Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Organizacja turystyki i wypoczynku dla dzieci, młodzieży Na co NGO-sy powinny zwrócić uwagę? Dowiedz się 24.04 o 15.00 na #ngoplLIVE >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Realizacja programów zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci, młodzieży objętych całoroczną udokumentowaną pracą profilaktyczną lub socjoterapeutyczną...

Reklama
Realizacja programów zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci, młodzieży objętych całoroczną udokumentowaną pracą profilaktyczną lub socjoterapeutyczną i ich rodzin zamieszkujących dzielnicę Praga-Południe
Nabór od 27.11.2023 do 29.12.2023 15:00
Dzielnica Praga-Południe
Łączny budżet 300 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Praga-Południe ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Realizacja programów zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci, młodzieży objętych całoroczną udokumentowaną pracą profilaktyczną lub socjoterapeutyczną i ich rodzin zamieszkujących dzielnicę Praga-Południe.

Realizacja programów zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży objętych całoroczną udokumentowaną pracą profilaktyczną lub socjoterapeutyczną, w tym wyjazdy wakacyjne. Zadanie jest wpisane w standard zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży będący elementem Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na lata 2022-2025. W związku z tym program zagospodarowania czasu wolnego musi stanowić dodatkowy element i uzupełnienie szerszego programu oddziaływań profilaktycznych.

Mogą to być np.: różnorodne pozalekcyjne zajęcia sportowe realizowane w obiektach sportowych, na terenie placówek systemu oświaty oraz w placówkach wsparcia dziennego prowadzone przez trenerów lub instruktorów oraz zajęcia rozwijające zainteresowania własne, wspomagające rozwój intelektualny i psychospołeczny, prowadzone jako zajęcia uzupełniające w placówkach wsparcia dziennego lub poza nimi przez organizacje oraz osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Wyjazdy profilaktyczne w tym wyjazdy w ramach wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży jako kontynuacja zajęć profilaktycznych realizowanychw placówkach, podczas których powinien być realizowany program profilaktyczny.

Oczekujemy, że ww. działania będą podejmowane na terenie Dzielnicy Praga – Południe ze szczególnym uwzględnieniem beneficjentów zamieszkujących tereny obszarów kryzysowych: Kamionka, Grochowa Centrum, Grochowa Północnego, Grochowa Południowego, Grochowa Kinowa, wskazanych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowychm. st. Warszawy na lata 2022-2025:

a. dzieci i młodzież z placówek wsparcia dziennego, realizujących program profilaktyki uzależnień z terenu Dzielnicy Praga – Południe,

b. dzieci i młodzież objęte wsparciem psychologa lub/ i pedagoga, u których istnieje problem uzależnienia i przemocy domowej lub są zagrożone pojawieniem się uzależnienia i przemocy domowej.

 

Rekrutacja odbędzie się we współpracy z placówkami wsparcia dziennego, szkołami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, poradniami rodzinnymi, Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz innymi placówkami świadczącymi pomoc dziecku i rodzinie.

 

Oczekiwania i warunki realizacji zadania:

a) zajęcia muszą być dostosowane do potrzeb odbiorców zadania,

b) zagospodarowanie czasu wolnego nie może stanowić samodzielnej strategii profilaktycznej, jedynie uzupełnienie szerszego programu oddziaływań profilaktycznych,dlatego nie będą finansowane konkursy profilaktyczne, festyny, pikniki i inne, jednorazowe wydarzenia,

c) wszystkie zajęcia powinny stanowić element udokumentowanej systematycznej pracy z dziećmi i młodzieżą w ramach programów profilaktycznych np. placówki wsparcia dziennego czy programów socjoterapeutycznych, które Zleceniodawca będzie weryfikował w trakcie przyjmowania sprawozdania końcowego,

  d) dopuszcza się pobieranie świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego przy jednoczesnym zastrzeżeniu, że nie może być to warunek uczestnictwa w zajęciach lub zakwalifikowania dziecka do wyjazdu,

e) ewaluacja programu,

f) podanie planowanej liczby odbiorców zadania,

g) szczegółowe opisanie w ofercie grupy docelowej oraz sposobu jej rekrutacji,

   h) skalkulowanie kosztów realizacji zadania adekwatnie do zakresu rzeczowego,

i) prowadzenie dokumentacji realizacji zadania: oświadczeń uczestników dotyczących zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa; dzienników zajęć/harmonogramów zajęć, kart zajęć (zawierające temat, opisy poszczególnych zajęć, konspekty), informacje o podejmowanych w ramach zajęć działaniach, uwagi z przebiegu spotkań/warsztatów/grup, efekty działań,terminy realizacji poszczególnych zajęć (dni i godziny), nazwiska i podpisy osób prowadzących zajęcia, liczbę uczestników oraz listy obecności,

j) co najmniej jeden prowadzący zajęcia winien dysponować odpowiednimi kwalifikacjami w zakresie profilaktyki,

 

Oferent, przed dopuszczeniem osoby do realizacji działań w ramach zleconego zadania publicznego w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, zgodnie z ustawą z dnia 13 maja 2016 r.o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. z 2023 r. poz.1606), zweryfikuje osoby biorące udział przy wykonywaniu ww. czynności pod kątem ich figurowania w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym (zwanego dalej Rejestrem) i poinformuje o tym Zleceniodawcę drogą mailową. Przy wykonywaniu zadania publicznego w ww. zakresie nie mogą brać udziału osoby, które:

a)widnieją w Rejestrze lub;

b)nie zostały poddane weryfikacji pod kątem figurowania w Rejestrze lub,

c)co do których Oferent powziął informację, że w stosunku do nich prowadzone są postępowania karne, o których mowa w art. 2 ww. ustawy.

 

Uwaga: Zleceniobiorca nie może dokonywać zakupu środków trwałych. Zakup doposażenia na może przekraczać 10 % wartości dotacji, a zakup jednego jego elementu kwoty 10.000,00zł.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama