Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Organizacja turystyki i wypoczynku dla dzieci, młodzieży Na co NGO-sy powinny zwrócić uwagę? Dowiedz się 24.04 o 15.00 na #ngoplLIVE >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Sąsiedzkie Centrum Inicjatyw Lokalnych 2024 - nowe (zadanie nr 2)

Reklama
Nabór od 22.12.2023 do 16.01.2024 23:59
Gabinet Prezydenta
Łączny budżet 145 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Miasto Poznań, Gabinet Prezydenta ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Sąsiedzkie Centrum Inicjatyw Lokalnych 2024 - nowe (zadanie nr 2).

OTWARTY KONKURS OFERT

NR 30/2024

NA POWIERZANIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA

W OBSZARZE

DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH

w 2024 roku

 

I. Rodzaj zadań publicznych i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację

 

Lp.

Nazwa zadania publicznego

Poniesione wydatki w roku 2023

Planowane wydatki w roku 2024

1.

Sąsiedzkie Centrum Inicjatyw Lokalnych - kontynuacja

796 000

910 000

2.

Sąsiedzkie Centrum Inicjatyw Lokalnych - nowe

50 500

140 000

 

II. Opis zadania publicznego

 1. Zadanie publiczne może być realizowane w formie powierzenia.
 2. Najważniejsze zadania jakie stawiać powinien sobie Sąsiedzki CIL, to wspieranie rozwoju społeczności lokalnej, tworząc przestrzenie dostępne i przyjazne dla mieszkańców, gdzie mogą oni nieodpłatnie realizować swoje pomysły i integrować się z sąsiadami. Sąsiedzki CIL wykorzystuje dostępne narzędzia animowania współpracy sąsiedzkiej i uaktywnia liderów lokalnych.
 3. Podejmowane działania powinny sprzyjać nawiązywaniu sąsiedzkich relacji, być otwarte na społeczność lokalną i być przez nią współtworzone, dawać mieszkańcom przestrzeń, wiedzę i wsparcie do realizacji własnych pomysłów na lokalne działania, wspierać rozwój wolontariatu, włączać się w życie okolicy.
 4. Organizacje mogą ubiegać się o dotację na realizację zadania ze środków Gabinetu Prezydenta UMP – maksymalnie 35​ 000,00 zł na jeden SCIL.

  Jeżeli organizacja planuje ubiegać się o realizację zadania SCIL na terenie Rady Osiedla, która przekazała środki na ten cel, organizacja może zawnioskować na pulę powiększoną o środki właściwej RO (wykaz w tabeli poniżej).       

  Rady Osiedla, które przekazały środki finansowe na działania Sąsiedzkiego Centrum Inicjatyw Lokalnych

  Lp.

  Rada Osiedla

  Wysokość środków przekazanych przez Radę Osiedla

  Łączna wysokość maksymalnej dotacji (środki GP UMP+ środki Rady Osiedla)

  1

  Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo

  5 000

  40 000

 1. Zasady przyznawania dotacji
  1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność statutową w dziedzinie, której dotyczy otwarty konkurs ofert (zwane dalej oferentami).
  2. Oferta realizacji zadania publicznego (zwana dalej ofertą) musi spełniać wszystkie warunki określone w ustawie z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  3. Oferta musi być złożona w języku polskim.
  4. Za błędy formalne oferty uznaje się:
 2. niezłożenie potwierdzenia złożenia oferty w formie określonej w ogłoszeniu konkursowym;
 3. złożenie potwierdzenia złożenia oferty po terminie;
 4. złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony (lub podmioty nieuprawnione);
 5. złożenie potwierdzenia złożenia oferty bez podpisów osób upoważnionych.
  1. Dopuszcza się możliwość jednokrotnego uzupełnienia, w terminie do 2 dni roboczych od dnia oceny formalnej, błędu formalnego polegającego na złożeniu potwierdzenia złożenia oferty bez podpisów osób upoważnionych. Informacja o możliwości uzupełnienia ww. błędu formalnego przekazywana jest oferentowi za pomocą platformy.
  2. W przypadku nieuzupełnienia błędu formalnego, o którym mowa w ust. 5, oferty, które ww. błąd zawierają, zostają odrzucone. Oferty niespełniające warunków formalnych nie będą oceniane pod względem merytorycznym.
  3. Od wyników otwartego konkursu ofert nie przysługuje odwołanie.

 

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania publicznego

1. Termin realizacji zadania publicznego: od 12.02.2024 r. do 31.12.2024 r.

2. Termin wydatkowania środków przekazanych oferentom w ramach dotacji na realizację zadania publicznego: od 12.02.2024 r.  do 31.12.2024 r.

3. Oferent zobowiązuje się do realizacji zadania publicznego na zasadach określonych w umowie o powierzenie realizacji zadania publicznego (zwanej dalej umową).

4. Od oferenta wymaga się informowania opinii publicznej o otrzymanej dotacji ze środków budżetu Miasta Poznania.

5. Po zakończeniu realizacji zadania publicznego oferent zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z jego realizacji, zgodnie z zapisami umowy.

6. W kalkulacji przewidywanych kosztów zadania publicznego (stanowiącej część oferty) należy uwzględnić wyłącznie koszty niezbędne do realizacji tego zadania. Nie uwzględnia się w niej podatku od towarów i usług (VAT) w wysokości, w której podatnikowi przysługuje prawo do jego odzyskania lub rozliczenia w deklaracjach składanych do urzędu skarbowego, przy czym:

 1. oferenci, którzy nie mają prawnej możliwości odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania publicznego (dla których podatek VAT jest kosztem), sporządzają kalkulację przewidywanych kosztów zadania publicznego w kwotach brutto (łącznie z podatkiem VAT);
 2. oferenci, którzy mają możliwość odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania publicznego (w całości lub w części), sporządzają kalkulację przewidywanych kosztów zadania publicznego w kwotach netto (tj. nie uwzględniają w nich kwot podatku VAT, które będą podlegały odzyskaniu lub rozliczeniu).

7. Możliwość odzyskania podatku VAT rozpatruje się w świetle przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

8. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć w wysokości do 20% pomiędzy poszczególnymi działaniami określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów zadania publicznego. Dopuszcza się dowolne zmniejszanie poszczególnych pozycji działań wynikające z ich przesunięć.

9. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonane zmiany w zakresie poszczególnie przyjętych rezultatów zadania publicznego. Zmiany powyżej 15% poszczególnych założonych rezultatów wymagają zgody Miasta Poznania oraz aneksu do umowy.

10. Zadania uznaje się za zrealizowane, jeżeli oferent zrealizuje każdy z założonych w ofercie rezultatów na poziomie minimum 85%.

11. Oferent przy realizacji zadania publicznego odpowiedzialny jest za uwzględnienie minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, określonych w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

12. W celu ochrony środowiska naturalnego przed negatywnymi skutkami użycia przedmiotów jednorazowego użytku wykonanych z tworzyw sztucznych w umowie o powierzenie/wsparcie realizacji zadania publicznego zleceniobiorca zobowiązany będzie do:

 1. wyeliminowania z użycia przy wykonywaniu umowy jednorazowych talerzy, sztućców, kubeczków, mieszadełek, patyczków, słomek i pojemników na żywność wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych i zastąpienia ich wielorazowymi odpowiednikami lub jednorazowymi produktami ulegającymi kompostowaniu lub biodegradacji, w tym wykonanymi z biologicznych tworzyw sztucznych spełniających normę EN 13432 lub EN 14995;
 2. podawania poczęstunku bez używania jednorazowych talerzy, sztućców, kubeczków, mieszadełek, patyczków, słomek i pojemników na żywność wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych;
 3. podawania wody lub innych napojów w opakowaniach wielokrotnego użytku lub w butelkach zwrotnych;
 4. podawania do spożycia wody z kranu, jeśli spełnione są wynikające z przepisów prawa wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
 5. wykorzystywania przy wykonywaniu umowy materiałów, które pochodzą z recyklingu lub mu podlegają;
 6. rezygnacji z używania jednorazowych opakowań, toreb, siatek i reklamówek wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych;
 7. nieużywania balonów wraz z plastikowymi patyczkami;
 8. niewypuszczania chińskich lampionów;
 9. nieużywania sztucznych ogni i petard.     

13. Oferent zobowiązany jest wypełnić w całości punkt III.5 oferty, tj.: Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego, oraz pkt III.6 Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego.    

14. Nie dopuszcza się finansowania z dotacji wydatków inwestycyjnych, a także zakupu środków trwałych niezwiązanych z realizacją zadania publicznego.

Zakup środków trwałych z dotacji możliwy jest jedynie w przypadku, gdy środki trwałe służą bezpośrednio realizacji zadania publicznego, a ich zakup jest niezbędny dla prawidłowego i efektywnego zrealizowania zadania publicznego lub jego części. Jednocześnie zakupione środki trwałe powinny służyć bezpośrednio odbiorcom zadania publicznego. Łączna wartość środków trwałych zakupionych przez Oferenta, spełniających powyższe kryteria, nie może przekroczyć 5% wartości udzielonej dotacji. W wyjątkowych sytuacjach, możliwe jest zwiększenie ww. limitu, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Gabinetu Prezydenta Urzędu Miasta Poznania.   

15. W przypadku, kiedy dotacja zostanie przyznana w mniejszej kwocie niż kwota wnioskowana z oferty, należy dokonać aktualizacji oferty przy zachowaniu proporcji wskazanych w ofercie. Wszelkie zmiany w opisie merytorycznym zadania/harmonogramie/opisie poszczególnych działań i kalkulacji przewidywanych kosztów muszą być zawarte w uzgodnieniu z pracownikiem merytorycznym prowadzącym dotacje ze strony Gabinetu Prezydenta Urzędu Miasta Poznania.

16. Oferent zobowiązany jest do dokonania aktualizacji oferty. Jeżeli oferent nie dokona aktualizacji oferty w terminach wskazanych przez Zleceniodawcę, ten może odstąpić od zawarcia umowy dotacyjnej.

17. Oferent przy realizacji zadania publicznego odpowiedzialny jest za realizację obowiązków pracodawców i innych organizatorów w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich, lub z opieką nad nimi oraz pracowników i innych osób dopuszczanych do takiej działalności określonych w ustawie z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich.

18. Oferent ma obowiązek dbać o bezpieczeństwo w trakcie realizacji zadania publicznego.

19. Inne warunki realizacji zadania publicznego zostały ujęte w regulaminach stanowiących załączniki 1 i 2 do niniejszego ogłoszenia.

 

V. Termin i sposób składania ofert oraz potwierdzenia złożenia ofert

 1. Ofertę należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy www.witkac.pl (zwanej dalej platformą) w terminie do 16.01.2024 r.
 2. Wygenerowane za pomocą platformy, wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy podpisać i złożyć (pocztą, kurierem lub osobiście) w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Poznania, pod adresem: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań albo przesłać drogą e-mailową w formie skanu lub dokumentu podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres prd@um.poznan.pl oraz do wiadomości: cil@um.poznan.pl, nie później niż w terminie do 3 dni roboczych od dnia zakończeniu naboru za pomocą platformy, tj. do 19.01.2024 r.
 3. Za datę dostarczenia potwierdzenia złożenia oferty do Urzędu Miasta Poznania uznaje się datę wpływu skanu lub dokumentu podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mailowy prd@um.poznan.pl oraz do wiadomości cil@um.poznan.pl lub w przypadku potwierdzenia złożenia oferty pocztą, kurierem lub osobiście decyduje data wpływu potwierdzenia do Urzędu Miasta Poznania.
 4. W przypadku przesłania skanu potwierdzenia złożenia oferty na adres e-mailowy prd@um.poznan.pl oraz do wiadomości cil@um.poznan.pl potwierdzenie złożenia oferty w formie papierowej należy dostarczyć do Urzędu Miasta Poznania przy podpisaniu umowy. Potwierdzenie złożenia oferty w formie papierowej dotyczy organizacji, które otrzymały dofinansowanie.
 5. Dopuszcza się możliwość wycofania przez oferenta oferty złożonej za pomocą platformy na każdym etapie jej dalszego procedowania. Pracownik merytoryczny wycofuje ofertę za pomocą platformy po złożeniu przez oferenta pisemnego lub elektronicznego oświadczenia o wycofaniu oferty.   

 

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania ich wyboru

 1. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nastąpi najpóźniej do dnia 09.02.2024 r.
 2. Przy wyborze ofert stosowany jest tryb otwartego konkursu ofert, określony w ustawie z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Za ofertę ocenioną pozytywnie uważa się każdą, która uzyska średnią liczbę punktów powyżej 51 w skali oceny od 0 do 100. Nie wszystkie oferty ocenione pozytywnie muszą uzyskać środki finansowe z budżetu Miasta Poznania.
 4. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert, wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji, dokonuje Prezydent Miasta Poznania w formie zarządzenia.

VII. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w ramach otwartego konkursu ofert, jest Prezydent Miasta Poznania, z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez
  e-mail: iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którym jest przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na powierzenie/wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania.
 4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
 5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych;
  2. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;
  3. żądania usunięcia danych, gdy:
   1. dane nie są już niezbędne do celów, w związku z którymi zostały zebrane,
   2. dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
  4. żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
   1. osoby te kwestionują prawidłowość danych,
   2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
   3. administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia wzięcie udziału w otwartym konkursie ofert.
 8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 9. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:
  1. podmioty, którym administrator powierza lub powierzy przetwarzanie danych osobowych, w szczególności dostawcy systemów informatycznych oraz podmioty zapewniające asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych;
  2. organy publiczne i inne podmioty uprawnione do dostępu do Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 10. Administratorem danych osobowych, w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO), a także ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, przetwarzanych w związku z wykonywaniem zadania publicznego, które realizowane będzie po rozstrzygnięciu niniejszego otwartego konkursu ofert, będzie oferent.
 11. Oferent jest zobowiązany stosować RODO oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych przy przetwarzaniu danych osobowych, gromadzonych zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej, w ramach zadania publicznego, które realizowane będzie po rozstrzygnięciu niniejszego otwartego konkursu ofert.

VIII. Wyniki otwartego konkursu ofert

 1. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do publicznej wiadomości w formie zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Poznania, na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miasta Poznania oraz na stronie internetowej Miasta Poznania, a także w formie wykazu na platformie.

IX. Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje o otwartym konkursie ofert można uzyskać w Gabinecie Prezydenta Urzędu Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, p. 201, poprzez e-mail: cil@um.poznan.pl lub pod numerem telefonu:

- Kacper Machalica 61 878 42 83,

- Monika Roszyk 61 878 56 34.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama