Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Organizacja turystyki i wypoczynku dla dzieci, młodzieży Na co NGO-sy powinny zwrócić uwagę? Dowiedz się 24.04 o 15.00 na #ngoplLIVE >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

"KONKURS-KULTURA 2024" otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie kultury...

Reklama
"KONKURS-KULTURA 2024" otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Nabór od 14.12.2023 do 12.01.2024 15:30
Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego
Łączny budżet 500 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje od 1 do 30 tys. PLN
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: "KONKURS-KULTURA 2024" otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Załącznik
do uchwały nr DXXIX/9329/2023
Zarządu Województwa Lubelskiego
z dnia 12 grudnia 2023 r.

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), Zarząd Województwa Lubelskiego

ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Konkurs-Kultura 2024”
z terminem realizacji od 23 lutego 2024 r. do 16 grudnia 2024 r.

Cel konkursu:

Celem przeprowadzenia otwartego konkursu ofert jest wyłonienie i dofinansowanie projektów dotyczących realizacji zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

I. Rodzaj wspieranego zadania.

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Wsparcie zadań publicznych dotyczy:

 1. organizowania na terenie województwa lubelskiego festiwali, koncertów, konkursów, plenerów, wystaw i innych zadań z zakresu kultury o zasięgu wojewódzkim, ogólnokrajowym i międzynarodowym;
 2. udziału w festiwalach, koncertach, wystawach, konkursach z zakresu kultury o charakterze wojewódzkim, ogólnokrajowym i międzynarodowym;
 3. wspierania ruchu towarzystw regionalnych (zjazdy, konferencje, sympozja), organizacji przedsięwzięć propagujących dzieje regionu i jego kulturę;
 4. wspierania twórczości ludowej, ochrony unikalnych i zanikających zawodów i umiejętności artystycznych;
 5. wspierania inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wspieranie realizacji zadań.

 1. Zarząd Województwa Lubelskiego planuje przeznaczyć kwotę 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) na realizację zadań wybranych w ramach konkursu. Kwota ta może ulec zmniejszeniu w przypadku, gdy zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu województwa w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.
 2. W przypadku niewykorzystania w całości środków na realizację zadań ogłoszonych niniejszym konkursem, Zarząd Województwa Lubelskiego może ogłosić nowy konkurs na nabór ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego planowanych do realizacji w 2024 r. lub przeznaczyć środki na zlecenie zadań z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

III. Podmioty uprawnione do składania ofert:

 1. Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są:
  1. organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571),
  2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
  3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
  4. spółdzielnie socjalne,
  5. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2023 r. poz. 2048), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
 2. O dotację na realizację zadania mogą się ubiegać oferenci, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem, że prowadzą działalność statutową w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

IV. Zasady przyznawania dotacji.

1.Zasady przyznawania dotacji określają przepisy:

 1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571),
 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.),
 3. uchwała nr LII/739/2023 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 31 października 2023 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Samorządu Województwa Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok” (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2023 r. poz. 6412).
 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 r. poz. 2057).
 2. Ofertę należy obligatoryjnie:
 1. wypełnić i złożyć w formie elektronicznej za pomocą platformy internetowej „WITKAC”

dostępnej na stronie www.witkac.pl oraz

 1. złożyć w formie papierowej zgodnej z wersją elektroniczną przygotowaną w elektronicznym generatorze ofert.
 1. Oferta musi być czytelnie i kompletnie wypełniona oraz zawierać wszystkie wymagane informacje i załączniki.
 2. Wszystkie pozycje formularza oferty muszą zostać wypełnione zgodnie z pouczeniem co do sposobu wypełniania oferty.
 3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, nie gwarantuje również przyznania dotacji w wysokości wnioskowanej przez oferenta.
 4. Ten sam Podmiot może złożyć maksymalnie 1 ofertę w ogłoszonym konkursie. Złożenie przez ten sam Podmiot większej ilości ofert niż 1 w tym samym konkursie spowoduje, że żadna ze złożonych przez ten Podmiot ofert nie będzie rozpatrywana.
 5. Oferty podmiotów, w stosunku do których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne lub które zalegają z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych lub/i na ubezpieczenie społeczne, nie będą rozpatrywane.
 6. Wkład osobowy - rozumiany jest jako praca społeczna członków organizacji i świadczenia wolontariuszy planowana do zaangażowania w realizację zadania publicznego. Przy wycenie wkładu osobowego należy: opisać kryterium wyceny wkładu osobowego, który został przewidziany do realizacji zadania; zdefiniować rodzaj wykonywanej przez wolontariusza nieodpłatnej pracy (tabela IV. 2. Zasoby kadrowe, rzeczowe i finansowe oferenta, które będą wykorzystane do realizacji zadania).
 7. Nie przewiduje się wyceny wkładu rzeczowego w części V. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego.
 8. Wypełnienie części III tabela 6. Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego - jest obowiązkowe.
 9. Oferent zobowiązuje się wykonać zadanie publiczne przy wdrożeniu stosownych rozwiązań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2022 r. poz. 2240).
 10. W budżecie zadania Oferent zabezpiecza minimum 10% wkładu własnego finansowego w całkowitych kosztach zadania. W przypadku przyznania dotacji w wysokości niższej od wnioskowanej, Oferent musi wykazać w zaktualizowanej ofercie realizacji zadania publicznego wkład własny finansowy nie mniejszy niż 10% wartości zadania.
 11. Wkładem własnym finansowym są środki finansowe własne, z innych źródeł tj.: środki finansowe z innych źródeł publicznych oraz pozostałe środki finansowe przeznaczone na realizację zadania.
 12. Wnioskowana dotacja na zadanie nie może przekroczyć 50% wartości zadania i nie może być wyższa niż 30 000 zł.
 13. W trakcie realizacji zadania dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w szacunkowej kalkulacji przewidywanych kosztów. Przesunięcie uznaje się za zgodne z umową, gdy dana pozycja kosztu nie zwiększyła się o więcej niż 30%.
 14. Dotacja może być przeznaczona na:
  1. nagrody – pieniężne (indywidualne) i rzeczowe,
  2. usługi poligraficzne,
  3. honoraria, wynagrodzenia dla osób bezpośrednio zatrudnionych przy realizacji zadania, w tym na podstawie umowy o dzieło/zlecenie, z wyłączeniem osób wchodzących w skład organu zarządzającego,
  4. wynajem nagłośnienia, oświetlenia, sali, sceny,
  5. zakup materiałów niezbędnych dla wykonania zadania,
  6. zakup materiałów związanych z promocją Województwa Lubelskiego m.in.: banery, rollup, plakaty, ulotki, itp.,
  7. wyżywienie (zakup usług żywieniowych - catering),
  8. zakwaterowanie,
  9. usługi transportowe.
 15. Dotacja nie może być wykorzystana na:
 1. koszty administracyjne zadania (np. zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe, koszty telekomunikacyjne, usługi internetowe, koszty związane z prowadzeniem księgowości, koszty wynajmu pomieszczeń na prowadzenie biura, media, zakup tonerów do drukarki, itp.),
 2. wydatki związane z realizacją warsztatów,
 3. zakup usług i elementów niezwiązanych bezpośrednio z realizacją zadania,
 4. zakup artykułów spożywczych,
 5. prace budowlane, zakupy majątkowe, zadania inwestycyjne i remontowe,
 6. wydatki związane z działalnością gospodarczą.
 1. Zadanie, na które oferent uzyskał dotację na podstawie niniejszego konkursu nie może być przedmiotem wniosku o dofinansowanie w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

V. Termin i warunki realizacji zadania.

 1. Termin realizacji zadania ustala się od 23 lutego 2024 r. do 16 grudnia 2024 r.
 2. Zadanie nie może być zrealizowane przez podmiot niebędący stroną umowy, chyba że zawarta umowa zezwala na wykonanie określonej części zadania przez ten podmiot.
 3. Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.

VI. Wymagane dokumenty.

 1. Oferta realizacji zadania publicznego powinna być wypełniona według wzoru oferty określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 r. poz. 2057).
 2. Do oferty powinien być dołączony aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących. W przypadku oddziału terenowego organizacji składającej ofertę niezbędne jest załączenie pełnomocnictwa zarządu głównego dla przedstawicieli ww. oddziału (liczba osób zgodna ze wskazaniem zawartym w KRS) do składania w imieniu tej organizacji oświadczeń woli w zakresie nabywania praw i zaciągania zobowiązań finansowych oraz dysponowania środkami przeznaczonymi na realizację zadania (w tym rozliczenia dotacji), o którego dofinansowanie stara się podmiot.
 3. W przypadku stowarzyszeń zwykłych (które powstały po 20.05.2016 r. lub dokonały zmian zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261) i zawierają w regulaminie działalności wymagane w rozdziale 6 ustawy (Prawo o stowarzyszeniach) informacje - do oferty powinien być złożony regulamin działalności stowarzyszenia.
 4. W przypadku oferty wspólnej należy dołączyć dokumenty potwierdzające podstawę prawną działania każdego z tych podmiotów oraz sposób reprezentacji.
 5. W przypadku braku w odpisie z KRS, w odpisie z innego rejestru lub ewidencji, danych dotyczących statutowej działalności, należy przedłożyć aktualny statut podmiotu lub inny równoważny dokument (jeśli przepisy dotyczące podmiotu nie nakładają obowiązku posiadania statutu).
 6. W przypadku załączników składanych w formie kserokopii każda strona załącznika winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione (nie dotyczy wydruku z Krajowego Rejestru Sądowego ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości) oraz opatrzona datą potwierdzenia zgodności z oryginałem. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi każda strona winna być podpisana czytelnym imieniem i nazwiskiem. Złożenie jedynie parafy jest niewystarczające do uznania, iż ww. dokument został prawidłowo podpisany.
 7. Oferta musi być podpisana przez oferenta zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji.
 8. Do oferty składanej na konkurs w Generatorze Witkac.pl nie ma obowiązku załączania skanu wymaganych powyżej dokumentów.

VII. Termin składania ofert.

Termin składania ofert (w formie elektronicznej i papierowej) upływa 12 stycznia 2024 r. o godzinie 15:30:00.

VIII. Miejsce i warunki składania ofert.

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest sporządzenie i złożenie oferty elektronicznie za pomocą platformy internetowej Witkac.pl.
 2. Po złożeniu przez platformę internetową Witkac.pl, wydrukowaną ofertę z jednakową sumą kontrolną należy podpisać przez uprawnione osoby, a następnie złożyć osobiście:

w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, 20-029 Lublin, ul. Artura Grottgera 4;

lub

przesłać pocztą lub przesyłką kurierską na ww. adres.

 1. O zachowaniu terminu złożenia wersji papierowej decyduje data doręczenia (wpływu) oferty do Urzędu Marszałkowskiego.

IX. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

 1. Oferty zostaną rozpatrzone przez komisję konkursową powołaną w celu opiniowania złożonych ofert przez Zarząd Województwa Lubelskiego w terminie do 22 lutego 2024 roku.
 2. Decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Województwa Lubelskiego w formie uchwały, w terminie o którym mowa w ust. 1.
 3. Do uchwały Zarządu Województwa Lubelskiego nie stosuje się trybu odwoławczego.
 4. Oferty nieprawidłowe pod względem formalnym nie będą poddane weryfikacji merytorycznej.
 5. Przy ocenie ofert pod względem formalnym brane będą pod uwagę następujące kryteria formalne.

Ocena formalna

 1. Oferta została złożona w elektronicznym generatorze ofert, jak również w wersji papierowej.
 2. Złożona oferta w wersji papierowej jest zgodna z wersją elektroniczną przygotowaną
  w elektronicznym generatorze ofert.
 3. Oferta została złożona na właściwym formularzu wskazanym w ogłoszeniu.
 4. Oferta w wersji papierowej została złożona w terminie wskazanym w ogłoszeniu konkursowym.
 5. Oferta została złożona przez podmiot uprawniony do jej złożenia, a którego działalność statutowa zgodna jest z zakresem zadania publicznego będącego przedmiotem konkursu.
 6. Oferta została prawidłowo wypełniona zgodnie z zapisami ogłoszenia konkursowego.
 7. Zadanie wpisuje się w cele konkursu.
 8. Oferta zawiera wymagane w ogłoszeniu załączniki.
 9. Oferta jest opatrzona datą oraz podpisem osoby upoważnionej lub podpisami osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta /oferentów. Podpisy powinny być opatrzone pieczątką imienną, w przypadku braku pieczątki – podpis powinien być czytelny, tzn. umożliwiający swobodną weryfikację osoby podpisującej się, powinien zawierać pełne imię i nazwisko. Złożenie jedynie parafy jest niewystarczające do uznania, iż ww. dokument został prawidłowo podpisany.
 10. Załącznikami złożone w formie kserokopii potwierdzone są na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione oraz opatrzone datą. Podpisy powinny być opatrzone pieczątką imienną, w przypadku braku pieczątki – podpis powinien być czytelny, tzn. umożliwiający swobodną weryfikację osoby podpisującej się, powinien zawierać pełne imię i nazwisko. Złożenie jedynie parafy jest niewystarczające do uznania, iż ww. dokument został prawidłowo podpisany.

Jeżeli w którymkolwiek z kryteriów od 1-10 została udzielona odpowiedź „nie” oferta nie spełnia wymogów formalnych i nie podlega ocenie merytorycznej.

 1. Przy ocenie ofert pod względem merytorycznym brane będą pod uwagę następujące kryteria merytoryczne.

Ocena merytoryczna

Kryteria merytoryczne (możliwa liczba punktów do uzyskania od 0 do 45):

 1. Zawartość merytoryczna zadania w tym: walory artystyczne, kulturotwórcze, interdyscyplinarność, nowatorstwo, cykliczność realizowanego zadania, udział znanych osób życia kulturalnego, zasięg realizowanego zadania (od 0 do 20 punktów).
 2. Ocena przedsięwzięcia pod względem wpływu na wzbogacenie oferty kulturalnej związanej z upamiętnieniem obchodów 550-lecia powstania Województwa lubelskiego (od 0 do 3 punktów).
 3. Rzetelność przedstawionego opisu planu i harmonogramu działań, w tym opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania, spójność działań z opisem
  i kosztorysem (od 0 do 5 punktów).
 4. Udział wkładu własnego finansowego w całkowitych kosztach zadania
  (od 0 do 5 punktów):
 • od 10 % do 20%      - 1 pkt
 • od 20,01% do 30%  - 2 pkt
 • od 30,01% do 40%  - 3 pkt
 • od 40,01% do 50%  - 4 pkt
 • powyżej 50,01%      - 5 pkt
 1. Przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania: rzetelność przedłożonego planu rzeczowo-finansowego, zasadność wydatkowania środków/analiza kosztów, spójność kalkulacji kosztów z opisem rzeczowym/merytorycznym (od 0 do 5 punktów).
 2. Posiadany wkład osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków (od 0 do 1 punktu).
 3. Doświadczenie oferenta w realizacji podobnych zadań. (od 0 do 3 punktów).
 4. Współpraca przy realizacji dotychczasowych zadań publicznych zleconych organizacji pozarządowej w tym: rzetelność i terminowość realizacji i rozliczenia zadania publicznego (od 0 do 3 punktów).
 1. Do dofinansowania z budżetu województwa rekomendowane będą zadania, które w ocenie merytorycznej uzyskają nie mniej niż 30 punktów.
 2. Informacja o wyborze ofert będzie zamieszczona na stronie internetowej www.lubelskie.pl, https://umwl.bip.lubelskie.pl, a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

X. Dane za lata 2022 i 2023.

Kwota dofinansowania na zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych wynosiła:

w 2022 roku – 631 153,21 zł,

w 2023 roku – 662 000,00 zł.

XI. Postanowienia końcowe.

 1. W przypadku gdy Zarząd Województwa Lubelskiego przyzna dotację na realizację zadania niższą niż wnioskowana w ofercie, Oferent może odstąpić od zawarcia umowy, powiadamiając o tym pisemnie Zarząd Województwa Lubelskiego lub może zawrzeć umowę na zmniejszony zakres rzeczowy i finansowy dofinansowanego zadania z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1.
 2. Przed przystąpieniem do zawarcia umowy Oferent winien przedstawić:
  1. zaktualizowaną ofertę realizacji zadania publicznego – w przypadku otrzymania dotacji niższej niż wnioskowana,
  2. oświadczenie o zgodności odpisu/wypisu z rejestru ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy lub innym aktem regulującym status prawny podmiotu.
 3. Zaktualizowana oferta realizacji zadania publicznego - winna być złożona w terminie umożliwiającym przygotowanie i zawarcie umowy.
 4. Zarząd Województwa Lubelskiego może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie zawarcia umowy w przypadku, gdy zaktualizowana oferta realizacji zadania publicznego rażąco odbiega od oferty.
 5. Dotacja nie może być wykorzystana przed datą podpisania umowy na realizację zadania, a szczegółowe terminy i warunki jej wykorzystania określi umowa.
 6. Oferent, który otrzyma dofinansowanie z budżetu województwa oraz podpisze umowę, zobowiązany jest do: zamieszczania we wszystkich materiałach związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, na banerach i własnych stronach internetowych herbu Województwa Lubelskiego oraz informacji o tym, że zadanie jest współfinansowane przez Województwo Lubelskie.
 7. Treść otwartego konkursu ofert ogłoszono na stronach internetowych www.lubelskie.pl i https://umwl.bip.lubelskie.pl, oraz zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.
 8. Podpisywanie umów będzie w całości uzależnione od spełnienia wymagań związanych z  sytuacją epidemiologiczną w kraju, które ustanowiono przepisami w sprawie ustanowienia określonych nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego czy stanu epidemii w Polsce, jak również od sytuacji geopolitycznej związanej z działaniami wojennymi prowadzonymi na terenie Ukrainy.

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 RODO[1]  informuję, że:

 1. Administratorem, który odpowiada za przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, jest Województwo Lubelskie, reprezentowane przez Zarząd Województwa Lubelskiego z siedzibą przy ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, www.lubelskie.pl, info@lubelskie.pl.
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem: ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin (adres mailowy: iod@lubelskie.pl).
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku
  z art. 5 ust. 1 i 4 pkt. 2, art. 11 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 4. Dane będą przetwarzane wyłączenie w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, oceny ofert, realizacji zadania zleconego wyłonionego w trybie tego konkursu oraz archiwizacji.
 5. Dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym usługi na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego: operatorom pocztowym i kurierom, dostawcom systemów informatycznych i usług, w tym Lubelskiemu Centrum Innowacji i Technologii, z zastrzeżeniem zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych.
 6. Dane będą przetwarzane przez okres archiwalny wynoszący zgodnie z wymaganiami prawnymi[2] 5 lat, a następnie dokumentacja zostanie poddana procedurze ekspertyzy archiwalnej. Okres przechowywania może zostać wydłużony przez Archiwum Państwowe.
 7. Ma Pani/Pan prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
 9. Podanie danych osobowych wynika z rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w ww. konkursie.

 

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

[2] Zostały one określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama