Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Organizacja turystyki i wypoczynku dla dzieci, młodzieży Na co NGO-sy powinny zwrócić uwagę? Dowiedz się 24.04 o 15.00 na #ngoplLIVE >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Prowadzenie działalności na rzecz popularyzacji nauki wśród mieszkańców Sandomierza

Reklama
Nabór od 08.01.2024 do 29.01.2024 16:00
Wydział Rozwoju Promocji i Inwestycji
Łączny budżet 10 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN
Urząd Miejski w Sandomierzu, Wydział Rozwoju Promocji i Inwestycji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie działalności na rzecz popularyzacji nauki wśród mieszkańców Sandomierza.

Działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 roku

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571)

BURMISTRZ SANDOMIERZA

ogłasza:

 

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej przez podmioty prowadzące działalność na rzecz pożytku publicznego w zakresie:

 

 1. Kultury fizycznej i sportu,
 2. Ochrony zwierząt,
 3. Ochrony i promocji zdrowia,    
 4. Działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
 5. Przeciwdziałania patologiom społecznym,
 6. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego.

 

Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić zgodnie z art. 11 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 cytowanej ustawy.  

 

 1. Obszary zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację określone w Budżecie Miasta Sandomierza na 2024 rok.

 

 1. Obszary zadań z zakresu Kultury fizycznej i sportu:

L.p.

Obszary finansowania

Planowane środki finansowe*

Termin realizacji zadania**

1.

Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie karate

25 000,00 zł

II 2024 r. – XII 2024 r.

2.

Prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie tenisa stołowego

10 000,00 zł

II 2024 r. – XII 2024 r.

3.

Prowadzenie szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży w zakresie pływania

20 000,00 zł

II 2024 r. – XII 2024 r.

4.

Organizowanie wędkarstwa, rekreacji i sportu wędkarskiego na terenie Sandomierza 

15 000,00 zł

II 2024 r. – XII 2024 r.

5.

Prowadzenie szkolenia sportowego w piłce siatkowej 

100 000,00 zł

II 2024 r. – XII 2024 r.

6.

Zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowej akcji letniej dla dzieci i młodzieży
z terenu Sandomierza

25 000,00 zł

II 2024 r. – XII 2024 r.

7.

Prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie piłki ręcznej

300 000,00 zł

II 2024 r. – XII 2024 r.

8.

Prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie lekkiej atletyki

25 000,00 zł

II 2024 r. – XII 2024 r.

9.

Prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie piłki nożnej

500 000,00 zł

II 2024 r. – XII 2024 r.

10.

Prowadzenie szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży w zakresie boksu

8 000,00 zł

II 2024 r. – XII 2024 r.

11.

Prowadzenie pracy szkoleniowo – treningowej dla młodzieży w zakresie sportów siłowych

20 000,00 zł

II 2024 r. – XII 2024 r.

12.

Prowadzenie szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży w zakresie gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej z elementami akrobatyki sportowej

10 000,00 zł

II 2024 r. – XII 2024 r.

 

*Podane kwoty na realizację wyżej wymienionych obszarów są ujęte w Uchwale Rady Miasta Sandomierza w sprawie uchwalenia budżetu miasta Sandomierza na 2024 rok. Ostateczna kwota na realizację zadania ujęta zostanie w umowie.

**Termin realizacji zadania może ulec zmianie. Jego uszczegółowienie nastąpi w umowie na realizację zadania.   

 

 1. Obszar zadania z zakresu Ochrony zwierząt:

L.p.

Obszary finansowania

Planowane środki finansowe

Termin realizacji zadania**

1.

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Sandomierz

180 000,00 zł

II 2024 r. – XII 2024 r.

 

*Podane kwoty na realizację wyżej wymienionych obszarów są ujęte w Uchwale Rady Miasta Sandomierza w sprawie uchwalenia budżetu miasta Sandomierza na 2024 rok. Ostateczna kwota na realizację zadania ujęta zostanie w umowie.

**Termin realizacji zadania może ulec zmianie. Jego uszczegółowienie nastąpi w umowie na realizację zadania.   

 

 

 

 

 1. Obszary zadań z zakresu Ochrony i promocji zdrowia:

L.p.

Obszary finansowania

Planowane środki finansowe

Termin realizacji zadania**

1.

Rehabilitacja psychoruchowa i integracja społeczna osób dotkniętych chorobą nowotworową

10 000,00 zł

II 2024 r. – XII 2024 r.

2.

Rehabilitacja psychospołeczna osób dotkniętych chorobą psychiczną i ich rodzin

10 000,00 zł

II 2024 r. – XII 2024 r.

3.

Promowanie i wspieranie idei honorowego krwiodawstwa

5 000,00 zł

II 2024 r. – XII 2024 r.

4.

Propagowanie wiedzy w zakresie udzielania pierwszej pomocy wśród dzieci i młodzieży

5 000,00 zł

II 2024 r. – XII 2024 r.

5.

Działalność informacyjno-edukacyjna na rzecz osób chorych na cukrzycę

7 500,00 zł

II 2024 r. – XII 2024 r.

6.

Usługi pielęgnacyjne na rzecz osób samotnych, niepełnosprawnych i w podeszłym wieku

25 000,00 zł

II 2024 r. – XII 2024 r.

7.

Działania na rzecz aktywizacji osób starszych, integracja międzypokoleniowa

6 000,00 zł

II 2024 r. – XII 2024 r.

8.

Prowadzenie przeglądów, obsługi oraz szkoleń z zakresu działania automatycznych defibrylatorów zewnętrznych znajdujących się na terenie Gminy Sandomierz

2 000,00 zł

II 2024 r. – XII 2024 r.

9.

Propagowanie wiedzy w zakresie postępowania i zachowania się w sytuacjach kryzysowych

2 000,00 zł

II 2024 r. – XII 2024 r.

 

*Podane kwoty na realizację wyżej wymienionych obszarów są ujęte w Uchwale Rady Miasta Sandomierza w sprawie uchwalenia budżetu miasta Sandomierza na 2024 rok. Ostateczna kwota na realizację zadania ujęta zostanie w umowie.

**Termin realizacji zadania może ulec zmianie. Jego uszczegółowienie nastąpi w umowie na realizację zadania.   

 

 

 

 

 

 

IV. Obszary zadań z zakresu Działań na rzecz osób niepełnosprawnych:

L.p.

Obszary finansowania

Planowane środki finansowe*

Termin realizacji zadania**

1.

Rehabilitacja i integracja społeczna osób niewidomych i tracących wzrok

6 000,00 zł

II 2024 r. – XII 2024 r.

2.

Prowadzenie programów integrujących dzieci i młodzież niepełnosprawną
z rówieśnikami

5 000,00 zł

II 2024 r. – XII 2024 r.

 

*Podane kwoty na realizację wyżej wymienionych obszarów są ujęte w Uchwale Rady Miasta Sandomierza w sprawie uchwalenia budżetu miasta Sandomierza na 2024 rok. Ostateczna kwota na realizację zadania ujęta zostanie w umowie.

**Termin realizacji zadania może ulec zmianie. Jego uszczegółowienie nastąpi w umowie na realizację zadania.   

 

    V. Obszary zadań z zakresu Przeciwdziałania patologiom społecznym:

L.p.

Obszary finansowania

Planowane środki finansowe*

Termin realizacji zadania**

1.

Działalność edukacyjno – konsultacyjna dla ofiar przemocy, osób uzależnionych
i współuzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz osób w kryzysie

42 000,00 zł

II 2024 r. – XII 2024 r.

2.

Działalność informacyjno-edukacyjna dla dzieci, młodzieży i rodziców w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy

42 000,00 zł

II 2024 r. – XII 2024 r.

 

UWAGA: Realizacja zadań z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym zaplanowana musi być wyłącznie  w trybie stacjonarnym, nie dopuszcza się realizacji zadań w formule on-line.

*Podane kwoty na realizację wyżej wymienionych obszarów są ujęte w Uchwale Rady Miasta Sandomierza w sprawie uchwalenia budżetu miasta Sandomierza na 2024 rok. Ostateczna kwota na realizację zadania ujęta zostanie w umowie.

**Termin realizacji zadania może ulec zmianie. Jego uszczegółowienie nastąpi w umowie na realizację zadania.   

 

VI. Obszary zadań z zakresu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego:

L.p.

Obszary finansowania

Planowane środki finansowe*

Termin realizacji zadania**

1.

Prowadzenie działalności na rzecz popularyzacji nauki wśród mieszkańców Sandomierza

10 000,00 zł

II 2024 r. – XII 2024 r.

2.

Kultywowanie okresu historycznej świetności miasta Sandomierza

50 000,00 zł

II 2024 r. – XII 2024 r.

3.

Szkolenie młodzieży w zakresie szermierki historycznej, łucznictwa dawnego, kusznictwa, teatru, tańca i muzyki dawnej

30 000,00 zł

II 2024 r. – XII 2024 r.

 

*Podane kwoty na realizację wyżej wymienionych obszarów są ujęte w Uchwale Rady Miasta Sandomierza w sprawie uchwalenia budżetu miasta Sandomierza na 2024 rok. Ostateczna kwota na realizację zadania ujęta zostanie w umowie.

**Termin realizacji zadania może ulec zmianie. Jego uszczegółowienie nastąpi w umowie na realizację zadania.   

 

 1. Warunki i termin składania ofert:
 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie wyłącznie w formie elektronicznej w systemie www.witkac.pl oferty sporządzonej na druku stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań
  z wykonania tych zadań (Dz.U.2018.2057 z dnia 2018.10.29). Osoby  wymienione do reprezentacji Oferenta w systemie WITKAC powinny być jednocześnie wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym, innym rejestrze lub ewidencji oraz w statucie lub innym równoważnym dokumencie i posiadać na dzień składania oferty prawo reprezentacji oferenta.
 2. Oferta konkursowa winna zawierać nazwę zadania  spójną z opisem działań przedstawionym w ofercie.
 3. Ofertę należy złożyć wyłącznie systemie www.witkac.pl.
 4. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

 

 

 

3. Oferta wspólna

 1. Dwie lub więcej organizacji pozarządowych, lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. Ustawy działających wspólnie,
  może złożyć ofertę wspólną.
 2. Oferta wspólna wskazuje:  . nformacji  wiązany   (zmiana   gra-  j  o otrzymaniu orgina
 • jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy,
 • sposób reprezentacji podmiotów, o których mowa w pkt. 3A., wobec organu administracji publicznej.
 1. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. Ustawy składające ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarną za zobowiązania, o których mowa w art. 16 ust. 1 Ustawy.

 

 1. Termin składania ofert

Termin składania ofert upływa dnia 29 stycznia 2024 roku o godz. 16:00 (system Witkac rejestruje datę i godzinę wpływu).  

 

5. Zasady przyznawania dotacji

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w art. 15 ww. ustawy.
 2. Złożenie oferty o dotację nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji i nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent.
 3. Przyznana dotacja może być niższa niż wnioskowana m.in. wówczas, gdy Komisja konkursowa stwierdzi, że kosztorys został zawyżony (np. przez uwzględnienie w nim kosztów niekwalifikowanych) lub gdy łączna wnioskowana kwota dofinansowania na wybrane zadania przekracza wysokość środków przeznaczonych na wsparcie w danym obszarze.
 4. W przypadku złożenia ofert na zadanie określone w ogłoszeniu przez więcej niż jednego oferenta, dopuszcza się możliwość dokonania podziału kwoty przewidzianej na jego realizację w roku 2024.
 5. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji finansowania zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy Gminą Sandomierz,
   a wybranym oferentem - ramowy wzór umowy stanowi załącznik do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24  października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2018.2057 z dnia 2018.10.29). Umowa ta zostanie zawarta na czas określony w niej wyszczególniony.

 

 

 

6. Termin i warunki finansowania zadania.

1. Zadania mogą być realizowane w terminie do dnia 31 grudnia 2024 roku.

2. W ramach przyznanej przez Gminę Sandomierz dotacji rozliczane będą wydatki związane z realizacją zadania, ponoszone od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2024 roku. Nie obowiązuje refundacja wydatków poniesionych z dotacji przed dniem zawarcia umowy.

3. Koszty będą uznane za kwalifikowane, czyli uznane za możliwe do sfinansowania tylko wtedy gdy:

1) są bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem i niezbędne do jego realizacji;

2) są racjonalnie skalkulowane w oparciu o ceny rynkowe;

3) są skalkulowane wyłącznie w odniesieniu do zakresu zadań realizowanych w ramach dofinansowanego zadania (dotyczy szczególnie kosztów stałych, m.in.: czynszu, rachunków telefonicznych, wynagrodzeń pracowników etatowych);

4) zostaną poniesione w czasie realizacji zadania.

4. Zakres dofinansowania nie obejmuje:

 1. wydatków na zakup środków trwałych niezwiązanych z realizacją zadania publicznego;
 2. pokrycia kosztów utrzymania biura Oferenta, a także kosztów wynagrodzenia pracowników, o ile nie służą one bezpośrednio realizacji zadań w ramach projektu ;          
 3. zakupu nieruchomości gruntowej, lokalowej lub budowlanej;
 4. spłat zaległych zobowiązań Oferenta ubiegającego się o dofinansowanie;
 5. zobowiązań Oferenta powstałych z tytułu pożyczek, kredytów, itp.;
 6. kosztów obsługi rachunku bankowego,

g.   rezerw na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań;

h.  odsetek z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań;

i. nagród, premii i innych form gratyfikacji finansowej lub rzeczowej dla osób zajmujących się realizacją  zadania,

 j. dotowania przedsięwzięć, które są dofinansowywane z budżetu Gminy na podstawie przepisów szczególnych.

 1. Dokumenty księgowe, związane z realizacją zadania, muszą być wystawione w terminie realizacji zadania i dotyczyć okresu zadania, określonego w umowie.
 2.  Oferent ma obowiązek wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 20 % wysokości wnioskowanej dotacji. Wkład własny może mieć formę wkładu finansowego i/lub niefinansowego. Wkład niefinansowy może stanowić 100% wymaganego wkładu własnego oferenta. Wkład finansowy  to  środki finansowe własne oferenta lub pozyskane przez niego ze źródeł innych niż budżet Gminy Sandomierz.
 3.  W przypadku przyznania dotacji przez Gminę Sandomierz, oferent zobowiązany jest w terminie 5 dni od dnia podjęcia decyzji
  o przyznaniu dotacji, dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne do zawarcia umowy, czyli uaktualniony harmonogram
  i kosztorys realizacji zadania, stanowiące załączniki do umowy (przed podpisaniem umowy winny one być zaktualizowane stosownie  do przyznanej dotacji,  prawidłowo  wypełnione i zgodne  ze specyfikacją  zadań wymienionych w ofercie).
 4.  W razie niedopełnienia wymogu aktualizacji harmonogramu i kosztorysu oferent będzie skreślony z listy podmiotów zakwalifikowanych
  do otrzymania dotacji. Dla ważności aktualizowanego harmonogramu i kosztorysu obowiązują zasady podpisywania dokumentów jak dla oferty.

9. Przekazanie środków finansowych następuje na numer rachunku bankowego podany w umowie. Nie ma obowiązku posiadania wyodrębnionego rachunku bankowego do obsługi środków pochodzących z dotacji.

10. Zadanie musi być skierowane do mieszkańców Sandomierza oraz realizowane na terenie miasta Sandomierza – chyba, że jego specyfika
i okoliczności wymagają realizacji poza terenem Sandomierza np. wyjazdowa akcja letnia.

11. Zadanie, opisane w złożonej ofercie, powinno mieścić się w zakresie działalności statutowej podmiotu.

12. Zadanie publiczne nie może być realizowane przez podmiot nie będący stroną umowy, chyba że umowa zezwala na wykonanie określonej części zadania przez taki podmiot.

13. Oferent powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe, organizacyjne i techniczne oraz doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć, pozwalających na prawidłowe wykonanie zadania.

14. Oferent zobowiązany jest do bieżącego informowania Urzędu Miejskiego w formie pisemnej o wszelkich zmianach dotyczących  podmiotu wnioskującego (zmiana osób zarządzających, siedziby, numeru konta itp.). Informacje o zmianach powinny być podpisane przez osoby do tego uprawnione, dla których upoważnienie wynika ze statutu oraz z dokumentu rejestracyjnego.

15. W przypadku planowanych zmian dotyczących harmonogramu lub kosztorysu zadania, Oferent zobowiązany jest każdorazowo
do pisemnego powiadamiania o tym fakcie Urzędu Miejskiego w Sandomierzu. Zmian można dokonywać najpóźniej do 2 miesięcy przed datą zakończenia zadania, wskazaną w umowie. Tak więc propozycja zmian może wpłynąć do Urzędu Miejskiego w Sandomierzu najpóźniej do dnia 31 października 2024 roku (przy założeniu realizacji zadania do dnia 31.12.2024 r.). Każda proponowana zmiana podlega ocenie pod kątem celowości i oszczędności.

16. Dopuszcza się możliwość dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w ofercie, w zestawieniu kosztów realizacji zadania. Dopuszczalne jest zwiększenie danego kosztu nie więcej niż o 20% jego wysokości – co nie wymaga aneksowania umowy. Zmiany przekraczające wyżej wskazany limit wymagają zgody Zleceniodawcy i aneksowania umowy.

17. Oferent, który otrzyma dotację będzie zobowiązany zakończyć zadanie finansowo i merytorycznie w terminie do dnia 31 grudnia 2024 roku, a następnie w terminie 30 dni przedstawić szczegółowe sprawozdanie końcowe według wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2018.2057 z dnia 2018.10.29).

18. Jeżeli wystąpi konieczność uzupełnienia danych zawartych w sprawozdaniu, oferent jest zobowiązany dostarczyć je w terminie 5 dni od dnia otrzymania wezwania do uzupełnienia. Niedotrzymanie ww. terminu skutkuje wydaniem decyzji o zwrocie części lub całości dotacji.

19. Wszystkie oryginały dokumentów stanowiących dowód poniesionych wydatków powinny być wystawione na Wykonawcę (Oferenta) oraz zawierać, sporządzony w sposób trwały, opis zawierający: 

 

1. opis wydatku;

2. numer umowy;

3. kwotę kosztu finansowanego w ramach zadania;

 

 

4. wskazanie pozycji w kosztorysie oraz źródła finansowania (dofinansowanie Gminy czy wkład własny finansowy);

 

5. akceptację wydatku pod względem merytorycznym, rachunkowym i formalnym podpisaną przez osoby uprawnione.

20. Oferent, który otrzyma dotację, zobowiązany jest  do informowania o tym, że zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Gminy Sandomierz. Informacja na ten temat powinna się znaleźć we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach  publicznych  dotyczących realizowanego zadania publicznego.

21. Informację na temat realizacji obowiązku informacyjnego, oferent uwzględnia w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego, opisując formę informacji i dołączając, np.: zdjęcie tablicy informacyjnej, wydruk ze strony internetowej, plakat, nagranie spikera itp.

 

7. Terminy, tryby i kryteria stosowane przy wyborze ofert:

1) Termin składania ofert upływa dnia 29 stycznia 2024 roku o godz. 16.00.

2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 stycznia 2024 roku. Z otwarcia ofert zostanie sporządzony protokół.

3) Ocena formalna nastąpi w okresie 30 stycznia 2024 r. – 02 luty 2024 r.

4) W przypadku ofert niespełniających warunków formalnych w postaci niekompletności formularza oferty lub wątpliwości w zakresie reprezentacji podmiotu, oferent ma możliwość uzupełnienia braków formalnych w 5-dniowym terminie liczonym od dnia otrzymania  informacji pod rygorem odrzucenia oferty. Informacja o brakach formalnych może być przekazana e-mailowo, telefonicznie, faxem lub pisemnie pocztą tradycyjną.

5) Ocena merytoryczna - dla ofert spełniających wymagania formalne, w tym uzupełnienia - nastąpi w  terminie do 21 lutego 2024 roku.

6) Ogłoszenie wyników o konkursie nastąpi w terminie do 26 lutego 2024 roku.

7) Wyniki konkursu będą ogłoszone poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sandomierzu - plac Poniatowskiego 3, publikację ogłoszenia na stronie internetowej www.sandomierz.eu (zakładka NGO) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.

8) Otwarcia ofert i ich oceny dokona Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem nr 304/2023/RPI Burmistrza Sandomierza

z dnia 29 grudnia 2023 roku w trybie i na zasadach określonych w Uchwale Nr LXIX/693/2023 Rady Miasta Sandomierza

z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy miasta Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok, sporządzając pisemny protokół i kwalifikując złożone oferty do otrzymania dotacji.

9) Postępowanie konkursowe składać się będzie z dwóch etapów (oceny formalnej i merytorycznej) i będzie się odbywać z wykorzystaniem kart indywidualnej oceny oferty w wersji Witkac.pl.

 10) Ocena formalna oferty będzie przeprowadzona w oparciu o następujące kryteria:

 1. oferta jest złożona przez kwalifikującego oferenta,
 2. oferta została złożona terminowo i w odpowiednim miejscu,
 3. oferta jest złożona na właściwym druku oferty,
 4. oferta jest kompletnie wypełniona,
 5. oferta zawiera wszystkie wymagane załączniki,
 6. osoby  wymienione do reprezentacji Oferenta w systemie WITKAC są jednocześnie wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym, innym rejestrze lub ewidencji oraz w statucie lub innym równoważnym dokumencie i posiadają na dzień składania oferty prawo reprezentacji oferenta.

11. Ocena merytoryczna oferty będzie przeprowadzona w oparciu o następujące kryteria:

Lp.

Kryteria oceny merytorycznej

Punkty

(0–100 pkt.)

1.

Możliwość realizacji zadania przez oferenta i proponowana jakość wykonania zadania, kwalifikacje osób,
przy udziale których oferent będzie realizował zadanie

0-20 pkt.

2.

Kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania

0-20 pkt.

3.

W przypadku zlecania realizacji zadania polegającego na wsparciu realizacji zadania, udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania

0-20 pkt.

4.

Wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków

0-10 pkt.

5.

W przypadku oferenta, który realizował zadania zlecone w latach poprzednich, analiza i ocena tych zadań
przy uwzględnieniu rzetelności, terminowości oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków

0-10 pkt.

6.

Ocena dotychczasowej współpracy pozafinansowej

0-10 pkt.

7.

Ocena mierzalności założonych przez Oferenta rezultatów

0-10 pkt.

 

 

 

 1. Komisja Konkursowa może dokonać telefonicznych wyjaśnień w sprawie oferty z osobą wyznaczoną w ofercie do składania wyjaśnień.
 2. Komisja Konkursowa przedstawi do rozpatrzenia przez Burmistrza Sandomierza oferty, które uzyskają 80 i więcej punktów ze 100 możliwych do otrzymania przy ocenie merytorycznej (średnia arytmetyczna punktów otrzymanych od poszczególnych członków Komisji Konkursowej).
 3. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Burmistrz Sandomierza, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
 4. Decyzja Burmistrza Sandomierza jest ostateczna.

 

8. Inne informacje

1. W 2023 roku Gmina Sandomierz przyznała dla organizacji pozarządowych w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (nabory konkursowe) dotacje w niżej wskazanych obszarach i wysokościach:

 • ochrona i promocja zdrowia: 60 500,00 zł
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych: 6 000,00 zł
 • przeciwdziałanie patologiom społecznym: 82 000,00 zł
 • kultura fizyczna i sport: 998 000,00 zł
 • kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 50 000,00 zł
 • ochrona zwierząt: 165 000,00 zł

ŁĄCZNIE: 1 361 500,00 zł

 1. W 2024 roku nabór w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego odbywa się poprzez złożenie oferty w formie elektronicznej w systemie www.witkac.pl, w terminie określonym w pkt. 4 niniejszego ogłoszenia.
 2. Szczególną uwagę należy zwrócić na mierzalność rezultatów (liczbowe określenie skali działań planowanych do zrealizowania
  w ramach zadania), które będą musiały zostać szczegółowo opisane w sprawozdaniu końcowym (Część I sprawozdania merytorycznego pkt 1).
 3. Obowiązkiem każdej organizacji pozarządowej i podmiotu zrównanego realizującego zadanie publiczne finansowane ze środków publicznych jest zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dostępność musi być zapewniony co najmniej
  w minimalnym wymiarze o którym mowa w art. 6 ustawy  z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.  Dotyczy to także stron internetowych i aplikacji jakie będą wykorzystane do realizacji zadania, które spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

W indywidualnym przypadku, jeżeli organizacja lub podmiot zrównany nie jest w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 ustawy o dostępności, podmiot ten jest obowiązany  zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny.

Rekomendujemy opisanie w składanej ofercie realizacji zadania publicznego w jaki sposób zostanie zapewniona dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami w wymiarze architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym, a także ewentualnie dostęp alternatywny.

 

 

Burmistrz Sandomierza

(-)

Marcin Marzec

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama