Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Organizacja turystyki i wypoczynku dla dzieci, młodzieży Na co NGO-sy powinny zwrócić uwagę? Dowiedz się 24.04 o 15.00 na #ngoplLIVE >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

,,Odłów bezpańskich zwierząt z terenu Gminy Wicko, transport, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, przeprowadzenie akcji adopcyjnych...

Reklama
,,Odłów bezpańskich zwierząt z terenu Gminy Wicko, transport, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, przeprowadzenie akcji adopcyjnych oraz zapewnienie im miejsca w schronisku”
Nabór od 04.01.2024 do 26.01.2024 10:00
Urząd Gminy Wicko
Łączny budżet 33 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 33 tys. do 33 tys. PLN
Urząd Gminy Wicko, Urząd Gminy Wicko ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: ,,Odłów bezpańskich zwierząt z terenu Gminy Wicko, transport, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, przeprowadzenie akcji adopcyjnych oraz zapewnienie im miejsca w schronisku”.

Dotacja zostanie przyznana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, po podpisaniu stosownej umowy z wyłonionym oferentem, z zachowaniem następujących warunków:
1) Zadanie powinno być przedmiotem działalności statutowej podmiotu ubiegającego się o dotację.
2) Dotację na realizacje zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą
i wybrana w postępowaniu konkursowym.
3) Oferent powinien dysponować schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w ilości miejsc, co najmniej 20. W przypadku korzystania z zasobów podmiotów trzecich, oferent winien przedstawić dokumenty potwierdzające dysponowanie potencjałem technicznym w szczególności pisemne zobowiązanie podmiotu udostępniającego.
4) Oferent powinien dysponować odpowiednimi narzędziami, wyposażeniem i urządzeniami technicznymi niezbędnymi do realizacji zadania, w tym posiadanie co najmniej jednego samochodu przystosowanego do przewozu zwierząt oraz posiadanie, chwytaków, kagańców, obroży, smyczy – co najmniej po 1 sztuce każdego, służących do wyłapywania i prowadzenia zwierząt. W przypadku korzystania z zasobów podmiotów trzecich, oferent winien przedstawić dokumenty potwierdzające dysponowanie potencjałem technicznym, w szczególności pisemne zobowiązanie podmiotu udostępniającego.
5) Środki pochodzące z dotacji nie mogą być wykorzystane na: realizację zadań finansowanych z budżetu Gminy Wicko z innego tytułu, zakup nieruchomości, wydatki inwestycyjne (w tym zakup sprzętu o wartości powyżej 2 500,00 zł), działalność gospodarczą oraz działalność polityczną i religijną.
6) Maksymalna wysokość dofinansowania kosztów zakupu karmy dla zwierząt nie może przekroczyć 40% wysokości przyznanej dotacji.
7) Dotacja jest przeznaczona na realizację zadań, o których mowa w ogłoszeniu konkursowym.
8) W rozliczeniu dotacji nie będą uwzględniane dokumenty finansowe wystawione przed datą zawarcia umowy.
9) Do oferty należy załączyć dokumenty wymienione we wzorze oferty.
10) Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadań reguluje umowa pomiędzy oferentem a Gminą Wicko.
Realizacja zadania obejmuje okres od 1 lutego 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.
Warunki realizacji zadań:
1) Zadania, na które składane są oferty, powinny być wykonane w 2024 r.
2) Zadania powinny być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.
3) Kwalifikowalność poniesienia wydatków z dotacji ustala się od dnia podpisania umowy.
4) Zadanie zawarte w ofercie może być realizowane wspólnie przez więcej niż jeden podmiot, jeżeli oferta została złożona wspólnie. W takim przypadku wszystkie podmioty odpowiadają w równym stopniu za realizację zadania oraz ponoszą odpowiedzialność solidarna za zobowiązania wynikające z realizacji zadania.
Składanie ofert:
1) Oferty należy składać na formularzu stanowiącym załącznik do Rozporządzenia PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW POŻYTKU PUBLICZNEGO z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).
2) Oferty na realizację niniejszego zadania zależy złożyć dwuetapowo:
a) w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 26 stycznia 2024 roku do godz. 10.00.
b) wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 stycznia 2024 roku do godz. 12.00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Wicku, ul. Słupska 9, 84-352 Wicko lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres urzędu (liczy się data wpływu do Urzędu). Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
3) Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww.terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
4) Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
5) Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
6) Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków Kierownik Referatu Rozwoju w Urzędzie Gminy w Wicku udziela oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Agnieszka Kłosowska tel. 598 611-182 wew. 126).

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama