Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Organizacja turystyki i wypoczynku dla dzieci, młodzieży Na co NGO-sy powinny zwrócić uwagę? Dowiedz się 24.04 o 15.00 na #ngoplLIVE >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2024 roku, w formie wspierania, zadań publicznych będących...

Reklama
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2024 roku, w formie wspierania, zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury
Nabór od 19.12.2023 do 11.01.2024 15:00
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych
Łączny budżet 40 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje od 100 do 3 tys. PLN
Starostwo Powiatowe w Kościanie, Wydział Oświaty i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2024 roku, w formie wspierania, zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury..

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 1-2, 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz.U.2023 poz.571)
 

Zarząd Powiatu Kościańskiego

 

ogłasza

 

 otwarty konkurs ofert na wykonywanie  w 2024 roku, w formie wspierania,
zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie
kultury

 

 

 

 1. Cel konkursu

Celem przeprowadzenia otwartego konkursu ofert jest wyłonienie i dofinansowanie projektów, w formie wspierania, zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury określonych w Programie współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust .3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024 (uchwała nr LVII/535/23 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia                        22 listopada 2023 r.).  

 

 1. Cel zadań

Wsparcie i promocja twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, organizacja różnych form aktywności twórczej (konkursy, imprezy plenerowe, warsztaty, przeglądy itp.); organizacja wystaw,  koncertów, pielęgnowanie tradycji narodowych i lokalnych, publikowanie wydawnictw, uczestnictwo w festiwalach.

 1. Rodzaje zadań

W ramach konkursu dofinansowane mogą zostać zadania o charakterze ponadgminnym obejmujące:

 1. Wsparcie i promocję twórczości.
 2. Edukację i oświatę kulturalną m.in. organizację wycieczek do instytucji kultury, organizację różnych form aktywności twórczej (konkursy, imprezy plenerowe, warsztaty, przeglądy itp.).
 3. Działania i inicjatywy kulturalne m.in. organizację wystaw,  koncertów, pielęgnowanie tradycji narodowych i lokalnych, publikowanie wydawnictw, uczestnictwo w festiwalach.

 

 

 1. Forma realizacji zadań:  wsparcie

 

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań zgodnie z budżetem Powiatu Kościańskiego na 2024 rok

 

Na podstawie uchwały budżetowej na 2024 rok na realizację zadań w zakresie kultury zaplanowano kwotę 40 000,00 zł.

 

 1. Zasady przyznawania dotacji

 

 1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem.
 2. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Programem współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024 (uchwała nr LVII/535/23 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 22 listopada 2023 roku).  
 3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji we wnioskowanej wysokości.
 4. Maksymalna wysokość dotacji, o którą może ubiegać się oferent  na jedno zadanie wynosi 3 000 zł.
 5. W zadaniach wymagany będzie wkład finansowy oferenta w wysokości co najmniej 10 % -  oznacza to, że minimum 10 % kosztu całkowitego zadania  powinno pochodzić z:  finansowych środków własnych, świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania, środków finansowych z innych źródeł publicznych i pozostałych.
 6. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie.
 7. Zarząd Powiatu Kościańskiego może odmówić oferentowi wyłonionemu w konkursie przekazania dotacji i podpisania umowy, gdy:
 1. zaktualizowany opis poszczególnych działań / plan i harmonogram działań, rezultaty oraz kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania, stanowiące załącznik do umowy,  znacząco odbiegają od opisanych w ofercie (niezachowanie zasad, o których mowa w ust. 5. oraz w pkt VII ust. 6), 
 2. oferent lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych,
 3. zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta,
 4. oferent nie przedstawił zaktualizowanego opisu poszczególnych działań / planu i harmonogramu działań, kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz rezultatów (zaktualizowana oferta), w terminie określonym w pkt VII ust. 6.
 1. W przypadku rezygnacji oferenta lub odmowy podpisania umowy przez Zarząd Powiatu z przyczyn opisanych w ust. 7, Zarząd Powiatu Kościańskiego może niewykorzystane środki przeznaczyć  na dotacje w nowym konkursie ofert lub na realizację zadania w innym trybie przewidzianym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa pomiędzy Powiatem Kościańskim a oferentem.
 3. Dotacja nie może być wykorzystana na  wydatki i zakupy inwestycyjne oraz wydatki niezwiązane bezpośrednio z realizacją zadania.

 

VII.   Termin oraz warunki realizacji zadania

 

 1. Terminy realizacji zadań: od 1 marca 2024 r. do 30 listopada 2024 r.
 2. Oferent zobowiązuje się do realizacji zadania na zasadach określonych w umowie, która sporządzona zostanie wg wzoru zawartego w załączniku nr 3 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r., poz. 2057).
 3. Oferent, któremu przyznano dotację w wysokości wnioskowanej w ofercie może przed zawarciem umowy przedstawić dotującemu:
 1. zaktualizowany opis poszczególnych działań /plan i harmonogram, rezultaty - w przypadku zmiany zakresu rzeczowego realizowanego zadania względem przedstawionego w złożonej ofercie, niewpływającej w istotny sposób na realizację zadania publicznego,
 2. zaktualizowaną kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania - w przypadku zmiany zakresu finansowego realizowanego zadania względem przedstawionego w złożonej ofercie, w szczególności wynikającej z przyznania środków finansowych z innych źródeł publicznych oraz pozostałych, w wysokości niższej niż wykazana w ofercie,
 3. zaktualizowany opis zakładanych rezultatów realizacji zadania - w przypadku zmiany zakresu rzeczowego realizowanego zadania względem przedstawionych w ofercie.
 1. Oferent, któremu przyznano dotację w wysokości niższej niż wnioskowana w ofercie ma obowiązek, przed zawarciem umowy, przedstawić dotującemu:
 1. zaktualizowany opis poszczególnych działań / plan i harmonogram  – w przypadku zmiany zakresu rzeczowego realizowanego zadania względem przedstawionego w złożonej ofercie, wpływającej w istotny sposób na realizację zadania publicznego,
 2. zaktualizowaną kalkulację przewidywanych kosztów  realizacji zadania – w przypadku zmiany zakresu finansowego realizowanego zadania względem przedstawionego  w złożonej ofercie, wpływającej w istotny sposób na realizację zadania publicznego. Oferent ma możliwość zmniejszenia kosztu całkowitego zadania o kwotę nieprzyznanych środków finansowych. Zmniejszenie kosztu całkowitego zadania o kwotę wyższą niż kwota nieprzyznanych środków wymaga akceptacji dotującego,
 3. zaktualizowany opis zakładanych rezultatów realizacji zadania - w przypadku zmiany zakresu rzeczowego realizowanego zadania względem przedstawionych w ofercie.
 1. Zmiany zakresu finansowego realizowanego zadania nie mogą naruszać zasady wynikającej z pkt. VI ust. 5
 2. Zaktualizowany opis poszczególnych działań / plan i harmonogram / kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania /rezultaty należy przedstawić najpóźniej na 30 dni przed rozpoczęciem realizacji zadania, za wyjątkiem zadań, których realizacja rozpocznie się przed 14 kwietnia 2024 r. Aktualizacji oferty należy dokonać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert i sprawozdań witkac.pl.
 3. Za kwalifikowane uznaje się koszty poniesione od daty rozpoczęcia realizacji zadania określonej w umowie (z tym, że nie wcześniej niż od dnia 1 marca 2024 r.) do daty zakończenia realizacji zadania określonej w umowie (z tym, że nie później niż do dnia 30 listopada 2024 r.).
 4. Od oferenta wymaga się informowania opinii publicznej o  dotacji otrzymanej ze środków budżetu powiatu kościańskiego, a po zakończeniu zadania złożenia sprawozdania przy wykorzystaniu Generatora Ofert               i Sprawozdań www.witkac.pl., zgodnie  ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do  rozporządzenia, o którym mowa w ust. 2. Złożone sprawozdanie należy wydrukować, podpisać przez osoby uprawnione do składania oświadczeń i dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Kościanie.
 5. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zmiany w zakresie sposobu jego realizacji oraz założonych celów i rezultatów. Zmiany wymagają zgłoszenia w formie pisemnej oraz uzyskania zgody Zleceniodawcy. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać istoty zadania publicznego.
 6. Oferent może dokonywać przesunięć pomiędzy kosztami działań oraz pomiędzy działaniami w sposób dowolny, o ile nie narusza to istoty zadania i zapewnia realizację działań i rezultatów. Przesunięcia nie mogą zwiększać kosztów osobowych i administracyjnych zadania publicznego.
 7. Oferent w ramach realizacji zadania jest zobowiązany do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z tematyką zadania publicznego, w zakresie określonym w art. 6, ustawy z dnia  19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U z 2022 r., poz.2240). W indywidualnym przypadku dopuszcza się zapewnienie dostępu alternatywnego, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

VIII.               Termin i sposób wypełniania oraz składania ofert

 

 1. Oferty realizacji zadania należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w terminie do dnia 11 stycznia 2024 roku do godz. 15:00 przy wykorzystaniu Generatora Ofert i Sprawozdań www.witkac.pl. Wypełnienie oferty w Generatorze kończy się złożeniem oferty w systemie witkac.pl oraz utworzeniem pliku pdf z przypisaną „sumą kontrolną”. Potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, podpisać przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu danego podmiotu i przekazać do Starostwa Powiatowego w Kościanie, al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Kościanie) w terminie do dnia 15 stycznia 2024 roku. 
 2. Generator Ofert i Sprawozdań www.witkac.pl  zawiera obowiązujący wzór oferty, zgodny z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Wypełnienie oferty w Generatorze gwarantuje, że dochowane zostaną najważniejsze przesłanki prawidłowego złożenia oferty.
 3. W ramach konkursu, każdy Oferent może złożyć łącznie 3 oferty.
 4. Nie dopuszcza się możliwości wyceny wkładu rzeczowego w ofercie, określonego w punkcie V. "Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego" Va i Vb ppkt 3.2.
 5. W części III pkt. 5 i 6 oferty należy wskazać mierzalne zakładane rezultaty realizacji zadania. Wskazanie rezultatów jest obligatoryjne, należy wpisać minimum jeden, a maksymalnie trzy zakładane rezultaty oraz sposób monitorowania ww. rezultatu lub źródło informacji o jego osiągnięciu.
 6. W przypadku planowania zlecania części zadania innemu podmiotowi oferent powinien uwzględnić taką informację w składanej ofercie w punkcie III.4 „Plan i harmonogram działań…” w kolumnie „Zakres działania realizowany przez podmiot niebędący stroną umowy”
 7. Do oferty należy załączyć (elektronicznie w systemie witkac.pl lub papierowo):
 1. aktualny odpis lub kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, w przypadku  kościelnych osób prawnych - zaświadczenie o osobowości prawnej parafii/zakonu i zaciąganiu zobowiązań finansowych lub dekret powołujący kościelną osobę prawną,
 2. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów),
 3. kopię umowy i statutu spółki potwierdzoną za zgodność z oryginałem - w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego można bezpłatnie pobrać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości (https://ems.ms.gov.pl )

 

Wszystkie kopie dokumentów dołączone do oferty muszą być potwierdzone przez oferenta za zgodność z oryginałem (ze wskazaniem daty, imienia, nazwiska oraz formułą „za zgodność z oryginałem”

 i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu, na każdej stronie dokumentu)

 

W przypadku złożenia przez oferenta więcej niż jednej oferty dopuszcza się możliwość przedłożenia jednego kompletu załączników. W ofercie w części „załączniki”, należy wskazać do jakiego projektu załączniki zostały załączone.

 1. W przypadku złożenia przez oferentów oferty wspólnej, każdy z podmiotów składających ofertę winien złożyć wszystkie wymienione wyżej załączniki. Oferta wspólna musi wskazywać jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (należy przyporządkować zasoby finansowe, osobowe i rzeczowe do każdego z podmiotów). Ponadto w ofercie należy wskazać sposób reprezentacji podmiotów wobec organu administracji publicznej).

 

IX.     Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

 

 1. Oceny formalnej ofert  dokonają pracownicy Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Kościanie.
 2. Dopuszcza się możliwość uzupełniania błędów formalnych w złożonych ofertach wyłącznie w elektronicznym Generatorze Ofert i Sprawozdań witkac.pl, w terminie do 19 stycznia 2024 r.
 3. Pracownicy Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych dokonają oceny formalnej ofert wraz z wymaganymi załącznikami według następującej karty:

 

ocena formalna oferty oraz załączników

 

tak

nie

uwagi

1

oferta złożona w Generatorze Ofert i Sprawozdań witkac.pl we właściwym terminie

 

 

 

2

potwierdzenie złożenia oferty złożone we właściwym terminie

 

 

 

3

oferta złożona przez właściwy podmiot i podpisana przez upoważnione  osoby

 

 

 

4

kopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem

 

 

 

5

zgodność celów statutowych oferenta z zadaniami objętymi konkursem

 

 

 

6

dołączono aktualny odpis lub jego kopię z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpis z ewidencji albo inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących

 

 

 

7

wymagany wkład finansowy oferenta - minimum 10 % kosztu całkowitego zadania

 

 

 

 

 1. Oferty, które spełniły wszystkie wymogi formalne zostają przekazane Komisji Konkursowej celem dokonania dalszej oceny.
 2. Komisja Konkursowa została powołana uchwałą Zarządu Powiatu Kościańskiego. Tryb powoływania                           i zasady działania komisji konkursowej do opiniowania ofert określa pkt XIII Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024 (uchwała nr LVII/535/23 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 22 listopada 2023 roku).
 3. Komisja Konkursowa przy rozpatrywaniu ofert kieruje się zasadami wskazanymi w art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.           
 4. Oferty, które spełniły wymogi formalne zostają przekazane Komisji Konkursowej celem dokonania dalszej oceny merytorycznej. Komisja Konkursowa ocenia oferty w oparciu o następujące kryteria i skalę punktową (maksymalna liczba punktów do uzyskania - 55):

 

l.p.

kryteria szczegółowe wyboru oferty

maksymalna liczba punktów możliwa do przyznania

liczba przyznanych punktów

(dotyczy II i III)

I

charakter zaproponowanego zadania jest zgodny z ogłoszeniem Zarządu Powiatu Kościańskiego (tak/nie)

 

 

II.            ocena merytoryczna realizacji zadania

 

 

1

atrakcyjność, różnorodność planowanych działań w ramach realizacji zadania

5

 

2

możliwość realizacji zadania

2

 

3

rzetelność przedstawionego harmonogramu, w tym opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania

10

 

4

zasoby kadrowe, którymi dysponuje oferent w realizacji zadania (kwalifikacje) oraz jakość proponowanego zadania

3

 

5

doświadczenie oferenta w realizacji tego typu zadań lub zadań o podobnym charakterze

3

 

6

ocena dotychczasowej współpracy z powiatem kościańskim (rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych środków na realizację zadań publicznych)

3

 

7

liczebność i charakterystyka odbiorców

3

 

8

przewidywane rezultaty realizacji zadania

8

 

III.  ocena kosztów realizacji zadania

 

 

1

rzetelność, przejrzystość oraz  adekwatność  przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego.

10

 

2

proponowany wkład rzeczowy organizacji (np. lokale, sprzęt, materiały) oraz osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków

3

 

3

proponowany wkład finansowy oferenta większy niż 10 %

5

 

razem

55

 

 

 1. Komisja Konkursowa przedkłada Zarządowi Powiatu Kościańskiego oferty, na które proponuje udzielenie dotacji. Propozycję otrzymania dotacji uzyskają organizacje, których oferty zdobyły co najmniej 50 % możliwych do uzyskania punktów (nie wszystkie oferty, które uzyskają co najmniej 50 % otrzymają   dotację).
 2. Zarząd Powiatu Kościańskiego na podstawie propozycji Komisji Konkursowej dokonuje wyboru najkorzystniejszych ofert i podpisuje z wybranymi oferentami umowy na realizację zadań.
 3. Rozstrzygnięcia konkursu Zarząd Powiatu Kościańskiego dokona w terminie do 29 lutego 2024 r., a następnie  poda do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej,  w  siedzibie Zarządu Powiatu Kościańskiego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń oraz na stronie internetowej powiatu kościańskiego http://www.powiatkoscian.pl.
 4. Nie przewiduje się odrębnego powiadomienia oferentów o wynikach konkursu.

 

 

 

 

 

X.      Ochrona danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO informuje się, że:

 1. Administratorem danych jest Starosta Kościański z siedzibą w Kościanie przy al. Tadeusza Kościuszki 22, 64-000 Kościan.
 2. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez

e-mail: iod@powiatkoscian.pl   lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

 1. Dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Podanie danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia konkursu.
 2. Dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom na podstawie przepisów prawa i nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym zostały zebrane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy o archiwizacji.
 4. Osoby posiadają prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. W celu realizacji swoich praw można się kontaktować poprzez e-mail: iod@powiatkoscian.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 5. Osobom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: 22 531 03 00), gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy o ochronie danych.
 6. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

XI.    Zrealizowane przez Zarząd Powiatu Kościańskiego w latach 2022 i 2023 zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym.

 

 1. W roku 2022  29 400  zł  przekazanych dotacji   

W roku 2023  33 400 zł przekazanych dotacji

Źródło: Starostwo Powiatowe w Kościanie

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama