Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Organizacja turystyki i wypoczynku dla dzieci, młodzieży Na co NGO-sy powinny zwrócić uwagę? Dowiedz się 24.04 o 15.00 na #ngoplLIVE >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

„Działania na rzecz Seniorów w Dzielnicy Mokotów”

Reklama
Nabór od 01.12.2023 do 29.12.2023 16:00
Dzielnica Mokotów
Łączny budżet 400 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Mokotów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Działania na rzecz Seniorów w Dzielnicy Mokotów”.

4.Opis zadania:

A. Cele szczegółowe:

 • zwiększenie oferty integracyjnej, edukacyjnej i kulturalnej skierowanej do seniorów (integracja wewnątrz i międzypokoleniowa);
 • podniesienie kompetencji nieformalnych opiekunów osób starszych z Dzielnicy Mokotów;
 • pomoc psychologiczna ukierunkowana na problemy wieku senioralnego;
 • dotarcie z informacją  do seniorów (szczególnie mało aktywnych) na temat oferty przygotowanej dla seniorów w Dzielnicy Mokotów oraz zachęcanie  seniorów do aktywnego korzystania z niej.

B.  Adresaci: mieszkańcy Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy.

C.  Możliwa forma realizacji: warsztaty, wykłady, konsultacje, spotkania integracyjne, zajęcia aktywizujące w formie stacjonarnej lub on-line w zależności od sytuacji epidemiologicznej, prowadzenie telefonu informacyjnego.

D. Warunki realizacji zadania:

 • w związku z możliwością nawrotu sytuacji związanej z pandemią wirusa SARS-COV-2, w razie potrzeby zajęcia mogą być prowadzone w zależności od możliwości stacjonarnie bądź on-line. Forma zajęć powinna być zgodna z obowiązującymi aktualnie obostrzeniami sanitarnymi, przy zachowaniu najwyższego stopnia bezpieczeństwa uczestników zajęć, z zastosowaniem środków ochrony osobistej zabezpieczających przed wirusem, takich jak: maski, rękawiczki, płyny dezynfekujące, itp.;
 • oferent szczegółowo określi sposób promocji  projektu i rekrutacji  do niego uczestników oraz przeprowadzi rekrutację;
 • oferent przedstawi w ofercie informację, że ustalił możliwość przeprowadzenia projektu w lokalu na terenie Dzielnicy Mokotów, jeśli jest wymagany do realizacji projektu;
 • oferent przedstawi w ofercie planowany program zajęć/spotkań/warsztatów/ wykładów/imprez/projektu stacjonarnego lub on-line;
 • oferent zapewni kompetentną i doświadczoną kadrę z odpowiednimi kwalifikacjami;
 • do zajęć z seniorami wymagane jest minimum dwuletnie udokumentowane doświadczenie w pracy z tą grupą odbiorców;
 • w przypadku zajęć międzypokoleniowych, w których uczestniczy młodzież, oferent przed rozpoczęciem zajęć uzyska wszystkie wymagane zgody, w tym np. zgodę dyrektora placówki, nauczycieli, rodziców;
 • w przypadku zajęć międzypokoleniowych wymagane jest uczestniczenie minimum 30% seniorów w wieku 60+ w stosunku do ogólnej liczby uczestników;
 • oferent będzie mógł liczyć na to, że Zleceniodawca przygotuje pismo skierowane do dyrektorów mokotowskich szkół i placówek, wspierające działania, w celu uzyskania zgody na przeprowadzenie zajęć międzypokoleniowych;
 • jeżeli w zajęciach będą uczestniczyć osoby małoletnie oferent przed dopuszczeniem osoby do realizacji działań w ramach zleconego zadania publicznego w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi, zgodnie z ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym zweryfikuje osoby biorące udział przy wykonywaniu ww. czynności pod kątem ich figurowania w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym (zwanym  dalej Rejestrem) i poinformuje o tym Zleceniodawcę drogą mailową. Przy wykonywaniu zadania publicznego w ww. zakresie nie mogą brać udziału osoby, które: widnieją w Rejestrze lub nie zostały poddane weryfikacji pod kątem figurowania w Rejestrze lub co do których Oferent powziął informację, że w stosunku do nich prowadzone są postepowania karne o których mowa w art. 2 ww. ustawy;
 • oferent odpowiada za bezpieczeństwo uczestników;
 • realizator zobowiązany jest do przesyłania do Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów informacji o poszczególnych działaniach w celu umieszczenia w mediach społecznościowych oraz na urzędowej stronie internetowej;
 • po podpisaniu umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się do przesyłania Zleceniodawcy drogą mailową szczegółowego comiesięcznego Harmonogramu działań zawierającego miejsce, termin oraz godzinę realizacji poszczególnych elementów programu.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama