Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Organizacja turystyki i wypoczynku dla dzieci, młodzieży Na co NGO-sy powinny zwrócić uwagę? Dowiedz się 24.04 o 15.00 na #ngoplLIVE >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Ogłoszenie nr I/2024 - WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ - Prowadzenie szkolenia sportowego i udział...

Reklama
Ogłoszenie nr I/2024 - WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ - Prowadzenie szkolenia sportowego i udział w rozgrywkach ogólnopolskich w ramach IV ligi piłki nożnej
Nabór od 10.01.2024 do 31.01.2024 23:59
Wydział Oświaty i Kultury
Łączny budżet 200 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje do 200 tys. PLN
Gmina Jarocin, Wydział Oświaty i Kultury ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Ogłoszenie nr I/2024 - WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ - Prowadzenie szkolenia sportowego i udział w rozgrywkach ogólnopolskich w ramach IV ligi piłki nożnej.

 

Kryteria szczegółowe wyboru oferty

Maksymalna liczba punktów

 

Zasadność i celowość realizacji zadania:

 1. wskazanie potrzeb realizacji zadania: 0-5 pkt
 2. osiągalność i realność celów: 0-10 pkt
 3. dostosowanie zakresu i rodzaju działań do celów: 0-5 pkt

20

 

Możliwość realizacji zadania przez oferenta:

 1. opisane zasoby materialne, rzeczowe konieczne do realizacji zadania - posiadane przez oferenta lub dobrze zidentyfikowane i zaplanowane do pozyskania w przypadku realizacji zadania: 0-5 pkt
 2. zasoby kadrowe konieczne do realizacji zadania - posiadane przez oferenta lub dobrze zidentyfikowane i zaplanowane do pozyskania w przypadku realizacji zadania: 0-5 pkt
 3. doświadczenie w realizacji zadań o zbliżonym charakterze: 0-5 pkt
 • do 3 lat: 1 pkt
 • 4-5 lat: 3 pkt
 • pow. 5 lat: 5 pkt

15

 

Poziom rozgrywek ogólnopolskich:

 1. IV: 0 pkt
 2. III: 1 pkt
 3. II: 3 pkt
 4. I: 5 pkt

5

 

Liczba potencjalnych beneficjentów

 1. określenie przewidywanej liczby odbiorców: 0-7 pkt
 • min. 200 osób: 1 pkt
 • min. 400 osób: 3 pkt
 • min. 600 osób: 5 pkt
 • min. 800 osób: 7 pkt

b) szczegółowa charakterystyka grupy odbiorców wraz z sposobem rekrutacji oraz promocji i upowszechniania informacji o realizacji zadania wśród beneficjentów 0-3 pkt

10

 

Wartość merytoryczna projektu:

 1. ilość wydarzeń zorganizowanych w ramach zadania w Jarocinie: 0-10 pkt
 • min. 2 wydarzenia: 1 pkt
 • min. 4 wydarzenia: 3 pkt
 • min. 6 wydarzeń: 7 pkt
 • min. 7 wydarzeń: 10 pkt
 1. przydatność i adekwatność działań: 0-2pkt

12

 

Kalkulacja kosztów: zgodność budżetu z planowanymi działaniami, zasadność i realność kosztów w oparciu o merytoryczną część oferty:

 1. budżet jest realny w stosunku do zadania (w tym liczby beneficjantów), nie jest zawyżony/zaniżony 0-2 pkt
 2. wszystkie wydatki są konieczne i uzasadnione w części merytorycznej oferty 0-3 pkt
 3. wszystkie koszty są kwalifikowane 0-2 pkt
 4. poszczególne pozycje kosztorysu są dostatecznie opisane i skalkulowane w sposób umożliwiający analizę kosztów jednostkowych 0-3 pkt

10

 

Analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych (rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków):

 1. ocena negatywna - 0 pkt
 2. ocena neutralna - dla oferentów, którzy dotychczas nie otrzymały lub nie rozliczały się ze środków otrzymanych z budżetu Gminy Jarocin - 2 pkt
 3. ocena pozytywna - 3 pkt

3

 

Adekwatność wskazanych rezultatów do planowanych działań oraz sposobu ich mierzenia:

 1. wskazanie konkretnych i mierzalnych rezultatów zadania (ilościowe i jakościowe): 0-2 pkt
 2. realność osiągnięcia zakładanych rezultatów ilościowych i jakościowych: 0-2 pkt
 3. trwałość rezultatów po zakończeniu realizacji zadania: 0-3 pkt
 4. wskazanie w jakim stopniu założone rezultaty przyczynią się do osiągnięcia celu projektu: 0-3 pkt

10

 

Udział finansowy wnioskodawcy, w tym m. in. dotacje innych jednostek samorządu terytorialnego, ministerialne, sponsoring, wpłaty i opłaty adresatów zadania:

11 - 25 % kosztów ogółem: 5 pkt

26 - 50 % kosztów ogółem: 10 pkt

pow. 50 % kosztów ogółem: 15 pkt

15

 

Podmioty, które uzyskają poniżej 50 punktów nie biorą udziału w podziale środków.

 

 

 

Za koszty kwalifikowane po stronie oferenta (inne środki finansowe ogółem) uznaje się wydatki ponoszone najwcześniej od dnia rozpoczęcia realizacji zadania konkursowego, natomiast za koszty kwalifikowane po stronie dotacji uznaje się wydatki ponoszone od dnia zawarcia umowy.

 

 

     

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

10

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Gmina Jarocin

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama