Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Organizacja turystyki i wypoczynku dla dzieci, młodzieży Na co NGO-sy powinny zwrócić uwagę? Dowiedz się 24.04 o 15.00 na #ngoplLIVE >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Reklama
Nabór od 23.11.2023 do 28.12.2023 16:00
Dzielnica Wola
Łączny budżet 50 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Wola ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wolski Kombinat Partnerski.

Adresaci zadania to mieszkańcy Dzielnicy Wola m.st. Warszawy oraz podmioty (organizacje pozarządowe, instytucje, placówki oświatowe, firmy itp.) działające wspólnie na rzecz Dzielnicy Wola skupione w partnerstwach okalnych.

 

Formy realizacji zadania:

a. Wspieranie inicjatyw realizowanych przez partnerstwa lokalne np. poprzez:

•prowadzenie różnorodnych działań w środowisku lokalnym (zajęcia, imprezy, spacery, konkursy itp.), przygotowanych i realizowanych w oparciu o zdiagnozowane/stwierdzone potrzeby społeczności lokalnej i we współpracy z partnerstwami lokalnymi,

•włączanie się w działania o charakterze integrującym społeczność lokalną,

•prowadzenie działań we współpracy z partnerstwami lokalnymi na rzecz dbania o przestrzeń wspólną, realizowanych przy udziale mieszkańców (np. wykonywanie prac porządkowych, zazielenianie terenów wspólnych).

b. Wspieranie funkcjonowania partnerstw lokalnych np. poprzez:

•organizowanie działań mających na celu zbudowanie/wzmocnienie współpracy działających na danym obszarze aktywnych mieszkańców i podmiotów (organizacji pozarządowych, firm, instytucji, placówek oświatowych itp.), służących budowaniu długofalowej współpracy w wymiarze lokalnym,

•wsparcie organizacyjne dla funkcjonowania partnerstw,

•wsparcie działań promocyjno-informacyjnych partnerstw lokalnych.

 

Warunki realizacji zadania:

  • oferent zapewni promocję zadania i rekrutację uczestników;
  • oferent będzie prowadził dokumentację zadania, w tym: listy obecności, konspekty zajęć/spotkań, sprawozdania/raporty z przeprowadzonych działań, dokumentację zdjęciową wydarzeń, wzory materiałów informacyjnych i artykułów, screeny materiałów internetowych;
  • kadra: oferent zapewni kadrę odpowiednią do prowadzonych działań;
  • oferent będzie włączał do działań wolontariuszy, w szczególności mieszkańców danego obszaru;
  • w czasie współpracy z wolontariuszami oferent zobowiązany jest stosować standardy współpracy, o których mowa w projekcie „Ochotnicy warszawscy”,
  • oferent będzie odpowiadał za bezpieczeństwo uczestników,
  • jeśli oferent/ci planuje/ą podejmować działania z dziećmi lub młodzieżą zobowiązany jest/zobowiązani są do przestrzegania obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym; oferent, przed dopuszczeniem osoby do realizacji działań w ramach zleconego zadania publicznego w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, zgodnie z ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U z 2023 r. poz. 1304, z późn. zm.), zweryfikuje osoby biorące udział przy wykonywaniu ww. czynności pod kątem ich figurowania w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym (zwanego dalej Rejestrem) i poinformuje o tym Zleceniodawcę drogą mailową. Przy wykonywaniu zadania publicznego w ww. zakresie nie mogą brać udziału osoby, które:

a) widnieją w Rejestrze lub

b) nie zostały poddane weryfikacji pod kątem figurowania w Rejestrze lub

c) co do których Oferent powziął informację, że w stosunku do nich prowadzone są postępowania karne, o których mowa w art. 2 ww. ustawy.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama