Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Organizacja turystyki i wypoczynku dla dzieci, młodzieży Na co NGO-sy powinny zwrócić uwagę? Dowiedz się 24.04 o 15.00 na #ngoplLIVE >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Aktywizacja społeczna seniorów Powiatu Lęborskiego

Reklama
Nabór od 01.12.2023 do 10.01.2024 15:00
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Łączny budżet 21 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje od 1 PLN
Seniorzy
Starostwo Powiatowe w Lęborku, Wydział Edukacji i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Aktywizacja społeczna seniorów Powiatu Lęborskiego.

Ogłoszenie
Zarząd Powiatu Lęborskiego
ogłasza Otwarty Konkurs Ofert
na realizację w 2024 roku zadań publicznych
z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Podstawy prawne konkursu:

1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.  Dz.U. z 2023 r. poz. 571);

2. Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2057);

3. Uchwała Nr LVII/384/2023 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 27.10.2023 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2024 rok.

I.      Rodzaj zadania: Aktywizacja społeczna seniorów Powiatu Lęborskiego.

II.     Wysokość środków publicznych:

Wysokość środków publicznych na realizację zadań z zakresu działalności na rzecz osób
w wieku emerytalnym w 2024 r. wynosi 21.000 zł.

Współfinansowanie w postaci dotacji z budżetu Powiatu Lęborskiego w wysokości łącznej do 80% całkowitego kosztu ww. zadania.

III.   Termin realizacji zadań:

1. Realizacja zadań nastąpi w okresie od marca do grudnia 2024 r.

2. Konkurs obejmuje oferty do 10 miesięcy ich realizacji, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2024 r., w szczególności oferty, których realizacja trwa powyżej 3 miesięcy.

IV.     Zasady przyznania dotacji, warunki realizacji zadania:

1. Określa Specyfikacja dostępna w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lęborku, w Biuletynie Informacji Publicznej http://www. powiatleborski.bip.gov.pl (dział ,,organizacje pozarządowe”), na tablicy ogłoszeń  w budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku, na stronie internetowej Powiatu Lęborskiego http://www.powiat-lebork.com    oraz na platformie Witkac.pl.

2. Oferent winien w swojej ofercie wykazać szczegółowo realizację działań rozpisaną
w każdym miesiącu planowanego zadania.

3. Zadanie powinno być zrealizowane w taki sposób, aby w maksymalnym stopniu podmiotami beneficjentami działań byli mieszkańcy Powiatu Lęborskiego.

4. Zadanie przedstawione w ofercie musi być zgodne ze statutem organizacji występującej
o dotację oraz tematyką konkursu ofert.

5. Zadanie uznaje się za zrealizowane, jeżeli oferent zrealizuje minimum 80% założonych rezultatów, a oferent realizujący rezultat zaangażuje w realizację zadania minimum 60% planowanych uczestników zadania.

6. Nieosiągnięcie rezultatów w wymiarze określonym w ust. 5, bądź w umowie, stanowić będzie podstawę do zwrotu środków.

7. Oferent jest zobowiązany do szczegółowego opisania w sekcji III oferty punktu 5 i 6 oferty w celu oceny czy rezultaty są realne do osiągnięcia oraz czy oferent przedstawia sposoby/narzędzia do jego zbadania, w szczególności należy uwzględnić wymagania dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, o której mowa w ustawie z dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2240).

8. Przy realizacji zadania organizacja powinna uwzględnić wymagania dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, o której mowa w ustawie z dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, co najmniej w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej.  W przypadku gdy organizacja nie jest w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych zapewnić dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o których mowa w art. 6 ustawy wymienionej w ust. 7, powinna uwzględnić zapewnienie takim osobom dostępu alternatywnego, wskazanego w art. 7 ustawy wymienionej w ust. 7.

9. W sekcji VI oferty – „inne działania mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty(…)” należy przedstawić informacje o podejmowanych działaniach w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w obszarze architektonicznym, cyfrowym, komunikacyjno-informacyjnym, społecznym rozumianym jako dostępność dla różnorodnych grup odbiorców ze szczególnymi potrzebami.

V.     Termin składania ofert:

1. Oferty realizacji zadań objętych konkursem należy złożyć w wersji elektronicznej za pomocą programu „WITKAC” udostępnionego na stronie www.witkac.pl do dnia 10.01.2024 r., do godz. 15:00.

2. Wersję papierową ograniczoną do ostatniej strony oferty z podpisami osób reprezentujących organizację, zgodnie z zapisami w KRS lub innego rejestru lub ewidencji, należy przesłać w formie załącznika za pomocą programu Witkac.pl wraz z ofertą na realizację zadania publicznego, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.

3. Oferta złożona bez wymaganego załącznika, tj. „Ostatniej strony oferty” pozostaje bez rozparzenia, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Dopuszcza się złożenie oryginału „Ostatniej strony oferty” lub „Potwierdzenia złożenia oferty”, w terminie trwania konkursu, do Biura Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Lęborku lub przesłanie Pocztą Polską (obowiązuje data wpływu do urzędu) do dnia i godziny składania ofert w konkursie. W tym przypadku oferta podlega ocenie.

5. Oferent, który podczas rozstrzygnięcia konkursu ofert otrzyma pozytywną decyzję
o przyznaniu dotacji powinien dostarczyć niezwłocznie oryginał „Potwierdzenia złożenia oferty” do Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lęborku (pok. 130).

6. Oferty złożone w wersji papierowej nie będą rozpatrywane. Oferty należy składać wyłącznie za pomocą programu „Witkac”.

7. Oferty należy składać na druku stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2057).

8. Oferty złożone po terminie wyznaczonym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.

9. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

10. Zarząd Powiatu Lęborskiego zastrzega sobie prawo unieważnienia Otwartego Konkursu Ofert w zakresie rodzaju zadania z podaniem przyczyny.

VI.     Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru ofert:

1. Ustala się następujące zadania szczegółowe w obszarze działalności na rzecz osób
w wieku emerytalnym:

1) powinna zawierać propozycję zadań w zakresie:

a) wspierania działań zmierzających do tworzenia warunków dla rozwoju aktywności
i samodzielności osób starszych o charakterze ponadgminnym,

b) działań edukacyjnych, zdrowotnych, kulturalnych i społecznych, aktywizujących osoby starsze (seniorów) o charakterze ponadgminnym,

c) działań dedykowanych poprawie wsparcia seniorów w miejscu ich zamieszkania, jako najbardziej efektywnej formy pomocy,

2) oferent zapewni działania w zakresie profilaktyki – wspieranie programów profilaktycznych, informacyjno-edukacyjnych i działań w ramach edukacji publicznej osób starszych o charakterze ponadgminnym,

3) oferent zaproponuje działania zapobiegające marginalizacji i izolacji społecznej osób starszych, których stan zdrowia utrudnia codzienne funkcjonowanie poprzez aktywizację, integrację (również integrację międzypokoleniową) oraz prowadzenie działań edukacyjnych, zdrowotnych, kulturalnych i społecznych o charakterze ponadgminnym,

4) oferent poprzez realizację zadania propagować będzie zdrowy styl życia wśród mieszkańców Powiatu Lęborskiego, z udziałem osób starszych,

5) oferent zorganizuje różnorodne formy wsparcia oraz działań o charakterze ponadgminnym, aktywizujące, integracyjne oraz samopomocowe na rzecz osób starszych,

6) realizacja zadania o charakterze ponadgminnym; oferty z propozycją zadań gminnych nie podlegają dofinansowaniu,

7) przedstawienie propozycji zadania do realizacji o charakterze otwartym – skierowanie oferty do mieszkańców Powiatu Lęborskiego.

2. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do 28.02.2024 r.

3. Skład i tryb pracy Komisji Konkursowej oraz kryteria stosowane przy wyborze oferty, określa regulamin Otwartego Konkursu znajdujący się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu Lęborskiego, na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku, w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lęborku oraz na platformie Witkac.pl.

4. Oferty, które spełnią warunki formalne oraz zostaną pozytywnie ocenione pod względem merytorycznym, zostaną przedstawione Zarządowi Powiatu Lęborskiego celem podjęcia ostatecznej decyzji o wysokości udzielonego wsparcia.

5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu Lęborskiego, na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku oraz na platformie Witkac.pl.

6. Przekazanie środków na realizację zadania, nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Lęborskim a podmiotem, którego oferta została wybrana w wyniku postępowania konkursowego.

7. Dotacja zostanie przekazana na rachunek oferenta w terminie wskazanym w umowie,
a zadanie zostanie rozliczone na podstawie poziomu osiągniętych rezultatów oraz faktycznie poniesionych kosztów udokumentowanych dowodami księgowymi w sprawozdaniu końcowym.

8. Zarząd Powiatu Lęborskiego pozostawia bez rozpatrzenia Otwarty Konkurs Ofert, jeżeli nie złożono żadnej oferty lub jeżeli żadna oferta nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.

9. Środki finansowe w ramach realizowanego konkursu zostaną rozdzielone pomiędzy podmioty uprawnione, których oferty będą wyłonione w drodze konkursu. Możliwe jest: dofinansowanie więcej niż jednej oferty, dofinansowanie jednej oferty lub niedofinansowanie żadnej z ofert.

10. Do rozstrzygnięcia konkursu w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.

11. W przypadku, gdy dotacja zostanie przyznana w mniejszej kwocie niż kwota wnioskowana, Oferent dokona aktualizacji kosztorysu oferty za pomocą programu Witkac.pl.

12. Brak dokonania zwrotu środków finansowych z poprzednich umów z danym oferentem skutkuje nierozpatrywaniem złożonej oferty w kolejnym konkursie, do momentu uregulowania zobowiązań wobec Powiatu Lęborskiego w ramach otrzymanej dotacji celowej w konkursie ofert.

13. Zleceniobiorca bez zgody Zleceniodawcy może przesunąć do 10 % środków zaplanowanych na realizację danego zadania. W przypadku przesunięć powyżej 10 %  środków zaplanowanych na realizację danego zadania wymagana jest zgoda Zleceniodawcy.

14. Zleceniobiorca w trakcie realizacji zadania, za zgodą Zleceniodawcy, może dokonywać zmian w zakresie sposobu i terminu realizacji zadania.

15. Zleceniobiorca występuje z pisemnym wnioskiem do Zleceniodawcy o zgodę na dokonanie zmian realizacji zadania publicznego. Zmiany powyższe wymagają aneksu do umowy.

16. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego mającego bezpośredni wpływ na niewykonanie planu działań lub nieosiągnięcie rezultatów założonych w umowie, na podstawie której zlecono realizację zadania publicznego, nie skutkuje uznaniem dotacji na realizację zadania publicznego w tej części za wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem, pobraną nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

17. Wydatki poniesione na część realizacji zadania publicznego wraz z osiągniętymi rezultatami w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego mającego bezpośredni wpływ na realizację zadania, o którym mowa w ust. 16 uznaje się za uzasadnione na sfinansowanie działań zrealizowanych w ramach zleconego zadania publicznego. Kwota niewykorzystana podlega zwrotowi do budżetu Powiatu Lęborskiego, zgodnie z warunkami umowy. Zleceniodawca po analizie dokumentacji przedstawionej przez Zleceniobiorcę do rozliczenia, kierując się zasadą proporcjonalności, ustali kwotę dotacji podlegającą zwrotowi.

VII.   Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku bieżącym i w roku poprzednim zadaniach tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami.

Powiat Lęborski przekazał na realizację zadań zlecanych organizacjom pozarządowym
z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2022 r. – 24.246 zł, w roku 2023 – 12.670 zł.

VIII.   Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO# osoby będące oferentem i uczestniczące czynnie z oferentem w składaniu oferty na realizację zadania publicznego zobowiązane są do zapoznania się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, która stanowi załącznik nr 1.

W związku z realizacją obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 14 RODO oferenci zobowiązani są do przedstawienia osobom, których dane osobowe zostały przekazane przez oferentów w dokumentacji konkursowej, klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych, która stanowi załącznik nr 2.

Załącznik nr 1 – Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych,
o której mowa w art. 13 RODO, dla osób, będących oferentem i uczestniczących czynnie
z oferentem w składaniu oferty na realizację zadania publicznego pn. Aktywizacja społeczna seniorów Powiatu Lęborskiego.

Załącznik nr 2 - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych,
o której mowa w art. 14 RODO, dla osób, których dane osobowe zostały przekazane  przez oferenta w dokumentacji konkursowej w związku z organizacją Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego pn. Aktywizacja społeczna seniorów Powiatu Lęborskiego.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama