Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Organizacja turystyki i wypoczynku dla dzieci, młodzieży Na co NGO-sy powinny zwrócić uwagę? Dowiedz się 24.04 o 15.00 na #ngoplLIVE >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz integracji cudzoziemców...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz integracji cudzoziemców w powiecie bytowskim w roku 2024
Nabór od 12.12.2023 do 05.01.2024 15:30
Wydział Rozwoju i Spraw Społecznych
Łączny budżet 7 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 7 tys. PLN
Cudzoziemcy, migranci
Starostwo Powiatowe w Bytowie, Wydział Rozwoju i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz integracji cudzoziemców w powiecie bytowskim w roku 2024.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz integracji cudzoziemców, zgodnego z priorytetem opisanym w Rocznym Programie Współpracy na rok 2024, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację:

Prowadzenie działań na rzecz wsparcia zamieszkałych na terenie Powiatu Bytowskiego cudzoziemców w procesie integracji ze społecznością lokalną.

 

Wysokość środków z budżetu powiatu planowanych na realizację tego zadania w 2024 roku wynosi 7.000,00 zł.

W roku 2022 i 2023 na realizację zadania tego samego rodzaju przekazano po 7.000,00 zł,

Szczegółowych informacji dotyczących piątego zadania udziela: Tomasz Lis, Wydział Rozwoju i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Bytowie, pok. Nr 219 (I piętro),
tel. (59) 822-80-04, e-mail: t.lis@powiatbytowski.pl.

 1. Konkurs adresowany jest do podmiotów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeśli prowadzą działalność w sferach objętych konkursem.
 2. Wnioskowana kwota dotacji przypadająca na jedną ofertę nie może być wyższa niż 7.000,00 zł.
 3. Dotacja może zostać przyznana w wysokości do 99% wkładu finansowego przeznaczonego na realizację zadania.
 4. Z dotacji nie mogą być pokrywane wydatki:
  1. na nabycie lub dzierżawę gruntów, budowę, zakup budynków lub lokali,
  2. na udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
  3. poniesione na przygotowanie projektu,
  4. z tytułu kar, grzywien i opłat,
  5. na zakup napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych,
  6. na działalność gospodarczą, polityczną i religijną,
  7. na spłatę zaciągniętych kredytów, pożyczek, zobowiązań finansowych,
  8. na spłatę odsetek od zobowiązań uregulowanych po terminie płatności,
  9. powstałe przed terminem podpisania umowy,
  10. nieuwzględnione w ofercie,
  11. na przedsięwzięcia, które są dofinansowane z budżetu powiatu bytowskiego na podstawie innych przepisów.
 5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji oraz nie gwarantuje przyznania dotacji w wysokości wnioskowanej przez oferenta.
 6. W przypadku, gdy wysokość przyznanej dotacji jest niższa, niż wnioskowana w ofercie, oferent zobowiązany jest do dokonania aktualizacji planu i harmonogramu, opisu rezultatów i kalkulacji przewidywanych kosztów. Jednocześnie może negocjować zmniejszenie zakresu finansowego i rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
 7. Uruchomienie środków na realizację zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Bytowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Bytowskiego a podmiotem, którego oferta została wybrana.
 8. Wkład własny ponoszony przez podmiot wybrany do realizacji zadania, zostanie zaakceptowany od momentu podjęcia uchwały w sprawie wyboru ofert.
 9. Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu powinna rozpocząć się nie wcześniej niż 12 lutego 2024 r. i zakończyć się nie później niż 31 grudnia 2024 r. Zadanie winno być wykonane w terminie wskazanym w ofercie.
 10. Oferta powinna być skierowana w maksymalnym stopniu do mieszkańców powiatu bytowskiego.
 11. Zadanie określone w ofercie winno być realizowane z należytą starannością, zgodnie z warunkami określonymi w ofercie oraz umowie.
 12. W trakcie realizacji zadania może nastąpić zwiększenie procentowego udziału kwoty dotacji w całkowitych kosztach realizacji zadania określonych w umowie, o nie więcej niż 3 punkty procentowe.
 13. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów. Przesunięcie uznaje się za zgodne z umową, jeżeli dana pozycja kosztorysu nie wzrosła o więcej niż 20 %. Przesunięcia powyżej 20% wymagają uprzedniej pisemnej zgody organizatora. Pisemnej zgody wymaga również utworzenie nowej pozycji kosztowej. Powyższe zmiany wymagają aneksu do umowy.
 14. Zaangażowanie wkładu osobowego lub rzeczowego wymaga podania tych informacji w ofercie. Dowody poniesienia kosztów z wkładu niefinansowego powinny być przechowywane przez oferenta przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym oferent zrealizował zadanie publiczne.
 15. Zadanie nie może być realizowane przez podmiot nie będący stroną umowy.
 16. Podmiot, który otrzymał dotację zobowiązany jest do:
  1. wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację umowy,
  2. dostarczenia na wezwanie właściwego wydziału Starostwa Powiatowego w Bytowie oryginałów dokumentów finansowych oraz dokumentacji związanej z realizacją zadania (plakaty, zaproszenia, regulaminy, itp.), celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz prowadzenia właściwej dokumentacji.
 17. Przy realizacji zadania organizacja zobowiązana jest stosować zasady wynikające  z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.  

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama