Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Organizacja turystyki i wypoczynku dla dzieci, młodzieży Na co NGO-sy powinny zwrócić uwagę? Dowiedz się 24.04 o 15.00 na #ngoplLIVE >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Wsparcie dzieci i/lub młodzieży narażonych na ryzyko wystąpienia problemów związanych z uzależnieniami

Reklama
Nabór od 01.12.2023 do 29.12.2023 16:00
Dzielnica Mokotów
Łączny budżet 250 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 250 tys. PLN
Osoby uzależnione
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Mokotów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wsparcie dzieci i/lub młodzieży narażonych na ryzyko wystąpienia problemów związanych z uzależnieniami.

Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem ich związku z profilaktyką oraz pod względem ich zgodności ze Standardem zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży lub Standardem pracy środowiskowej (pedagogika podwórkowa, streetworking, pedagogika ulicy) – Załącznik nr 2 do Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii m.st. Warszawy na lata 2022-2025 (Uchwała Nr LXII/2012/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 marca 2022 roku).

 

Zachowania problemowe rozumiane są jako zachowania uniemożliwiające prawidłowe funkcjonowanie dzieci i/lub młodzieży w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym, takie jak: problemy w nauce, eksperymentowanie z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia behawioralne, problem agresji i przemocy w grupach rówieśniczych, podejmowanie innych zachowań ryzykownych.

 

Wszystkie zajęcia powinny stanowić element udokumentowanej, systematycznej pracy z dziećmi i młodzieżą oraz nie mogą stanowić samodzielnej strategii profilaktycznej.

 

A. Cele szczegółowe:

     • zmniejszenie liczby dzieci i/lub młodzieży wykazujących zachowania problemowe w środowisku rówieśniczym, szkolnym i rodzinnym;

• zwiększenie dostępu do różnych bezpłatnych form spędzania czasu wolnego, dla dzieci i/lub

młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej, środowiskowej, narażonych na

wystąpienie różnego rodzaju problemów, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z rodzin z

problemami uzależnień;

• zwiększenie dostępu do zajęć promujących wśród dzieci i/lub młodzieży zdrowy styl życia;

• zwiększenie dostępu do zajęć profilaktycznych podnoszących kompetencje życiowe, społeczne i

edukacyjne dzieci i młodzieży;

• podniesienie czynników chroniących oraz niwelowanie czynników ryzyka.

 

B. Adresaci:

• dzieci i/lub młodzież z Dzielnicy Mokotów. Zalecane uwzględnienie uczestników programu z

rejonów wymienionych w Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz

przeciwdziałania narkomanii m.st. Warszawy na lata 2022-2025 r. w zał. nr 1 do uchwały nr

LXII/2012/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 marca 2022 r., a także z rejonów Stegien,

Służewca, Służewa i ewent. z innych rejonów Mokotowa, jeśli realizator zrekrutuje dzieci/młodzież

spełniającą kryteria konkursu.

C. Formy realizacji zadania:

      • różnorodne pozalekcyjne zajęcia opiekuńczo – wychowawcze,prowadzone nieodpłatnie przez nauczyciela, trenera lub instruktora, zajęcia rozwijające zainteresowania własne tj. koła zainteresowań, sekcje merytoryczne, fakultety problemów, warsztaty tematyczne, zajęcia/warsztaty w FabLabach, zajęcia prowadzone metodą pedagogiki podwórkowej lub/i streetworkingu, wyjazdy profilaktyczne lub socjoterapeutyczne jako integralny element programu profilaktycznego;

      • preferowane będą zajęcia stacjonarne, jednak w uzasadnionych przypadkach, nie wyklucza się możliwości prowadzeniazajęć w formie on-line, które rozumie się jako przeprowadzenie zajęć za pomocą jednego z narzędzi do organizowania wideo spotkań w taki sposób, aby uczestnicy mogli połączyć się z prowadzącymi za pomocą komputerów, tabletów lub telefonów w miejscu swojego pobytu oraz czynnie uczestniczyć w programie.

 

D. Warunki realizacji zadania:

• program powinien zakładać współpracę z innymi instytucjami oraz rodziną dzieci i młodzieży;

• realizator zapewni kadrę posiadającą odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w pracy z

dziećmi i młodzieżą;

     • co najmniej jeden prowadzący zajęcia winien dysponować odpowiednimi kwalifikacjami w zakresie profilaktyki;

• realizatorzy dotrą do dzieci/młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, w szczególności

nie będącej do tej pory w systemie wsparcia;

• realizator zapewni potrzebne materiały/sprzęt dla uczestników programu (w przypadku

realizacji zajęć w formie on-line składający ofertę określi sposób dostarczenia uczestnikom

potrzebnych materiałów do zajęć, jeśli będą one potrzebne do ich przeprowadzenia);

• realizator przeprowadzi ewaluację po zakończeniu projektu wskazującą na osiągnięcie

rezultatów (lub nie);

• realizator przedstawi szczegółowy plan rekrutacji oraz przeprowadzi rekrutację uczestników;

• realizator zapewni odpowiedni lokal (jeśli jest potrzebny) do prowadzenia zajęć na terenie

Dzielnicy Mokotów;

• realizator odpowiada za bezpieczeństwo uczestników programu.

• wymagana dokumentacja bieżącej pracy podczas prowadzenia programu:

-program zajęć;

-dzienniki zajęć;

-systematycznie prowadzona lista obecności;

-w przypadku przeprowadzenia zajęćonline podstawą potwierdzenia obecności na zajęciach

będzie zdjęcie ekranu komputera przedstawiające listę uczestników, bądź wydruk z programu

komputerowego listy uczestników spotkania on-line.

 

Po podpisaniu umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się do przesyłania Zleceniodawcy drogą

mailową szczegółowego comiesięcznego Harmonogramu działań zawierającego miejsce, termin

oraz godzinę realizacji poszczególnych elementów programu.

 

     Zleceniobiorca, w zależności od zaproponowanych działań, zgodnie z ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, zweryfikuje

osoby biorące udział w realizacji programu pod kątem ich figurowania w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama