Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Organizacja turystyki i wypoczynku dla dzieci, młodzieży Na co NGO-sy powinny zwrócić uwagę? Dowiedz się 24.04 o 15.00 na #ngoplLIVE >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Konkurs ofert: ”Małopolska Gościnna – I edycja”

Reklama
Nabór od 27.12.2023 do 18.01.2024 23:59
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Turystyki
Łączny budżet 4,678 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2024 r. pn. ”Małopolska Gościnna – I edycja”.

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa, odpowiadających celom „Programu współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”.

W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie / sfinansowanie następujących zadań w ramach priorytetów :

Priorytet 1:

Małopolskie Szlaki Turystyki Kolejowej

Cele priorytetu:

 • rozwój, aktywizacja i promocja specjalistycznego produktu turystycznego opartego na dziedzictwie kulturowym Małopolski – „Małopolskich Szlaków Turystyki Kolejowej”,
 • aktywizacja społeczności lokalnych w zakresie turystyki,
 • wsparcie lokalnej oferty turystycznej,
 • zwiększenie ruchu turystycznego w Małopolsce,
 • wzmocnienie wizerunku Małopolski jako atrakcyjnego i bezpiecznego kierunku turystycznego.

Priorytet 2:

Zarządzanie systemem szlaków turystycznych w Województwie Małopolskim

Cele priorytetu:

 • rozwój i ujednolicenie sieci szlaków/tras turystycznych w regionie, w tym szlaków/tras do uprawiania turystyki pieszej, rowerowej, konnej, kajakowej, narciarskiej, szlaków/tras spacerowych, edukacyjnych, itp.,
 • poprawa bezpieczeństwa i standardu podróżowania po szlakach/trasach turystycznych Małopolski,
 • upowszechnianie informacji o szlakach/trasach turystycznych w regionie, ze szczególnym uwzględnieniem szlaków pieszych i rowerowych, biegnących poza głównymi centrami turystycznymi Małopolski,
 • poprawa zarządzania siecią szlaków turystycznych poprzez rozwój bazy danych szlaków, aplikacji i portali dot. szlaków turystycznych Małopolski.

Priorytet 3:

Małopolskie Obchody Międzynarodowego Dnia Przewodnika

Cele priorytetu:

 • prezentacja oferty turystycznej regionu,
 • promocja oferty turystycznej regionu wśród dzieci i młodzieży,
 • promocja ruchu przewodnickiego w Małopolsce,
 • integracja środowisk turystycznych ze szczególnym uwzględnieniem przewodników turystycznych,
 • rozwój kwalifikacji zawodowych w przewodnictwie turystycznym.

Priorytet 4:

Poznaj region – wyprawy turystyczne po Małopolsce

Cele priorytetu:

 • popularyzacja oferty turystycznej regionu, ze szczególnym uwzględnieniem oferty w zakresie turystyki kulturalnej,
 • aktywizacja turystyczna dzieci i młodzieży z Małopolski,
 • integracja i edukacja dzieci i młodzieży poprzez turystykę.

Priorytet 5:

Małopolska - Meeting&Travel

Cele priorytetu:

 • utrwalenie atrakcyjności wizerunku Małopolski jako lidera turystyki na rynku krajowym poprzez wielopłaszczyznową promocję regionalnej oferty turystycznej i  jej strategicznych filarów, tj. turystyki kulturowej i aktywnej ze szczególnym uwzględnieniem oferty turystyki zimowej wraz z katalogiem usług towarzyszących (m.in. oferta kulinarna, oferta rekreacyjna, wydarzenia tematyczne),
 • zwiększenie zainteresowania przyjazdem do regionu turystów krajowych zwłaszcza w okresie zimowym,
 • zwiększenie zainteresowania ofertą turystyczną Małopolski, a w efekcie wzrost wpływów z gospodarki turystycznej i aktywizacja regionu.

Priorytet 6:

Małopolska Szkoła Rowerowa

Cele priorytetu:                                                               

 • promocja zasad bezpieczeństwa ruchu rowerowego wśród nauczycieli i uczniów,
 • pozyskanie przez nauczycieli kompetencji w zakresie organizacji wycieczek rowerowych,
 • pozyskanie przez nauczycieli i uczniów kompetencji w zakresie bezpieczeństwa ruchu rowerowego,
 • promocja oferty turystyki rowerowej regionu ze szczególnym uwzględnieniem tras VeloMałopolska.

Priorytet 7:

Realizacja zadań przyjętych do realizacji w ramach 6. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego w obszarze turystyki

Cele priorytetu: 

 • realizacja zadań przyjętych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego,
 • wsparcie lokalnej oferty turystycznej,
 • promocja oferty turystycznej regionu,
 • aktywizacja społeczności lokalnych w zakresie turystyki,
 • zwiększenie ruchu turystycznego w Małopolsce i do Małopolski,
 • wzmocnienie wizerunku Małopolski jako atrakcyjnego kierunku turystycznego.

W ramach Priorytetu 7 planuje się realizację następujących zadań:

Zadanie 1:

pn. „Kierunek: galicyjskie podróże w czasie”

Zadanie 2:

„Rowerjada na Pogórzu”

Termin i sposób składania dokumentów:

Składanie ofert odbywa się dwuetapowo

Etap pierwszy:

Wersję elektroniczną oferty należy złożyć za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi zadań publicznych – Generatora eNGO dostępnego na stronie internetowej pod adresem https://www.pozarzadowa.malopolska.pl/, w terminie: 2024-01-18  23:59 

Uwaga: przesłanie oferty tylko za pośrednictwem Generatora eNGO nie jest skutecznym doręczeniem oferty do Urzędu. Oferty dostarczone tylko za pośrednictwem Generatora eNGO pozostaną bez rozpatrzenia.

Etap drugi:

Wygenerowaną w systemie i podpisaną przez osoby upoważniony ofertę, tożsamą z wersją elektroniczną (suma kontrolna wygenerowanej oferty na wydruku powinna być zgodna z sumą kontrolną widniejącą w ofercie w Generatorze eNGO) wraz z obowiązującymi załącznikami należy dostarczyć do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w terminie: 2024-01-19  16:00.

Pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Turystyki
30-017 Kraków, ul. Racławicka 56

z dopiskiem na kopercie:
„Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2024 roku pn. „Małopolska Gościnna – I edycja”  

Osobiście:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Dziennik Podawczy, budynek B, parter
Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00
Opis lokalizacji
lub w jednej z Agend Zamiejscowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2024 roku pn. „Małopolska Gościnna – I edycja” 

Elektronicznie:

Informacje o sposobie wysyłania wniosków i dokumentów przez Internet

Oferty wraz załącznikami, złożone przez Internet, muszą zostać podpisane elektronicznie (tj. za pomocą elektronicznego podpisu kwalifikowanego, profilu zaufanego lub e-dowodu) przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta. 

UWAGA! Skan podpisu nie jest podpisem elektronicznym.

Suma kontrolna wygenerowanej oferty w pliku elektronicznym w formacie pdf, powinna być zgodna z sumą kontrolną widniejącą w ofercie w Generatorze eNGO.

O terminowym złożeniu dokumentów decyduje data wpływu do Urzędu:

 • W przypadku wersji papierowej - data potwierdzona pieczęcią wpływu do urzędu (a nie datą stempla nadania pocztowego).
 • W przypadku wersji elektronicznej - data doręczenia na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu.
Reklama