Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Organizacja turystyki i wypoczynku dla dzieci, młodzieży Na co NGO-sy powinny zwrócić uwagę? Dowiedz się 24.04 o 15.00 na #ngoplLIVE >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Działania profilaktyczne, edukacyjne oraz interwencyjne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od substancji psychoaktywnych oraz behawioralnym i...

Reklama
Działania profilaktyczne, edukacyjne oraz interwencyjne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od substancji psychoaktywnych oraz behawioralnym i towarzyszącej im przemocy domowej adresowane do mieszkańców dzielnicy Praga-Południe
Nabór od 27.11.2023 do 29.12.2023 15:00
Dzielnica Praga-Południe
Łączny budżet 850 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Praga-Południe ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Działania profilaktyczne, edukacyjne oraz interwencyjne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od substancji psychoaktywnych oraz behawioralnym i towarzyszącej im przemocy domowej adresowane do mieszkańców dzielnicy Praga-Południe.

Cele szczegółowe:

a. minimalizowanie spożycia substancji psychoaktywnych oraz stosowania przemocydomowej wśród mieszkańców dzielnicy,

b. ograniczanie występowania uzależnień behawioralnych wśród mieszkańców dzielnicy,

c. zapewnienie dostępu do wiedzy na temat: mechanizmów powstawania uzależnień od substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu, a także uzależnień behawioralnych, rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniami, konsekwencji występowaniai stosowania przemocy domowej, oferty instytucji i organizacji świadczących pomoc w tym zakresie,

d. wspieranie nabywania i rozwoju kompetencji społecznych dzieci i młodzieży– wzmacnianie czynników chroniących i redukcja czynników ryzyka,

e. wspieranie nabywania i rozwoju kompetencji społecznych w tym rodzicielskichi wychowawczych osób dorosłych – wzmacnianie czynników chroniących i redukcja czynników ryzyka,

f. rozwój kompetencji profesjonalistów zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów związanych z uzależnieniami i przemocą domową,

g.minimalizowanie skali sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim oraz nietrzeźwym dorosłym.

 

Adresaci: działania realizowane w ramach zadania są skierowane przede wszystkim do mieszkańców Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, ze szczególnym uwzględnieniem beneficjentów zamieszkałych w rejonie osiedli: Kamionek, Grochów Centrum, Grochów Północny, Grochów Południowy, Grochów Kinowa oraz profesjonalistów pracujących na rzecz mieszkańców dzielnicy.

 

Formy realizacji zadania:

a. konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, poradnictwo rodzinne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz przemocy (pedagogiczne, psychologiczne, prawne, mediacje, socjoterapia),

b.programy profilaktyczne wzmacniające czynniki chroniące (min: nauka zachowań asertywnych, rozwijanie umiejętności interpersonalnych, rozwijanie umiejętności komunikacji, wzrost poczucia własnej wartości, nauka rozwiązywania konfliktów, nauka metod radzenia sobie ze stresem i umiejętności szukania pomocy i wsparcia) skierowane do dzieci i młodzieży,

c.programy profilaktyczne wzmacniające czynniki chroniące w tym:warsztaty umiejętności społecznych, rodzicielskich i wychowawczych dla dorosłych,

d.prowadzenie grup wsparcia i grup samopomocowych dla osób uzależnionych, pijących ryzykownie lub szkodliwie, ich rodzin, osób współuzależnionych, rodzin ze współwystępującą przemocą domową, DDA,

e.kampanie edukacyjne zachęcające do korzystania z profesjonalnego wsparcia w przypadku występowania różnego rodzaju problemów w rodzinach, powiązanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi oraz stosowaniem przemocy oraz informujące o instytucjach i organizacjach udzielających wsparcia,

f.szkolenia podnoszące kwalifikacje specjalistów pracujących z mieszkańcami dzielnicyw obszarze profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy domowej,

g.badanie metodą „Tajemniczy klient” skali sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim oraz nietrzeźwym wraz ze szkoleniami dla właścicieli, kierowników oraz pracowników placówek handlowych i gastronomicznych w zakresie obowiązującego prawa, konsekwencji jego niestosowania (społecznych i prawnych) nabywania umiejętności weryfikowania wieku klienta oraz odmawiania sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim i nietrzeźwym.

 

Warunki realizacji zadania:

a.określenie celu, rezultatów i wskaźników ich realizacji tak dobranych, aby faktycznie mierzyły poziom ich osiągnięcia,

b.określenie poziomu profilaktyki, do którego oferta się odnosi,

c.skalkulowanie kosztów realizacji zadania adekwatnie do zakresu rzeczowego,

d.zatrudnienie kadry realizującej zadanie z kwalifikacjami odpowiednimi do zakresu realizowanego zadania, które będą przedstawione w ofercie – przede wszystkim musi być zatrudniona osoba z kwalifikacjami w zakresie profilaktyki uzależnień lub terapii uzależnień,

e. podanie planowanej liczby odbiorców zadania,

f. szczegółowe opisanie w ofercie grupy docelowej oraz sposobu jej rekrutacji – grupa docelowa to obligatoryjnie beneficjenci z grupy z problemami uzależnień, współuzależnień oraz współwystępującą przemocą domową – przy przyjmowaniu sprawozdania realizator zadania będzie musiał wykazać tą grupę,

g.oferta powinna zawierać: uzasadnienie potrzeby realizacji projektu dla wskazanej grupy docelowej, zaplanowane i szczegółowo opisane działania, tak aby można stwierdzić ich powiązanie z grupą odbiorców i realizacją zakładanych celów oraz uzasadnienie spodziewanej skuteczności proponowanego projektu,

h. prowadzenie ewaluacji działań w odniesieniu do rezultatów i celów - głównegoi szczegółowych oraz przedstawienie wyników w sprawozdaniu,

i. prowadzenie dokumentacji programu, w tym zebranie oświadczeń uczestników dotyczących zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, ankiet ewaluacyjnych, harmonogramu pracy i innej dokumentacji merytorycznej (np. list uczestników, konspektów zajęć) oraz zamieszczanie w ofercie informacji o tym jaka dokumentacja będzie prowadzona,

j. oferta powinna być zgodny ze Standardem jakości programów profilaktycznych realizowanych w szkołach i innych placówkach systemu oświaty, placówkach wsparcia dziennego orazw środowisku lokalnym, określonym w uchwalonym Programie Profilaktykii Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy na lata 2022- 2025,

kpreferowane będą programy posiadające rekomendacje Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodka Rozwoju Edukacji, Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomanii, Instytutu Psychiatrii i Neurologii – lista programów rekomendowanych znajduje się na stronie www.programyrekomendowane.pl.

     

 

Uwaga: oferent przed dopuszczeniem osoby do realizacji działań w ramach zleconego zadania publicznego w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, zgodnie z ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. z 2023 r. poz.1606), zweryfikuje osoby biorące udział przy wykonywaniu ww. czynności pod kątem ich figurowania w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym (zwanego dalej Rejestrem) i poinformuje o tym Zleceniodawcę drogą mailową. Przy wykonywaniu zadania publicznego w ww. zakresie nie mogą brać udziału osoby, które:

1) widnieją w Rejestrze,

2) nie zostały poddane weryfikacji pod kątem figurowania w Rejestrze lub,

3) co do których Oferent powziął informację, że w stosunku do nich prowadzone są postępowania karne, o których mowa w art.2 ww. ustawy.

 

Uwaga: Zleceniobiorca nie może dokonywać zakupu środków trwałych. Zakup doposażenia na może przekraczać 10 % wartości dotacji, a zakup jednego jego elementu kwoty 10.000,00 zł.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama