Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Organizacja turystyki i wypoczynku dla dzieci, młodzieży Na co NGO-sy powinny zwrócić uwagę? Dowiedz się 24.04 o 15.00 na #ngoplLIVE >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Wsparcie rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej ze szczególnym uwzględnieniem problemów alkoholowych i/lub przemocy w...

Reklama
Wsparcie rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej ze szczególnym uwzględnieniem problemów alkoholowych i/lub przemocy w rodzinie
Nabór od 01.12.2023 do 29.12.2023 16:00
Dzielnica Mokotów
Łączny budżet 305 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 305 tys. PLN
Rodziny, Dorośli, Osoby uzależnione
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Mokotów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wsparcie rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej ze szczególnym uwzględnieniem problemów alkoholowych i/lub przemocy w rodzinie.

      A. Cele szczegółowe:

•wsparcie członków rodzin zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i/lub przemocą w rodzinie;

•wsparcie dla dorosłych członków rodzin z problemem alkoholowym w pełnieniu podstawowych rólżyciowych i rodzinnych;

•podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców/opiekunów prawnych;

•podnoszenie umiejętności społecznych i komunikacyjnych w rodzinie.

 

B.Adresaci: rodziny (rodzice/opiekunowie prawni i ich dzieci) zagrożone wykluczeniem społecznym oraz osoby dorosłe z rodzin z problemem alkoholowym.

 

C.Formy realizacji zadania:

     • konsultacje indywidualne, zajęcia grupowe prowadzone metodami aktywnymi/warsztatowymi, zajęcia wspólne dla rodziców/opiekunów prawnych i dzieci, uczące jak wspólnie, konstruktywnie spędzać wolny czas oraz zajęcia kształtujące wzajemną komunikację itp.;

     • preferowane będą zajęcia stacjonarne, jednak w uzasadnionych przypadkach, nie wyklucza się możliwości prowadzeniazajęć w formie on-line, które rozumie się, jako przeprowadzenie zajęć za pomocą jednego z narzędzi do organizowania wideo spotkań w taki sposób, aby uczestnicy mogli połączyć się z prowadzącymi za pomocą komputerów, tabletów lub telefonów w miejscu swojego pobytu oraz czynnie uczestniczyć w programie.

 

     D.Warunki realizacji zadania:

•osoby prowadzące zajęcia muszą posiadać niezbędne kwalifikacje do prowadzenia programu potwierdzone dyplomem ukończenia np. studiów wyższych, studiów podyplomowych lub szkoleń, doświadczenie w pracy (min. 5 lat) lub/i kwalifikacje do pracy z grupami potwierdzone certyfikatami i/lub szkoleniami i/lub bogate (udokumentowane) doświadczenie zawodowe w zależności od zaproponowanych działań;

•realizator przedstawi, jako załącznik do oferty, dotychczasowe wyniki ewaluacji działań proponowanych w ramach programu (preferowana ewaluacja zewnętrzna);

•organizacja musi posiadać doświadczenie w prowadzeniu tego typu programów min. 5 lat;

•realizator przedstawi na etapie składania oferty szczegółowy plan rekrutacji;

•realizator przeprowadzi rekrutację uczestników;

•realizator zapewni odpowiedni lokal do prowadzenia zajęć na terenie Dzielnicy Mokotów;

•realizator dołączy do oferty rekomendację programu;

•realizator zapewni potrzebne materiały/sprzęt dla uczestników programu (w przypadku realizacji zajęć w formie on-line składający ofertę określi sposób dostarczenia uczestnikom potrzebnych materiałów do zajęć, jeśli będą one potrzebne do ich przeprowadzenia);

•realizator przeprowadzi ewaluację po zakończeniu projektu wskazującą na osiągnięcie rezultatów (lub nie);

•realizator odpowiada za bezpieczeństwo uczestników programu.

•wymagana dokumentacja:

      - systematycznie prowadzona lista uczestników (w przypadku przeprowadzenia zajęćonline podstawą potwierdzenia obecności na zajęciach będzie zdjęcie ekranu komputera przedstawiające listę uczestników, bądź wydruk z programu komputerowego listy uczestników spotkania on-line);

- konspekt zajęć grupowych, warsztatów.

 

Po podpisaniu umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się do przesyłania Zleceniodawcy drogą mailową szczegółowego comiesięcznego Harmonogramu działań zawierającego miejsce, termin oraz godzinę realizacji poszczególnych elementów programu.

 

Zleceniobiorca, w zależności od zaproponowanych działań, zgodnie z ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, zweryfikuje osoby biorące udział w realizacji programu pod kątem ich figurowania w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama