Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Organizacja turystyki i wypoczynku dla dzieci, młodzieży Na co NGO-sy powinny zwrócić uwagę? Dowiedz się 24.04 o 15.00 na #ngoplLIVE >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Reklama
Nabór od 23.11.2023 do 28.12.2023 16:00
Dzielnica Wola
Łączny budżet 70 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Seniorzy
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Wola ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wolska Akademia Seniora.

Zadanie to wpisuje się w Strategię #Warszawa2030: cel strategiczny 1. Wygodna lokalność, cel 2.2. Aktywnie spędzamy czas wolny blisko domu, w tym zgodne jest z Polityką Senioralną m.st. Warszawy i zawartymi w niej rekomendacjami.

Odbiorcami działania będą Mieszkańcy m.st. Warszawy będący w wieku 60+, w szczególności mieszkający na terenie w Dzielnicy Wola.

Działania zakładane w realizacji zadania to:

 1. organizacja różnych form działań, np. wykłady, warsztaty, kursy, szkolenia, spotkania, prezentacje, prelekcje, wycieczki, instruktaże;
 2. przygotowanie w/w działań w oparciu o tematykę:
  1. edukacyjną, dotyczącą pomocy i wsparcia - ofert dostępnych dla osób starszych: w zakresie trudnej sytuacji życiowej, przeciwdziałania przemocy, trudności związanych z wiekiem oraz przeciwdziałania samotności i wsparcia w codziennym funkcjonowaniu), w zakresie praw i partycypacji obywatelskiej, wzmacniania samodzielności, edukacji i rozwoju zawodowego osób starszych, w zakresie możliwych form zaangażowania społecznego, w tym prezentacji możliwych działań realizujących ideę samopomocy koleżeńskiej i sąsiedzkiej oraz zaangażowania w organizacje społeczne, w zakresie bezpieczeństwa - w tym konsumenckiego i cyfrowego, nabycia umiejętności korzystania z nowych technologii – w tym szczególnie sposobów wyszukiwania aktualnych ofert wspierających i aktywizujących seniorów m.st. Warszawy,
  2. prozdrowotną, dotyczącą w zakresie profilaktyki zdrowotnej – zdrowia fizycznego i psychicznego, w tym szczególnie tematów o przeciwdziałaniu chorobom, na które jest najwięcej zachorowań wśród seniorów m.st. Warszawy, czyli: profilaktyka chorób układu krążenia, chorób nowotworowych, chorób układu oddechowego, jak też w zakresie najczęstszych chorób przewlekłych wśród seniorów m.st Warszawy: nadciśnienie, bóle pleców, choroby wieńcowe, choroby zwyrodnienia stawów, cukrzyca, przerost gruczołu krokowego u mężczyzn, nietrzymanie moczu oraz zaburzenia poznawcze, jak również w zakresie aktywności fizycznej i diety – dostosowanych do wieku osób starszych,
  3. rekreacyjno – kulturalną (liczba wydarzeń stanowić ma nie więcej niż 40% całości programu Akademii): wycieczki (organizacja wycieczki autokarowej do ciekawych miejsc terenu województwa mazowieckiego), spacery, ćwiczenia na terenach zielonych, wyjścia do instytucji kultury (np. kino, teatr, muzeum) lub innych ciekawych miejsc użyteczności publicznej, spotkania z interesującymi ludźmi np. podróżnikami, artystami, pisarzami;
 3. przygotowanie i przekazanie uczestnikom materiałów edukacyjnych w formie papierowej na zajęciach z zakresu tematów edukacyjnych i prozdrowotnych;
 4. opracowanie sposobu rekrutacji zwiększającej szansę na realizację założonej frekwencji uczestników, w tym dotarcie do nieaktywnych seniorów z terenu Dzielnicy Wola, poprzez:
  1. ustalenie z lokalnymi podmiotami preferowanego i skutecznego kontaktu w czasie trwania całego zadania, w tym szczególnie: spółdzielniami, placówkami zdrowia, szpitalami, domami pomocy społecznej, ośrodkiem pomocy społecznej, placówkami bibliotecznymi, placówkami kultury, miejscami aktywności lokalnej, wolskimi organizacjami seniorskimi,
  2. zaplanowanie sposobu zapisu uczestnika – z naciskiem na zapis uczestnika na cały program roczny, lub daną edycję (nie na każde zajęcia oddzielnie), w tym opracowanie sposobu odwołania uczestnictwa, przypominanie o nadchodzącym wydarzeniu osobom zapisanym np. poprzez wiadomości tekstowe lub telefonicznie,
  3. przygotowanie ze znacznym wyprzedzeniem materiałów promocyjnych oraz uwzględnienie w kosztorysie osoby dystrybuującej materiały do lokalnych partnerów,   
  4. prowadzenie funpage programu „Wolska Akademia Seniora”, w tym umieszczanie zaproszeń i relacji zdjęciowych z realizacji programu oraz udostępnianie ogłoszeń z funpage na lokalnych, wolskich grupach w mediach społecznościowych;
 5. zaplanowanie częstotliwości działań równomiernie rozłożonych w czasie, z uwzględnieniem możliwego podziału na dwie edycje, w tym możliwości mniejszej częstotliwości działań w tygodniach, w których występują ważne święta oraz w okresie wakacyjnym – musi to być określone na etapie oferty;
 6. określenie minimalnej i maksymalnej liczebności grup biorących udział w poszczególnych formach zajęć;
 7. ustalenie miejsc realizacji poszczególnych działań w oparciu o co najmniej cztery różne rodzaje placówek, w różnych częściach Woli, z uwzględnieniem warunków dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz preferencją wyboru miejsc chętnie odwiedzanych przez seniorów.

Warunki realizacji zadania:

Oferent powinien:

 1. dysponować doświadczeniem w organizacji i realizacji podobnych działań,
 2. zapewnić do prowadzenia działań odpowiednia kadrę, w tym specjalistów posiadających kwalifikacje potwierdzone odpowiednią dokumentacją lub osoby z odpowiednią wiedzą i doświadczeniem,
 3. szczegółowo i precyzyjnie określić planowane rezultaty projektu z podaniem dla każdego z nich wskaźników i mierników,
 4. dokładnie opisać plan promocji zadania oraz sposoby dotarcia z informacją o projekcie do potencjalnych odbiorców, przy czym Oferent jest zobowiązany:
  1. przygotować i przekazać do Zamawiającego harmonogram dotyczący każdej z części realizacji Wolskiej Akademii Seniora, np. edycji wiosennej i jesiennej, w formie plakatu i notatki prasowej - najpóźniej na 3 tygodnie przed rozpoczęciem danej części, z uwzględnieniem terminów niezbędnych do umieszczenia ogłoszeń w Kurierze Wolskim,
  2. wypracować sposób współpracy z lokalnymi podmiotami w zakresie ustalenia rekomendowanego sposobu przekazania materiałów informacyjnych, uwzględniając organizacje i placówki, działające na rzecz seniorów, w tym: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola (wszystkie placówki), Środowiskowy Dom Samopomocy „Pod Daszkiem”, Wolską Radę Seniorów, Wolskie Centrum Kultury (wszystkie placówki), Zakład Gospodarowania Nieruchomościami, Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie”, wolskie domy pomocy społecznej „Syrena” i „Budowlani”, organizacje seniorskie i kombatanckie, Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych, spółdzielnie mieszkaniowe, lokalne uniwersytety trzeciego wieku, Muzeum Woli, Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Wola (na rzecz dystrybucji do wszystkich filii dla dorosłych), Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola, Szpital Wolski, SPZOZ Warszawa Wola – Śródmieście, Szpital Bródnowski – filia Centrum Attis, miejsca aktywności lokalnej w Dzielnicy Wola.
  3. przekazać harmonogramy wydarzeń w formie plakatu oraz plakaty i ulotki dotyczące pojedynczych wydarzeń (wersja papierowa i elektroniczna) do lokalnych placówek i organizacji w ramach wypracowanej współpracy, wskazanej w punkcie b), z wyprzedzeniem co najmniej 2 tygodni,
  4. w sytuacji braku pełnego naboru na 5 dni przed wydarzeniem, na które są prowadzone zapisy, podjąć działania zwiększające możliwość dotarcia do mieszkańców poprzez telefoniczny kontakt z w/w partnerami lokalnymi,
  5. dokumentować fotograficznie każde wydarzenie oraz przekazać Zamawiającemu krótką notatkę prasową oraz 5 zdjęć z wydarzenia w wersji elektronicznej po realizacji każdego wydarzenia – najpóźniej w następnym dniu roboczym po realizacji, w celu promocji programu.
 5. określić w ofercie sposób rekrutacji uczestników - Oferent odpowiada za rekrutację uczestników,
 6. dostosować formy zajęć i działań do potrzeb i możliwości osób starszych,
 7. prowadzić i gromadzić dokumentację realizacji zadania np.: harmonogramy zajęć, dzienniki zajęć, spisane uwagi z przebiegu wydarzenia, udokumentowane efekty, listy obecności, dokumentację fotograficzną, a także zachować dokumenty potwierdzające realizację działania,
 8. realizować zadanie w różnych lokalizacjach położonych na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy,
 9. włączyć się w przygotowania Wolskich Dni Seniora, organizowanych w październiku 2024 r. poprzez:
  1. zaplanowanie i przeprowadzenie co najmniej 4 działań dla seniorów i seniorek w tym czasie,
  2. zorganizowanie koncertu/występu artystycznego popularnego artysty lub zespołu, który będzie uroczystym zakończeniem Wolskich Dni Seniora, przy czym:
   1.  koncert powinien trwać co najmniej 60 minut, zostać przygotowany z myślą o co najmniej 100 odbiorcach oraz odbyć się na terenie Dzielnicy Wola m. st. Warszawy,
   2. Oferent odpowiada za przygotowanie i dostarczenie do Zamawiającego materiałów promocyjnych koncertu (240 jednoosobowych zaproszeń, 50 plakatów A3,) na co najmniej 3 tygodnie przed wydarzeniem,
   3. kosztorys wydarzenia powinien uwzględniać opłaty ZAIKS oraz koszty niezbędnych prób, przygotowania technicznego i ridera,
   4. za rekrutację uczestników koncertu odpowiada Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, przy czym zaproszenia w wersji papierowej muszą być dostarczone do Zamawiającego na co najmniej 3 tygodnie przed wydarzeniem w wersji papierowej.
  3. wykonanie projektu, a następnie skład i druk harmonogramu wszystkich wydarzeń zgłoszonych do Wolskich Dni Seniora w 2024 r. w formie ulotki, według specyfikacji:
 1. ulotka przygotowana w wersji papierowej oraz elektronicznej,
 2. druk: kolor 4+4, kreda 115 gr, ulotka A3 - falcowana 2+5, nakład 3000 szt., dostawa na adres Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola w terminie do 6 września 2024 r.

Listę wydarzeń zebranych do Wolskich Dni Seniora od innych partnerów na potrzeby przygotowania ulotki - Oferentowi przekaże Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Wymagane jest przedstawienie przed drukiem projektu ulotki do akceptacji Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola.

 1. realizować zadanie, w tym organizować wydarzenia, w oparciu o lokale znajdujące się na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, w szczególności będące w dyspozycji Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Wolskiego Centrum Kultury, Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie”, miejsc aktywności lokalnej lub organizacji pozarządowych działających na terenie Dzielnicy Wola.
 2. przygotować czytelną ofertę, w tym:
  1. kosztorys zadania - w jednej pozycji kosztorysu ma zawierać się jeden rodzaj kosztu,
  2. harmonogram - określić przez ile miesięcy będą prowadzone działania, przy czym koniecznym jest ich prowadzenie przez co najmniej 6 wybranych miesięcy pomiędzy 1 marca a 31 grudnia 2024, uwzględniając czas niezbędny na promocję i rekrutację,
  3. określić szczegóły planowanego zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z punktem 5.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama