Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Poradnik PDF o sprawozdaniu finansowym za rok 2023 Wiarygodne i aktualne źródło informacji. Sprawdź >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w...

Reklama
Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu
Nabór od 15.01.2024 do 12.02.2024 23:59
Wydział Rozwoju i Zarządzania Regionalną Strategią Innowacji
Łączny budżet 420 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 70 tys. PLN
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Wydział Rozwoju i Zarządzania Regionalną Strategią Innowacji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu.
 1. Rezultaty i informacje specyfikujące zadanie.
  1. konkurs skierowany jest do mazowieckich klastrów zalążkowych, wzrostowych regionalnych i Krajowych Klastrów Kluczowych[1], o ile podejmują działania skierowane do mieszkańców województwa mazowieckiego zgodnie z pkt. IV.1. ogłoszenia;
  2.  w ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie następujących działań:

Lp.

Działanie

Wskaźniki do osiągnięcia (do wyboru min. 1 wskaźnik)

Maksymalna możliwa kwota dotacji

 1.  

wzmocnienie potencjału wewnętrznego klastra poprzez testowanie i wdrożenie usług dla członków klastra – wsparcie przeznczone jest jedynie dla klastrów zalążkowych

liczba testowanych i wdrożonych usług w klastrze (min. wartość wskaźnika 1);

 

70 000,00 zł

 1.  

opracowanie i promocja[2]) nowej lub udoskonalonej usługi klastrowej - wsparcie przeznczone jest dla klastrów wzrostu i Krajowych Klastrów Kluczowych

liczba nowych usług klastra w zakresie transformacji cyfrowej (min. wartość wskaźnika 1);

liczba nowych usług klastra w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) (min. wartość wskaźnika 1);

liczba nowych usług klastra w zakresie przemysłu 4.0 (min. wartość wskaźnika 1);

liczba nowych usług klastra w zakresie adaptacji do zmian klimatu (min. wartość wskaźnika 1);

liczba działań informacyjno-promocyjnych (min. wartość wskaźnika 1) – wskaźnik fakultatywny.

70 000,00 zł

 

 1. jednym z oczekiwanych rezultatów zadania powinno być sprawozdanie, zawierające m.in.:
  1. opis testowanych i wdrożonych usług,
  2. opis opracowanej nowej lub udoskonalonej usługi klastrowej oraz sposób jej promocji (w przypadku udoskonalenia istniejącej już usługi należy wykazać na czym polegało jej udoskonalenie);
 2. oferta powinna zawierać:
  1. informację na rzecz jakiego klastra realizowane będzie zadanie (należy wskazać pełną nazwę klastra),
  2. informację o liczbie oraz listę podmiotów zrzeszonych w ramach klastra, na rzecz którego realizowane jest zadanie publiczne. W ofercie należy szczegółowo wskazać, które podmioty zrzeszone w klastrze posiadają siedzibę na terenie województwa mazowieckiego oraz jaki stanowi to procent w całkowitej liczbie zrzeszonych w klastrze podmiotów (wyraźnie należy to wskazać w pkt III.3 oferty (grupa docelowa)).
  3. informację o działalności klastra, potwierdzające jego funkcjonowanie,
  4. informację, że działalność statutowa oferenta jest zgodna z obszarem wskazanym w ogłoszeniu konkursowym;
  5. informację z czego wynikają działania zaplanowane w ofercie (podać dokument źródłowy np. strategia rozwoju, plan działań itp.) - nie dotyczy klastrów zalążkowych,
  6. informację potwierdzającą, że projektowana usługa jest nowa na moment złożenia oferty i nie była świadczona przez klaster;
  7. informację od podmiotów, które uzyskały dotację na realizację zadania publicznego Województwa Mazowieckiego z zakresu wspierania i rozwoju inicjatyw klastrowych z budżetu Województwa Mazowieckiego w latach ubiegłych, wskazujące czy przewidywane w ofercie działania są kontynuacją i/lub są uzupełnieniem już wspartych działań z dotacji lub wskazanie logicznego powiązania pomiędzy nimi (opcjonalnie), stanowią łańcuch powiązań,
  8. informację w jaki sposób dotychczasowa działalność klastra wpisuje się w inteligentną specjalizację województwa mazowieckiego,
  9. wymagane jest, aby wskaźniki, o których mowa w pkt.3.2), wpisać do oferty pkt III.6 oferty, tj. dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego wraz z pozostałymi rezultatami realizacji zadania publicznego wskazanymi przez oferenta;
 3. w ramach kryteriów oceny merytorycznej, związanych ze specyfiką zadania konkursowego i wskazanych w karcie oceny merytorycznej, premiowane będą:
  1. ocena logiki powiązania działania klastra objętego ofertą z obszarami inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego – 0 do 4 punktów,
  2. liczba osób i/lub podmiotów które będą objęte nową usługą klastra ukierunkowaną na wsparcie przedsiębiorstw– od 0 do 6 punktów.

 

[1] Klaster zalążkowy to klaster działający min. 12 miesięcy zrzeszający min 15 członków. Klaster wzrostowy regionalny, to klaster działający min. 2 lata zrzeszający min 25 członków, Krajowy Klaster Kluczowy to klaster działający min. 3 lata zrzeszający min 51 członków, który otrzymał status KKK nadany przez Ministerstwo.

[2]) Komponent promocyjny musi być wprost związany z nową lub ulepszoną usługą.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama