Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Organizacja turystyki i wypoczynku dla dzieci, młodzieży Na co NGO-sy powinny zwrócić uwagę? Dowiedz się 24.04 o 15.00 na #ngoplLIVE >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami

Reklama
Nabór od 21.11.2023 do 29.12.2023 15:00
Dzielnica Wola
Łączny budżet 20 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Osoby z niepełnosprawnościami
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Wola ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami..

Głównymi beneficjentami zadania są dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe z różnymi niepełnosprawnościami (wraz z minimum 1 opiekunem) zamieszkałe lub uczące się na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

 

W zakres zadania mogą wchodzić:

  • imprezy sportowo-rekreacyjne dla grup obejmujące szereg konkurencji dostosowanych do wieku i sprawności uczestników, niewymagające specjalistycznego treningu,
  • zajęcia rekreacyjno-sportowe dostosowane do wieku i sprawności uczestników, niewymagające specjalistycznego treningu.

 

Ogólne warunki realizacji zadania:

1/ zadanie musi być realizowane na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, ze szczególnym uwzględnieniem otwartej przestrzeni publicznej takiej jak parki i skwery, z wykorzystaniem ich naturalnego uksztaltowania oraz urządzeń, które znajdują się na ich obszarze (np. siłownie plenerowe);

2/prowadzone zajęcia będą nieodpłatne dla uczestników;

3/ liczba minimalna uczestników imprezy/wydarzenia to 20 osób, liczba minimalna uczestników zajęć to 5 osób;

4/ program powinien określać rodzaj i formę zajęć odpowiednią dla danej grupy adresatów;

5/ do prowadzenia zajęć należy zatrudnić osoby o odpowiednich kwalifikacjach;

6/ w ofercie należy zawrzeć informacje dotyczące m.in.:

     a/ szczegółów programu (forma, miejsce, czas trwania, liczba zajęć, spotkań itp.)

     b/ planu promocji przedsięwzięcia, z uwzględnieniem mediów społecznościowych, oraz sposobów dystrybucji materiałów informacyjnych,

     c/ określenia grup/grupy odbiorców zadania (wiek, liczebność grupy, itp.) oraz sposobów ich rekrutacji,

     d/ kadry realizującej zadanie i jej kwalifikacji,

     e/ posiadanych zasobów sprzętowych niezbędnych do realizacji zadania,

     f/ zakresu i sposobu realizacji obsługi organizacyjno-technicznej przedsięwzięcia,

    g/ planowanej dokumentacji zadania,

    h/ udziału wolontariuszy;

7/ kosztorys zadania ma być:

    - czytelny,

    - adekwatny do planowanego harmonogramu, opisu zadania i zakładanych rezultatów;

8/ oferent musi posiadać ubezpieczenie OC w związku z prowadzoną działalnością statutową oraz posiadanym mieniem;

9/oferent powinien określić ryzyka, jakie mogą wystąpić przy realizacji zadania(np. obostrzenie zasad sanitarnych, niesprzyjająca pogoda, zbyt mała liczba uczestników itp.) oraz określić/zaplanować sposób ich minimalizacji;

10/ oferent, realizując zadanie, zobowiązany jest do uzyskania wszelkich wymaganych zgód i pozwoleń niezbędnych do realizacji zadania (np. do uzyskania zgody zarządcy obiektu lub terenu publicznego na jego wykorzystanie). Koszty wynajmu lub uzyskania zezwoleń powinny być uwzględnione w kosztorysie realizacji zadania;

11/ w przypadku, gdy w realizowanym zadaniu będą uczestniczyć osoby niepełnoletnie,oferentzobowiązany jestdo stosowaniazapisówustawyzdnia13maja2016 r.oprzeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2020 r.poz. 152 z późn. zm.). Oświadczenie Oferenta o sprawdzeniu kadry pod kątem figurowania w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym powinno znaleźć się w ofercie.

 

Dofinansowanie zadania może obejmować:

koszty merytoryczne:

- wynajem obiektów;

- transport uczestników i/lub sprzętu związanego z realizacją zadania;

- wynagrodzenie prowadzących imprezę lub zajęcia;

- wynagrodzenie obsługi sędziowskiej;

- wynagrodzenie obsługi technicznej;

- wynagrodzenie instruktora, trenera;

- koszty obsługi medycznej;

- nagrody (puchary, medale, dyplomy, drobne upominki;

- drobny poczęstunek uczestników;

- zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potzrebami.

 

koszty administracyjne:

- obsługa administracyjna i/lub obsługa finansowo – księgowa, której koszty pokrywane z dotacji nie mogą przekroczyć 5% dotacji;

-  przygotowanie lub zakup materiałów promocyjnych (wyłącznie: zaproszenia, plakaty, banery, roll-up, windery) z informacją o współfinansowaniu/finansowaniu zadania przez m.st. Warszawa, których koszty pokrywane z dotacji nie mogą przekroczyć 5% dotacji.

 

Dofinansowanie zadania nie może obejmować:

- zakupu sprzętu do przeprowadzenia zadania;

- kosztu obsługi projektu przez koordynatorów;

- zakupu odżywek, leków i medykamentów, odnowy biologicznej;

- wynagrodzenia fizjoterapeuty, masażysty, rehabilitantów;

- opłaty rachunków telefonicznych.

 

Na dane zadanie oferent może otrzymać dotację tylko z jednego biura Urzędu m.st. Warszawy lub Urzędu Dzielnicy m. st. Warszawy.

 

Przy ocenie ofert brane będą pod uwagę:

- doświadczenie w organizacji zajęć sportowych i rekreacyjnych dla osóbz niepełnosprawnościami;

- wypełnienie warunków realizacji zadania określonych powyżej;

- atrakcyjność oferty – np. różne formy i miejsca aktywności fizycznej, działania towarzyszące działaniu głównemu formy gier i zabaw ruchowych, udział w wydarzeniu ciekawychosób itp.);

- zapewnienie kadry z kwalifikacjami odpowiednimi do realizacji zadania;

- posiadane przez oferenta zasoby sprzętowe niezbędne do realizacji zadania;

- koszt realizacji zadania oraz poprawność sporządzonej kalkulacji finansowej;

             - sposoby promocji zadania;

- sposób zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

- ocena dotychczasowej współpracy z Dzielnicą Wola m.st. Warszawy. 

 

Wyniki przeprowadzonych przez Zespół Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy kontroli realizacji zadań merytorycznych lub finansowych w 2023 r. będą brane pod uwagę w ramach oceny kryterium „Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta”.

Kryteria i punktacja dotyczące oceny merytorycznej oferty ujęte są w formularzu Protokołu Oceny Oferty załączonym do niniejszego ogłoszenia konkursowego (zał. nr 2).

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama