Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Organizacja turystyki i wypoczynku dla dzieci, młodzieży Na co NGO-sy powinny zwrócić uwagę? Dowiedz się 24.04 o 15.00 na #ngoplLIVE >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Edukacja kulturalna oraz wspieranie rozwoju i popularyzacja artystycznej twórczości amatorskiej na terenie Dzielnicy Ursynów m.st...

Reklama
Edukacja kulturalna oraz wspieranie rozwoju i popularyzacja artystycznej twórczości amatorskiej na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2024 roku
Nabór od 24.11.2023 do 02.01.2024 12:00
Dzielnica Ursynów
Łączny budżet 130 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 130 tys. PLN
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Ursynów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Edukacja kulturalna oraz wspieranie rozwoju i popularyzacja artystycznej twórczości amatorskiej na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2024 roku.

Edukacja kulturalna oraz wspieranie rozwoju i popularyzacja artystycznej twórczości amatorskiej na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2024 roku

Forma realizacji zadania: powierzenie lub wsparcie.

Zadanie konkursowe może być realizowane w szczególności poprzez:

a) prowadzenie zajęć stacjonarnych i warsztatów artystycznych adresowanych do dzieci (w wieku przedszkolnym oraz z klas I-III), a także do młodzieży, bądź dorosłych;

b) działalność lokalnych, amatorskich grup twórczych;

c) organizację lokalnych konkursów czy przeglądów, w tym adresowanych do uczestników amatorskiego ruchu artystycznego.

Adresatami zadania są w szczególności mieszkańcy Ursynowa.

W ofercie należy zawrzeć informacje dotyczące m.in.:

a) szczegółów programowych – stosownie do specyfiki przedsięwzięcia;

b) przygotowania i zredagowania planu promocyjnego przedsięwzięcia, zawierającego wskazanie grupy/grup adresatów, sposób dotarcia do adresatów, a także zaprojektowania, druku i kolportażu materiałów promujących przedsięwzięcie;                    

c) zakresu i sposobu realizacji obsługi organizacyjno-technicznej przedsięwzięcia;

d) sposobu rekrutacji adresatów zadania.

Projekt programowy zawarty w ofercie musi stanowić samoistną całość, tym samym  nie może być częścią innego większego przedsięwzięcia.

Uczestnictwo w realizowanym przedsięwzięciu ma być nieodpłatne.

Oferent powinien określić ryzyka, jakie mogą wystąpić przy realizacji zadania (np. obostrzenie zasad sanitarnych, warunki pogodowe itp.) oraz określić/zaplanować działania alternatywne.

Oferent, realizując zadanie, zobowiązany jest  do uzyskania wszelkich wymaganych pozwoleń niezbędnych do przygotowania i przeprowadzenia przedsięwzięcia, w tym np. zgody zarządcy terenu publicznego na jego zajęcie lub dysponenta obiektu na korzystanie z pomieszczeń (przy ocenie oferty preferowane będzie wcześniejsze uzyskanie przyrzeczenia/promesy). Koszty związane z uzyskaniem zgód oraz z użytkowaniem terenów, bądź korzystaniem z obiektów/pomieszczeń powinny być uwzględnione w zestawieniu kosztów realizacji zadania.

Finansowanie danego elementu zadania bezpośrednio przez inny podmiot (tzn. bez przekazywania środków finansowych na konto Oferenta), bądź wycenę wartości wymiany barterowej usług lub towarów należy uznać za wkład własny niefinansowy.

Za koszty administracyjne należy uznać koszty:

a) dotyczące zaangażowania osób w zarządzanie, rozliczanie i monitorowanie realizacji zadania oraz obsługę księgową, prawną, kadrową, kancelaryjną i sekretarską;

b) utrzymania powierzchni biurowych związanych z obsługą administracyjną realizacji zadania (np. czynsz, opłaty za energię elektryczną, cieplną i wodę, koszty sprzątania);

c) sporządzania dokumentacji realizacji zadania;

d) wynikające z opłat bankowych, usług pocztowych, telefonicznych, internetowych, kurierskich związanych z obsługą administracyjną projektu;

e) wykonania usług powielania dokumentów oraz zakupu materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych związanych z obsługą administracyjną projektu;

f) obejmujące ubezpieczenia i ochronę.

Ujęcie w kalkulacji kosztów realizacji zadania kosztów dokumentacji fotograficznej jest możliwe jedynie w przypadku planowania przygotowania profesjonalnego fotoreportażu, który zostanie udostępniony publicznie.

W przypadku przyznania dotacji i konieczności zaktualizowania oferty realizacji zadania publicznego nie mogą ulec zwiększeniu koszty administracyjne.

Ujęcie w kosztach realizacji zadania wynagrodzenia wypłacanego na podstawie umowy
o pracę możliwe jest wyłącznie w przypadku oddelegowania pracownika do prac przy zadaniu konkursowym na podstawie odpowiednich zapisów w umowie o pracę lub w aneksie do tej umowy.

Kryteria i punktacja dotyczące oceny merytorycznej oferty ujęte są w formularzu Protokołu Oceny Oferty załączonym do ogłoszenia konkursowego.

Wymagane jest wypełnienie tabeli w pkt III.6 oferty tj. dodatkowych informacji dot. Rezultatów realizacji zadania publicznego.

Termin realizacji zadania: 1 marca - 31 grudnia 2024 r. Planując przeprowadzenie przedsięwzięcia należy uwzględnić okresy: przygotowania (np. promocja, nabór) i właściwej realizacji. W harmonogramie nie należy ujmować okresu przygotowania sprawozdania – na sporządzenie tego dokumentu przewidziano 30 dni od daty zakończenia realizacji zadania.

Miejsce realizacji zadania: Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy.

W ramach niniejszego otwartego konkursu ofert każdy podmiot może złożyć  maksymalnie jedną ofertę.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama