Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Organizacja turystyki i wypoczynku dla dzieci, młodzieży Na co NGO-sy powinny zwrócić uwagę? Dowiedz się 24.04 o 15.00 na #ngoplLIVE >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Reklama
Nabór od 23.11.2023 do 28.12.2023 16:00
Dzielnica Wola
Łączny budżet 70 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Rodziny, Dzieci
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Wola ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wspierający Rodzice.

Adresaci:

mieszkańcy Dzielnicy Wola, rodzice/opiekunowie dzieci mieszkających lub uczących się w szkołach znajdujących się na terenie dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

 

Warunki przygotowania i realizacji zadania:

 • opisanie planowanej promocji projektu,
 • przedstawienie sposobu rekrutacji uczestników zadania,
 • sporządzenie czytelnej kalkulacji kosztów - w jednej pozycji kosztorysu ma zawierać się jeden rodzaj kosztów,
 • zaplanowanie ewaluacji zadania pod kątem osiągnięcia założonego celu,
 • realizacja zadania w sali warsztatowej znajdującej się na terenie Dzielnicy Wola i posiadającej wyposażenie umożliwiające przeprowadzenie warsztatów.

Dokumentacja zadania:

opis procedury rekrutacji, listy zgłoszonych uczestników, ewentualnie rezygnacji z uczestnictwa, listy obecności rodziców/opiekunów na warsztatach, ankiety ewaluacyjne dotyczące warsztatów.

 

Kadra:

 • specjaliści o potwierdzonych dokumentami kwalifikacjach do prowadzenia warsztatów umiejętności wychowawczych i wykładów,
 • oferent, przed dopuszczeniem osoby do realizacji działań w ramach zleconego zadania publicznego w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, zgodnie z ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, zweryfikuje  osoby biorące udział przy wykonywaniu ww. czynności  pod kątem ich figurowania w  Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym (zwanego dalej Rejestrem). Przy wykonywaniu zadania publicznego w ww. zakresie nie mogą brać udziału osoby, które: widnieją w Rejestrze lub nie zostały poddane weryfikacji pod kątem figurowania w Rejestrze lub, co do których Oferent powziął informację, że w stosunku do nich prowadzone są postępowania karne, o których mowa w art. 2 ww. ustawy. Deklaracja o sprawdzeniu kadry pod kątem niefigurowania w Rejestrze powinna znaleźć się w ofercie.

 

Zadanie może być realizowane poprzez:

A. Prowadzenie wsparcia grupowego dla rodziców/opiekunów dzieci od momentu urodzenia do 6 lat.

 Cel szczegółowy:

zapewnienie rodzicom/opiekunom możliwości udziału w osadzonych w społeczności lokalnej grupach wsparcia nastawionych na zagadnienia takie jak: rozwój kompetencji społecznych i osobistych rodziców/opiekunów, budowanie prawidłowych więzi między rodzicami/opiekunami a dziećmi, zwiększenie wiedzy w zakresie psychologii i pedagogiki, a także wyposażenie rodziców/opiekunów w wiedzę o narzędziach i technikach wspierających kontakty z dziećmi oraz przekazanie wiedzy o rozwoju psychicznym dzieci.  Tworzenie warunków do kontynuacji wzajemnego wspierania się rodziców/opiekunów w grupach samopomocowych po zakończeniu realizacji zadania 

Adresaci:

 • bezpośredni - rodzice/opiekunowie oraz inni bliscy dzieci 0-6 lat, w szczególności zamieszkujący Dzielnicę Wola 
 • bezpośredni i pośredni – dzieci w wieku 0-6 lat, w szczególności zamieszkujące Dzielnicę Wola 

Preferowane sposoby realizacji:

 • jednorazowe i cykliczne spotkania psychoedukacyjne, grupy wsparcia dla rodziców (dopuszcza się możliwość realizowania działań także w formie zdalnej),
 • warsztaty umiejętności wychowawczych, kompetencji osobistych i społecznych, powiększających wiedzę w zakresie psychologii i pedagogiki, umożliwiające wymianę doświadczeń uczestników (dopuszcza się możliwość realizowania działań także w formie zdalnej),
 • cykliczne zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku 0,5 – 6 lat z rodzicami/opiekunami,

Przykładowy zakres tematyczny warsztatów:

 • pojawienie się dziecka w rodzinie,
 • potrzeby dziecka na poszczególnych etapach rozwojowych i sposoby ich zaspokajania, uczucia rodzica/opiekuna i dziecka,
 • stawianie granic,
 • zachęcanie do samodzielności,
 • wychowanie bez przemocy,
 • umiejętności radzenia sobie ze stresem, własną złością, konfliktami w rodzinie, godzeniem wielu obowiązków (np. treningi relaksacyjne),
 • dbanie o siebie i związek,
 • inne umiejętności wychowawcze, społeczne i komunikacyjne,
 • pielęgnowanie relacji z dziećmi,
 • waga i rola zabawy w rozwoju dziecka i dla jego zdrowia psychicznego, 
 • zagrożenia ze strony urządzeń multimedialnych dla prawidłowego rozwoju małego dziecka,
 • praca z młodszym dzieckiem, aby nauczyć je komunikowania się,
 • jak współpracować, wspierać się, jak wspólnie działać – działania integracyjne dla społeczności rodziców.

 

B. Prowadzenie wsparcia grupowego przeznaczonego dla rodziców/opiekunów dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat.

Cel szczegółowy:

zwiększenie wiedzy rodziców/opiekunów dzieci i młodzieży dotyczącej rozwoju i problemów związanych z dorastaniem, budowania prawidłowych więzi w rodzinie oraz doskonalenie umiejętności wychowawczych. Tworzenie warunków do kontynuacji wzajemnego wspierania się rodziców/opiekunów w grupach samopomocowych po zakończeniu realizacji zadania 

Adresaci:

 • bezpośredni - rodzice/opiekunowie/bliscy dzieci i młodzieży, mieszkańcy m.st. Warszawy, a w szczególności Dzielnicy Wola,
 • bezpośredni i pośredni - dzieci i młodzież w wieku 7-18 lat borykająca się z różnymi problemami funkcjonalnymi/wychowawczymi itp.

Preferowane sposoby realizacji:

 • cykliczne i jednorazowe spotkania psychoedukacyjne, warsztaty umiejętności wychowawczych w grupach max. 15-osobowych, z podziałem na grupy wiekowe dla rodziców/opiekunów dzieci 7-12 lat i 13-18 lat (dopuszcza się możliwość realizowania działań także w formie zdalnej),
 • zajęcia dla dzieci 7-12 lat, z możliwością udziału rodziców/opiekunów,
 • zajęcia mające charakter grupowy i prowadzone z wykorzystaniem tzw. aktywnych technik pracy z grupą.

Przykładowy zakres tematyczny warsztatów:

 • potrzeby rozwojowe nastolatków, kryzysy rozwojowe wieku nastoletniego,
 • stawianie granic,
 • wychowanie bez przemocy,
 • umiejętności radzenia sobie ze stresem, własną złością, konfliktami w rodzinie, godzeniem wielu obowiązków (np. treningi relaksacyjne),
 • dbanie o siebie i związek,
 • inne umiejętności wychowawcze, społeczne i komunikacyjne,
 • rozpoznawanie depresji u dziecka,
 • wspieranie nastolatka w trudnych emocjach i stresie, pomaganie nastolatkom wypoczywać,
 • rozmawianie z nastolatkiem w kryzysie, 
 • depresja i samouszkodzenia u młodzieży,  
 • lęk nastolatka - jak pracować z lękiem,
 • zaburzenia odżywiania - pozytywny stosunek do swego ciała,
 • uzależnienia – od substancji i behawioralne – jak do nich nie dopuścić, 
 • farmakoterapia a psychoterapia,

budowanie poczucia własnej wartości u dziecka,

 • opiekun dziecka wobec kryzysu – jak działać, gdzie się kierować,
 • jak współpracować, wspierać się,  jak wspólnie działać – działania integracyjne dla społeczności rodziców.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama