Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zobacz, jak organizacje praktykują fundraising Narzędzia fundraisingu w Polsce. Kup poradnik PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Konkurs ofert: Centra Aktywności Lokalnej we Wrocławiu

Reklama
Nabór od 16.11.2023 do 11.12.2023 12:00
Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia
Łączny budżet 5,475 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod tytułem: Centra Aktywności Lokalnej we Wrocławiu.

Forma: wsparcie. Wymagany jest wkład finansowy oferenta na poziomie nie mniejszym niż 1,5% wnioskowanej dotacji.

CEL REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Aktywizowanie i integrowanie społeczności lokalnej wybranych osiedli Wrocławia.
Profilaktyka antyalkoholowa i przeciwdziałanie uzależnieniom wśród lokalnych społeczności Wrocławia.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Rozpoczęcie od 1.01.2024 roku, zakończenie do 31.12.2024 roku.
UWAGA: W ofercie należy wpisać rzeczywisty okres realizacji zadania publicznego, który nie będzie wykraczał poza wskazane terminy.

W przypadku, gdy organizacja pozarządowa składa ofertę na Centrum Aktywności Lokalnej, którego operatorem był dotychczas inny podmiot, przy określaniu terminu rozpoczęcia realizacji działań merytorycznych należy uwzględnić czas potrzebny na zdanie przez poprzedniego operatora lokalu i przejęcie go przez nowego oraz przygotowanie lokalu do przeprowadzenia działań. Ponadto w przypadku tworzenia Centrum Aktywności Lokalnej w nowym miejscu należy uwzględnić czas potrzebny na wyposażenie oraz przygotowanie lokalu do rozpoczęcia działań.

OPIS ZADANIA PUBLICZNEGO

Zadanie polegać ma na prowadzeniu Centrum Aktywności Lokalnej (dalej CAL) na jednym wybranym osiedlu Wrocławia oraz tworzeniu warunków do rozwoju i wzmacniania lokalnej społeczności danego osiedla, poprzez aktywizację i integrowanie mieszkańców i mieszkanek Wrocławia.

Działania CAL powinny przede wszystkim obejmować:
a. Wspieranie merytoryczne i organizacyjne oddolnych inicjatyw aktywizujących mieszkańców.
b. Wspieranie lokalnego środowiska w zaspokajaniu potrzeb i rozwiązywaniu problemów.
c. Organizację i przeprowadzenie różnego rodzaju działań o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, animacyjnym, poradniczym, aktywizującym, integracyjnym, międzykulturowym, artystycznym (między innymi: warsztatów, spacerów, pikników sąsiedzkich, spotkań, wystaw, prób, występów, kiermaszów, przedstawień itp.). Działania te powinny mieć na celu wzmacnianie społeczności lokalnej: pogłębienie więzi społecznych i sąsiedzkich oraz kształtowanie postaw obywatelskich i poczucia odpowiedzialności za swoje osiedle oraz zaangażowania mieszkańców w najbliższym sąsiedztwie. Wymagane jest również przeprowadzenie działań dotyczących profilaktyki antyalkoholowej i przeciwdziałania uzależnieniom, nie mniej niż raz na kwartał (forma dowolna).
d. Prowadzenie działań ukierunkowanych na diagnozę lokalną, wzrost partycypacji społecznej, wzmocnienie uczestnictwa i zaangażowania mieszkańców w sprawy sąsiedztwa, swojej społeczności lokalnej i miasta, wzrost zaangażowania społecznego, rozwój wolontariatu sąsiedzkiego.
e. Tworzenie i rozwijanie współpracy wewnątrz osiedla, będącej narzędziem do stawiania czoła wyzwaniom, jakie stoją przed osobami mieszkającymi i użytkującymi osiedle oraz do dokonywania zmian społecznych.
f. W miarę możliwości wspieranie wrocławskiego lokalnego środowiska artystycznego poprzez udostępnianie przestrzeni na realizację projektów lub organizację wydarzeń o charakterze artystycznym.
g. W miarę możliwości wspieranie integracji międzykulturowej, wzajemnej interakcji, aktywności i dialogu, z uwzględnieniem potrzeb nowych mieszkańców i mieszkanek reprezentujących różne narodowości.
h. Wspieranie ogólnomiejskich i lokalnych procesów konsultacji społecznych, dialogu o mieście i o osiedlu oraz innych projektów miejskich, realizowanych przez Gminę Wrocław. Może to się odbywać w szczególności poprzez ich promocję wśród mieszkańców za pomocą dostępnych środków komunikacyjnych (m.in. np. media społecznościowe, strona internetowa, dystrybucja materiałów podczas wydarzeń organizowanych przez CAL, ekspozycja materiałów w CALu, współorganizacja spotkań konsultacyjnych lub informacyjnych w CALu w razie zgłoszenia takiej potrzeby przez Gminę Wrocław, itp.).
i. Umożliwienie dystrybucji drukowanego biuletynu Wroclaw.pl poprzez jego ekspozycję w CALu lub podczas organizowanych w CALu wydarzeń.
UWAGA: W przypadku CALu na Ołtaszynie oferta powinna obejmować także działania teatralne w ramach repertuarowej sceny Teatru na Bruku.

CAL powinien być dostępny przez minimum 5 dni w tygodniu (w przypadku Jagodna 3 dni) i minimum 4 godziny zegarowe dziennie z uwzględnieniem wymogów i ograniczeń prawnych. W tygodniach, w których występują, poza sobotami i niedzielami, dodatkowe ustawowo dni wolne od pracy, dopuszcza się odmienny tryb funkcjonowania CALu. Godziny otwarcia CALu powinny być ustalone w odpowiedzi na zapotrzebowanie lokalnej społeczności, z uwzględnieniem zarówno godzin przedpołudniowych, jak i popołudniowych oraz weekendów.
Beneficjenci zadania to mieszkańcy i mieszkanki Wrocławia, przede wszystkim osoby mieszkające bądź użytkujące dane osiedle.

W ramach działalności statutowej odpłatnej podmiotów, które będą realizowały zadania, dopuszcza się udział finansowy beneficjentów zadania w działaniach oferowanych przez CAL.

Przestrzeń CALu powinna być bezpłatnie udostępniana Gminie Wrocław na potrzeby organizacji miejskich wydarzeń skierowanych do mieszkańców osiedla, w terminach uzgodnionych z podmiotami prowadzącymi CAL.
CAL powinien działać zgodnie z zapisami „Modelu działania Centrów Aktywności Lokalnej we Wrocławiu”, który jest załącznikiem nr 3 do ogłoszenia.

Podmiot prowadzący CAL zobowiązany jest do przeprowadzenia ewaluacji zadania za okres minimum 6 miesięcy funkcjonowania CALu. Ewaluacja ma obejmować:
i. podsumowanie informacji zwrotnych uzyskanych od odbiorców zadania,
ii. podsumowanie działań w ramach realizowanych partnerstw,
iii. wybrane zagadnienia z zakresu diagnozy potrzeb społeczności lokalnej i poziomu ich zaspokajania przez działania podmiotu prowadzącego CAL.

Ponadto podmiot prowadzący CAL będzie zobowiązany poddać się ewaluacji realizowanej przez podmiot wskazany przez Gminę Wrocław.

Raport pisemny z ewaluacji należy dołączyć do sprawozdania końcowego z realizacji zadania.

WARUNKI SKŁADANIA OFERT

1. Oferent może złożyć w konkursie tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia większej liczby ofert, wszystkie zostaną odrzucone ze względów formalnych.

2. Oferty należy wypełnić i wygenerować w wersji elektronicznej za pomocą aplikacji NGO GENERATOR. Oferty po wydrukowaniu z aplikacji NGO GENERATOR należy podpisać przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli ze strony oferenta i złożyć w wersji papierowej każda strona oferty w formacie A4 w Wydziale Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia ulica Gabrieli Zapolskiej 4, pokój 120. W przypadku braku możliwości wejścia do Urzędu, prosimy o kontakt z sekretariatem Wydziału Partycypacji Społecznej pod numerem (71) 777 86 68. Pracownik odbierze od Państwa dokumenty.

3. Ofertę należy:
1) sporządzić w języku polskim,
2) sporządzić w wersji papierowej każda strona oferty w formacie A4 pod rygorem nieważności,
3) sporządzić w sposób umożliwiający dopięcie jej jako załącznika do umowy, a więc z wykluczeniem sposobów trwałego spinania dokumentów (bindowanie, zszywanie i inne).

Reklama