Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Poradnik PDF o sprawozdaniu finansowym za rok 2023 Wiarygodne i aktualne źródło informacji. Sprawdź >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Nabór ofert w obszarze Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka...

Reklama
Nabór ofert w obszarze Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka: „Zapewnienie zajęć dla starszych dzieci i młodzieży z Ukrainy” (grudzień)
Nabór od 23.11.2023 do 30.11.2023 23:59
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 33,6 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 33,6 tys. PLN
Młodzież, Dzieci, Cudzoziemcy, migranci

Nabór ma na celu wyłonienie oferenta, który zrealizuje zadanie publiczne pn.
„Zapewnienie zajęć dla starszych dzieci i młodzieży z Ukrainy”. 

 

Zadanie finansowane ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF)

Celem zadania publicznego jest zapewnienie adaptacji, aktywizacji i integracji starszych dzieci i młodzieży w szczególności ze środowiskiem lokalnym, z rówieśnikami poprzez możliwość bezpłatnego uczestnictwa w pozalekcyjnych zajęciach integracyjnych, rozwijania pasji, zainteresowań, zagospodarowania czasu wolnego w sposób aktywny.

 

Zakłada się, że realizacja zadania zacznie się nie wcześniej niż 2 dni od dnia złożenia oferty.

 

 1. Informacje dotyczące realizacji zadania publicznego:
 1. Nabór odbywa się na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania nr 316/2022/P z dnia 21 kwietnia 2022 roku w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie,sposobu rozliczania oraz kontroli dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy świadczonej przez Miasto Poznań na rzecz obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 2. Podmioty uprawnione do składania ofert: organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie jak również podmioty, o których mowa w art. 3 ust 3. Ustawy prowadzące działalność pożytku publicznego oraz związki zawodowe.
 3. Zleceniobiorca przy realizacji zadania publicznego odpowiedzialny jest za uwzględnienie minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, określonych w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 z późn. zm.).
 4. Forma realizacji zadania publicznego - powierzenie. Powierzenie oznacza, że Oferent nie deklaruje zaangażowania w realizację zadania własnego wkładu finansowego. Ponadto beneficjenci wszystkich zadań nie ponoszą opłat za korzystanie z pomocy.
 5. Przyznane środki finansowe dotacji Zleceniobiorca jest zobowiązany wykorzystać w terminie do dnia 31.12.2023 r.
 6. Zleceniobiorca zobowiązany jest do monitorowania beneficjentów zadania – pomoc przeznaczona jest wyłącznie dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywateli Ukrainy, posiadających Kartę Polaka, które wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej (w ofercie należy wskazać sposób monitorowania).
 7. Koszty administracyjne zadania (np. najem sali, koordynacja) nie powinny przekraczać 25% wartości zadania.
 8. Zleceniobiorca ma obowiązek dbania o bezpieczeństwo uczestników i realizatorów zadania publicznego.
 9. Zleceniobiorca zobowiązany jest do informowania opinii publicznej o fakcie finansowania zadania ze środków UNICEF.
 10. Zleceniobiorca zobowiązany jest przekazywać informacje na temat realizowanego zadania publicznego na prośbę Zleceniodawcy.

 

 1. W ramach realizacji zadania oferent w okresie od 1.12.2023 r. do 31.12.2023 r.  powinien w szczególności:
 1. Zapewnić udział w zajęciach dla starszych dzieci i młodzieży w wieku od 14 do 19 lat.
 2. Ustalić regulamin uczestnictwa w zajęciach, określający w szczególności zasady rekrutacji, w tym wiek uczestników, czas realizacji zajęć, ramowy program zajęć.
 3. Zagwarantować opiekę, podczas zajęć, nad nie więcej niż 15 dzieci przez jednego opiekuna.
 4. Realizować zajęcia poprzez organizację czasu wolnego, zabawę, zajęcia sportowe, artystyczne, rozwój zainteresowań, rozwijanie pasji, integrację.
 5. Opracować i prowadzić dokumentację bieżącej pracy (w tym: raporty dzienne/karta czynności, codzienne listy obecności uczestników zajęć podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego lub uczestnika, zgoda rodziców na uczestnictwo w bezpłatnych zajęciach).

Oferent może zapewnić, podczas prowadzonych zajęć, poczęstunek dla beneficjentów zadania.

 

 1. Wysokość środków przeznaczona na realizację zadań:

Łączna wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania publicznego wynosi: 33 600,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące dziewięćset złotych 00/100) z podziałem na:

 • maksymalnie 600,00 zł (słownie: sześćset złotych 00/100) miesięcznie na 1 dziecko,
 • maksymalnie 3,00 zł (słownie: trzy złote 00/100) dziennie na wyżywienie na 1 dziecko.

 

 1. Dodatkowe informacje:
 1. Zalecany jest udział psychologa/psychologów w działaniach organizowanych przez Zleceniobiorcę, w szczególności poprzez jego/ich metodyczną diagnozę zaplanowanych zajęć i ewentualny wpływ na poprawę stanu psychicznego uczestników oraz poprzez stały kontakt z opiekunami i prowadzącymi zajęcia.
 2. Zalecana jest współpraca z placówkami oświatowymi, które realizują kształcenie dzieci i młodzieży.
 3. W trakcie realizacji zadania dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonych w szacunkowej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, co oznacza, że jeśli dany wydatek finansowy z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie będzie równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to uznaje się za zgodny z umową wówczas, gdy nie nastąpiło zwiększenie tego wydatku o więcej niż 20%, przy czym ogólna kwota dotacji nie może ulec zwiększeniu.
 4. Oryginały faktur, rachunków oraz innych dokumentów finansowych lub księgowych, potwierdzające prawidłowe wydatkowanie kwoty dotacji, powinny zawierać opis o następującej treści: „Kwota w wysokości….. została pokryta ze środków UNICEF, na podstawie umowy z Miastem Poznań z dnia…, nr…, pozycja z kosztorysu…”. Informacja powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta.
 5. Zleceniobiorca zobowiązany jest  do uzyskania akceptacji wszystkich materiałów promocyjnych przed ich wydrukowaniem/publikacją przez Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania. Materiały do akceptacji należy przesłać na adres: ci@um.poznan.pl.
 6. W celu ochrony środowiska naturalnego przed negatywnymi skutkami użycia przedmiotów jednorazowego użytku wykonanych z tworzyw sztucznych   w umowie o powierzenie realizacji zadania  publicznego zleceniobiorca zobowiązany będzie do:
 • wyeliminowania z użycia przy wykonywaniu umowy jednorazowych talerzy, sztućców, kubeczków, mieszadełek, patyczków, słomek i pojemników na żywność wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych i zastąpienia ich wielorazowymi
  odpowiednikami lub jednorazowymi produktami ulegającymi kompostowaniu lub biodegradacji, w tym wykonanymi z biologicznych tworzyw sztucznych spełniających normę EN 13432 lub EN 14995,
 • podawania poczęstunku bez używania jednorazowych talerzy, sztućców, kubeczków, mieszadełek, patyczków, słomek i pojemników na żywność wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych,
 • podawania wody lub innych napojów w opakowaniach wielokrotnego użytku lub w butelkach zwrotnych,
 • podawania do spożycia wody z kranu, jeśli spełnione są wynikające z przepisów prawa wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
 • wykorzystywania przy wykonywaniu umowy materiałów, które pochodzą lub podlegają recyklingowi,
 • rezygnacji z używania jednorazowych opakowań, toreb, siatek  i reklamówek wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych,
 • nieużywania balonów wraz z plastikowymi patyczkami,
 • niewypuszczania chińskich lampionów,
 • nieużywania sztucznych ogni i petard.

 

 1. Proponowane rezultaty:
 1. obowiązkowe:
 • liczba uczestników zadania.

 

 1. inne proponowane:
 • liczba zajęć umożliwiających kontakty rówieśnicze w różnych grupach wiekowych dla dzieci z Ukrainy,
 • liczba zajęć artystycznych (np. plastycznych, muzycznych, tanecznych, teatralnych) i sportowych umożliwiających rozwój zainteresowań,
 • liczba wycieczek po Poznaniu i okolicy,
 • liczba zajęć sportowych, w tym z wykorzystaniem miejskiej infrastruktury (baseny, hale sportowe itp.).

 

Informacja dotycząca składania ofert w ramach naboru:

 1. Oferty należy złożyć tylko w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy witakc.pl.
 2. Oferent nie jest zobowiązany do dostarczenia dokumentu "Potwierdzenie złożenia oferty".
 3. Oferta zostanie rozpatrzona w terminie 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty lub jej aktualizacji.
 4. Wszelkie informacje dotyczące statusu oferty będą dostępne wyłącznie na platformie.
 5. Dopuszcza się możliwość negocjacji z oferentem zakresu działań, kosztorysu realizacji zadania oraz rezultatów poprzez aktualizację zakresu rzeczowego, rezultatów i kosztorysu zadania.
 6. Po przyjęciu do realizacji oferty bez zbędnej zwłoki zawiera się umowę realizacji zadania publicznego z uwzględnieniem zapisów art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

 

 

Źródło: Miasto Poznań

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama