Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Organizacja turystyki i wypoczynku dla dzieci, młodzieży Na co NGO-sy powinny zwrócić uwagę? Dowiedz się 24.04 o 15.00 na #ngoplLIVE >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Otwarty konkursu ofert w obszarze upowszechniania kultury fizycznej z zakresu realizacji 5 projektów wybranych przez...

Reklama
Otwarty konkursu ofert w obszarze upowszechniania kultury fizycznej z zakresu realizacji 5 projektów wybranych przez mieszkańców Województwa Śląskiego w ramach V edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego realizowanych w terminie od 01 marca 2024 do 15 grudnia 2024 roku
Nabór od 22.12.2023 do 12.01.2024 15:30
Departament Sportu
Łączny budżet 460,6 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 100 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Departament Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkursu ofert w obszarze upowszechniania kultury fizycznej z zakresu realizacji 5 projektów wybranych przez mieszkańców Województwa Śląskiego w ramach V edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego realizowanych w terminie od 01 marca 2024 do 15 grudnia 2024 roku..

 

Otwarty konkurs ofert w obszarze upowszechniania kultury fizycznej z zakresu realizacji   5 projektów wybranych przez mieszkańców Województwa Śląskiego w ramach  V edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego realizowanych  w terminie od 01 marca 2024 roku  do 15  grudnia 2024 roku.

Otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne w dziedzinie kultury fizycznej województwa śląskiego ogłaszany jest na podstawie:

art. 41 ust. 1, ust. 2 pkt ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 2094 z późn zm.), art. 4 ust. 1 pkt. 17  oraz art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1, 2, 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2023 poz. 571), , Uchwały nr 2049/454/VI/2023  Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 04 października 2023 roku w sprawie zatwierdzenia listy zadań do realizacji z podziałem na pule w V edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego, Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr VI/61/7/2023 z dnia 30 października 2023 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Samorządu Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2023 r., poz. 8371), Regulaminu przyznawania dotacji z budżetu Województwa Śląskiego na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w ramach organizacji otwartych konkursów ofert oraz z pominięciem otwartych konkursów ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stanowiącego załącznik do uchwały nr 1696/154/VI/2020 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 28 lipca 2020 r., Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030” stanowiącej załącznik do uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr VI/24/1/2020 z dnia 19 października 2020 roku.

Miejscem realizacji zadań określonych w konkursie jest obszar województwa śląskiego. Dopuszcza się realizację projektu w ramach V edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego poza obszarem województwa śląskiego pod warunkiem uczestnictwa mieszkańców województwa śląskiego- danego podregionu, który wygrał w głosowaniu mieszkańców.

 

Otwarty konkurs ofert dotyczy zadań realizowanych w ramach realizacji projektów wybranych                      w głosowaniu mieszkańców województwa śląskiegow ramach V edycji MBO.

 

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza w obszarze upowszechniania kultury fizycznej    z zakresu realizacji 5 projektów wybranych przez mieszkańców Województwa Śląskiego      w ramach  V edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego realizowanych  w terminie od 01 marca 2024 roku do 15  grudnia 2024 roku.

Realizowane będą projekty pn:

 1. W pogoni za mistrzostwem - organizacja obozu sportowego wraz z cyklem zajęć sportowych na kwotę 60 800,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy osiemset złotych 00/100)
 2. Zdrowe i aktywne dzieciaki na kwotę  100 000,00 zł ( słownie: sto tysięcy złotych 00/100)
 3. Sportowe Beskidy na kwotę 100 000,00 zł ( słownie: sto tysięcy złotych 00/100)
 4. Aktywni, zdrowi, bezpieczni- zajęcia samoobrony i sportów walki dla dzieci                             i młodzieży prowadzone przez trenerów sztuk i sportów walki w miasta na prawach powiatu: Chorzów, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Zabrze na kwotę 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100)
 5. Zajęcia sportowe dla dzieci z Żarek, Krzepic, Kamyka i z Częstochowy na kwotę 99 800,00 zł ( słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset złotych 00/100)

Przewiduje się wybór i finansowanie organizatorów zadań - jeden oferent

do jednego zadania.

 

 

 

Cel konkursu

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert w obszarze  upowszechniania kultury fizycznej  z zakresu realizacji zadania publicznego Województwa Śląskiego - 5 projektów wybranych przez mieszkańców Województwa Śląskiego  w ramach  V edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego realizowanych  w terminie od 01 marca 2024 do    15  grudnia 2024 roku w formie powierzenia, realizacji tych zadań wraz   z udzieleniem dotacji na sfinansowanie ich realizacji.

 

 1. Podmioty uprawnione

 

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające statutowo w obszarze kultury fizycznej:

 1. Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 571),
 2. Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,
  jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
 3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 4. Spółdzielnie socjalne,
 5. Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z 25 czerwca 2010 r. o  sporcie  (tj. Dz.U. z 2023r. poz. 2048), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

 

 1. Terminy składania ofert i rozstrzygnięć wraz z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach, ul. Ligonia 46, adres e-mail: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl.
 2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych (inspektor ochrony danych), adres e-mail: daneosobowe@slaskie.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach:
 1. Przeprowadzenia naboru i oceny wniosków w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia)

 • ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (w szczególności dział II, rozdział 2);
 • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (art. 14);
 • uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia programu współpracy samorządu województwa śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na dany rok oraz Regulaminu przyznawania dotacji z budżetu Województwa Śląskiego na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w ramach organizacji otwartych konkursów ofert oraz z pominięciem otwartych konkursów ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stanowiącym załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego.
 1. W przypadku przyznania dotacji i przyjęcia zlecenia realizacji zadania publicznego Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także w celach związanych z:
 • realizacją zawartej umowy (w szczególności rozliczenie dotacji w zakresie rzeczowym i finansowym, kontrola, sprawozdawczość oraz ewentualne ustalanie, obrona i dochodzenie roszczeń);
 • wykonywaniem obowiązków prawnych związanych z realizacją procesów księgowo-podatkowych oraz zapewnieniem adekwatności, skuteczności i efektywności wydawania środków publicznych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia) wynikający z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz innych przepisów prawa.

 1. Prowadzenia akt sprawy oraz archiwizacji dokumentacji zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia).
 1. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi w zakresie prowadzonej korespondencji, podmiotom realizującym archiwizację, podmiotom zapewniającym obsługę bankową oraz teleinformatyczną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, w tym dostawca elektronicznej platformy obsługi konkursów na dotacje na realizację zadań publicznych.

Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie krócej niż przez okres 5 lat od zakończenia sprawy, zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji, instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej.

Po upływie tych okresów akta sprawy będą podlegać ekspertyzie ze względu na ich charakter, treść i znaczenie. Na tej podstawie nastąpić może zmiana okresu przechowywania dokumentacji, włącznie z uznaniem jej za materiały podlegające wieczystemu przechowywaniu w Archiwum Państwowym.

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego. Jest Pani/Pan zobowiązana do podania danych osobowych, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w konkursie.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.
 4. Dane kontrahentów mogą być udostępniane organom i osobom uprawnionym do przeprowadzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego czynności kontrolnych i audytowych na podstawie odrębnych przepisów prawa wyłącznie w przypadku żądania dokumentów niezbędnych do przygotowania i przeprowadzenia kontroli,
 5. Pani/Pana adres poczty elektronicznej, może zostać wykorzystany do celów statystycznych w procesie badania zadowolenia klientów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i doskonalenia jakości usług. Może Pani/Pan zostać poproszona/y drogą elektroniczną o nieobowiązkowe wypełnienie anonimowej ankiety.

 

 

Oferty winne być złożone w formie elektronicznej przy użyciu generatora „WITKAC” dostępnego na stronie https://witkac.pl oraz wersji papierowej stanowiącej wydruk z generatora ofert, które należy złożyć do  12 stycznia  2024 roku.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 12 lutego 2024 roku.

 1. O zakwalifikowaniu oferty do konkursu decyduje data złożenia wersji elektronicznej oferty w generatorze wniosków Witkac.pl oraz potwierdzona właściwą pieczęcią, data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46, p. 164 lub Biura Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40 i Częstochowie przy ul. Sobieskiego 7). O zakwalifikowaniu oferty do konkursu decyduje, potwierdzona właściwą pieczęcią, data wpływu papierowej wersji oferty lub złożonej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej do Urzędu Marszałkowskiego Województwa bądź Publicznej Usługi Rejestrowanego Doręczenia Elektronicznego PURDE) należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 12.01.2024 roku do godziny 15.30.

 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert może być dłuższy.

Zadania przewidzanie do finansowania:

1 . ”W pogoni za mistrzostwem- organizacja obozu sportowego w raz z cyklem zajęć sportowych”

Cel: realizacja zadania będzie stanowić istotny impuls do rozwoju sportu  karate, samoobrona,               MMA oraz stworzenie  i poprawę warunków sprzyjających rozwojowi kultury fizycznej -                         organizacja obozu sportowego lipiec/sierpień 2024 wraz z cyklem zajeć sportowych dla 50 osób. Organizacja obozu sportowego w Jastrzębiej Górze zgodnie z treścią ogłoszenia pod                     warunkiem uczestnictwa mieszkańców województwa śląskiego- danego podregionu, który wygrał w głosowaniu mieszkańców.

Obszar: zadanie o zasięgu podregionalnym

Miejsce: Miasto Katowice, Mysłowice, Tychy oraz powiat bieruńsko-lędziński, powiat

pszczyński.

W ramach realizacji zadania Oferent zobowiązany będzie do:

1. Organizacji wakacyjnych warsztatów obozowych w tym- wynagrodzenia (trenerzy, kierownik obozu 4 osoby)
2.  Zakupu nagród dla uczestników obozu (rękawice bokserskie, kimona,tarcze treningowe,hoga)
3. Promocja projektu (plakaty, banery, roll -up reklamowy, ulotki)

4. Organizacji obozu (m.in wyżywienie, zakwatereowanie, transport, ubezpieczenie)

5.  Zapewnienie  atrakcji dla obozowiczów (bilety wstępów, przejazd, słodkości,dyplomy)

 

Zakup sprzętu specjalistycznego oraz materiałów niezbędnych do realizacji zadania (wyszczególnienie zakupu). Wartość jednostkowa zakupu nie może przekroczyć 10 000 złotych brutto.

 

Obligatoryjne rezultaty: realizacja zadania publicznego województwa śląskiego

p.n. W pogoni za mistrzostwem- organizacja obozu sportowego w raz z cyklem zajęć sportowych zgodnie z zaktualizowanym opisem poszczególnych działań/harmonogramu/zakładanych rezultatów realizacji zadania/kalkulacji przewidywanych kosztów.

 

2. „Zdrowe i aktywne dzieciaki”.

Cel: przygotowanie oferty wakacyjnej. W ramach zadania przeprowadzony zostanie cykl zajęć ogólnorozwojowych piłki nożnej w postaci mini turniejów dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym w następujących kategoriach: klasy 1-2 szkoły podstawowej, klasy 3-4 szkoły podstawowej,

klasy 5-6 szkoły podstawowej.

Obszar: podregion obejmujący powiaty: podregion obejmujący powiaty: będziński, zawierciański oraz miasta na prawach powiatu Dąbrowa Górnicza, Jaworzno,Sosnowiec.

W ramach realizacji zadania Oferent zobowiązany będzie do:

 1. Organizacji spotkania dla dzieci ze specjalistami (dietetyk, pierwsza pomoc przedmedyczna,psycholog sportowy)
 2. Zakupu sprzetu sportowego do realizacji zadania w tym upominki dla uczestników                            (zakup kpl. bramek orlikowych 4x4000, żakowych 4x4000, kpl. meczowych dla drużyn, piłki)
 3. Woda i poczęstunek dla uczestników (zakup napojów i poczęstunku na turnieje                             sportowe - woda oraz posiłki
 4.  Obsługa turniejów (trenerzy, sędziowie, opieka medyczna) - 8 turniejów w ciągu roku po 4 w każdym mieście w kategorii orlik i żak - 4 trenerów na każdym turnieju ( w tym obsługa medyczna i sędziowiowska),
 5.  Promocja zadania (tv, prasa, druk materiałów, materiały promocyje).

 Zakup sprzętu specjalistycznego oraz materiałów niezbędnych do realizacji zadania (wyszczególnienie zakupu). Wartość jednostkowa zakupu nie może przekroczyć 10 000 złotych brutto.

 

Obligatoryjne rezultaty: realizacja zadania publicznego województwa śląskiego p.n. „Zdrowe i aktywne dzieciaki” zgodnie z zaktualizowanym opisem poszczególnych działań/harmonogramu/zakładanych rezultatów realizacji zadania/kalkulacji przewidywanych kosztów.

 

3. „Sportowe Beskidy”.

Cel: Projekt "Sportowe Beskidy" polega na organizacji 8 wydarzeń sportowych, a jego głównymi celami są zwiększenie aktywności dzieci, młodzieży i dorosłych oraz integracja lokalnego środowiska. W ramach projektu planowana jest realizacja:
- Pikniku Ekologiczno-Sportowego,

- Pikniku Sportowego "Milówka 2024",

- Pikniku Sportowego,"Ustroń 2024",

- cyklu Rodzinnych Dni Sportu z dziećmi w wieku szkolnym,

- cyklu Rodzinnych Dni Sportu z dziećmi w wieku przedszkolnym,

- Integracyjnego wejścia na górę Czantoria "Dzieciaki na szlaku" ,

- Integracyjnego wejścia na górę Czantoria "Rodzina na szlaku" ,

- cyklu Turniejów Miłośników Sportu w piłce nożnej, tenisie stołowym i szachach.

Obszar: zadanie o zasięgu podregionalnym.

Miejsce: projekt skierowany do powiatów: bielski, cieszyński, żywiecki oraz miasto na prawach powiatu Bielsko-Biała

Miejsce: obiekty sportowe Milówka,Ustroń

W ramach realizacji zadania Oferent zobowiązany będzie do:

1.Organizacji Pikniku Ekologiczno-Sportowego - usługi animacyjne- wodzirej, malowanie twarzy,
zabawy dla dzieci najmłodszych,
2. Organizacji Pikniku Ekologiczno-Sportowego - wynajem dmuchańców,

3. Organizacji Pikniku Ekologiczno-Sportowego – wyżywienie,

4. Organizacji Pikniku Sportowego "Milówka 2024" - wynajem dmuchańców,

5. Organizacji Pikniku Sportowego "Milówka 2024" - trofea - puchary, medale, statuetki,
6. Organizacji Pikniku Sportowego "Milówka 2024" - obsługa techniczna 2 osoby),
7.Organizacji Pikniku Sportowego "Ustroń 2024" - usługi animacyjne -wodzirej, malowanie twarzy,
zabawy dla dzieci najmłodszych,

8. Organizacji Pikniku Sportowego "Ustroń 2024" - wynajem dmuchańców,

9. Organizacji Pikniku Sportowego "Ustroń 2024" – wyżywienie,

10. Organizacji Rodzinnych Dni Sportu dla dzieci szkolnych w Ustroniu - usługi animacyjne
-wodzirej, malowanie twarzy, zabawy dla dzieci najmłodszych,

11. Organizacji Rodzinnych Dni Sportu dla dzieci szkolnych w Ustroniu - trofea sportowe:

puchary, medale, statuetki.

12. Organizacji Rodzinnych Dni Sportu dla dzieci szkolnych w Ustroniu – wyżywienie,

13. Organizacji Rodzinnych Dni Sportu dla dzieci szkolnych w Ustroniu - obsługa techniczna, obsługa w trakcie pikniku (5 osób),
14. Organizacji Rodzinnych Dni Sportu dla dzieci szkolnych w Ustroniu - usługi animacyjne
-wodzirej, malowanie twarzy, zabawy dla dzieci najmłodszych,

15. Organizacji Rodzinnych Dni Sportu dla dzieci przedszkolnych w Ustroniu – wyżywienie,

16. Organizacja Rodzinnych Dni Sportu dla dzieci przedszkolnych w Ustroniu - wynajem
dmuchańców,

17. Organizacji marszobiegu "Dzieciaki na szlaku" - usługa animacyjna -wodzirej, malowanie
twarzy, zabawy dla dzieci najmłodszych,

18. Organizacji marszobiegu "Dzieciaki na szlaku" - materiały plastyczne,

19. Organizacji marszobiegu "Dzieciaki na szlaku" - usługa kateringowa,
20. Organizacji marszobiegu "Dzieciaki na szlaku" - trofea - puchary, medale i statuetki,
21. Organizacja marszobiegu "Dzieciaki na szlaku" - obsługa techniczna –przygotowanie, obsługa w trakcie pikniku (5 osób),
22. Organizacji marszobiegu "Rodzina na szlaku" - usługa animacyjna -wodzirej, malowanie

twarzy, zabawy dla dzieci najmłodszych.
23. Organizacji marszobiegu "Rodzina na szlaku" - usługa kateringowa,
24. Organizacji marszobiegu "Rodzina na szlaku" - trofea - puchary, medale, statuetki,

25. Organizacji marszobiegu "Rodzina na szlaku" - obsługa techniczna -przygotowanie (5 osób),
26. Organizacji Turniejów Miłośników Sportu - obsługa sędziowska (11 osób),
27. Organizacji Turniejów Miłośników Sportu - obsługa sędziowska (11 osób),
28. Organizacji Turniejów Miłośników Sportu - sprzęt sportowy - piłki, znaczniki, narzutki, worki na
piłki,

29. Koordynacja projektu (przygotowanie projektu, realizacja, podsumowanie, sprawozdanie
finansowe, sprawozdanie merytoryczne.

Zakup sprzętu specjalistycznego oraz materiałów niezbędnych do realizacji zadania (wyszczególnienie zakupu). Wartość jednostkowa zakupu nie może przekroczyć

10 000 złotych brutto.

Obligatoryjne rezultaty: realizacja zadania publicznego województwa śląskiego Sportowe Beskidy, zgodnie z zaktualizowanym opisem poszczególnych działań/harmonogramu/zakładanych rezultatów realizacji zadania/kalkulacji przewidywanych kosztów.

 

4. ” Aktywni, zdrowi, bezpieczni- zajęcia samoobrony i sportów walki dla dzieci i młodzieży prowadzone przez trenerów sztuk i sportów walki w miasta na prawach powiatu: Chorzów, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Zabrze”.

Cel: Prowadzenie ogólnorozwojowych zajęć sportowych z elementami samoobrony( treningi prowadzić będą licencjonowani trenerzy oraz instruktorzy sportów walki min : JU-JITSU , KICKBOXINGU ,JUDO ,BOKSU,TAEKWONDO). Wyrównanie szans poprzez dążenie do wszechstronnego rozwoju osobowego w wymiarze fizycznym psychicznym zdrowotnym i społecznym.

Obszar: zadanie o zasięgu podregionalnym.

Miejsce: zadanie o zasięgu podregionalnym obejmujący powiaty: Chorzów, Piekary, Ruda

Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Zabrze.

W ramach realizacji zadania Oferent zobowiązany będzie do:

1.Ubezpieczenie NNW  dla uczestników- 400 osób,

2. Zakup pamiątkowych statuetek dla wszystkich uczestników projektu- 400 szt,
3. Zakup pamiątkowych certyfikatów dla wszystkich uczestników projektu- 400 szt,
4. Zakup pamiątkowych koszulek dla wszystkich uczestników projektu- 400 szt,
5. Zakup sprzętu sportowego dla 3 pierwszych miejsc,

6. Opracowanie projektów graficznych ( strona internetowa, plakaty, ulotki ,koszulki oraz

niezbędne elementy do realizacji zadania),
7. Wynagrodzenie trenerów , instruktorów prowadzących zajęcia dla 20 grup ,
8. Wynagrodzenie dla Koordynatora projektu ,

9. Zakup napojów,

Zakup sprzętu specjalistycznego oraz materiałów niezbędnych do realizacji zadania (wyszczególnienie zakupu). Wartość jednostkowa zakupu nie może przekroczyć

10 000 złotych brutto.

Obligatoryjne rezultaty: realizacja zadania publicznego województwa śląskiego pn: Aktywni , zdrowi, bezpieczni- zajęcia samoobrony i sportów walki dla dzieci i młodzieży prowadzone przez trenerów sztuk i sportów walki w miasta na prawach powiatu: Chorzów, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Zabrze, zgodnie ze zaktualizowanym opisem poszczególnych działań/harmonogramu/ zakładanych rezultatów

realizacji zadania/kalkulacji przewidywanych kosztów.

 

5. Zajęcia sportowe dla dzieci z Żarek, Krzepic, Kamyka i z Częstochowy”.

Cel: Przeprowadzenie zajęć sportowych - treningi piłkarskie dla chłopców i dziewczynek z miejscowości i okolic Żarki, Krzepice,Kamyk i z Częstochowy. Zajęcia będą przeprowadzone dla grup dziecięcych i młodzieżowych. Grupy te będą uczestniczyć w turniejach piłkarskich organizowanych na terenie województwa śląskiego co najmniej dwie grupy treningowe dla dzieci i dzieci starszych organizowane minimum 2 razy w tygodniu.

Obszar: projekt skierowany do powiatów: częstochowski, kłobucki, myszkowski oraz miast na prawach powiatu Częstochowa.

Miejsce: Krzepice, Częstochowa, Konopiska,Żarki.

W ramach realizacji zadania Oferent zobowiązany będzie do:

1.wynagrodzenie  trenerów treningi łącznie 700 godzin

2. wynagrodzenie asystentów treningi  łącznie  700 godzin
3. zakup piłek- 80 szt
4. zakup medali na -2 turnieje 160 szt.

5. zakup - catering, napoje na- 2 turnieje

6. koszty uczestnictwa w turniejach  w tym transport

7. usługa sędziowska -2 turnieje

Zakup sprzętu specjalistycznego oraz materiałów niezbędnych do realizacji zadania (wyszczególnienie zakupu). Wartość jednostkowa zakupu nie może przekroczyć 10 000 złotych brutto.

Obligatoryjne rezultaty: realizacja zadania publicznego województwa śląskiego p.n. " Zajęcia sportowe dla dzieci z Żarek, Krzepic, Kamyka i z Częstochowy” zgodnie z zaktualizowanym opisem poszczególnych działań/harmonogramu/zakładanych rezultatów realizacji

zadania/kalkulacji przewidywanych kosztów.

 

 

 

 

 

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama