Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Organizacja turystyki i wypoczynku dla dzieci, młodzieży Na co NGO-sy powinny zwrócić uwagę? Dowiedz się 24.04 o 15.00 na #ngoplLIVE >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

„Wzmacnianie społeczności lokalnych w Dzielnicy Mokotów”

Reklama
Nabór od 01.12.2023 do 29.12.2023 16:00
Dzielnica Mokotów
Łączny budżet 300 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 300 tys. PLN
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Mokotów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Wzmacnianie społeczności lokalnych w Dzielnicy Mokotów”.

A.Cele szczegółowe:

•wzmacnianie tożsamości lokalnej i poczucia identyfikacji z miejscem zamieszkania;

•integracja mieszkańców;

•integracja podmiotów (organizacji, firm, instytucji itp.) działających na wspólnym obszarze (w społeczności lokalnej).

B.Adresaci:

Mieszkańcy Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy oraz podmioty (instytucje, organizacje

pozarządowe, placówki oświatowe, podmioty prywatne itp.) działające na rzecz Dzielnicy

Mokotów.

C.Formy realizacji zadania:

•działania wśrodowisku lokalnym (zajęcia, festyny, konkursy itp.), które zostaną opracowane i przeprowadzone w oparciu o potrzeby społeczności lokalnej i we współpracy z podmiotami działającymi na danym terenie (instytucje, organizacje pozarządowe, placówki oświatowe, podmioty prywatne itp.);

•działania o charakterze integrującym społeczność lokalną (bez względu na płeć, wyznawaną religię, orientację seksualną itp.), współtworzone i współrealizowane przez mieszkańców;

•działania mające na celu zbudowanie/wzmocnienie współpracy działających na danym obszarze podmiotów (organizacji pozarządowych, firm, instytucji, placówek oświatowych itp.), służące budowaniu długofalowej współpracy w wymiarze lokalnym;

•cykliczne, nie rzadziej niż co 2 miesiące, spotkania członków partnerstwa lokalnego;

•prowadzenie Facebooka z informacjami o działaniach w ramach projektu;

•w związku z możliwością nawrotu sytuacji związanej z pandemią wirusa SARS-COV-2, w razie potrzeby, zajęcia mogą być prowadzone w zależności od możliwości w formie on-line. Forma zajęć powinna być zgodna z obowiązującymi aktualnie obostrzeniami sanitarnymi przy zachowaniu najwyższego stopnia bezpieczeństwa uczestników zajęć z zastosowaniem środków ochrony osobistej zabezpieczających przed wirusem, takich jak: maski, rękawiczki, płyny dezynfekujące, itp.

D.Wymagania:

•realizator zapewni odpowiednie warunki do realizacji projektu na terenie Dzielnicy Mokotów (np. zapewni odpowiedni lokal, jeśli taki jest potrzebny do prowadzonych działań);

•realizator zapewni promocję i rekrutację uczestników;

•realizator dołączy do oferty deklaracje współpracy min. 3 innych podmiotów np. instytucji, organizacji pozarządowych;

•wymagana dokumentacja: lista obecności, konspekt zajęć;

•kadra: realizator zapewni kadrę odpowiednią do prowadzonych zajęć;

•realizator odpowiada za bezpieczeństwo uczestników;

•realizator zobowiązany jest do przesyłania do Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów informacji o poszczególnych działaniach w celu umieszczenia w mediach społecznościowych oraz na urzędowej stronie internetowej;

  • realizator jest zobowiązany do sporządzenia notatek ze spotkań partnerstwa lokalnego i przesyłania ich do członków danego partnerstwa oraz koordynatora z ramienia Urzędu, a także do sporządzania listy uczestników spotkania.

 

W przypadku zajęć dla osób małoletnich:

Oferent, przed dopuszczeniem osoby do realizacji działań w ramach zleconego zadania

publicznego w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem,

leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, zgodnie z ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o

przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, zweryfikuje osoby biorące

udział przy wykonywaniu ww. czynnościpod kątem ich figurowania wRejestrze Sprawców

Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym (zwanego dalej Rejestrem) i

poinformuje o tym Zleceniodawcę drogą mailową. Przy wykonywaniu zadania publicznego w ww.

zakresie nie mogą brać udziału osoby, które:

a) widnieją w Rejestrze lub

b) nie zostały poddane weryfikacji pod kątem figurowania w Rejestrze lub

c) co, do których Oferent powziął informację, że w stosunku do nich prowadzone są postępowania karne, o których mowa w art. 2 ww. ustawy.

 

Po podpisaniu umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się do przesłania Zleceniodawcy drogą

mailową szczegółowegoHarmonogramu działań.

 

Partnerstwo lokalne jest rozumiane jako współpraca między różnymi podmiotami (organizacje

pozarządowe, instytucje, firmy itp.) oraz mieszkańcami, którzy są zainteresowani wspólnymi

działaniami na rzecz rozwiązywania problemów społecznych.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama