Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Poradnik PDF o sprawozdaniu finansowym za rok 2023 Wiarygodne i aktualne źródło informacji. Sprawdź >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

Reklama
Nabór od 15.01.2024 do 12.02.2024 18:00
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Łączny budżet 500 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Seniorzy, Rodziny, Osoby w kryzysie bezdomności, Dzieci, Osoby z niepełnosprawnościami
Wojewoda Małopolski ogłosił w 2024 roku I otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Zadaniem publicznym jest realizacja programu pomocy społecznej na rzecz osób z terenu województwa małopolskiego, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w tym skrajnie ubogich, bezdomnych, dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, osób z niepełnosprawnością lub w podeszłym wieku obejmującego odpowiednio:

a) działania zmierzające do poprawy ich funkcjonowania w środowisku społecznym, w tym możliwe jest zapewnienie schronienia oraz pomocy doraźnej, w szczególności rzeczowej i żywnościowej, a także zorganizowanie śniadania wielkanocnego dla osób tego pozbawionych;
b) systematyczne, okresowe działania integracyjno-terapeutyczne oraz aktywizujące zmierzające do zmiany trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin oraz umożliwiające im powrót do ponownego pełnienia ról społecznych; zwanym dalej: „zadaniem konkursowym”.

Termin realizacji zadania konkursowego ustala się od 15 marca do 31 października 2024 roku.

Na wykonanie zadania konkursowego w okresie od 15 marca do 31 października 2024 roku Wojewoda Małopolski przeznacza środki finansowe w wysokości 500 000 zł.

Termin złożenia ofert w konkursie upływa 12 lutego 2024 roku. 

Przy składaniu ofert decyduje data wpływu do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. 

Oferty można składać:
a) osobiście w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „I otwarty konkurs ofert w 2024 roku na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób”, w zależności od aktualnej sytuacji epidemiologicznej, w Punkcie Informacyjnym lub na Dzienniku Podawczym w pok. 24 w godzinach:

poniedziałek 8:00-18:00
wtorek-piątek 7:30-15:30

b) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe na adres:

Wydział Organizacji i Kontroli
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
ul. Basztowa 22
31-156 Kraków

c) w wersji elektronicznej, opatrzone kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi albo profilami zaufanymi, za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, adres skrytki ePUAP: /ag9300lhke/skrytka bądź na adres: urzad@malopolska.uw.gov.pl 

Oferta realizacji zadania konkursowego winna zawierać elementy określone w art. 14 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i być sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

Formularz wzoru oferty dostępny jest na stronie internetowej www.malopolska.uw.gov.pl – Organizacje pozarządowe / Wzory dokumentów dotyczące współpracy.

Do oferty realizacji zadania konkursowego należy dołączyć odrębne dokumenty, tj.:
1) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących – odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany;
2) pełnomocnictwo – jeżeli osoby reprezentujące oferenta działają na podstawie udzielonego im pełnomocnictwa; 
3) oświadczenie o sposobie wykorzystania przez oferenta udzielonych w ciągu ostatnich 3 lat dotacji ze środków publicznych, w szczególności zawierające informacje czy dotacje te wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem oraz czy ewentualnie niewykorzystane części dotacji zostały zwrócone w terminie.

Kopie załączonych dokumentów (każda strona) muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem – nie dotyczy wydruku ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego.

Reklama