Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Organizacja turystyki i wypoczynku dla dzieci, młodzieży Na co NGO-sy powinny zwrócić uwagę? Dowiedz się 24.04 o 15.00 na #ngoplLIVE >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Sąsiedzkie Centrum Inicjatyw Lokalnych 2024 - kontynuacja (zadanie nr 1)

Reklama
Nabór od 22.12.2023 do 16.01.2024 23:59
Gabinet Prezydenta
Łączny budżet 1,006 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Miasto Poznań, Gabinet Prezydenta ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Sąsiedzkie Centrum Inicjatyw Lokalnych 2024 - kontynuacja (zadanie nr 1).

OTWARTY KONKURS OFERT

NR 30/2024

NA POWIERZANIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA

W OBSZARZE

DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH

w 2024 roku

 

I. Rodzaj zadań publicznych i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację

 

Lp.

Nazwa zadania publicznego

Poniesione wydatki w roku 2023

Planowane wydatki w roku 2024

1.

Sąsiedzkie Centrum Inicjatyw Lokalnych- kontynuacja 

769 000 zł

910 000 zł

2.

Sąsiedzkie Centrum Inicjatyw Lokalnych - nowe

50 500 zł

140 000 zł

 

II. Opis zadania publicznego

 1. Zadanie publiczne może być realizowane w formie powierzenia.
 2. Najważniejsze zadania jakie stawiać powinien sobie Sąsiedzki CIL, to wspieranie rozwoju społeczności lokalnej, tworząc przestrzenie dostępne i przyjazne dla mieszkańców, gdzie mogą oni nieodpłatnie realizować swoje pomysły i integrować się z sąsiadami. Sąsiedzki CIL wykorzystuje dostępne narzędzia animowania współpracy sąsiedzkiej i uaktywnia liderów lokalnych.
 3. Podejmowane działania powinny sprzyjać nawiązywaniu sąsiedzkich relacji, być otwarte na społeczność lokalną i być przez nią współtworzone, dawać mieszkańcom przestrzeń, wiedzę i wsparcie do realizacji własnych pomysłów na lokalne działania, wspierać rozwój wolontariatu, włączać się w życie okolicy.
 4. Organizacje mogą ubiegać się o dotację na realizację zadania ze środków Gabinetu Prezydenta UMP – maksymalnie 65 000,00 zł na jedno SCIL.

  Jeżeli organizacja planuje ubiegać się o realizację zadania SCIL na terenie Rady Osiedla, która przekazała środki na ten cel, organizacja może zawnioskować na pulę powiększoną o środki właściwej RO (wykaz w tabeli poniżej).       

   

  Rady Osiedla, które przekazały środki finansowe na kontynuację działań Sąsiedzkiego Centrum Inicjatyw Lokalnych:

   

  lp.

  Rada Osiedla

  Wysokość środków

  Łączna maksymalna do uzyskania kwota dotacji

  1

  Fabianowo – Kotowo

  4 000

  69 000

  2

  Górczyn

  10 000

  75 000

  3

  Naramowice

  15 000

  80 000

  4

  Piątkowo- Północ

  8 500

  73 500

  5

  Podolany

  33 251

  98 251

  6

  Stare Winogrady

  10 000

  75 000

  7

  Strzeszyn

  10 000

  75 000

  8

  Starołęka-Minikowo-Marlewo

  5 000

  70 000

III. Zasady przyznawania dotacji

 1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2022 poz.1327) prowadzące działalność statutową w dziedzinie, której dotyczy otwarty konkurs ofert (zwane dalej oferentami).
 2. Oferta realizacji zadania publicznego (zwana dalej ofertą) musi spełniać wszystkie warunki określone w ustawie z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Oferta musi być złożona w języku polskim.
 4. Za błędy formalne oferty uznaje się:
  1) niezłożenie potwierdzenia złożenia oferty w formie określonej w ogłoszeniu konkursowym;

  2) złożenie potwierdzenia złożenia oferty po terminie;

  3) złożenie oferty przez podmiot lub podmioty nieuprawnione;

  4) złożenie potwierdzenia złożenia oferty bez podpisów osób upoważnionych.
   
 5. Dopuszcza się możliwość jednokrotnego uzupełnienia, w terminie do 2 dni roboczych od dnia oceny formalnej, błędu formalnego polegającego na złożeniu potwierdzenia złożenia oferty bez podpisów osób upoważnionych. Informacja o możliwości uzupełnienia ww. błędu formalnego przekazywana jest oferentowi za pomocą platformy.
 6. W przypadku nieuzupełnienia błędu formalnego, o którym mowa w ust. 5, oferty, które ww. błąd zawierają, zostają odrzucone. Oferty niespełniające warunków formalnych nie będą oceniane pod względem merytorycznym.
 7. Nie dopuszcza się możliwości wyceny wkładu rzeczowego oraz świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania.
 8. Nie wyraża się zgody na bezpośrednie wykonanie całości zadania publicznego przez podmiot niebędący stroną umowy, jednakże dopuszcza się możliwość podzielenia części zadania, tj. działań niezbędnych do realizacji zadania publicznego w zakresie wskazanym w ofercie.
 9. Wskazane jest, aby Oferent w ofercie określił i opisał ryzyka związane z osiągnięciem zaplanowanych rezultatów realizacji zadania publicznego.

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania publicznego

 1. Termin realizacji zadania publicznego: maksymalnie od 12 lutego 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
 2. Termin wydatkowania środków przekazanych oferentom w ramach dotacji na realizację zadania publicznego: od 12 lutego 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
 3. Oferent zobowiązuje się do realizacji zadania publicznego na zasadach określonych w umowie o powierzenie realizacji zadania publicznego (zwanej dalej umową).
 4. Od oferenta wymaga się informowania opinii publicznej o otrzymanej dotacji ze środków budżetu Miasta Poznania.
 5. Po zakończeniu realizacji zadania publicznego oferent zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z jego realizacji, zgodnie z zapisami umowy.
 6. W kalkulacji przewidywanych kosztów zadania publicznego (stanowiącej część oferty) należy uwzględnić wyłącznie koszty niezbędne do realizacji tego zadania. W ww. kalkulacji nie uwzględnia się podatku od towarów i usług (VAT) w wysokości, w której podatnikowi przysługuje prawo do jego odzyskania lub rozliczenia w deklaracjach składanych do Urzędu Skarbowego, przy czym:

  1) oferenci, którzy nie mają prawnej możliwości odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania publicznego (dla których podatek VAT jest kosztem), sporządzają kalkulację przewidywanych kosztów zadania publicznego w kwotach brutto (łącznie z podatkiem VAT);

  2) oferenci, którzy mają możliwość odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania publicznego (w całości lub w części), sporządzają kalkulację przewidywanych kosztów zadania publicznego w kwotach netto (tj. nie uwzględniają w nich kwot podatku VAT, które będą podlegały odzyskaniu lub rozliczeniu).
   
 7. Możliwość odzyskania podatku VAT rozpatruje się w świetle przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
 8. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi działaniami określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów zadania publicznego, w wysokości do 20%. Dopuszcza się dowolne zmniejszanie poszczególnych pozycji działań, wynikające z ich przesunięcia.
 9. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonane zmiany w zakresie poszczególnie przyjętych rezultatów zadania publicznego. Zmiany powyżej 15% poszczególnych założonych rezultatów wymagają zgody Miasta Poznania oraz aneksu do umowy.
 10. Zadania uznaje się za zrealizowane, jeżeli oferent zrealizuje każdy z założonych w ofercie rezultatów na poziomie minimum 85%.
 11. Oferent przy realizacji zadania publicznego odpowiedzialny jest za uwzględnienie minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, określonych w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2240 z późn. zm.).
 12. W celu ochrony środowiska naturalnego przed negatywnymi skutkami użycia przedmiotów jednorazowego użytku wykonanych z tworzyw sztucznych w umowie o powierzenie/wsparcie realizacji zadania publicznego zleceniobiorca zobowiązany będzie do:

  1) wyeliminowania z użycia przy wykonywaniu umowy jednorazowych talerzy, sztućców, kubeczków, mieszadełek, patyczków, słomek i pojemników na żywność wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych i zastąpienia ich wielorazowymi odpowiednikami lub jednorazowymi produktami ulegającymi kompostowaniu lub biodegradacji, w tym wykonanymi z biologicznych tworzyw sztucznych spełniających normę EN 13432 lub EN 14995;

  2) podawania poczęstunku bez używania jednorazowych talerzy, sztućców, kubeczków, mieszadełek, patyczków, słomek i pojemników na żywność wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych;

  3) podawania wody lub innych napojów w opakowaniach wielokrotnego użytku lub w butelkach zwrotnych;

  4) podawania do spożycia wody z kranu, jeśli spełnione są wynikające z przepisów prawa wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;

  5) wykorzystywania przy wykonywaniu umowy materiałów, które pochodzą lub podlegają recyklingowi;

  6) rezygnacji z używania jednorazowych opakowań, toreb, siatek i reklamówek wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych;

  7) nieużywania balonów wraz z plastikowymi patyczkami;

  8) niewypuszczania chińskich lampionów;

  9) nieużywania sztucznych ogni i petard. 
   
 13. Oferent zobowiązany jest wypełnić w całości punkt III.5 oferty, tj.: Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego, oraz pkt III.6 Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego.
 14. Nie dopuszcza się finansowania z dotacji wydatków inwestycyjnych, a także zakupu środków trwałych niezwiązanych z realizacją zadania publicznego.
  Zakup środków trwałych z dotacji możliwy jest jedynie w przypadku, gdy środki trwałe służą bezpośrednio realizacji zadania publicznego, a ich zakup jest niezbędny dla prawidłowego i efektywnego zrealizowania zadania publicznego lub jego części. Jednocześnie zakupione środki trwałe powinny służyć bezpośrednio odbiorcom zadania publicznego. Łączna wartość środków trwałych zakupionych przez Oferenta, spełniających powyższe kryteria, nie może przekroczyć 5% wartości udzielonej dotacji. W wyjątkowych sytuacjach, możliwe jest zwiększenie ww. limitu, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Gabinetu Prezydenta Urzędu Miasta Poznania.
 15. W przypadku, kiedy dotacja zostanie przyznana w mniejszej kwocie niż kwota wnioskowana z oferty, należy dokonać aktualizacji oferty przy zachowaniu proporcji wskazanych w ofercie. Wszelkie zmiany w opisie merytorycznym zadania/harmonogramie/opisie poszczególnych działań i kalkulacji przewidywanych kosztów muszą być zawarte w uzgodnieniu z pracownikiem merytorycznym prowadzącym dotacje ze strony Gabinetu Prezydenta Urzędu Miasta Poznania.
 16. Oferent zobowiązany jest do dokonania aktualizacji oferty. Jeżeli oferent nie dokona aktualizacji oferty w terminach wskazanych przez Zleceniodawcę, ten może odstąpić od zawarcia umowy dotacyjnej.
 17. Oferent ma obowiązek dbać o bezpieczeństwo w trakcie realizacji zadania publicznego.
 18. Oferent w trakcie realizacji zadania publicznego zobowiązany jest do przestrzegania  obowiązujących w Polsce obostrzeń  związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS–CoV-2, w szczególności śledzenia komunikatów, wytycznych i zaleceń Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i innych właściwych służb i organów. Zleceniobiorca zobowiązany jest do  przekazania odbiorcom zadania publicznego informacji dotyczących obostrzeń związanych z sytuacją zagrożenia epidemicznego.
 19. Inne warunki realizacji zadania publicznego zostały ujęte w regulaminach stanowiących załączniki 1 i 2 do niniejszego ogłoszenia.

 

V. Termin i sposób składania ofert oraz potwierdzenia złożenia ofert

 1. Ofertę należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy www.witkac.pl (zwanej dalej platformą) w terminie do 16 stycznia 2024 r.
 2. Wygenerowane za pomocą platformy, wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy podpisać, zeskanować i wysłać  drogą e-mailową w formie skanu lub dokumentu podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: prd@um.poznan.pl oraz  do wiadomości: cil@um.poznan.pl (w jednej wiadomości), nie później niż w terminie do 3 dni robocze od dnia zakończeniu naboru za pomocą platformy, tj. do 19 stycznia 2024 r.
 3. Za datę dostarczenia potwierdzenia złożenia oferty do Urzędu Miasta Poznania uznaje się datę wpływu skanu lub dokumentu podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mailowy: prd@um.poznan.pl oraz do wiadomości: cil@um.poznan.pl (w jednej wiadomości), w terminie do 19 stycznia 2024 r.
 4. Potwierdzenie złożenia oferty w formie papierowej należy dostarczyć do Urzędu Miasta Poznania przy podpisaniu umowy. Potwierdzenie złożenia oferty w formie papierowej dotyczy organizacji, które otrzymały dofinansowanie.
 5. Dopuszcza się możliwość wycofania przez oferenta oferty złożonej za pomocą platformy na każdym etapie jej dalszego procedowania. Pracownik merytoryczny wycofuje ofertę za pomocą platformy, po złożeniu przez oferenta pisemnego lub elektronicznego oświadczenia o wycofaniu oferty.

 

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania ich wyboru          

 1. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nastąpi najpóźniej do dnia 9 lutego 2024 r.
 2. Przy wyborze ofert stosowany jest tryb otwartego konkursu ofert, określony w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Za ofertę ocenioną pozytywnie uważa się każdą, która uzyska średnią liczbę punktów powyżej 51 w skali oceny od 0 do 100. Nie wszystkie oferty ocenione pozytywnie muszą uzyskać środki finansowe z budżetu Miasta Poznania.
 4. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert, wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji, dokonuje Prezydent Miasta Poznania, w formie zarządzenia.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama