Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Organizacja turystyki i wypoczynku dla dzieci, młodzieży Na co NGO-sy powinny zwrócić uwagę? Dowiedz się 24.04 o 15.00 na #ngoplLIVE >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Wdrażanie programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w mokotowskich placówkach oświatowych

Reklama
Nabór od 01.12.2023 do 29.12.2023 16:00
Dzielnica Mokotów
Łączny budżet 240 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 240 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Mokotów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wdrażanie programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w mokotowskich placówkach oświatowych.

Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem ich zgodności ze Standardem jakości programów profilaktycznych realizowanych w szkołach i innych placówkach systemu oświaty, placówkach wsparcia dziennego oraz w środowisku lokalnym – Załącznik nr 2 do Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii m.st. Warszawy na lata 2022-2025 (Uchwała Nr LXII/2012/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 marca 2022 roku).

 

Preferowane będą programy profilaktyczne posiadające udokumentowane rekomendacje wydane przez jedną z instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie systemu rekomendacji profilaktycznych, programy autorskie, które zostały poddane ewaluacji zewnętrznej, potwierdzającej ich skuteczność oraz programy, które oprócz elementów skierowanych do dzieci/młodzieży zawierać będą również elementy skierowane do rodziców oraz pracowników placówek oświatowych.

 

Program profilaktyczny powinien zawierać następujące elementy:

- miejsce realizacji programu, potwierdzone w placówce oświatowej, w której będzie realizowany;

- opis problemu którego dotyczy (program powinien zmierzać do ograniczenia wpływu czynników ryzyka i wzmacniać działanie czynników chroniących związanych ze zidentyfikowanym problemem, wskazana diagnoza klasy lub grupy do której będzie skierowany program);

- opis odbiorców programu;

- określenie celów programu;

- opis założeń programu;

- opis działań związanych z realizacją programu (opis rodzaju działań, metody pracy, scenariusz);

- wykaz realizatorów programu.

 

A.Cele szczegółowe:

• wzrost i kształtowanie umiejętności życiowych i społecznych dzieci i młodzieży;

     • zapobieganie zachowaniom agresywnym i/lub uzależnieniom,w tym cyberprzemocy i/lubcyberuzależnieniom;

     • zapobieganie zachowaniom szkodliwym i ryzykownym dzieci/młodzieży wynikającym z problemów występujących w ich otoczeniu rówieśniczym, szkolnym, rodzinnym;

     • wzrost kompetencji chroniących dzieci/młodzież przed uzależnieniem i/lub przemocą;

     • wzmocnienie umiejętności rodzicielskich;

     • doskonalenie przez kadrę pedagogiczną umiejętności rozpoznawania czynników ryzyka związanych z rozwojem dzieci/młodzieży;

     • wzrost umiejętności radzenia sobie w trudnej sytuacji przez uczniów/rodziców/nauczycieli.

 

B.Adresaci:dzieci i młodzież z mokotowskich placówek oświatowych, ich rodzice/opiekunowie prawni oraz kadra pedagogiczna (przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły średnie).

 

C.Formy realizacji zadania:

• metody warsztatowe, metody aktywizujące adekwatne do wieku, potrzeb i możliwości

intelektualnych odbiorców, stanowiące strategię profilaktyczną (np.: cykl warsztatów) w formie

zajęć grupowych stacjonarnych;

    • preferowane będą zajęcia/warsztaty stacjonarne, jednak w uzasadnionych przypadkach, nie wyklucza się możliwości prowadzeniazajęć w formie on-line, które rozumie się, jako przeprowadzenie zajęć za pomocą jednego z narzędzi do organizowania wideo spotkań w taki sposób, aby uczestnicy mogli połączyć się z prowadzącymi za pomocą komputerów, tabletów lub telefonów w miejscu swojego pobytu oraz czynnie uczestniczyć w programie.

 

NIE BĘDĄ FINANSOWANE FESTYNY, POGADANKI PROFILAKTYCZNE, WYKŁADY PROFILAKTYCZNE,

KONKURSY I INNE SAMODZIELNE FORMY, KTÓRE NIE STANOWIĄ STRATEGII PROFILAKTYCZNEJ.

 

D.Warunki realizacji zadania:

• do oferty konieczne jest dołączenie pisemnego potwierdzenia dyrektora placówki oświatowej

dot. zgody na przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych na terenie szkoły w formie

stacjonarnej lub on-line w zależności od aktualnych obostrzeń sanitarnych (może to być skan

dokumentu lub e-mail wysłany przez szkołę);

• do oferty musi być dołączony scenariusz/konspekt proponowanych działań;

• osoby prowadzące zajęcia muszą posiadać niezbędne do realizacji zadania kwalifikacje do

prowadzenia programu potwierdzone dyplomem ukończenia np. studiów wyższych, studiów

podyplomowych, szkoleń;

• osoby prowadzące zajęcia muszą posiadać doświadczenie w prowadzeniu programów

profilaktycznych metodami warsztatowymi (min 3 lata);

• organizacja musi posiadaćdoświadczenie w prowadzeniu tego typu programów w placówkach

oświatowych (min 4 lata);

• decyzja o zastosowaniu programu powinna być poprzedzona wstępną diagnozą w celu dobrej

implementacji w lokalnych warunkach danej placówki;

• w warsztatach dla dzieci/młodzieży nie przewiduje się łączenia grup podczas realizacji warsztatu

tzn. jeden warsztat powinien być zaadresowany do maksymalnie jednej klasy/grupy z placówki;

• realizator zapewni ewaluację programu;

• realizator przedstawi szczegółowy plan rekrutacji oraz przeprowadzi rekrutację uczestników;

• decyzja o wyborze placówki oświatowej powinna być skonsultowana z pracownikami Wydziału

Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów.

• wymagana dokumentacja:

-systematycznie prowadzone listy obecności (dzieci, kadra, rodzice) - w przypadku przeprowadzenia zajęć online podstawą potwierdzenia obecności na zajęciach będzie zdjęcie, lub zrzut ekranu komputera przedstawiające listę uczestników, bądź wydruk z programu komputerowego listy uczestników spotkania on-line;

-konspekty zajęć;

-raport z ewaluacji;

-zaświadczenie z miejsca realizacji programu o przeprowadzeniu programu zawierające: liczbę osób, które wzięły udział w programie (uczniów, rodziców, kadry szkoły), datę oraz miejsce realizacji (stacjonarnie lub on-line).

 

Po podpisaniu umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się do przesyłania Zleceniodawcy drogą

mailową szczegółowego comiesięcznego Harmonogramu działań zawierającego miejsce, termin

oraz godzinę realizacji poszczególnych elementów programu.

 

Zleceniobiorca, w zależności od zaproponowanych działań, zgodnie z ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, zweryfikuje osoby biorące udział w realizacji programu pod kątem ich figurowania w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama