Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Organizacja turystyki i wypoczynku dla dzieci, młodzieży Na co NGO-sy powinny zwrócić uwagę? Dowiedz się 24.04 o 15.00 na #ngoplLIVE >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Otwarty konkurs ofert nr 41/2024 na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. zwiększenie widoczności ekonomii społecznej...

Reklama
Otwarty konkurs ofert nr 41/2024 na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. zwiększenie widoczności ekonomii społecznej i rynku zleceń dla podmiotów ekonomii społecznej poprzez realizację zajęć z ekonomii społecznej dla uczniów i uczennic w poznańskich szkołach
Nabór od 09.01.2024 do 30.01.2024 23:59
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 290,6 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert nr 41/2024 na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. zwiększenie widoczności ekonomii społecznej i rynku zleceń dla podmiotów ekonomii społecznej poprzez realizację zajęć z ekonomii społecznej dla uczniów i uczennic w poznańskich szkołach.

OTWARTY KONKURS OFERTNR 41/2024

NA POWIERZANIE REALIZACJI ZADANIA MIASTA POZNANIA

W OBSZARZE

działalności na rzecz podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej w latach  2024-2028

 

Rodzaj zadania publicznego i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację

Lp.

Nazwa zadania publicznego

Poniesione wydatki w roku 2023

Planowane wydatki w roku 2024

Planowane wydatki w roku 2025

Planowane wydatki w roku 2026

Planowane wydatki w roku 2027

Planowane wydatki w roku 2028

1

Zwiększenie widoczności ekonomii społecznej i rynku zleceń dla podmiotów ekonomii społecznej poprzez realizację zajęć z ekonomii społecznej dla uczniów i uczennic w poznańskich szkołach.

21 000 zł

56 000 zł

58 000 zł

60 000 zł

62 000 zł

54 600 zł

Otwarty konkurs ofert realizowany jest w ramach Projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+).

 

Opis zadania publicznego

Zadanie: Zwiększenie widoczności ekonomii społecznej i rynku zleceń dla podmiotów ekonomii społecznej poprzez realizację zajęć z ekonomii społecznej dla uczniów i uczennic w poznańskich szkołach.

Projektem musi zostać objętych 8 klas rocznie w latach 2024-2027 oraz 7 klas w roku 2028.

Wytyczne dla realizacji zajęć

Cel główny:

przybliżenie uczniom zagadnień związanych z wykluczeniem społecznym, gospodarką społeczną, ekonomią społeczną, III sektorem, zaangażowaniem społecznym, odpowiedzialnością społeczną, współdziałaniem w społeczności lokalnej.

Pożądane narzędzia i

metody pracy:

aktywne formy współpracy z uczniami, wykorzystanie multimediów, gier, quizów, dyskusji, spotkań z osobami działającymi w sferze ekonomii społecznej, wizyty studyjnej, warsztatów twórczych (kreatywnych, kulinarnych, innych), innych narzędzi i metod wskazanych przez oferenta.

Wymagana tematyka zajęć

Zajęcia I

Czas trwania:

1 jednostka

Idea: uświadomienie uczniom, że ludzie muszą zmagać się z różnymi problemami (ubóstwo, bezdomność, uzależnienie, bezrobocie, samotność czy niepełnosprawność).

Cele zajęć: poznanie problemów osób zmarginalizowanych społecznie, identyfikacja przyczyn wykluczenia społecznego, rozwijanie empatii, wrażliwości społecznej, odpowiedzialności, przedstawienie wagi współpracy w życiu społecznym.

Zajęcia II

Czas trwania:

1 jednostka

 

Idea: uświadomienie uczniom jak działa system pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Poznaniu.

Cele zajęć: zapoznanie z instytucjami, do których można się zwrócić o pomoc, uświadomienie roli instytucji administracji publicznej i instytucji pozarządowych, prezentacja konkretnych przykładów działań.

Zajęcia III

Czas trwania:

2 jednostki

Idea: zapoznanie uczniów z działalnością Pracowni Ekonomii Społecznej.

Cele zajęć: przekazanie wiedzy o celach działania pracowni, zapoznanie się z ofertą pracowni, wizyta w pracowni.

Za realizację merytoryczną zajęć na miejscu w Pracowni odpowiadają realizatorzy projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej” w Urzędzie Miasta Poznania.

 

Zajęcia IV

Czas trwania:

1 jednostka

Idea: uświadomienie uczniom różnic między różnymi formami przedsiębiorczości, przybliżenie pojęcia “społeczna odpowiedzialność biznesu”.

Cele zajęć: przekazanie wiedzy czym jest przedsiębiorczość, jak w biznesie realizować odpowiedzialność społeczną, co to jest przedsiębiorczość społeczna, dlaczego obok zysku finansowego ważny jest także zysk społeczny.

 

Zajęcia V

Czas trwania:

2 jednostki

Idea: zapoznanie uczniów z działalnością konkretnego podmiotu ekonomii społecznej.

Cele zajęć: wizyta studyjna w PES połączona z warsztatami w podmiocie (np. rękodzieło, kulinaria, itp.). Warsztaty mogą odbyć się w Pracowni Ekonomii Społecznej Ładne Rzeczy.

 

Zajęcia VI

Czas trwania:

1 jednostka

Idea: uświadomienie uczniom możliwości angażowania się społecznego w Poznaniu.

Cele zajęć: przekazanie wiedzy o formach angażowania się społecznego: wolontariacie, aktywności sąsiedzkiej, samopomocy, pracy w organizacjach pozarządowych, działaniu budżetu obywatelskiego, itp.

 

Zajęcia VII

Czas trwania:

2 jednostki

Idea: identyfikacja lokalnych zasobów pozwalających na działalność prospołeczną.

Cele zajęć: opracowanie przez uczniów lokalnej mapy pomocy, wytypowanie narzędzi i metod pomocy możliwych do wdrożenia w społeczności, w której funkcjonuje szkoła, uwzględnienie lokalnych aktywności (np. grup samopomocowych w mediach społecznościowych, miejsc wymiany dóbr), organizacji, podmiotów ekonomii społecznej.

 

Powyższe treści wykorzystują elementy programu: Przedsiębiorczość społeczna. Koncepcja programu upowszechniania przedsiębiorczości społecznej dla szkół podstawowych (klasy VI-VII), opracowanego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych Program na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach realizacji projektu „System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej” współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Termin i warunki realizacji zadania publicznego

  1. Termin realizacji zadania publicznego: od 1 marca 2024 roku do 30 czerwca 2028 roku.
  2. Termin wydatkowania środków przekazanych oferentom w ramach dotacji na realizację zadania publicznego: od 1 marca 2024 roku do 14 lipca 2028 roku.

 

Termin i sposób składania ofert oraz potwierdzenia złożenia ofert

  1. Ofertę należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy www.witkac.pl (zwanej dalej platformą) w terminie do 30 stycznia 2024 roku.
  2. Wygenerowane za pomocą platformy, wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy podpisać i złożyć (pocztą, kurierem lub osobiście) w Kancelarii Urzędu Miasta Poznania przy ul. 3 Maja  46, 61-728 Poznań (parter) albo przesłać drogą e-mailową w formie skanu lub dokumentu podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres zss@um.poznan.pl oraz do wiadomości: zuzanna_kwiatkowska@um.poznan.pl (w jednej wiadomości), nie później niż w terminie do 3 dni roboczych od dnia zakończeniu naboru za pomocą platformy, tj. do 2 lutego 2024 roku.
  3. Za datę dostarczenia potwierdzenia złożenia oferty do Urzędu Miasta Poznania uznaje się datę wpływu skanu lub dokumentu podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mailowy zss@um.poznan.pl oraz do wiadomości: zuzanna_kwiatkowska@um.poznan.pl (w jednej wiadomości), lub w przypadku potwierdzenia złożenia oferty pocztą, kurierem lub osobiście decyduje data wpływu potwierdzenia do Urzędu Miasta Poznania.
  4. W przypadku przesłania skanu potwierdzenia złożenia oferty na wskazany adres e-mailowy, potwierdzenie złożenia oferty w formie papierowej należy dostarczyć do Urzędu Miasta Poznania przy podpisaniu umowy. Potwierdzenie złożenia oferty w formie papierowej dotyczy organizacji, które otrzymały dofinansowanie.
  5. Dopuszcza się możliwość wycofania przez oferenta oferty złożonej za pomocą platformy na każdym etapie jej dalszego procedowania. Pracownik merytoryczny wycofuje ofertę za pomocą platformy po złożeniu przez oferenta pisemnego lub elektronicznego oświadczenia o wycofaniu oferty.   

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nastąpi najpóźniej do dnia 29 lutego 2024 roku.

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu konkursowym stanowiącym załącznik do informacji o naborze. 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama