt.:

a) posiadane zasoby kadrowe, kompetencje i kwalifikacje osób zaangażowanych  w realizację zadania,

b) możliwości realizacyjne: posiadana baza lokalowa i zasoby rzeczowe,

c) współpraca z innymi podmiotami publicznymi,

d) stopień zaangażowania i wykorzystania potencjału osobowego, w tym zaangażowanie beneficjentów w realizację zadania, wkład pracy wolontariuszy,

e)  doświadczenie organizacji w realizacji zadań publicznych zgodnych z warunkami konkursu,

f)  dotychczasowa realizacja zadań publicznych podobnego rodzaju, w tym zadań realizowanych przy wsparciu środków w budżetu Gminy Kolbudy, w szczególności prawidłowości wydatkowania środków z dotacji, terminowości, prawidłowości sprawozdań, sposób prowadzenia bieżącej dokumentacji, wyniki przepowadzonej kontroli.

 

Maksymalna liczba możliwych do uzyskania punktów wynosi 50. Dotacja może zostać przyznana podmiotowi, który uzyskał nie mniej niż 25 punktów w ocenie Komisji Konkursowej.

 

3. Komisja Konkursowa zastrzega sobie możliwość wystąpienia do Oferenta o dodatkowe informacje mogące mieć istotne znaczenie dla oceny oferty.

4. Wójt Gminy Kolbudy zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub w części bez podawania przyczyny oraz przedłużenia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

5. Wójt Gminy Kolbudy zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków i kosztów realizacji zadania oraz dofinansowania niepełnego zakresu zadania w przyjętych ofertach.

6. Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Kolbudy, który dokonuje wyboru ofert, służących realizacji zadania, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej. Skład Komisji oraz regulamin jej pracy określa w drodze zarządzenia Wójt Gminy Kolbudy.

7. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości w sposób określony w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i  o wolontariacie.

8. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.

 

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Gminy Kolbudy oraz na stronie internetowej www.kolbudy.pl
 1. W przypadku rezygnacji Oferenta lub odmowy podpisania umowy przez Wójta Gminy Kolbudy z przyczyn opisanych wyżej,  zarezerwowane środki mogą być przeznaczone na ogłoszenie nowego konkursu lub na realizację zadania w innej formie.
 2. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje  umowa pomiędzy Gminą Kolbudy, a Oferentem.
 3. Podstawą roszczeń finansowych w stosunku do Gminy może być wyłącznie zawarta umowa.
 4. Warunkiem zawarcia umowy z Oferentem wyłonionym w drodze konkursu, jest przyjęcie sprawozdania końcowego przez Wójta Gminy Kolbudy z realizacji powierzonego w roku poprzednim zadania publicznego (jeżeli takie zadanie zostało zlecone).
 5. Szczegółowe informacje w zakresie interpretacji postanowień niniejszego konkursu udzielane są przez pracowników Referatu Kultury, Sportu i Programów Społecznych Urzędu Gminy Kolbudy z siedzibą w Kolbudach, ul. Staromłyńska 1. Telefon kontaktowy: 58 691 05 37, lub 58 691 05 60.

 

X. Informacja, o której mowa w art. 13 ust. 2 pkt 7 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o zrealizowanych przez Gminę Kolbudy w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju  i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust.3.

Kwoty dotacji udzielonych przez Gminę Kolbudy na realizację podobnych zadańw latach 2022 oraz 2023

Nr zad.

Nazwa Zadania

2022

2023

2024

1

Propagowanie muzyki chóralnej  w tym prowadzenie zajęć oraz organizacja koncertów

12 000

10 000

 

0

 

 

 

 

 

2

Prowadzenie zajęć piłki nożnej w Gminie Kolbudy, organizacja obozów sportowych oraz uczestnictwo                          w zawodach sportowych.

190 000

72 000

0

3

Prowadzenie zajęć koszykówki, organizacja obozów sportowych oraz uczestnictwo w zawodach sportowych.

90 000

73 000

0

4

Prowadzenie zajęć żeglarstwa oraz uczestnictwo  w zawodach sportowych

0

40 000

0

 

 

 

 

 

5

Prowadzenie zajęć Taekwondo,  organizacja obozów sportowych oraz uczestnictwo w zawodach sportowych

50 000

40 000

0

6

Prowadzenie zajęć sportowych w pozostałych dyscyplinach sportu oraz uczestnictwo w zawodach sportowych

66 000

36 000

0

 

 

 

 

[1] Zmiany ustawy opublikowane w Dz. U. z 2023 r. poz. 572, 1463, 1688

[2] Zmiany ustawy opublikowane w Dz. U. z 2023 r. poz. 572, 1463, 1688

[3] Zmiany opublikowano w Dz.Urz.UE.L 2021 Nr 74, poz. 35, Dz.Urz. UE.L 2018 Nr 127, poz. 2

[4] Zmiany opublikowano w Dz.U. z 2023 poz. 1720

[5] Zmiany opublikowano w Dz.U z 2023 poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693, poz. 1429

[6] Zmiany opublikowano w Dz. U. z 2023, poz. 295

Źródło: Urząd Gminy w Kolbudach

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama