Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Poradnik PDF o sprawozdaniu finansowym za rok 2023 Wiarygodne i aktualne źródło informacji. Sprawdź >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

„Wydział partycypacji” - nabór do drugiej edycji programu

Reklama
Nabór od 15.01.2024 do 18.03.2024 18:00
Fundacja Stocznia
Informacje o programie można uzyskać telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-17:00 pod numerem telefonu: 451 056 148 lub mailowo: wydzial@stocznia.org.pl Osoba odpowiedzialna za program: Maria Belina Brzozowska
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Organizacje pozarządowe
Zapraszamy organizacje pozarządowe działające w obszarze partycypacji obywatelskiej do udziału w programie „Wydział partycypacji”, którego głównym celem jest wzmocnienie ich kompetencji – zarówno w zakresie funkcjonowania samej organizacji, jak i w zakresie prowadzenia przez nią działań partycypacyjnych. Rozpoczynamy nabór do drugiej edycji programu – zgłoszenia przyjmujemy do 18 marca (poniedziałek) do godz. 18.00.

O programie
„Wydział partycypacji” jest programem dwuetapowym.

Pierwszy etap programu obejmuje działania sieciująco-szkoleniowe, drugi daje możliwość aplikowania o grant na rozwój działań partycypacyjnych organizacji i jej rozpoznawalności w regionie w tym zakresie.

Procesowi wzmacniania kompetencji organizacji będą towarzyszyć eksperci i ekspertki z zakresu: komunikacji, zarządzania zespołem, zarządzania finansami, rzecznictwa i współpracy z instytucjami publicznymi oraz wdrażania wartości europejskich w projektach partycypacyjnych. Uczestniczkom i uczestnikom programu zostanie dostarczona wiedza przydatna do usprawnienia funkcjonowania organizacji i zapewniony komponent sieciujący, który pozwoli praktykom i praktyczkom partycypacji na wymianę doświadczeń i rozmowy o tym, jak widzą współcześnie partycypację w Polsce i jej przyszłość.

Spotkania i wymiana doświadczeń będą dodatkowo impulsem i inspiracją do przygotowania pomysłu na wykorzystanie grantu do wysokości 11 000 zł na realizację konkretnego działania, które wzmocni obszar ich działalności poświęconej aktywności społecznej i partycypacji obywatelskiej – jego szczegółowe zaplanowanie i realizacja będą procedowane na drugim etapie.

Na czym polega program?
Program zakłada udział maks. dwóch przedstawicieli/ek z organizacji pozarządowej w trzech dwudniowych spotkaniach (zjazdach) w Warszawie.

Celem spotkań będzie podniesienie kwalifikacji, umożliwiających sprawne zarządzanie organizacją ze szczególnym uwzględnieniem obszaru działalności poświęconego partycypacji obywatelskiej oraz sieciowanie i wymiana doświadczeń.

Wzmocnienie kompetencji organizacji w pierwszym etapie programu obejmuje 5 obszarów:
a) finanse organizacji i pozyskiwanie funduszy,
b) zarządzanie organizacją (w tym zarządzanie zespołem, wolontariat) i projektami partycypacyjnymi,
c) komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna,
d) rzecznictwo i współpraca z instytucjami publicznymi,
e) wdrażanie wartości europejskich w działaniach partycypacyjnych (praworządność, demokracja, prawa człowieka, równość).

Przed szkoleniami zidentyfikujemy konkretne potrzeby uczestników i uczestniczek, aby jak najlepiej na nie odpowiedzieć.

W trakcie trwania programu uczestnicy i uczestniczki będą mogli również korzystać z indywidualnego wsparcia ekspertów i ekspertek z powyższych dziedzin.

Organizacje uczestniczące w zjazdach będą miały możliwość przygotowania i uzyskania grantu do wysokości 11 000 zł na realizację konkretnego działania, które wzmocni obszar ich działalności poświęconej aktywności społecznej i partycypacji obywatelskiej. Grant będzie mógł być przeznaczony na działania związane z budowaniem potencjału, w tym np. na wzmacnianie widoczności organizacji w regionie, regionalne inicjatywy dotyczące wymiany doświadczeń (np. zorganizowanie regionalnego forum na temat partycypacji w regionie czy cyklu debat na temat najważniejszych wyzwań w regionie i ich potencjalnych rozwiązań), zindywidualizowane szkolenia, budowanie strategii, oferty czy systemu finansowania działań partycypacyjnych w organizacji itp.

Udział w “Wydziale partycypacji” jest bezpłatny – Fundacja Stocznia pokrywa koszty udziału do dwóch przedstawicieli organizacji w części szkoleniowej programu (koszty transportu, noclegu, wyżywienia).

Jakie organizacje rekrutujemy w naborze do drugiej edycji?
Druga edycja programu skierowana jest do organizacji z co najmniej dwuletnim doświadczeniem w prowadzeniu i rozwijaniu aktywności społecznej – w szczególności partycypacji obywatelskiej w Polsce.

Zachęcamy do zgłaszania się fundacje, stowarzyszenia rejestrowe, stowarzyszenia zwykłe i związki stowarzyszeń, które zostały zarejestrowane w Polsce nie później niż 15 stycznia 2022 roku.

Pozostałe kryteria wyboru
W programie mogą wziąć udział organizacje, które:

 • posiadają co najmniej 2-letnie doświadczenie w realizacji działań społecznych, w tym projektów i działań partycypacyjnych i szukają nowych ścieżek do osiągnięcia swoich celów w oparciu o partycypację obywatelską,
  prowadzą swoje działania (w tym partycypacyjne) także poza miejscowością, w której mieści się ich siedziba, w tym na obszarach peryferyjnych,
 • są niezależne od władz lokalnych, regionalnych i centralnych, podmiotów publicznych, partii politycznych i podmiotów komercyjnych,
 • działają na rzecz dobra publicznego, a nie tylko na rzecz swoich członków,
 • działają w interesie publicznym, kierują się wartościami demokratycznymi oraz szanują prawa człowieka, na których opiera się Unia Europejska,
 • nie są w stanie likwidacji, nie złożono przeciwko nim wniosku o ogłoszenie upadłości, nie podlegają zarządowi komisarycznemu, nie zawiesiły swojej działalności ani nie są przedmiotem postępowania o podobnym charakterze,
 • spełniają warunek, że żaden z członków organu zarządzającego nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Harmonogram

 • 15 stycznia 2024 – początek naboru organizacji do drugiej edycji programu
 • 6 lutego 2024 godz. 15:00 – webinarium informacyjne o programie dla wszystkich zainteresowanych organizacji
 • 18 marca 2024 do godz. 18:00 – koniec naboru do drugiej edycji programu
 • do 10 kwietnia 2024 – ogłoszenie wyników pierwszego naboru (15 kwietnia zostanie ogłoszony nabór ddrugiego etapu II edycji – na mikrogranty)
 • 25-26 kwietnia 2024 – wstępny termin pierwszego zjazdu „Wydziału partycypacji” – spotkanie szkoleniowo-sieciujące (termin do potwierdzenia)
 • 16-17 maja 2024 – wstępny termin drugiego zjazdu „Wydziału partycypacji” – spotkanie szkoleniowo-sieciujące (termin do potwierdzenia)
 • 6-7 czerwca 2024 – wstępny termin trzeciego zjazdu „Wydziału partycypacji” – spotkanie szkoleniowo-sieciujące (termin do potwierdzenia)

Termin zgłaszania do programu
Nabór do drugiej edycji programu trwa od 15 stycznia do 18 marca 2024 r. (do godz. 18:00). Do programu należy się zgłosić poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie programu pod linkiem: https://partycypacjaobywatelska.pl/wydzial/zglos-sie/

Procedura oceny zgłoszeń
Zgłoszenia do programu podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.

Oceny formalnej i merytorycznej każdego zgłoszenia dokona zespół co najmniej 3 osób, w tym: pracownik Fundacji Stocznia, ekspert w zakresie budowania i rozwijania potencjału oraz niezależny ekspert w dziedzinie społeczeństwa obywatelskiego.

Podczas oceny formalnej sprawdzane jest czy:

 • Zgłaszający uprawniony jest do udziału w programie “Wydział partycypacji” (sposób oceny: TAK/NIE)
 • Zgłaszający wypełnił prawidłowo wszystkie pola formularza (sposób oceny: TAK/NIE)
 • Zgłaszający przedstawił co najmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie partycypacji społecznej (TAK/NIE)

Podczas oceny merytorycznej przyznawane są punkty w poniższych kategoriach:

 • Zgłaszający przekonująco przedstawił uzasadnienie dla rozwoju działań partycypacyjnych w swojej organizacji i regionie (0-4 pkt.)
 • Zgłaszający przekonująco przedstawił uzasadnienie potrzeby wsparcia instytucjonalnego w formie szkoleń budujących potencjał instytucjonalny organizacji (0-4 pkt.)
 • Zgłaszający wyczerpująco zidentyfikował i przedstawił zasoby i braki swojej organizacji w zakresie potencjału instytucjonalnego organizacji (0-2 pkt.)

Więcej informacji o naborze - webinarium informacyjne

W okresie naboru odbędzie się webinarium informacyjne. Będzie miało ono miejsce we wtorek, 6 lutego 2024 o godz. 15.00. Formularz zgłoszeniowy umieścimy na stronie programu w późniejszym terminie. Nagranie z webinarium umieszczone zostanie na stronie programu.

„Wydział partycypacji” jest częścią programu PROTEUS koordynowanego przez Transatlantic Foundation.

Program dofinansowany ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Reklama